Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Demczuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Fot. Anna Dąbrowska


Konsultacje semestr letni 2019/2020 


czwartki i piątki 9.30 - 11.00


ORCID: 0000-0003-2691-2043 


https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Demczuk/info 


 


Adres e-mail: ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl


INFORMACJA!


Serdecznie zapraszam studentki/studentów w roku 2018/2019 (semestr zimowy) na wykład ogólnouniwerystecki 


Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym


środa, 12.45-14.15, aula Daszyńskiego, Wydzial Politologii

O sobie

Wykształcenie:

2007 Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

1999 Magisterium, Wydział Prawa i Administracji, UMCS w Lublinie

1999 Magisterium, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

Zatrudnienie:

2008 Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

2004-2008 Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie (koordynacja Festiwalu Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie; https://watchdocs.pl/2019/f/ oraz współkoordynacja Programu Courtwatch – Obserwator Sądu - monitoring pracy sądów i dostępności do sądu w świetle konstytucyjnej zasady jawności postępowań sądowych. 

2000-2004 Związek Gmin Lubelszczyzny w Lublinie

Staże, granty, projekty badawcze, wyjazdy studyjne, inne:

2019 (czerwiec) współorganizacja ze Stowarzyszeniem im. Prof. Z. Hołdy i Kooperatywą Trenerską warsztatów Tydzień Konstytucyjny dla nauczycieli/ek pt.: "Jak ciekawie uczyć o Konstytucji RP?"; http://stowarzyszenieholda.pl/projekty/tydzien-konstytucyjny/ 

2019-2020 współrealizacja z Polską Fundacją im. R. Schumana projektu grantowego Civitates - Front Europejski, działania na rzecz wzmocnienia narracji proeuropejskiej w social media (kampanie informacyjne, fact-checking, inicjatywa Wojownicy Klawiatury); https://fronteuropejski.pl/ 

2018 (od) członkostwo w Homo Faber; https://www.hf.org.pl/ao/index.php; Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej

2018 (listopad) XXII Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach 

2018 (październik-listopad) Udział w pilotażowym programie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Monitoring samorządowej kampanii prezydenckiej pod kątem ksenofobii metodą social listening

2017 (listopad) 4. Tydzień Konstytucyjny, organizowany przez Stowarzyszenie im. Prof.  Zbigniewa Hołdy, lekcje dla uczniów z wiedzy o Konstytucji RP, program edukacyjny skierowany do ponad 500 szkół w Polsce

2016-2019 Program badawczy "Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa" koordynowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS w Lublinie

2015 (od) udział w sieci NISPAcee, The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

2013 (od) członkostwo w Stowarzyszeniu im. prof. Z. Hołdy w Warszawie

2013-2017 Patronat naukowy w ramach Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda, UMCS w Lublinie 

od 2012 współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i organizacja seminariów pt. "Policja a prawa człowieka" dla komendantów policji w województwie lubelskim z zakresu praktycznej relizacji gwarancji prawnych wolności od tortur, wolności zgromadzeń, a także dot. reakcji na zjawisko przemocy domowej, mowy nienawiści i hejtu w cyberprzestrzeni i inne.

2012-2014 lokalna koordynacja w projekcie "Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych" w ramach Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie

2011 wyjazd studyjny, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

2009-2012 Przewodniczenie Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Prawach Człowieka w okręgu lubelskim

2009 (od) wykłady z zakresu ochrony praw człowieka dla lekarzy-stażystów w Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie

2006 Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie

2004-2006 Grant doktorancki, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, tytuł badań naukowych: "Dostęp do informacji publicznej w Polsce"

2003 wyjazd studyjny, Hungarian Telecottage Association, Budapeszt

2002 praktyka doktorancka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

2002-2004 współpracowała z administracją publiczną w województwie lubelskim w ramach wdrażania wymogów ustawowych w zakresie dostępu do informacji publicznej online. Jest współautorką pierwszych w Polsce kompleksowych badań empirycznych przeprowadzonych w 2002 roku dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim i podlaskim.  

Publikacje:

Demczuk A., Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności w społeczeństwie informacyjnym - wybrane aktualne refleksje, "Polityka i Społeczeństwo" 2020, nr 1. 

Demczuk A., Monitoring samorządowej kampanii prezydenckiej w Lublinie metodą social listening pod kątem mowy ksenofobicznej w cyberprzestrzeni, (w:) Współczesne wyzwania cyfryzacji - przegląd i badania (red.) A. Surma, E. Chodźko, Lublin 2019, s. 196-210.

Demczuk A., "Prawo do bycia zapomnianym" jako szczególne prawo jednostki do kontroli informacji o sobie w społeczeństwie informacyjnym w kontekście RODO, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2018, 16 (4), cz. 2, s. 87-102.

Demczuk A., Fenomen ruchu antyszczepionkowego, czyli fake news i postprawda  na usługach hipotezy A. Wakefielda, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura 2018, 10 (4), s. 92-113.

Demczuk A., Wolność sumienia i wyznania w polskim prawie i praktyce na tle europejskich standarów ochrony, (w:) Politologia religii, (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2018, s. 311-327

Demczuk A., Deficyt praw człowieka we współczesnej demokracji liberalnej. Kryzys prawno-instytucjonalny czy doktrynalny?, (w:) Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, (red.) M. Malczyńska-Biały, K. Żarna, Rzeszów 2018, s. 11-26.

Demczuk A., Wybrane aspekty mowy nienawiści wobec uchodźców we współczesnej Polsce, (w:) Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2018, s. 399-423.

Demczuk A., Biuletyn Informacji Publicznej. Pierwsze doświadczenia w elektronicznej administracji w Polsce, (w:) Wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Polskie i ukraińskie doświadczania, (red.) E. Kołtun-Kancik, Lublin 2018, s. 39-72.

Demczuk A., Postprawda i mowa nienawiści - jako nowe narzędzia prowadzenia polityki w społeczeństwie informacyjnym, (w:) Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, (red.) T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków 2018, s. 163-185.

Demczuk A., Etyka mediów w czasach post-prawdy i mowy nienawiści, (w:) Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania, (red.) L. Karczewski, H. A. Kretek, Racibórz 2017, s. 191-198.

Demczuk A., Komitet Obrony Demokracji - nowy ruch społeczny czy grupa interesu?, (w:) Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, K. Kamińska-Korolczuk, M Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Gdańsk 2017, s. 247-273.

Demczuk A., Komitet Obrony Demokracji - nowy ruch społeczny jako reakcja na kryzys konstytucyjny w Polsce, (w:) Nowe ruchy społeczne, (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 247-265.

Demczuk A., Od raportu Bangemanna do Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, Annales Sectio K, Vol XXIII, 2, 2016, s. 25-44.

Demczuk A., Brak dostępu do infrastruktury i usług ICT jako nowy typ wykluczenia w społeczeństwie informacyjnym, (w:) Dyskryminacja: przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, (red.) M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 101-118.

Demczuk A., Mierzewska M., Czy skarga konstytucyjna w jej obecnym kształcie jest skutecznym krajowym środkiem odwoławczym w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?, (w:) Dysfunkcje polskiego prawa - jak poprawić system środków prawnych w Polsce?, IX Seminarium Warszawskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016, s. 75-82.

Demczuk A., Encyklopedia politologii. Pojęcia teorie i metody, T. 1, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Wolters Kluwer 2016, mowa nienawiści.

Demczuk A., Wolność wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a polskim prawie i praktyce sądowej, (w:) Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka - praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2016, s. 145-156.

Demczuk A., Media vs. władze lokalne - prawne granice krytyki politycznej i praktyka naruszająca w Polsce po 1989 r. (w:) Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, t. 2, Scriptorium Seria Media, Poznań 2013, s. 42-66

Demczuk A., Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, T. 2, B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, (red.), Wolters Kluwer, 2012, hasła m.in.: Sąd Najwyższy, sądy, sądowy wymiar sprawiedliwości, wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, domniemanie znajomości prawa, odpowiedzialność prawna.

Rybczyńska J.A., Demczuk A., Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

Demczuk A., Wolność wypowiedzi w polskim systemie ochrony praw człowieka na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, (red.) J. A. Rybczyńska, A. Demczuk, Wydawnictwo UMCS , Lublin 2012, s. 95-126.

Demczuk A., Rozwój standardu dostępu do informacji publicznej w Polsce na tle postulatu dobrej administracji, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia, Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, (red.) B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Wolter Kluwer, Warszawa 2011, s. 571-583.

Demczuk A., Dostęp do informacji publicznej w Polsce. Analiza krytyczna, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN 2010, 5, s. 194-213.

Pawłowska A., Demczuk A., Концепція електронних прав у міжнародній системі захисту прав людини (The Concept of Electronic Rights in the International System of Human Rights Protection) [w:] Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 3, Рівне 2009, c. 11- 18.

Demczuk A., Pawłowska A., Prawo dostępu do sieci teleinformatycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, [w:] Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, (red.) A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 133-148. 

Demczuk A., Pawłowska A., Progress toward e-government in Poland: Issues and dilemmas, Information Polity 2006, Volume 11, Number 3-4, s. 229-240. 

Demczuk A., Pawłowska A., Efektywność realizacji projektu Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki samorządu lokalnego (na przykładzie gmin i powiatów województwa lubelskiego), (w:) Sprawność działania administracji samorządowej, (red.) E. Ura, Rzeszów 2006, s. 469-484. 

Demczuk A., Pawłowska A., Udostępnianie informacji publicznej online przez gminy i powiaty Lubelszczyzny (w:) Władza lokalna a media, (red.) S. Michałowski, W. Mich, Lublin 2005, s. 35-61. 

Demczuk A., Polityka informacyjna prowadzona przez gminy i powiaty na Lubelszczyźnie, (w:) Samorząd terytorialny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, (red.) S. Michałowski i A. Pawłowska, Lublin 2004, s. 488-502. 

Demczuk A., Tarajko, M. Sakowicz, Informacja publiczna online. Pierwszy etap wdrażania Biuletynu Informacji Publicznej na Lubelszczyźnie, (w:) Samorząd Terytorialny z 2004 r., nr 4, s. 12-27.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

ochrona praw człowieka, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo mediów, prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym, prawne podstawy komunikowania, prawo mediów, podstawy prawa, międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, humanitarny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie i pokrewne, ochrona informacji niejawnych, postprawda i mowa nienawiści we współczesnych mediach, administracja publiczna, prawo administracyjne


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

ochrona praw człowieka, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ochrona wolności wypowiedzi, prawo mediów, organizacje strażnicze w Polsce, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, reforma systemu organów ochrony prawa po 1989 r. w Polsce, dostęp do informacji publicznej, społeczeństwo informacyjne, informatyzacja administracji publicznej, wykluczenie społeczne i informacyjne, koncepcja dobrego rządzenia na pocz. XXI w., polityczny i społeczny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego