Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Żukowska-Kalita

dr Joanna Żukowska-Kalita
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop bezpłatny do dnia 30.09.2022 r. 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE

2021 r. - stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, wyróżnienie za rozprawę "Implementacja teorii dynamiki gospodarczej Michała Kaleckiego do oceny cykliczności rozwoju polskiej gospodarki po 1990 roku"

2004 r. – Studia podyplomowe – Rachunkowość i Finanse – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2003 r. – Studia magisterskie – Ekonomia – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów nr 866.


 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2018 r. – właściciel: Kancelaria Biegłego Rewidenta Joanna Żukowska-Kalita

Od 2019 r. - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - PIBR Warszawa

Od 2019 r. - Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie 

2018-2019- Dział Wsparca Audytu Polska  Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie

2003-2018 - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinieostatnio zajmowane stanowisko - zastępca Dyrektora Biura Badania Sprawozdań Finansowych.

Zakres obowiązków: wykonywanie i nadzorowanie wykonywania badań sprawozdań finansowych oraz innych czynności rewizji finansowej.

Od 2009 r. – Biegły rewident, nr w rejestrze 11744

Od 2011 r. – Stały Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie (rachunkowość, analiza ksiąg rachunkowych) – wykonywanie opinii na zlecenie organów procesowych

Od 2006 r. – Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 16227/2006

Kadencja 2015 – 2019 r. – Członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów – Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie

Od 2016 r. – Tłumacz IFAC – tłumaczenie  Międzynarodowych Standardów Badania z języka angielskiego na język polski na zlecenie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wieloletni wykładowca – rachunkowość, sprawozdawczość finansowa  - Centrum Edukacji PIBR w Warszawie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (legitymacja nr 195)


JĘZYKI OBCE

Język angielski – udokumentowana biegła w mowie i piśmie – Certificate in Advanced English, również język biznesowo-rachunkowy – certyfikaty:  Business English Certificate Higher (3), LCCI (III)


Działalność naukowa

PUBLIKACJE NAUKOWE

Joanna Żukowska-Kalita, Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, Audyt sprawozdania finansowego zewnętrzny a wiarygodność przedsiębiorstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2012.

Barbara Misterska-Dragan, Joanna Żukowska-Kalita Reforma audytu w Polsce. Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, Rachunkowość 8/2016.

Joanna Żukowska-Kalita, Komitet audytu jako kluczowe ogniwo w zapewnieniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, w: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Red: Bolibok P., Zuba-Ciszewska M., Żukowska H., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

Joanna Żukowska-Kalita, Problemy rewizji finansowej nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy nr 147, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

Joanna Żukowska-Kalita, Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Red: Bolibok P., Zuba-Ciszewska M., Żukowska H., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

Joanna Żukowska-Kalita Symptomy oszustw w sprawozdaniach finansowych i ich identyfikacja w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 154, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.

Przewodnik MSB” wydanie 2016 i 2017 – współautor - autor rozdziałów: II (2017), częściowo IV (2016 i 2017) oraz V (2016, 2017) oraz Załączników (oprócz 1 i 2) –  Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie, 2017

Joanna Żukowska-Kalita, Rola biegłego rewidenta w zapewnieniu wiarygodności sprawozdania finansowego banku spółdzielczego, Referat na konferencji – Banki  spółdzielcze  wobec  wyzwań  współczesnego  rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych, Radom 22.05.2018 r. (publikacja pokonferencyjna).

Barbara Misterska-Dragan, Joanna Żukowska-Kalita, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Rachunkowość 2/2019.

Monika Markisz, Joanna Żukowska-Kalita, Kodeks spółek handlowych dla biegłych rewidentów i księgowych - CE PIBR, 2019 r.

Ewa Sobińska, Joanna Żukowska-Kalita Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość - CE PIBR, 2020 r.