Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Telefon
81 537 59 30
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2020/2021:  


Środa: 12.30-14.30


Zdalnie MS Teams


Kod: 1xwoqv2


 


 


 


 

O sobie

Absolwentka kierunku biologia, specjalność botanika na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie (1976). Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1985 roku, doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność ekologia roślin w 1995 roku, profesora nauk biologicznych w 2004 roku. W latach 1976-1985 była zatrudniona w Zakładzie Ekologii, w okresie 1985-1995 w Pracowni Metodyki Biologii. Od stycznia 1996 do września 2019 pełniła funkcję kierownika Zakładu Ekologii w Instytucie Biologii, a następnie Biologii i Biochemii. Obecnie pracuje w Katedrze Botaniki, Mykologii i Ekologii Instytutu Nauk Biologicznych.    

Autorka i współautorka 5 książek i monografii, redaktor 6 monografii i podręczników oraz sekcji specjalnych w wydawnictwach ciągłych, ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów monografii, 60 innych publikacji (artykuły popularnonaukowe, dydaktyczne, biogramy, wspomnienia, recenzje, eseje) oraz 85 doniesień konferencyjnych; łącznie ok. 290 pozycji wydawniczych. Uczestniczyła w licznych seminariach, zjazdach i kongresach w kraju i za granicą (Litwa, Austria, Węgry, Słowacja, Włochy, Grecja, Niemcy), podczas których przedstawiła ponad 100 referatów, komunikatów i posterów.

Wypromowała ponad 50 magistrów oraz 3 doktorów (dwoje jest obecnie na stanowiskach profesorów uczelni). Autorka 14 recenzji w przewodach doktorskich, 8 habilitacyjnych (dwukrotnie także członek komisji habilitacyjnych) i 7 profesorskich. Recenzent pomocniczy zagranicznych rozpraw - doktorskiej i habilitacyjnej (Vilnius University). Opiniowała również 8 książek i monografii, ponad 80 artykułów naukowych (w tym wiele dla czasopism z bazy JCR), jak też ponad 60 projektów grantów naukowych i środków dydaktycznych.

Była członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2001-2005), członkiem Komitetów Botaniki (2003-2015) i Ekologii PAN (2007-2015), organizatorem i przewodniczącą Sekcji Biologii Populacji Roślin Komitetu Ekologii (2008-2011). Uczestniczyła w pracach wielu gremiów redakcyjnych, naukowych i społeczno-naukowych oraz komisji wydziałowych i uniwersyteckich.

Jest laureatką zespołowej nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1993) oraz kilku indywidualnych nagród Rektora UMCS za działalność naukową i dydaktyczną. Odznaczona Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2018).

Aktywny popularyzator wiedzy botanicznej i ekologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1978), m.in. przewodnicząca Oddziału Lubelskiego (1995-2001), przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału (2001-2010), członek Komitetu Organizacyjnego 45. (1980) i 57. Zjazdu PTB (2016) w Lublinie, członek Kapituły Medalu im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego (od 2014). W 2019 roku otrzymała członkostwo honorowe PTB.


Działalność naukowa

Problematyka badawcza 

1. Ekologia gatunków (chorologia, ekodiagramy, ekologiczne liczby wskaźnikowe) i zbiorowisk roślinnych (struktura, toposekwencja, procesy) 

2. Biologia populacji roślin (historie życiowe, strategie adaptacyjne, kompromisy ewolucyjne, wzorce dynamiki w czasie i przestrzeni, genetyka populacji) 

3. Funkcjonowanie  wyspowych populacji gatunków roślin na granicach zasięgów

4. Badanie struktur krajobrazowych z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych GIS i numerycznych modeli wysokościowych DEM

5. Źródła jako fitogeokompleksy, ich rola indykacyjna w ocenie stanu środowiska oraz znaczenie dla różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu

 

Ważniejsze publikacje naukowe

Monografie, książki  i mapy geobotaniczne

Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z., 1991. Mapy zbiorowisk roślinnych i rozmieszczenia roślin rzadkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. UMCS, Lublin (22 ark. w skali 1: 10 000).

Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 268.

Czarnecka B. 1995. Biologia i ekologia izolowanych populacji Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC. i Senecio umbrosus Waldst. et Kit. Rozprawy Wydz. BiNoZ. Rozprawy habil. 48, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 263 + fot.

Czarnecka B. 2000. 750 posiedzeń naukowych Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 133.

Czarnecka B., Janiec B. 2002. Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 232 + 60 str. wkładek barwnych.

 

Redakcja monografii i podręcznika 

Czarnecka B., Janiec B. (red.). 2003. Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 313.

Czarnecka B. (red.). 2016. Na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych libropolis, Lublin, ss. 306.

 

Redakcja wydawnictwa zbiorowego, tomu i sekcji specjalnych wyd. ciągłych 

Czarnecka B., Czarnecka J., Sugier P. 2009. (red.). Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krasnobród, 22-25 czerwca 2009. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 85.

Czarnecka B., Wiącek J. 2009. (Guest Editors) Redakcja tomu Annales UMCS, s. C, 64(2). 

Czarnecka B. 2010. (Guest Editor) – Special Section: Interspecific relationships on different levels of biological organization: vascular plants and the ‘minor brothers’; Polish Journal of Ecology 58(4).

Czarnecka B. 2011. (Guest Editor) – Special Section: Mountain element in the Polish lowlands:from regional to individual level;Polish Journal of Ecology59(2).

 

Artykuły w czasopiśmie z bazy JCR 

Czarnecka B. 1986. Ecodiagrams of common species of the forest herb layer in the Roztocze National Park. Acta Soc. Bot. Pol. 55(3): 429-466.

Czarnecka B. 1986. Biological properties of Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schm. polycormones under various ecological conditions. Acta Soc. Bot. Pol. 55(4): 659-678.

Czarnecka B. 1989. The effect of morphological-developmental properties of individuals on spatial structure of Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt populations. Ekol. Pol. 37(1-2): 191-208.

Czarnecka B. 1996. Clonal organization of populations of Asarum europaeum and Maianthemum bifolium in contrasting woodland habitats. Vegetatio 125: 51-62.

Wróblewska A., Brzosko E., Czarnecka B., Nowosielski J. 2003. High levels of genetic diversity in populations of Iris aphylla L. (Iridaceae), an endangered species in Poland. Botanical Journal of the Linnean Society 142(1): 65-72.

Czarnecka B. 2005. Plant cover of the Szum river valley (Roztocze, South-East Poland). Acta Soc. Bot. Pol. 74(1): 43-51.

Czarnecka B., Sugier P. 2006. Heavy metals in some ombrotrophic and minerotrophic mires of Eastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 15(5D, P. I): 305-309.

Czarnecka B. 2008. Spatiotemporal patterns of genets and ramets in a population of clonal perennial Senecio rivularis: plant features and habitat effects. Annales Botanici Fennici 45(1): 19-32.

Czarnecka B. 2009. The dynamics of the populationof asteppe perennial Senecio macrophyllus M.BIEB. during xerothermic grassland overgrowing. Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 247-256.

Sugier P., Czarnecka B. 2010. Vascular plants vs. mosses in lakeland and riverine mires in two regions of eastern Poland. Pol. J. Ecol. 58(4): 635-644.

Czarnecka B. 2011. Formation and dynamics of the metapopulation of Senecio rivularis (Waldst. & Kit.) DC. on the limits of its geographical range: where, when, by what means? Pol. J. Ecol. 59(2): 263-278.

Czarnecka B., Chabudziński Ł. 2014. Assessment of flora diversity in a minor river valley using ecological indicator values, Geographical Information Systems and Digital Elevation Models. Central European Journal of Biology 9(2): 220-231.  

Czarnecka B., Denisow B. 2014. Floral biology of Senecio macrophyllus M. Bieb. (Asteraceae), a rare Central European steppe plant. Acta Soc. Bot. Pol. 83(1): 17–27.

Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2015. How a river course influences the species richness and ecological requirements on two opposite riverbanks in a forest area. Acta Soc. Bot. Pol. 84(1): 13-22.

Franczak M., Czarnecka B. 2015. Changes in vegetation and soil seed bank of meadow after waterlogging caused by Castor fiber. Acta Soc. Bot. Pol. 84(2): 189-196.

Rysiak A., Czarnecka B. 2017. The richness of vascular flora of the Lublin city, SE Poland, under different urban pressure. Landscape and Ecological Engineering 13(2): 213-228.

Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2020. Spring flora diversity versus ecosystem stressors: case studies from the Western Roztocze and Lublin Upland border, South-East Poland. Ecohydrology & Hydrobiology20(4):693-706. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2020.05.04

Czarnecka B. 2020. Long-term changes of spatial patterns and life-stage structure in a population of Senecio macrophyllus M. Bieb. along the transformations of grassland vegetation. Acta Soc. Bot. Pol. 89(4): https://doi.org/10.5586/asbp.8942

 

Inne artykuły (wybrane)

Czarnecka B. 1997. Demography of the isolated population of Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC. at the north-eastern border of the areal. Botanica Lithuanica, Suppl. 1: 111-114.

Czarnecka B., Sugier P. 1998. Landscape changes in macro- and microscales. Ekologia (Bratislava) 17, Suppl. 1: 177-188.

Czarnecka B., Janiec B. 2000. Factors affecting the distribution and properties of forest soils in river breaks of Roztocze. Acta Agrophysica 50: 81-93.

Czarnecka B., Janiec B. 2001. Abiotic conditions affecting the biodiversity of the ‘Szum’ landscape reserve in Roztocze. Ekologia (Bratislava) 20, Suppl. 4: 207-214.

Czarnecka J., Czarnecka B. 2001. The role of a seed bank in the maintenance of valuable components of xerothermic grassland. Ekologia (Bratislava) 20, Suppl. 4: 215-221.

Janiec B., Czarnecka B. 2001. The „Czartowe Pole” landscape reserve in Roztocze (SE Poland) in the light of interdisciplinary research. Ekologia (Bratislava) 20, Suppl. 4: 222-232.

Czarnecka B. 2006. Large-scale vs. small-scale factors affecting flowering patterns in Senecio macrophyllus M.BIEB., a long-lived perennial. Acta Agrobotanica 59(1): 233-239.

Czarnecka B. 2006. The status of individuals within a changing plant population and community: the example of Senecio rivularis (Asteraceae). Polish Botanical Studies 22:155-164.

Czarnecka B., Władyka M., Franszczak-Być M. 2006. Flowering phenology of some mountain plants in the collection of the Botanical Garden in Lublin. Bulletin of Botanical Gardens, Museums & Collections 15: 79-86.

Czarnecka B., Pelc M. 2007. Biodiversity on the floristic and phytocoenotic levels: the comparison of forest and non-forest landscapes in small river valleys. Ecological Questions 8: 37-45.

Czarnecka B., Franczak M., Nowak K. 2007. Reproductive effort as an element of life strategy of Lythrum salicaria L. populations. Acta Agrobotanica 60(2): 105-110.

Czarnecka B., Władyka M. 2007. Ecological meaning of seed size and shape for seed persistence and germinability in some mountain plants from the collection of the Botanical Garden in Lublin. Bulletin of Botanical Gardens, Museums & Collections 16: 3-10.

Czarnecka B., Ptaszyńska A. 2008. Genetic diversity within the island population of Senecio macrophyllus M. BIEB. (Asteraceae), a vulnerable species in Poland. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 231-235.

Franczak M., Czarnecka B. 2009. Unitary and iterative growth of clonal species individuals: significance for the spatial structure and the dynamics of population abundance. Annales UMCS, s. C, 64(2): 9-21.

Czarnecka B., Chabudziński Ł. 2011. Vegetation landscapes of a small-scale river valley in the light of the GIS analysis. Problems of Landscape Ecology 30: 293-299.

Czarnecka J., Czarnecka B., Garbacz M. 2012. Secondary dispersal of seeds by Magpie Pica pica L. in agricultural landscape. Annales UMCS, sec. C 67(1): 13-25.

Sugier P., Czarnecka B. 2012. Factors affecting the diversity of vegetation of chosen lakeland and riverine peatlands (SE Poland). Annales UMCS, sec. C 67(1): 57-66.

Czarnecka B. 2015. Living on the edge: studies on ecology of plant species and populations at the limits of the geographic range. Tribute to Professor Janusz B. Faliński (1934-2004). Biodiversity Research and Conservation 37: 37-50.

Czarnecka B., Franczak M. 2015. Changes of meadow and peatbog vegetation in a landscape of a small-scale river valley in the Central Roztocze. Acta Agrobotanica 68(2): 135-142.

Franczak M., Czarnecka B. 2016. Necromass as a seed reservoir in variously moist macroforb meadows. Acta Agrobotanica 69(4): 1-14

Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2017. Topographic attributes and ecological indicator values in assessing the ground-floor vegetation patterns. Biodiversity Research and Conservation 47: 9-22.

Rysiak A., Czarnecka B. 2018. The urban heat island and the features of the flora in the Lublin city area, SE Poland. Acta Agrobotanica 71(2):1736.

 

Rozdziały w monografiach i wydawnictwach zbiorowych w języku angielskim

Czarnecka B. 1996. Individual turnover rate versus dynamics of the isolated population of Senecio umbrosus Waldst. et. Kit. [W:] P. Eliáš (ed.). Plant Population Biology IV. Bratislava: 7-10.

Czarnecka B. 1998.  Phenotypic polymorphism of seeds and the population fate.  [W:] K. Falińska (red.). Plant Population Biology and Vegetation Processes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 75-83.

Czarnecka B. 1998. Island population: the concept of stability (j.w.): 103-111.

Czarnecka B. 1998. The size and composition of seed banks in different communities (j.w.): 244-249.

Czarnecka B. 1998. The influence of predators and pathogens on the size of seed rain and seed bank (j.w.): 249-253.

Czarnecka B. 1998. Patterns of plant growth and population spatial dynamics (j.w.): 274-289.

Czarnecka B. 1998. Gaps and neighbours versus individual recruitment in population (j.w.): 289-301.

Czarnecka B. 1998. Spatial differentiation of vegetation and the concept of metapopulation (j.w.): 316-324.

Sugier P., Czarnecka B. 1998. Changes of geocomponents in the landscape of the Polesie Lubelskie under the influence of anthropopression. [W:] A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska (eds.). Landscape Transformation in Europe - practical and theoretical aspects. The Problems of Landscape Ecology III, Warsaw: 236-245.

Czarnecka B., Janiec B. 1999. Underground drainage and the functionning of peat-bogs in break sections of river valleys. [W:] P. Vlasak, P. Filip, Z. Chara (eds.). „Problems in Fluid Mechanics and Hydrology”. Proceedings of the International Conference, vol. 2 „Hydrology and Environmental Problems” June 23-26, 1999, Prague, Czech Republic: 380-386.

Czarnecka B. 2000. Space and time in clonal plants: studies on Iris aphylla and Senecio umbrosus. [W:] P. Eliaš (ed.). Plant Population Biology VI, SEKOS, Bratislava-Nitra: 17-25.

Sugier P., Czarnecka B. 2004. Transformations of aquatic and mire vegetation in catchment areas of selected lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland [W:] L. Wołejko, J. Jasnowska (red.). The future of Polish mires. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin: 137-142.

Sugier P., Czarnecka B. 2004. Acidity of miresin the north-western part of the Łęczna-Włodawa Lakeland, subjected to anthropogenic pressure during the last 30 years. (j.w.): 229-232.

Czarnecka B. 2010. Studies of a steppe perennial Senecio macrophyllus M. Bieb, a 'special care' species: from landscape to molecular level. [W:] M. Barančoková, J. Krajčí, J. Kollár, I. Belčáková (eds.). Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, SlovakAcademy of Sciences, Bratislava: 559-574.

Czarnecka B., Chabudziński Ł. 2014. GIS in environmental studies: on the edge of ecology and geoinformation. [W:] J. R. Rak (red.). Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów: 183-207.

 

Rozdziały w monografiach i wydawnictwach zbiorowych w języku polskim 

Czarnecka B., Kucharczyk M. 1993. Primula vulgaris Hudson (P. acaulis /L./ Hill) – pierwiosnka bezłodygowa - E. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny naczyniowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 144-145.

Czarnecka B., Kucharczyk M. 1993. Echium russicum J. F. Gmelin (E. rubrum Jacq., non Forskal) – żmijowiec czerwony – E (j.w.): 154-155.

Czarnecka B., Kucharczyk M., Mirek Z. 1993. Senecio umbrosus Waldst. et Kit. – starzec cienisty – V (j.w.): 186-187.                                                        

Czarnecka B. 1997. Tempo wymiany osobników a wzrost izolowanej populacji Senecio rivularis (Waldst. et Kit) DC. [W:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa. T. Szmeja (red.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk-Poznań: 173-182.

Czarnecka B., Lorens B. 1998. Metody badań terenowych w ekologii roślin (W:) R. Dębicki, J. Wojtanowicz (red.). Metody badań terenowych w naukach przyrodniczych. Przewodnik sesji terenowej Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, Lublin:  79-85.

Janiec B., Czarnecka B. 1998. Przełom doliny Jelenia. [W:] LXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Budowa geologiczna Roztocza (100-lecie badań polskich geologów). Sesja referatowa i konferencje terenowe. Wyd. Nauk. UMCS, Lublin: 179-184.

Czarnecka B., Janiec B. 1999. Interdyscyplinarne badania w  dolinach rzecznych Roztocza [W:] J. Pociask-Karteczka, W. Chełmicki (red.). Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Instytut Geografii UJ, Kraków: 123-133.

Czarnecka B. 2000. Dynamika populacji Senecio umbrosus Waldst. et Kit. w rezerwacie „Brzeźno”. [W:] J. Łętowski (red.). Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wyd. UMCS, Lublin: 77-87.

Czarnecka B., Kucharczyk M. 2001. Echium russicum J. F. Gmel. – żmijowiec czerwony. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków: 314-316.

Czarnecka B., Kucharczyk M. 2001. Senecio macrophyllus M. BIEB. – starzec wielkolistny. (j.w.): 375-377.

Czarnecka B., Kucharczyk M., Teske E. 2001. Primula vulgaris Hudson – pierwiosnka bezłodygowa (j.w):  285-287.

Czarnecka B., Janiec B. 2007. Wpływ wód źródlanych na zróżnicowanie roślinności przełomów rzecznych strefy krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego. [W:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.). Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 253-263 + 4 str. wkładek barwnych.

Czarnecka B. 2009. Rezerwat „Czartowe Pole” – górski fragment doliny rzeki Sopot. [W:] B. Czarnecka, J. Czarnecka, P. Sugier (red.). Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krasnobród, 22-25 czerwca 2009. Wyd. UMCS, Lublin: 73-84.

Czarnecka B. 2009. Źródła Roztocza: znaczenie dla różnorodności florystycznej, fitocenotycznej i krajobrazowej regionu. [W:] J. Rak (red.). Gospodarka wodno-ściekowa w Karpatach i na Pogórzu Karpackim oraz jej wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis 3: 67-109.

Czarnecka B. 2009. Stąd do... nieskończoności czy do nieśmiertelności? Rzecz o tym jak rośliny zdobywają i utrzymują przestrzeń. Roztoczańskie Spotkania. Wykłady otwarte z lat 2006-2009. T. VI, Zwierzyniec: 131-142.

Czarnecka B. 2010. Wpływ przemian zbiorowisk kserotermicznych na losy populacji długowiecznej byliny stepowej Senecio macrophyllus M.BIEB. (Biała Góra, Roztocze Tomaszowskie). [W:] H. Ratyńska, B. Waldon (red.). Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. Wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 301-316.

Czarnecka B. 2010. Górskie gatunki roślin naczyniowych na Roztoczu: kilka uwag o rozmieszczeniu i ekologii. [W:] J. R. Rak (red.). Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów: 89-121.

Czarnecka B. 2012. Dziedzictwo kulturowe w krajobrazie Roztocza: bogactwo na przedpolu Karpat. [W:] J. R. Rak (red.). Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów: 129-169.

Kucharczyk M., Czarnecka B., Teske E. 2014. Primula vulgaris Hudson – pierwiosnka bezłodygowa. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III., uaktualnione i rozszerzone PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków: 379-381.

Chmielewski P., Czarnecka B., Kucharczyk M. 2014. Echium russicum J. F. Gmel. – żmijowiec czerwony. (j.w.): 417-418.

CzarneckaB., Kucharczyk M. 2014. Senecio macrophyllus M. Bieb. – starzec wielkolistny. (j.w.): 527-529.

Czarnecka B. (współpr. Rysiak A.). 2016. Roztocze Zachodnie i Środkowe: śladami Ordynacji Zamojskiej. [W:] B. Czarnecka (red.). Na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych libropolis, Lublin: 189-213.

Czarnecka B. 2016. Roztocze polskie i ukraińskie – ochrona dziedzictwa naturalnego. (j.w.): 229-250.

Czarnecka B. 2017. Światło w życiu roślin:efekty oddziaływania na poziomie osobniczym i populacyjnym. [W:] J. Miziołek (red.), współpr. J. Gancarski, A. Guz-Iwaniec. Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice”. T I. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Ruthenus, Krosno: 249-268.