Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jan Fiedurek

prof. dr hab. Jan Fiedurek
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII PRZEMYSŁOWEJ
Telefon
81-537-59-33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pon, wt. 10-12.

Adres

Akademicka19
20-033 Lublin

O sobie

     

Jan Fiedurek urodził się 10 stycznia 1950  roku w Goraju Lubelskim. Tutaj też w roku 1964 ukończył Szkołę Podstawową i podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju. W 1973 roku ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, specjalizując się w zakresie   mikrobiologii.

      Od października 1973 roku podjął pracę w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej UMCS w charakterze pracownika naukowo-technicznego. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a od października 1990 roku został zatrudniony na etacie adiunkta.  Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1993 roku. W 1996 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora UMCS. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 2001 roku.

      W 1978 roku odbył  miesięczny staż  naukowy i szkoleniowy w  Instytucie Przemysłu  Fermentacyjnego w Warszawie  oraz w  Zakładzie  Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Pektowin" w Jaśle.   W latach 1986-87 przebywał na stażu naukowym w USA: w pierwszym roku w Instytucie Biologicznej Ochrony Wód im. Graya Uniwersytetu Minnesota u prof. R. Crawforda, zaś w roku  następnym w firmie biotechnologicznej "Chem Gen Corp." w Rockville Maryland. W roku 1991  uczestniczył w dwutygodniowym szkoleniu w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w biotechnologii, zorganizowanym przez Instytut Mikrobiologii Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze i sponsorowanym przez UNESCO.

      Dorobek naukowy prof. Fiedurka obejmuje ponad 300 pozycji, w tym 125 prac oryginalnych (w tym ponad 80 z  listy JCR); 2 podręczniki, 3 monografie, 2 skrypty, 18 prac przeglądowych, 23 popularno-naukowych oraz 8 patentów. Pozostałe to komunikaty prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych. W działalności naukowej i publikacjach prof. Fiedurka można wyróżnić kilka  kierunków. Pierwszy dotyczy doskonalenia cech biotechnologicznych grzybów wytwarzających enzymy o znaczeniu przemysłowym (pektynazy, glukoamylaza, oksydaza glukozowa, b-galaktozydaza, katalaza, inwertaza, inulinaza), drugi – unieruchamiania enzymów lub drobnoustrojów wytwarzających enzymy. Inne dotyczą organizmów ekstremofilnych: psychrotrofów i termofili,  biotransformacji  terpenów, oraz zagadnień związanych  z optymalizacją  bioprocesów w skali bioreaktorowej. Został wielokrotnie wyróżniony licznymi nagrodami  i odznaczeniami w tym:  indywidualne i  zespołowe nagrody rektorskie, nagroda  zespołowa  Sekretarza Naukowego PAN (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2002), nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008).

Prof. Fiedurek jest współautorem nowego poszerzonego programu ćwiczeń z mikrobiologii przemysłowej dla studentów III roku biotechnologii oraz autorem nowatorskiego programu ćwiczeń i wykładów z inżynierii procesów biotechnologicznych, opublikowanych w  formie 2 podręczników (Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych Wyd. UMCS, 2004; 2014; Podstawy biotechnologii przemysłowej, Wyd. Naukowo-Techniczne, 2007; 2012) oraz skryptu (Procesy jednostkowe w biotechnologii, Wyd. UMCS, 2000, 2014), których jest redaktorem. Prowadzi także wykłady: z mikrobiologii przemysłowej dla studentów biotechnologii KUL; oraz fakultatywne z wybranych zagadnień  z technologii żywności. Prof. Fiedurek był opiekunem: 3 prac doktorskich,   88 prac magisterskich i 16 licencjackich. Obecnie pod jego kierunkiem  wykonywana jest kolejna praca doktorska. J. Fiedurek ma także oryginalne zainteresowania naukowe związane z tematyką żywienia człowieka. Owocem tych zainteresowań są bardzo ciekawie napisane monografie: Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka oraz Mikrobiom a zdrowie człowieka Jest on także zaangażowanym popularyzatorem wiedzy z tego zakresu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jego wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wykłady ogólnouniwersyteckie, w których uczestniczył 3-krotnie.

 Jest członkiem licznych towarzystw naukowych: Komitetu Mikrobiologii PAN od 2003 do 2015 (trzy kadencje), Polskiego Towarzystwa  Mikrobiologów; Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności; Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; Kolegium Redakcyjnego Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. W latach 2002-2005 roku uczestniczył w pracach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA). W 2015 roku został powołany na przewodniczącego Komisji Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie

       Działalność pozanaukowa: w 1989 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” woj. lubelskiego. Był też delegatem (od 1989 r.) Wydziału BiNoZ na Walne Zebranie Delegatów „Solidarności” UMCS. Od 1998 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność na UMCS. Członek Klubu Oficerów Rezerwy przy UMCS (1974–1994), za działalność w tym klubie odznaczony na pierwszy stopień oficerski. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii (1999-2009) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

      Jan Fiedurek jest  autorem ok. 4000 fraszek, które ukazały się w następujących tomach: Drogowskazy, W poszukiwaniu wartości, Świat na zakręcie, W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, W świecie kryzysu wartości. Pierwsze zbiory swoich fraszek (ok.  600) umieścił na łamach Pisma Kulturalno-Społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność” (od  numeru: 6 z 2011 r., do chwili bieżącej).

Profesor Fiedurek jest żonaty i ma dwie córki. Żona Krystyna jest dyplomowaną pielęgniarką. Córka Izabela jest absolwentką kulturoznawstwa UMCS, zaś młodsza Anna jest  absolwentką  pedagogiki  oraz logopedii.

Jego hobby to literatura popularno-naukowa, poezja, polityka, muzyka, turystyka. Interesuje się życiem politycznym w Polsce i na świecie.