Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Czerny

dr hab. Andrzej Czerny
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 68 29
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartek 13:00-14:00, piątek 11:00-12:00
Pokój 110B

O sobie

Zainteresowania naukowe

1) Kartografia

– atlasowa
– topograficzna
– grafika i metodyka (map design)
– teoria i metodologia
– historia

2) Standaryzacja nazw geograficznych

3) Rozwój regionalny i lokalny


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

Czerny A., 1977, Konstrukcja skali grubości linii rzek na mapach na podstawie wielkości przepływu. „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 9, nr 3, s. 118–121.

— 1981, Ilościowe charakterystyki surowców mineralnych na mapach, tamże, t. 13, nr 3–4, 136–142.

— 1983, Rozważania o kompleksowych ogólnogeograficznych atlasach świata, tamże, t. 15, nr 2, s. 65–75.

— 1983, Mapy krajobrazowe w atlasach świata, tamże, t. 15, nr 4, s. 167–174.

— 1986, Miernik ułatwiający analizę struktury atlasów regionalnych. [W:] Polskie atlasy regionalne. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” t. 12. Poznań, s. 17–23.

— 1987, Mapa – model izomorficzny czy homomorficzny? „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 19, nr 4, s. 145–157.

— 1990, Orientacje problemowe w kartografii teoretycznej, tamże, t. 22, nr 4, s. 117–123.

Najgrakowski M., Czerny A., Jankowska. E., Kliniewski T.Z., Kluge W., Ostrowski J., Rzadkowski W., Sitek L., Tokarska E.M., 1992, Mapa przeglądowa Polski. Skala 1:500 000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju (6 arkuszy).

Czerny A., 1993, Cartographic model of reality. Structure and properties. „Geographical Studies” nr 7, Wrocław: Ossolineum, 76 s.

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1993–1997 (redakcja kartograficzna i opracowanie autorskie map), Warszawa: PAN IGiPZ, Główny Geodeta Kraju.

Czerny A., 1994, Rozwój koncepcji modelowania kartograficznego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 26, nr 4, s. 185– 202.

Ostrowski W., Balcerzak J., Czerny A., Dziewulska A., Kaczyński A., Maj J., Morawska B., Siwek J. (oprac.), 1998, Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków. Instrukcja techniczna. Wyd. 2. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Czerny M., Czerny A., 2000, Zagadnienia społeczne i gospodarcze świata. Moduł 3 dla gimnazjum. Warszawa: Nowa Era, 184 s.

Czerny A., 2001, W sprawie oceny, weryfikacji i używania na mapach egzonimów, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 33, nr 4, s. 351–364.

Czerny M., Czerny A., 2002, The Challenge of Spatial Reorganization in a Peripheral Polish Region. „European Urban and Regional Studies” Vol. 9, No. 1, s. 60–72.

Czerny A., 2003, Konstrukcja skal wartości w legendach map. „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 35, nr 2, s. 87–99.

— 2003, Polskie nazewnictwo geograficzne świata: standaryzacja i kodyfikacja. „Przegląd Geograficzny” t. 35, nr 3, s. 449–468.

Czerny A., Kacieszczenko S., Krawczyńska A., Rudolf-Ziółkowska E., Wolnicz-Pawłowska E. (oprac.), 2005, Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 6. Białoruś, Rosja i Ukraina. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 98 s.

Czerny A., Czerny M. (red. naukowa), 2006, Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 788 s.

Czerny M., Czerny A., 2006, Forty Years of the Shaping of Regions under the Communist System. [W:] M. Czerny (ed.) Poland in the Geographical Centre of Europe. Political, Social and Economic Consequences. New York: Nova Science Publishers, Inc., s. 7–25.

Czerny A., Zych M. (oprac.), 2007, Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. Wydanie trzecie zmienione. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 92 s. (http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/nazwy_panstw_swiata. pdf).

Chudorlińska E., Czerny A., Duma J., Kacieszczenko S., Pietrzak A., Rudolf-Ziółkowska E., Tsermegas I., Wolnicz-Pawłowska E. (oprac.), 2009, Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 11. Europa. Część I. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 258 s.

Czerny M., Czerny A., 2009, An Emerged New Centre of Warsaw, Poland. „Current Politics and Economics of Europe” Vol. 20, Issue 2/3, s. 193–223.

Chudorlińska E., Czerny A., Pietrow J., Pietrzak A., Skotnicki M., Zych M. (oprac.), 2010, Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 12. Europa. Część II. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 266 s.

Czerny A., 2011, Nazwy geograficzne, dziedzictwo kulturowe i turystyka. „Onomastica” r. LVI, s. 53–74.

— 2011, Teoria nazw geograficznych. „Prace Geograficzne” nr 226, Warszawa: PAN IGiPZ, 266 s.

Czerny M., Czerny A., 2013, La Ciudad de Płock y el proceso de difusión urbana en la realidad de Polonia. [W:] Ciudades medias. Formas de expansión urbana. Biblioteca Nueva/Grupo editorial XXI, s. 143–164.

Czerny A., 2014, Przekład nazw geograficznych w „Podróży dookoła świata” Jurija Lisianskiego (1803–1806) „Onomastica” r. LVIII, s. 211–234.

Czerny A., Czerny M., 2014, Krajobraz wiejski „inkrustowany” formami zabudowy miejskiej – przejaw konfliktu czy postępu? [W:] Studia krajobrazowe, t. 4B. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 7–19.

— 2014, Suburbanization or Chaotic Encroachment upon Agricultural Land within Poland’s Small and Medium-Sized Towns, As Exemplfied by Puławy. [W:] Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes. Nova Science Publishers, Inc., s. 161-191.

Cebrykow P., Czerny A., Kałamucki K., 2015, Roztocze na mapach. [W:] Roztocze – przyroda i człowiek. Roztoczański Park Narodowy, s. 41–52.

Czerny A., 2015, Powstanie i etapy rozwoju map topograficznych do końca XIX wieku. [W:] A. Czerny (red.), Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 11–84
(https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0308/125227-czerny-dawne-mapy-07-07-low-res.pdf).

Czerny M., Czerny A., 2015, How to understand sustainable development in peripheral rural regions? [W:] Sustainable Development in Peripheral Regions. Wydawnictwa Uniwerytetu Warszawskiego, s. 17–30.

Czerny M., Czerny A., 2015 Sustainable Development and Policies or Strategies Concerning Resources „Barometr Regionalny” t. 13, nr 1, s. 7–12.

Czerny M., Czerny A., 2015, Zabezpieczenie egzystencji (livelihoods) w dyskusji o bezpieczeństwie ekonomicznym regionów peryferyjnych „Journal of Modern Science” t. 2/25, s. 241–260.

Czerny M., Córdova Aguilar H., Czerny A., Rzucidło A., 2015, Sustainable Rural Development in the North Andes „Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue” nr 4, s. 155–165.

Czerny M., Kałamucka W., Czerny A., 2015, Las condiciones de la vida en la zona fronteriza del voivodato de Lublin. [W:] Gestión de fronteras en América Latina. Sociedad Geografica de Lima, s. 123–144.

Kałamucki K., Czerny A., 2015, Role of Cartographic Products in the Promotion of Tourism Based on the Example of Roztocze „Barometr Regionalny” t. 13, nr 1, s. 145–151.

Czerny A., Czerny M., 2016, Suburbanization in medium-sized city, as exemplified by Płock, central Poland. [W:] Desafíos de las metrópolis: efectos ambientales y sociales. Tendencias geográficas II. Universidad Autónoma de Estado de México, s. 317–337.

Czerny M., Czerny A., 2016, Bogota – Urban expansion, social segregation and land degradation „Papers on Global Change” t. 23, s. 127–149.

Czerny M., Kałamucka W., Czerny A., 2016, Od centrum ku peryferii – szanse i bariery w rozwoju strefy granicznej polsko-ukraińskiej. Spojrzenie ze strony polskiej „Journal of Modern Science” t. 1/28, s. 263–290.

Czerny M., Czerny A., 2017, Desarrollo sustentable y el uso del patrimonio. [W:] Territorios, sustentabilidad y gobernanza en México y Polonia. Universidad Autónoma del Estado de México, s. 19–35.

— 2017, Geograficzne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w Ameryce Łacińskiej „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” t. 52, nr 1, s. 40–54.

— 2017, Regularny układ przestrzenny miasta latynoamerykańskiego – historia i rozwój „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” t. 6, s. 19–34.

— 2017, Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w Amazonii „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 1(37), s. 181–193.

Córdova Aguilar H., Czerny M., Czerny A., 2018, El desarollo sostenible de una región con gran potencial turistíco. El caso del Valle del Colca. [W:] Globalización y desarrollo sostenible. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 159–179.

— 2018, Sustainable development of a rural area in the face of pressure from large tour operators? The example of Peru’s Colca Canyon „Papers on Global Change IGBP” t. 25, s. 75–92.

Czerny M., Czerny A., 2018, La Quiaca – Villazón as a border between the centre and the periphery in South America. [W:] Texto y contexto en el desarollo sostenible. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 219–236.

— 2018, Lima – miasto królów i miasto ubogich „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” t. 58 nr 1, s. 80–93.

Czerny M., Serna Mendoza C.A., Czerny A., Serna Giraldo D.S., 2018, Cultural Heritage and the Development of Sustainable Tourism in the Eje Cafetero Region of Colombia „Ekonomiczne Problemy Turystyki” t. 44, nr 4, s. 83–97.

Czerny M., Czerny A., 2019, Models for the Spatial Development of Medium-Sized Cities in Poland in the Era of Transformation as Exemplified by Puławy, Płock and Siedlce „Olsztyn Economic Journal”, t. 14, nr 1, s. 5–26.

2019, Spatial structure of the economy – the evolution of nodes and networks in South and Central America „Miscellanea Geographica” t. 23, nr 4.

Czerny A., Tittenbrun A., 2019, Roztoczański Park Narodowy. Mapa nazewnicza, 1:25 000. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.