Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Joanna Żukowska-Kalita

mgr Joanna Żukowska-Kalita
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021, Poniedziałek 10.00-11.30, MS TEAMS: KONSULTACJE mgr Joanna Żukowska-Kalita, kod zespołu: uv1qza4

O sobie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od. 12.06.2019 r. - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - PIBR Warszawa

Od 06.04.2019 r. - Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie 

Od 01.10.2018 r. - Dział Wsparca Audytu Polska  Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie

Od 01.08.2018 r. –właściciel:Kancelaria Biegłego Rewidenta Joanna Żukowska-Kalita

Od 01.07.2003 r. do 31.07.2018 r. – DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie – ostatnio zajmowane stanowisko (od 2014 r. do 2018 r.) zastępca Dyrektora Biura Badania Sprawozdań Finansowych.

Zakres obowiązków: wykonywanie i nadzorowanie wykonywania badań sprawozdań finansowych oraz innych czynności rewizji finansowej.

Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych m.in.:

1)    Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, ROVESE SA, PZ Cormay SA;

2)    Spółek prawa handlowego – m.in. Port Lotniczy „Lublin” SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o., ROSOMAK SA;

3)    Innych podmiotów – m.in. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Od 2013 r. i nadal – wspólnik DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie

Od 2009 r. – Biegły rewident, nr w rejestrze 11744

Od 2011 r. – Stały Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie (rachunkowość, analiza ksiąg rachunkowych) – wykonywanie opinii na zlecenie organów procesowych

Od 2006 r. – Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 16227/2006

Kadencja 2015 – 2019 r. – Członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów – Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie

Od 2016 r. – Tłumacz IFAC – tłumaczenie  Międzynarodowych Standardów Badania z języka angielskiego na język polski na zlecenie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wieloletni wykładowca – rachunkowość, sprawozdawczość finansowa

(a)       od 2008 r. – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie (rachunkowość - kursy dla specjalistów ds. rachunkowości – II stopień certyfikacji zawodowej SKwP, kursy dla biegłych rewidentów)

(b)       od 2016 r. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (rachunkowość, sprawozdawczość finansowa),

(c)       od 2014 r. – Katolicki Uniwersytet Lubelski (analiza i sprawozdawczość finansowa),

(d)       od 2014 r. – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie (rachunkowość)

Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (legitymacja nr 195)

WYKSZTAŁCENIE

2004 r. – Studia podyplomowe – Rachunkowość i Finanse – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Od 1998 do 2003 r. – Studia magisterskie – Ekonomia – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów nr 866.

JĘZYKI OBCE

Język angielski – udokumentowana biegła w mowie i piśmie – Certificate in Advanced English, również język biznesowo-rachunkowy – certyfikaty:  Business English Certificate Higher (3), LCCI (III)


Działalność naukowa

Od 01.10.2016 r. - Studia doktoranckie, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dziedzina Ekonomia, w trakcie, otwarty przewód doktorski (2017 r.)

PUBLIKACJE NAUKOWE

1)        Joanna Żukowska-Kalita, Formalno-prawne aspekty podziału wyniku finansowego w spółkach kapitałowych, Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2008.

2)        Joanna Żukowska-Kalita, Stefan Czerwiński, Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych on-line, Vademecum biur rachunkowych, Rachunkowość, Warszawa, 2012. 

3)        Helena Żukowska, Joanna Żukowska-Kalita, Dylematy tworzenia rezerw na zobowiązania, Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2012.

4)        Joanna Żukowska-Kalita, Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, Audyt sprawozdania finansowego zewnętrzny a wiarygodność przedsiębiorstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2012.

5)        Marian Żukowski; Joanna Żukowska-Kalita, Dylematy wyboru strategii finansowania i zarządzania aktywami obrotowymi, Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw, Red. nauk. Prof. Czesław Skowronek, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Warszawa, 2014.

6)        Barbara Misterska-Dragan, Joanna Żukowska-Kalita Reforma audytu w Polsce. Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, Rachunkowość 8/2016.

7)        Joanna Kalita, Komitet audytu jako kluczowe ogniwo w zapewnieniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, w: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Red: Bolibok P., Zuba-Ciszewska M., Żukowska H., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

8)        Joanna Żukowska-Kalita, Problemy rewizji finansowej nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy nr 147, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

9)        Joanna Kalita, Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Red: Bolibok P., Zuba-Ciszewska M., Żukowska H., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

10)     Joanna Żukowska-Kalita Symptomy oszustw w sprawozdaniach finansowych i ich identyfikacja w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 154, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.

11)    „Przewodnik MSB” wydanie 2016 i 2017 – współautor - autor rozdziałów: II (2017), częściowo IV (2016 i 2017) oraz V (2016, 2017) oraz Załączników (oprócz 1 i 2) –  Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie, 2017

12) Joanna Żukowska-Kalita, Rola biegłego rewidenta w zapewnieniu wiarygodności sprawozdania finansowego banku spółdzielczego, Referat na konferencji – Banki  spółdzielcze  wobec  wyzwań  współczesnego  rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych, Radom 22.05.2018 r. (publikacja pokonferencyjna).

13)  Barbara Misterska-Dragan, Joanna Żukowska-Kalita, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Rachunkowość 2/2019.