Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 13 - 14


Wtorek 12 - 13.30

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Stopnie i tytuły naukowe:

 

1983 r. – magister, ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska pt. Wprowadzenie Kodeksu Napoleona we Francji i w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Leopolda Seidlera.

 

1992 r. – nadanie przez Radę Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Rozprawa doktorska pt. Unia na rzecz Demokracji Francuskiej w systemie politycznym V Republiki. Promotor - prof. dr hab. Marek Żmigrodzki.

 

2004 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, nadany uchwałą Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, na podstawie monografii Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo – Wschodniej (Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS).

 

2013 r. – nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych, po przeprowadzeniu procedury przez Wydział Politologii UMCS, na podstawie monografii pt. Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS).

 

Zainteresowania naukowe: współczesne systemy polityczne; zasady, instytucje ustrojowe i mechanizmy funkcjonowania demokratycznych systemów politycznych; transformacje ustrojowo – polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej; komparatystyka instytucji ustrojowych; system polityczny III Rzeczypospolitej Polskiej i V Republiki Francuskiej; bezpieczeństwo państwa.

 

Granty:

1995 r. - stypendium Research Support Scheme Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze, na okres od lipca 1995 r. do listopada 1996 r.,  przeprowadzenie badań pt. Wybory prezydenckie a transformacja partii politycznych w III Rzeczypospolitej.

lipiec 2009 – lipiec 2011 - realizowanie projektu badawczego, finansowanego ze środków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, pt. Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich.


Działalność naukowa

Publikacje książkowe

 

Monografie

Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 209

Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo – Wschodniej, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 386

Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 270

 

Współautorstwo

 

Bożena Dziemidok – Olszewska, Monika Kowalska, Krystyna Leszczyńska, Marta Michalczuk - Wlizło Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji 1997 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2018,  ISBN 978-83-227-9148-6,

 

 

Redakcja naukowa

 

Współczesne systemy polityczne, M. Żmigrodzki, B. Dziemidok – Olszewska (red.), Wyd. PWN, Warszawa 2007

Dwadzieścia lat procesu demokratyzacji systemu politycznego RP, B. Dziemidok – Olszewska, T. Bichta (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011

Encyklopedia Politologii, M. Żmigrodzki (red.), tom II, Instytucje i systemy polityczne, B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół (red.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), Wyd. WSEI, Lublin 2012

Współczesne systemy polityczne, M. Żmigrodzki, B. Dziemidok – Olszewska (red.), Wyd. PWN,  wydanie II uaktualnione, Warszawa 2013

Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, Bożena Dziemidok – Olszewska, Marta Michalczuk – Wlizło (red.), Wyd. Elipsa, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-226-5

Instytucje systemów politycznych w procesie zmian, B. Dziemidok – Olszewska, M. Michalczuk – Wlizło, M. Podolak (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2020, ISBN 978-83-227-9321-3