Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Flaga

dr Małgorzata Flaga
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 21
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 103 B


Semestr letni 2018/2019


środa, godz. 11.30-12.45

Adres

al.Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin

O sobie

 Wykształcenie:

2005 -  doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie    

Rozprawa doktorska pt.: „Procesy demograficzne w zachodnich obwodach Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej”, Promotor: Prof. dr hab. Bronisław Górz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

1999 r.magister geografii w zakresie hydroklimatologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Praca magisterska pt.: "Reżim źródeł w Wąwolnicy", Promotor: Prof. dr hab. Bronisław Janiec (UMCS w Lublinie)

1994-1999 - 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

 

Obecne zainteresowania badawcze:

- geografia ludności i demografia       

- problemy ludnościowe i społeczne pogranicza polsko-ukraińskiego

- krajobraz kulturowy, w tym krajobraz sakralny Polski i świata

- mniejszości religijne w Polsce i na świecie

- turystyka religijna oraz pielgrzymki w Polsce i na świecie   

                                                                                                     

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- Geografia regionalna Polski. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne - wykład i konwersatorium

- Geografia społeczna - konwersatorium

- Przestrzenny wymiar procesów demograficzno-społecznych - konwersatorium

- Społeczno-gospodarcze uwarunkowania turystyki i rekreacji - konwersatorium

- Turystyka w obszarach wiejskich - konwersatorium

- Geografia religii - wykład fakultatywny

- Pielgrzymki w religiach świata - wykład fakultatywny

- Przygotowanie pracy dyplomowej - seminarium licencjackie

- Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej

 

Inne:

- od 2002 r. członek Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

- od 2004 r. członek Jury Okręgowych Etapów Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

- od 2004 r. członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

- od 2013 r. członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 A. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie JCR: 

 1. Flaga M., 2006, Contemporary demographic processes in the western borderland of Ukraine, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 6, s. 51-66.
 2. Flaga M., 2010, Demographic consequences of suburbanization in  selected towns in the eastern borderlands of Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic  Series, 14, s. 5-22.
 3. Cebrykow P., Krukowski M., Flaga M., Kałamucki K., 2016, Changes in the population distribution in Poland in the years 1946–2012, Journal of Maps, 12, 4, s. 655-658.
 4. Flaga M., Łucjan K., 2015, Visible conflicts on invisible borders – religious antagonisms in the Eastern borderland of Poland, [w:] J. Berglund, T. Lunden, P. Strandbrink (red.), Crossings and Crosses. Borders, education, and religions in Northern Europe, Religion and Society, 63, De Gruyter, s. 63-83.
 5. Bernat S., Flaga M., Kałamucka W., 2017, The shaping of sustainable landscape in the context of the European Landscape Convention and the Encyclical Laudato Si’, Problems of Sustainable Development, 12, 2, s. 123-131.            
 6. Flaga M., Wesołowska M., 2018, Demographic and social degradation in the Lubelskie Voivodeship as a peripheral area of East Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 41, s. 7-27.

 B. Artykuły w czasopismach recenzowanych: 

 1. Flaga M., 2010, Sanktuaria południowego Podlasia – ich historia i rola w wielowyznaniowym regionie, Peregrinus Cracoviensis, 21, s.115-132.
 2. Flaga M., 2010, Tendencje zmian ruchu naturalnego w województwie lubelskim na przełomie XX i XXI w., Annales UMCS, Sec. B, 65, s. 159-173.
 3. Flaga M., 2011, Przemiany przestrzeni sakralnej Lublina - historia zapisana w kulturowym krajobrazie miasta, [w:] S. Bernat (red.), Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, s. 15-28.
 4. Flaga M., 2011, Sanktuaria maryjne województwa lubelskiego – ośrodki kultu czy turystyki?,[w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 111-128.
 5. Flaga M., 2012, Different routes of demographic changes in former Eastern Bloc states at the turn of 21st c. on the examples of Poland and Ukraine, Annales UMCS, Sec. B, 67, 1, s. 173-188.
 6. Flaga M., 2012, Historia i stan obecny chrześcijańskich miejsc pielgrzymkowych Syrii, Jordanii i Libanu, Peregrinus Cracoviensis, 23, s. 161-182.
 7. Bański J., Flaga M., 2013, The areas of unfavourable demographic processes in eastern Poland – selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, s. 11-18.
 8. Flaga M., 2013, Miejsca kultu w Ziemi Świętej – od sacrum przyrody do sacrum miasta, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobrazy pogranicza kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 19, s. 37-53.
 9. Flaga M., 2013, Turystyka religijna jako perspektywiczny kierunek rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 197-215. 
 10. Flaga M., 2014, The sacred places in Lviv – their changing significance and functions, Przegląd Geograficzny UJ, 137, s. 91-114.
 11. Flaga M., Wesołowska M., 2015, Kierunki specjalizacji obszarów wiejskich woj. lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań, Studia Obszarów Wiejskich, 37, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 143-156.
 12. Flaga M., Szczęsna J., 2016, Krajobrazy województwa lubelskiego jako inspiracja do rozwoju turystyki kulturowej w regionie, [w:] S. Bernat (red.), Krajobrazy inspiracji – od kontemplacji do kształtowania, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 34, s. 63-83. 

 C. Artykuły w pracach zbiorowych i rozdziały w monografiach: 

 1. Flaga M., 2006, Wybrane problemy demograficzne zachodniego pogranicza Ukrainy, [w:] B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 299-316.
 2. Flaga M., Janicki W., 2007, Crimea - difficult return to lost multiethnicity, [w:] W. Janicki (red.), European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Political Geography Studies, 1, s. 179-197.
 3. Flaga M., 2010, Perspektywy rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych województwa lubelskiego, [w:] S. Horska–Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 329 – 344.
 4. Flaga M., 2018, Przemiany demograficzne Lublina, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia-społeczeństwo-gospodarka, Wyd. UMCS, Lublin, s. 65-80.
 5. Flaga M., 2010, Polesie as an area of depopulation in the Polish-Ukrainian borderland, [w:] T. Michalski, A. Kuczabski (red.), Selected aspects of transformation in countries of Central and Central-Eastern Europe, Uniwersytet Gdański, Wyd. “Bernardinum”, Pelplin, s. 234-249. 
 6. Flaga M., 2011, Turystyka, [w:] W. Janicki (red.), Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo – gospodarka, Wyd. Norbertinum, Lublin, s. 162-182.
 7. Bernat S., Flaga M., 2014, Dźwięki i widoki miejsc kultu. O doświadczaniu sacrum w krajobrazie, [w:] M. Ostrowski, J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Narodowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Kraków-Lwów, s. 53-72.
 8. Flaga M., Rodzoś J., Szczęsna J., 2015, Historyczne podstawy tożsamości Lublina, [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Oddział Lubelski PTG, WNoZiGP UMCS, Lublin, s. 25-47.
 9. Flaga M., Rodzoś J., Szczęsna J., 2015, Przestrzeń kulturowa Lublina, [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Oddział Lubelski PTG, WNoZiGP UMCS, Lublin, s. 49-73.
 10. Flaga M., Szczęsna J., 2015, Patriotyczna i integracyjna rola katolickich ośrodków kultu religijnego na wschodnim pograniczu Polski, [w:] P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga Św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, s. 649-670.
 11. Bernat S., Flaga M., 2016, „Laudato Si’” o krajobrazie. Ku etyce krajobrazowej (na przykładzie Polski),[w:] P. Tirpák, E. Zastawnik (red.), Sacrum a príroda. Od Inter Sanctos k Laudato Si’, Vyd. Prešovskej Univerzity, Prešov, s. 67-91.
 12. Flaga M., Pantylej W., Łoboda K., 2017, Sytuacja demograficzna jako determinanta rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin, s. 91-122.

 D. Monografie: 

 1. Flaga M., 2006, Procesy demograficzne oraz ich uwarunkowania w zachodnich obwodach Ukrainy w okresie przemian ustrojowych, Wyd. UMCS, Lublin.
 2. Flaga M., Gorzym-Wilkowski W., Mościbroda J., Myna A., 2010, Polesie Lubelskie. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna, Kartpol, Lublin.
 3. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa.
 4. Bański J., Pantyley W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 5. Flaga M., 2018, Model przemian demograficznych w regionach wyludniających się Polski na przykładzie województwa lubelskiego, Wyd. UMCS, Lublin.

 E. Redakcja prac naukowych: 

 1. Bernat S., Flaga M. (red.), 2012, Sacrum w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 17.
 2. Bernat S., Flaga M. (red.), 2013, Obiekty religijne w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 21.
 3. Bernat S., Flaga M. (red.), 2017, Inspiracje krajobrazowe, WNoZiGP UMCS, Lublin.
 4. Flaga M., Mroczek P. (red.), 2015, Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, PTG O/Lublin, WNoZiGP UMCS, Lublin.

 Wybrane konferencje:

 1. V Konferencja Ludnościowa „Przemiany społeczno-gospodarcze i funkcjonalno-przestrzenne w integrującej się Europie”, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2005.

2. VII Konferencja Ludnościowa Człowiek-Miasto-Przyroda „Nowe procesy, pytania i metody badawcze”, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2009.

3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej”, organizator: Uniwersytet Wrocławski, PAEK, KPZK PAN, Leśna,
2009.

4. XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast", organizator: Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2010.

5. XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich „Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji”, organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Nałęczów, 2011.

6. Konferencja Międzynarodowa „Border Conflicts in the Contemporary World”, organizator: Wydział Politologii i Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Lublin, 2011.

7. International Symposium „Sustainable rural development in peripheral regions”, organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Zwierzyniec, 2014.

8.XXX Seminarium Geografii Wsi „Wiejskie Obszary Funkcjonalne”, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2014.

9. IGU Regional Conference „Changes, Challenges, Responsibility”, Kraków, 2014.

10. XXII Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Sacrum i przyroda – krajobraz sakralny”, organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie, Lwów, 2014.

11. XXI Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Krajobrazy inspiracji. Inspiracje krajobrazowe”, organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny, 2016.

12. XXIV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Sacrum i przyroda – Od Inter Sanctos k Laudato Si’”, organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet w Prešovie, Prešov, 2016 r.

13. International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe "Changing religious space of large cities", organizator: UJ, Kraków, 2013.

14. XXIX Seminarium Geografii Wsi "Regionalny wymiar przemian polskiej wsi", organizator: Uniwersytet Łódzki, Rochna, 2013.

15. 10th Meeting of European Geographers of Religion: International Colloquia on the Changing Religious Landscape of Europe “ The Sacral Landscape and Remembrance in a Postsecular Age – Churches, Crosses and Cemeteries, organizator: Muzeum Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Łódź, 2016.

 

 Projekty badawcze:

1. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N306 046 32/3180) pt. „Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części woj. lubelskiego”. Kierownik: prof. dr hab.
J. Bański, lata 2007-2010.

2. Projekt badawczy NCN (7009/B/P01/2011/40) pt. „Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski – diagnoza i prognoza”. Kierownik: prof. dr ha. J. Bański, lata 2011-2014.

3. Projekt badawczy NCN (333286 2016/21/B/HS1/00823) pt. „Krzyże powypadkowe przy polskich drogach”. Kierownik: dr hab. L. Przybylska, prof. ndzw UG, lata 2017-2019.