Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Kołtun

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/AleksandraKoltun
https://orcid.org/0000-0001-9394-3101
Konsultacje

W roku akademickim 2020/2021 przebywam na urlopie rodzicielskim (nie prowadzę zajęć ani konsultacji). W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

O sobie

2016 – doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie na podstawie monografii pt. „Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science” (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; opiekun naukowy - dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

2011 – magisterium na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (socjologia; promotor: dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

Zainteresowania badawcze: studia nad nauką i technologią, koncepcje rozproszonego poznania, socjologia wiedzy, metodologia nauk społecznych, jakościowe badania społeczne (metodologia teorii ugruntowanej, etnografia poznawcza), kategoria performatywności w badaniach społecznych, innowacje społeczne, wiedza ekspercka w politykach publicznych, zmiana społeczna

 


Działalność naukowa

Publikacje recenzowane:

Kołtun, A. 2020. Writing as a distributed socio-material practice – a case study. “Avant. Czasopismo Awangardy filozoficzno-naukowej” (w druku).

Kołtun, Aleksandra. 2019. The impact of outdoor cultural festivals on the city image. Lublin case study. In: Cudny, W. (Ed.). Urban Events, Place Branding and Promotion. Place Event Marketing. London and New York: Routledge, 86-104.

Kołtun, Aleksandra. 2019. Wpływ Nocy Kultury na sposoby postrzegania i użytkowania przestrzeni miejskiej. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://nockultury.pl/badania-nocy-kultury/

Kołtun, Aleksandra. 2018. Lubelskie festiwale kulturalne a rozwój miasta. W: Lublin 2030 – europejska metropolia?. Lublin: Urząd Miasta Lublin, 125-146.

Kołtun, Aleksandra. 2017. From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work for Participatory Budgeting in Poland. “Central European Journal of Public Policy” 11(1), 13-27.

Kołtun, Aleksandra. 2015. Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kołtun, Aleksandra. 2015. A Microparadigm and a Scientific Microcommunity – Kuhn Revisited. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1/2015, 59-72.

Kołtun, Aleksandra. 2015. „Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne. “Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 3. 

Kołtun, Aleksandra. 2015. Niewiedza a rozwój nauki. W: Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło (red.). Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 81-97.

Kołtun, Aleksandra. 2015. „Obiektywność skonstruowana”? Kategoria obiektywności w postkonstruktywistycznych studiach nad nauką i technologią. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2/2015, 157-165.

Kołtun, Aleksandra. 2015. Od konstruowania faktów po intra-aktywność świata. Performatywność a studia nad nauką i technologią. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.). Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

 

Tłumaczenia

Wehling, Peter. 2015. Usytuowana materialność praktyk naukowych: postkonstruktywizm – nowa perspektywa teoretyczna w studiach nad nauką?. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.). Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 95-123.

 

Najważniejsze publikacje nierecenzowane

Kołtun, Aleksandra. 2020. Wnioski z jakościowej analizy materiałów zebranych podczas punktów mobilnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030.” Raport badawczy. Opracowanie przygotowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Lubelska Grupa Badawcza i Gminą Lublin.

Kołtun, Aleksandra. 2020. Research – a handful of tips before you start. In: The audience is the source of happiness. Audience development in the context of European Capitals of Culture. Kaunas: Impact Audience, Kaunas 2022 European Capital of Culture. Dostępne pod adresem: https://issuu.com/egle.r/docs/ii_publikacja-kaunas-2020-01042020-www

Kołtun, Aleksandra. 2018. Wpływ Nocy Kultury na sposoby postrzegania i użytkowania przestrzeni miejskiej. Najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego w 2018 r. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://nockultury.pl/badania-nocy-kultury/

Kołtun, Aleksandra (red.). 2017. Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój społeczny i gospodarczy miasta. Raport końcowy z badania. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://www.warsztatykultury.pl/raport/ ISBN 978-83-64375-25-5

Kolasa-Nowak, Agnieszka, Aleksandra Kołtun, Andrzej Stawicki. 2016. Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków: formy działania, współpraca, mocne i słabe strony, potrzeby. Raport z badania diagnostycznego. Lublin: Centrum Spotkania Kultur. ISBN 8365028190, 978-83-650-28-19-8

Kołtun, Aleksandra (red.). 2013. Licealiści a kultura – oceny, uczestnictwo, zapotrzebowanie. Lublin: Fundacja Teatrikon. Dostępne pod adresem: http://issuu.com/teatrikon/docs/badania_licealisci_a_kultura 

Kołtun, Aleksandra, Agnieszka Wojciechowska. 2012. Warsztaty Kultury w Lublinie. W: Audience Development – Sztuka dla publiczności. Warszawa: Fundacja Impact, 35-41. Dostępne pod adresem: http://rozwojwidowni.pl/attachments/file/audience_development_impact_2012.pdf

Kołtun, Aleksandra. 2011. Wywiad z profesorem Krzysztofem T. Koneckim. Posmak kontestacji – o recepcji teorii ugruntowanej w Polsce. “Przegląd Socjologii Jakościowej” VII/3. Dostępne pod adresem: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume17/PSJ_7_3_Koltun.pdf

 

Wybrane konferencje i warsztaty

Międzynarodowa konferencja IV Avant. Trends in Interdisciplinary Studies, Uniwersytet w Porto, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ośrodek Badań Filozoficznych, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 24-27.10.2019, Porto, Portugalia. Referat: „Distributed cognition at the parking lot. A case for methodological pluralism”

Międzynarodowe seminarium pt. „Epistemological and cognitive analyses of cognition, beliefs and knowledge”, Katedra Ontologii i Epistemologii UMCS oraz Wydział Filozofii I Uniwersytetu Granadzie, 26-27.09.2019, Granada, Hiszpania. Referat: “Writing as a distributed socio-material practice”

Międzynarodowa konferencja pt. “The Creative Cities and Industries Conference” w ramach XII Kongres UNESCO Sieci Miast Kreatywnych, 16.06.2018, Katowice. Prelegentka w panelu pt. “Measuring the Immeasurable

Warsztat metodologiczny pt. ”Digital Research Methods Workshop”, New Research on Digital Societies Group, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 11-12.09.2017, Warszawa

24th World Congress of Political Science. International Political Science Association, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-28 lipca 2016, Poznań. Referat: “Enacting / Embodying / Inscribing Knowledges for Social Change. A Case Study of ‘Implementations’ of the Public Participation Mechanisms”

Szkoła letnia pod hasłem “Science, Values, and Democracy?”. Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Koła Wiedeńskiego. 4-15 lipca 2016, Wiedeń.

Filozofia w zarządzaniu wiedzą. Refleksja nad wiedzą, refleksja w działaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6-7.11.2015 r., Poznań. Referat: „Wiedza dla zmiany społecznej. Ujęcie w kategoriach performatywności"

Międzynarodowy warsztat dla doktorantów i młodych naukowców: „WTMC Future-Making Workshop”. 21-23.10.2015 r., Ravenstein, Holandia.

10th International Conference in Interpretive Policy Analysis. University of Lille 2, 8-10.07.2015, Lille, Francja. Referat: „From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work as Standards for Public Participation Mechanisms”

EASST2014: Situating Solidarities, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, European Association for the Study of Science and Technology, 17-19.09.2014, Toruń. Referat: „Laboratories of Social Action. New Spaces for Social Change?”

Language, Culture and Mind VI. The Interdisciplinary Conference Series, Inside/Out: Practice and Representation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Naukowy LCM, 23-26.06.2014, Lublin. Referat: „Performativity in the Studies of Science – Primary Assumptions (and Further Doubts)"

 

Pozostała działalność badawcza

Koordynatorka i badaczka w międzyuczelnianym i międzysektorowym zespole zajmującym się badaniami zjawisk społecznych, kulturowych i poznawczych towarzyszących festiwalowi Noc Kultury w Lublinie; prace zespołu trwają od 2017 roku do dzisiaj; w skład zespołu wchodzą pracownicy, doktoranci, absolwenci i studenci Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS, a także  przedstawiciele Katedry Metod Badań Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz pracownicy Warsztatów Kultury w Lublinie)

Koordynatorka i główny wykonawca badań ewaluacyjnych w projekcie Mistrzostwa Polski w Projektowaniu Gier. Turniej Trójgamiczny (2020, realizowany przez Fundację TEAM Teatrikon dofinansowanie ze środków Ministerstwa Cyfryzacji / Centrum GovTech Polska / KPRM)

Wykonawca w działaniach badawczych realizowanych w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” (2020; realizowany przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza i Gminę Lublin w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w konkursie  „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa)

Współpraca z Fundacją Impact w realizacji programu Audience Development w ramach konkursu Europejska Stolica Kultury (European Capital of Culture; 2016-2019 w ramach ECoC Rijeka 2020 oraz ECoC Kaunas 2022; zakres zadań: przygotowanie i realizacja zindywidualizowanych programów szkoleniowych oraz badawczych dla różnych grup podmiotów realizujących działania kulturalne w miastach oraz udzielanie wsparcia w zakresie projektowania o prowadzenia przyjaznych, użytecznych i metodologicznie poprawnych badań publiczności kulturalnej)

Członek rady nadzorczej Fundacji T.E.A.M. Teatrikon (2010-do dzisiaj; zakres obowiązków i zadań: planowanie i realizacja strategii współpracy z biznesem, szkolenie młodzieży, prowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych w nurcie audience development)

Koordynatorka i członek zespołu badawczego w projekcie badawczym w obszarze User-Centered Design, dotyczącym doświadczeń i sposobów działania użytkowników parkingu galerii handlowej (projekt zrealizowany w latach 2018-2019 we współpracy z pracownią projektową Kilku.com; zakres zadań: koordynacja całości projektu, szkolenie i koordynacja prac członków zespołu badawczego, stworzenie i przetestowanie narzędzi badawczych, analiza danych, przygotowanie raportu badawczego i komunikowanie wyników)

Koordynatorka i członek zespołu badawczego w projekcie badawczym dotyczącym wpływu festiwalu Noc Kultury na sposoby postrzegania i używania przestrzeni publicznej (projekt zrealizowany w latach 2018-2019; dofinansowanie ze środków własnych Warsztatów Kultury w Lublinie; zakres zadań: koordynacja całości projektu, szkolenie i koordynacja prac członków zespołu badawczego, w tym studentów i wolontariuszy, realizacja badań jakościowych, przygotowanie raportów badawczych i komunikowanie wyników)

Koordynatorka i główny badacz w projekcie pt. „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój społeczny i gospodarczy miasta” (projekt zrealizowany w 2017 roku; dofinansowanie z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, grantobiorca – Warsztaty Kultury w Lublinie; zakres zadań: koordynacja całości projektu, zaplanowanie i zrealizowanie badań jakościowych i desk research, szkolenie i koordynacja pracy członków zespołu badawczego, w tym zespołu wolontariuszy, przygotowanie raportów cząstkowych i raportu końcowego, komunikowanie wyników badań wśród lokalnych interesariuszy)

Współpraca z Fundacją Impact przy działaniach z obszaru budowania publiczności (projekt zrealizowany w 2017 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku; zakres zadań: analizy danych zastanych dotyczących funkcjonowania instytucji, przeprowadzenie serii warsztatów z obszaru metod badawczych, przeprowadzenie szeregu działań badawczych wspólnie z pracownikami instytucji, pomoc w przeprowadzeniu profilowania publiczności oraz wypracowaniu sposobów pracy z poszczególnymi grupami)

Członek zespołu badawczego w projekcie „Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej” (projekt zrealizowany w latach 2016-2019 w ramach programu grantowego Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”; operator grantu: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie; zakres zadań: prowadzenie ciągłych badań diagnostycznych stanu edukacji kulturalnej w województwie lubelskim oraz badań ewaluacyjnych całości projektu)