Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Kołtun

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/AleksandraKoltun
https://orcid.org/0000-0001-9394-3101
Konsultacje

semestr letni 2021/2022: środy 9.00-11.00


pokój 306


UWAGA! Konsultacje w środę 13.04 zostają przełożone na wtorek 12.04, w godzinach 8.10-10.10 (pokój 306)

O sobie

2016 – doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie na podstawie monografii pt. „Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science” (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; opiekun naukowy - dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

2011 – magisterium na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (socjologia; promotor: dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

Zainteresowania badawcze: studia nad nauką i technologią, koncepcje rozproszonego poznania, socjologia wiedzy, metodologia nauk społecznych, jakościowe badania społeczne (metodologia teorii ugruntowanej, etnografia poznawcza), kategoria performatywności w badaniach społecznych, innowacje społeczne, wiedza ekspercka w politykach publicznych, zmiana społeczna

 


Działalność naukowa

Publikacje recenzowane:

Kołtun, A., Wawiórka-Kamieniecka, J. (red.). 2021. Spisane po Nocach Kultury. 13 tekstów o kulturze, publiczności i przestrzeni. Lublin: Episteme.
Kołtun, A. 2021. Czego można dowiedzieć się z Nocy Kultury? Poznawczy wymiar uczestniczenia w festiwalu. W: Kołtun, A., Wawiórka-Kamieniecka, J. (red.). Spisane po Nocach Kultury. 13 tekstów o kulturze, publiczności i przestrzeni. Lublin: Episteme, 191-222.
Kołtun, A., Sędłak, A., Wawiórka-Kamieniecka, J. 2021. Noc Kultury jako wydarzenie i jako proces. Spojrzenie z wewnątrz”. W: Kołtun, A., Wawiórka-Kamieniecka, J. (red.). Spisane po Nocach Kultury. 13 tekstów o kulturze, publiczności i przestrzeni. Lublin: Episteme, 23-57.
Kołtun, A. 2020. Writing as a distributed socio-material practice – a case study. “Avant. Czasopismo Awangardy filozoficzno-naukowej” 
Kołtun, A. 2020. Performatywność wiedzy w ujęciu studiów nad nauka i technologią: Wnioski z analiz pojęciowych oraz badania empirycznego. „Praktyka Teoretyczna” t. 37, nr 3, 81-108.
Kołtun, Aleksandra. 2019. The impact of outdoor cultural festivals on the city image. Lublin case study. In: Cudny, W. (Ed.). Urban Events, Place Branding and Promotion. Place Event Marketing. London and New York: Routledge, 86-104.
Kołtun, Aleksandra. 2018. Lubelskie festiwale kulturalne a rozwój miasta. W: Lublin 2030 – europejska metropolia?. Lublin: Urząd Miasta Lublin, 125-146.
Kołtun, Aleksandra. 2017. From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work for Participatory Budgeting in Poland. “Central European Journal of Public Policy” 11(1), 13-27.
Kołtun, Aleksandra. 2015. Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Kołtun, Aleksandra. 2015. A Microparadigm and a Scientific Microcommunity – Kuhn Revisited. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1/2015, 59-72.
Kołtun, Aleksandra. 2015. „Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne. “Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 3.  
Kołtun, Aleksandra. 2015. Niewiedza a rozwój nauki. W: Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło (red.). Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 81-97.
Kołtun, Aleksandra. 2015. „Obiektywność skonstruowana”? Kategoria obiektywności w postkonstruktywistycznych studiach nad nauką i technologią. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2/2015, 157-165.
Kołtun, Aleksandra. 2015. Od konstruowania faktów po intra-aktywność świata. Performatywność a studia nad nauką i technologią. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.). Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Kołtun, Aleksandra. 2015. Zwrot performatywny w naukach humanistycznych i społecznych. Wspólne założenia i obszary napięć. W: Łukasz Grajewski, Jakub Osiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański (red.). Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo UMK, 23-31. Dostępne pod adresem: http://issuu.com/prolog_pismo/docs/tematy-modne-w-humanistyce__1_ 
Kołtun, Aleksandra. 2014. Laboratoria działań społecznych. Nowe przestrzenie oddziaływania na rzeczywistość społeczną. W: Sławomir Partycki (red.). Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 478-488.
Kołtun, Aleksandra. 2014. O rzeczach i materialności inaczej. Recenzja książki: “W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów“Annales UMCS” sectio I, vol. 39, 101-108.
Styk, Józef, Julita Świąder, Aleksandra Kołtun. 2009. Przestrzeń Lublina w ocenach nauczycieli akademickich uczelni lubelskich. W: Józef Styk (red.). Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina: waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 133-142.

Najważniejsze publikacje nierecenzowane

Kołtun, Aleksandra. 2020. Wnioski z jakościowej analizy materiałów zebranych podczas punktów mobilnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030.” Raport badawczy. Opracowanie przygotowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Lubelska Grupa Badawcza i Gminą Lublin. Dostępne pod adresem: diagnoza_lublin_2030._wnioski_z_jakosciowej_analizy_materialow_zebranych_podczas_punktow_mobilnych.pdf

Kołtun, Aleksandra. 2020. Research – a handful of tips before you start. In: The audience is the source of happiness. Audience development in the context of European Capitals of Culture. Kaunas: Impact Audience, Kaunas 2022 European Capital of Culture. Dostępne pod adresem: https://issuu.com/egle.r/docs/ii_publikacja-kaunas-2020-01042020-www

Kołtun, Aleksandra. 2019. Wpływ Nocy Kultury na sposoby postrzegania i użytkowania przestrzeni miejskiej. Najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego w 2018 r. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://nockultury.pl/badania-nocy-kultury/

Kołtun, Aleksandra (red.). 2017. Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój społeczny i gospodarczy miasta. Raport końcowy z badania. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://www.warsztatykultury.pl/raport/ ISBN 978-83-64375-25-5

Kolasa-Nowak, Agnieszka, Aleksandra Kołtun, Andrzej Stawicki. 2016. Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków: formy działania, współpraca, mocne i słabe strony, potrzeby. Raport z badania diagnostycznego. Lublin: Centrum Spotkania Kultur. ISBN 8365028190, 978-83-650-28-19-8

Kołtun, Aleksandra (red.). 2013. Licealiści a kultura – oceny, uczestnictwo, zapotrzebowanie. Lublin: Fundacja Teatrikon. Dostępne pod adresem: http://issuu.com/teatrikon/docs/badania_licealisci_a_kultura 

Kołtun, Aleksandra, Agnieszka Wojciechowska. 2012. Warsztaty Kultury w Lublinie. W: Audience Development – Sztuka dla publiczności. Warszawa: Fundacja Impact, 35-41. Dostępne pod adresem: http://rozwojwidowni.pl/attachments/file/audience_development_impact_2012.pdf

Kołtun, Aleksandra. 2011. Wywiad z profesorem Krzysztofem T. Koneckim. Posmak kontestacji – o recepcji teorii ugruntowanej w Polsce. “Przegląd Socjologii Jakościowej” VII/3. Dostępne pod adresem: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume17/PSJ_7_3_Koltun.pdf

 

Wybrane konferencje i warsztaty

Międzynarodowa konferencja IV Avant. Trends in Interdisciplinary Studies, Uniwersytet w Porto, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ośrodek Badań Filozoficznych, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 24-27.10.2019, Porto, Portugalia. Referat: „Distributed cognition at the parking lot. A case for methodological pluralism

Konferencja naukowa „Badania publiczności w instytucjach kultury”, Zakład Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego, 11-12.04.2019. Referat pt. „Publiczność lubelskich festiwali kulturalnych – najważniejsze wnioski z badań”

Organizatorka panelu pt. „Kognitywistyka wobec innowacji” oraz współorganizatorka sesji posterowej studentów/tek WFiS w ramach konferencji „Innowacje w praktyce”, zorganizowanej w dniach 4-5.04.2019 w Lublinie przez Polską Akademią Nauk O/Lublin, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie. Referat pt. "Co kognitywista robi na festiwalu Noc Kultury?" 

Międzynarodowe seminarium pt. „Epistemological and cognitive analyses of cognition, beliefs and knowledge”, Katedra Ontologii i Epistemologii UMCS oraz Wydział Filozofii I Uniwersytetu Granadzie, 26-27.09.2019, Granada, Hiszpania. Referat: “Writing as a distributed socio-material practice”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Kultura ma znaczenie", UMCS, 20-22.11.2018, Lublin. Referat: "Wpływ plenerowych festiwali kulturalnych na sposoby postrzegania i oceniania przestrzeni miejskiej – na przykładzie Nocy Kultury w Lublinie"

Międzynarodowa konferencja pt. “The Creative Cities and Industries Conference” w ramach XII Kongres UNESCO Sieci Miast Kreatywnych, 16.06.2018, Katowice. Prelegentka w panelu pt. “Measuring the Immeasurable"

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauki Społeczne Wobec Zmiany”, Instytut Socjologii UMCS, Sekcja Socjologii Nauki oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 14–15.09.2017, Lublin. Referat: „Wiedza a zmiana społeczna. Próba ujęcia w katego- riach performatywności”

Warsztat metodologiczny pt. ”Digital Research Methods Workshop”, New Research on Digital Societies Group, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 11-12.09.2017, Warszawa

24th World Congress of Political Science. International Political Science Association, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-28 lipca 2016, Poznań. Referat: “Enacting / Embodying / Inscribing Knowledges for Social Change. A Case Study of ‘Implementations’ of the Public Participation Mechanisms”

Szkoła letnia pod hasłem “Science, Values, and Democracy?”. Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Koła Wiedeńskiego. 4-15 lipca 2016, Wiedeń.

Filozofia w zarządzaniu wiedzą. Refleksja nad wiedzą, refleksja w działaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6-7.11.2015 r., Poznań. Referat: „Wiedza dla zmiany społecznej. Ujęcie w kategoriach performatywności"

Międzynarodowy warsztat dla doktorantów i młodych naukowców: „WTMC Future-Making Workshop”. 21-23.10.2015 r., Ravenstein, Holandia.

10th International Conference in Interpretive Policy Analysis. University of Lille 2, 8-10.07.2015, Lille, Francja. Referat: „From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work as Standards for Public Participation Mechanisms”

EASST2014: Situating Solidarities, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, European Association for the Study of Science and Technology, 17-19.09.2014, Toruń. Referat: „Laboratories of Social Action. New Spaces for Social Change?”

Language, Culture and Mind VI. The Interdisciplinary Conference Series, Inside/Out: Practice and Representation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Naukowy LCM, 23-26.06.2014, Lublin. Referat: „Performativity in the Studies of Science – Primary Assumptions (and Further Doubts)"

 

Pozostała działalność badawcza i naukowa

Wykonawca i członek zespołu w grancie "Prezentacja nauki to sztuka. Popularyzacja wyników badań społecznych na festiwalu Noc Kultury w Lublinie" (grant realizowany w latach 2021-2023 programie "Społeczna odpowiedzialność nauki" MEiN, nr umowy SONP/SP/513872/2021; kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak)

Wykonawca w grancie pt. "Rola metafor ucieleśnionych w rozwiązywaniu problemów choreograficznych w tańcu" (program Preludium, NCN, 2019/33/N/HS1/02484; kierownik projektu: mgr Paulina Zarębska)

Członkini redakcji czasopisma Avant. Trends in Interdisciplinary Studies (od stycznia 2021, od grudnia 2021 - dyrektorka wydawnicza)

Koordynatorka i badaczka w międzyuczelnianym i międzysektorowym zespole zajmującym się badaniami zjawisk społecznych, kulturowych i poznawczych towarzyszących festiwalowi Noc Kultury w Lublinie; prace zespołu trwają od 2017 roku do dzisiaj; w skład zespołu wchodzą pracownicy, doktoranci, absolwenci i studenci Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS, a także  przedstawiciele Katedry Metod Badań Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz pracownicy Warsztatów Kultury w Lublinie)

Koordynatorka i główny wykonawca badań ewaluacyjnych w projekcie Mistrzostwa Polski w Projektowaniu Gier. Turniej Trójgamiczny (2020, realizowany przez Fundację TEAM Teatrikon dofinansowanie ze środków Ministerstwa Cyfryzacji / Centrum GovTech Polska / KPRM)

Wykonawca w działaniach badawczych realizowanych w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” (2020; realizowany przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza i Gminę Lublin w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w konkursie  „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa)

Współpraca z Fundacją Impact w realizacji programu Audience Development w ramach konkursu Europejska Stolica Kultury (European Capital of Culture; 2016-2019 w ramach ECoC Rijeka 2020 oraz ECoC Kaunas 2022; zakres zadań: przygotowanie i realizacja zindywidualizowanych programów szkoleniowych oraz badawczych dla różnych grup podmiotów realizujących działania kulturalne w miastach oraz udzielanie wsparcia w zakresie projektowania o prowadzenia przyjaznych, użytecznych i metodologicznie poprawnych badań publiczności kulturalnej)

Członek rady nadzorczej Fundacji T.E.A.M. Teatrikon (2010-do dzisiaj; zakres obowiązków i zadań: planowanie i realizacja strategii współpracy z biznesem, szkolenie młodzieży, prowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych w nurcie audience development)

Koordynatorka i członek zespołu badawczego w projekcie badawczym w obszarze User-Centered Design, dotyczącym doświadczeń i sposobów działania użytkowników parkingu galerii handlowej (projekt zrealizowany w latach 2018-2019 we współpracy z pracownią projektową Kilku.com; zakres zadań: koordynacja całości projektu, szkolenie i koordynacja prac członków zespołu badawczego, stworzenie i przetestowanie narzędzi badawczych, analiza danych, przygotowanie raportu badawczego i komunikowanie wyników)

Koordynatorka i członek zespołu badawczego w projekcie badawczym dotyczącym wpływu festiwalu Noc Kultury na sposoby postrzegania i używania przestrzeni publicznej (projekt zrealizowany w latach 2018-2019; dofinansowanie ze środków własnych Warsztatów Kultury w Lublinie; zakres zadań: koordynacja całości projektu, szkolenie i koordynacja prac członków zespołu badawczego, w tym studentów i wolontariuszy, realizacja badań jakościowych, przygotowanie raportów badawczych i komunikowanie wyników)

Koordynatorka i główny badacz w projekcie pt. „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój społeczny i gospodarczy miasta” (projekt zrealizowany w 2017 roku; dofinansowanie z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, grantobiorca – Warsztaty Kultury w Lublinie; zakres zadań: koordynacja całości projektu, zaplanowanie i zrealizowanie badań jakościowych i desk research, szkolenie i koordynacja pracy członków zespołu badawczego, w tym zespołu wolontariuszy, przygotowanie raportów cząstkowych i raportu końcowego, komunikowanie wyników badań wśród lokalnych interesariuszy)

Współpraca z Fundacją Impact przy działaniach z obszaru budowania publiczności (projekt zrealizowany w 2017 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku; zakres zadań: analizy danych zastanych dotyczących funkcjonowania instytucji, przeprowadzenie serii warsztatów z obszaru metod badawczych, przeprowadzenie szeregu działań badawczych wspólnie z pracownikami instytucji, pomoc w przeprowadzeniu profilowania publiczności oraz wypracowaniu sposobów pracy z poszczególnymi grupami)

Członek zespołu badawczego w projekcie „Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej” (projekt zrealizowany w latach 2016-2019 w ramach programu grantowego Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”; operator grantu: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie; zakres zadań: prowadzenie ciągłych badań diagnostycznych stanu edukacji kulturalnej w województwie lubelskim oraz badań ewaluacyjnych całości projektu)

 

Recenzentka w czasopismach: Avant. Trends in Interdisciplinary Studies, Studia Socjologiczne, Studia Metodologiczne (2016-2018)

 

Członkini zespołów organizacyjnych konferencji:

Ogólnopolska konferencja "Wiedza w akademii i poza akademią", Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, redakcja czasopisma „Filozofia i Nauka”, 9-10.10.2020, Lublin

Współorganizatorka, prowadząca i prelegentka seminarium popularnonaukowego pt. "Plenerowe festiwale kulturalne a rozwój miasta: co osiągnęliśmy, co jeszcze możemy zrobić?", Warsztaty Kultury w Lublinie, 1.02.2018. Celem seminarium było przedstawienie najważniejszych wniosków z badań wpływu lubelskich festiwali kulturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Udział wzięli m.in. prof. Marcin Lipowski (UMCS), Edwin Bendyk ("Polityka"), prof. Tomasz Szlendak (UMK), prof. Magdalena Sobocińska (UE we Wrocławiu), Krystyna Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu), Agata Etmanowicz (Fundacja Impact), Tamara Kamińska (Katowice – Miasto Ogrodów), prof. Jan Pomorski (UMCS).

 

3. Miedzynarodowa Konferencja z serii "Avant. Trends in Interdisciplinary Studies", Ośrodek Badań Filozoficznych, Instytut Filozofii UMCS, Wydział Filozofii KUL, Villanova University (USA), IFiS PAN, 20-22.10.2017, Lublin

 

 

 


Ogłoszenia