Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Feliks Czyżewski

Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD FILOLOGII UKRAIŃSKIEJ
Telefon
81 537-26-68
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Nowa Humanistyka p. 431


Konsultacje w semestrze letnim


Wtorek 11-12


Środa:   13.00 - 14.00


 

Działalność naukowa

Książki autorskie:  Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, Wyd. UMCS, Lublin 1986, ss.  XXXIX + ss. 230.; Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, Wyd. UMCS,  Lublin 1994, ss. 467; Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny,Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss.566 (współaut.: S. Warchoł);  Atlas gwar polskich, t. 2 Mazowsze, Komitet Językoznawstwa PAN,  Warszawa 2000, ss. 408 (współaut.: K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz); Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Część 1. Słownik nazwisk, Lublin, Wyd. „Polihymnia”, 2013, s. LVIII, + s. 147.

Książki pod redakcją (m.in.): Z dialektologii słowiańskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2002; Język ukraiński. Współczesność historia, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003 (współred. P. Hrycenko); Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim, t.  II, Wyższa Szkoła Umiejętności i Zarządzania  w Rykach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ryki 2003 (współred. H. Bednarski, J. Ślusarski); Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2006 (współred. S. Gala); Flora i fitonimy  na pograniczu polsko-ukraińskim,  Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska  AR,  Lublin 2006 (współred. D. Urban); Tabu  językowe  i eufemizacja w dialektach słowiańskich, Wyd.  UMCS, Lublin 2008 (współred. A. Tyrpa); Nekropolie  jako znak kultury pogranicza  polsko-wschodniosłowiańskiego, Wyd. UMCS,  Lublin  2011  (współred. A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak); Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom  dedykowany Profesorowi  Stefanowi Warchołowi, Wyd. UMCS, Lublin 2011; Cmentarze po obu stronach Bugu,  Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Włodawa–Lublin 2014 (współred. H. Arkuszyn, A. Dudek-Szumigaj);  Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), Wyd. „Polihymnia”,   Lublin–Włodawa 2015  (współred. M. Olejnik, A. Pihan-Kijas); Centra i peryferia w opisach językoznawczych, Wyd. „Polihymnia”, Lublin 2016  (współred. M. Olejnik, H. Pelc).

 

Granty, projekty (m.in.): udział w kraj. proj. badaw., m.in.: 1975–1977 prace dokumentacyjne do Słownika gwar polskich PAN Oddz. w Krakowie, kier. prof. M. Karaś Słownik gwar polskich. Źródła (Wrocław, 1977); 1984–1986 prace dokumentacyjne i autorskie: do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Pobuża (południowe Podlasie i Chełmszczyzna), kier. prof. M. Kondratiuk, M. Łesiów (IS PAN i UMCS), 1982–2013 w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, kier. prof. J. Bartmiński, 1986–995 w proj. Atlasu gwar polskich. Małopolska i Mazowsze–kier. prof. K. Dejna (Katedra Dialektologii Polskiej UŁ); udział w międzynarod. proj. badaw.: od 1993 Atlasu etnolingwistycznego Pobuża (UMCS, Uniwersytet Brzeski, Narodowy Uniwersytet w Łucku); 2006–2008 kier. proj. badaw. Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny nr 1 H01D 009 29; 2013–2015 Cmentarze po obu stronach Bugu (partnerzy proj.: Tow. Popularyzacji Piękna Polesia, Fundacja OIC  Poland , Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland  i Fundacja Futurus XXI (UA),  Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie (finansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013); 2013–2015 udział w proj. Gdzie bije źródło ... Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi realiz. przy wsparciu UE w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013.

Współpraca z ośrodkami naukowymi(m.in.)  publikuje w wydawnictwach zagr. w Niemczech, Rosji, Bułgarii, Serbii, na Białorusi i Ukrainie), m.in. Fonołogičeskije sistiemy głasnych w ukrajinskich włodawskich goworach, „Woprosy Jazykoznanija” (Moskwa, 1989); Polissia: mowa, kultura, istorija. Materiały miżnarodnoji konferenciji (Kijów, 1996), Słowoobrazowanije i nominatiwnaja dierywacyja w sławianskich jazykach, Grodno 1996, Sławianskije etiudy. Sbornik k jubileju S. M. Tołstoj (Moskwa, 1999), Zaharoddzie –2. Materyjały naukowa-krajaznauczaj kanfierencyi (Minsk, 2000), Zbirnyk pam’jati Jarosławy Zakrews’koji, Dialektołohiczni Studiji. 3 (Lwów, 2003), Putewi i dometi dijalektaske. Zbornik radowa sa istoimenog mednog medziunarodnog naucznog skupa. Priredila Jordana Markowić Uniwerzitet u Niszu Fiłozofski fakultet (Nisz, 2014), i rec. nauk. „Băłgarski Folkłor” (1994; 3), „Dialectologia et Geolinguistica. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics” (Wolfang Viereck, Bamberg, 1999, 7).

Udział w redakcjach czasopism: czł. kraj. Kolegiów Red. i Rad Wydawn.: od 1986 w „Rozprawach Slawistycznych” UMCS, od 2006 w „Rozprawach Komisji Językowej ŁTN”, od 2009 w „Etnolingwistyce”, od 2010 w serii wydawniczej „Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów”; wchodzi w skład międzynarod. komitetów red.: od 2007 Miżnarodny Sawiet pa seryi fiłałahicznych nawyk czasopisma „Wesnik Bresckaha Uniwersiteta. Seryja fiłałahicznych nawuk”; od 2009 „Naukowyj Wisnyk Wołynśkoho Nacionalnoho Uniwersytetu im. Ł. Ukrajinky Fiłołohiczni nauky. Mowoznawstwo”.