Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Maria Cichoń

dr Maria Cichoń
Stanowisko
profesor uczelni dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Telefon
81 537 26 63
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


  Semestr letni    2021/2022:


wtorek:             13.00 - 14.00      (Teams)


czwartek:         14.45  - 15.45       (Teams)


 


 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIYJxfRG-Xxs7U7NWg7izj3-NBy2piKa9fhH6SFVNcEI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fcc43b1f-211b-425f-86e4-68f3bb65119d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, pok. 425
20-031 Lublin

O sobie

 

Wykładowca dydaktyki języka francuskiego i włoskiego w Katedrze Romanistyki (Instytut Neofilologii).

Zainteresowania dydaktyczne i naukowe koncentrują się wokół problematyki autonomii w nauce języka obcego  (perspektywa nauczyciela oraz ucznia, strategie nauczania i uczenia się), a także  szeroko pojętym interkulturowym aspektom nauczania i uczenia się języka obcego, w tym roli stereotypów w postrzeganiu obcokrajowców, pojęciu kompetencji kulturowej, etnocentryzmu i dialogu interkulturowego.

Zainteresowania literackie dotyczą dwudziestowiecznej poezji francuskiej (P. Eluard, G. Apollinaire) oraz problematyki tradukotologicznej w odniesieniu do dyskursu poetyckiego.  Autorka przekładu „Zwiastowania” Paula Claudela - sztuki wystawianej obecnie na scenie Teatru Polskiego w Warszawie.

Działania podejmowane na rzecz promocji języka francuskiego i włoskiego: organizowanie warsztatów metodycznych, spotkań z wydawcami, adresowanych do nauczycieli romanistów regionu lubelszczyzny, udział w projektach Ambasady Francuskiej (lekcje promocyjne w szkołach podstawowych z udziałem studentów i nauczycieli szkół średnich Lublina), a także w projektach Koła Naukowego Romanistów (wspołautor projektu "UMCS lubi francuski").

 Pełnione funkcje: 2010 - 2013:  wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UMCS, od 2004 r. Kierownik Pracowni Dydaktyki Języków Romańskich, Kierownik merytoryczny projektu „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” www.praktyki.wh.umcs, wiceprzewodnicząca Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce  Prof-Europe; koordynator dydaktyczny programu Erasmus dotyczacego współpracy z departamentem Deux-Sevres (staże zawodowe studentów romanistyki); opiekun dydaktyczny Koła Naukowego Romaniacy (2016-2018); Przedstawiciel romanistyki w Wydziałowej Komisji do spraw współpracy z pracodawcami; opiekun praktyk metodycznych z języka francuskiego dla studentów specjalizacji nauczycielskiej.


Działalność naukowa

Spis publikacji

         1982 - 2008

 1. CICHOŃ Maria:  Villanelle  – studium gatunku.  Zagadnienia Rodzajów Literackich t. 25, z. 2   (49): 1982.
 2. CICHOŃ Maria: Le discours poétique dans „Les Aveugles” de Ch. Baudelaire. Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1981:[druk 1982] .
 3. CICHOŃ Maria: Énonciation et traduction d` un texte poétique – prise en compte des phénomènes énonciatifs. Analyse comparée d`un poème d`Apollinaire et de ses correspondants polonais.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze: 1985 z. 81, s.17-28.
 4. CICHOŃ Maria:  L`utilisation du  texte littéraire dans l`enseignement du français - aspects méthodologiques et stratégies pédagogiques. Lubelskie Materiały Neofilologiczne: 1984, [druk:1987] s. 37-50.
 5. CICHOŃ Maria:  Les marques de l`oralité  dans la poésie de G. Apollinaire. Leurs modesde manifestationdans les textes et leurs significations. W: Tekst ustny – texte oral. Struktura i pragmatyka – problemy systematyki – ustność w literaturze.  Pod red. Macieja Abramowicza i Jerzego Bartmińskiego.  Wrocław 1989. s. 231 – 243, rés.
 6. CICHOŃ Maria: Francophonie: invité permanent  ou hôte encombrant?. Le Français dans le Monde : 1991 nr 245 s. 29 – 31.
 7. CICHOŃ Maria: L`enseignement de la grammaire dans les méthodes traditionnelles etapproches communicatives – point de vue de l`enseignant. W: Le français  langue étrangère à l`Université, théorie et pratique.  Warszawa 1994.
 8. M. Sawczuk : Remarques sur le Droit Judiciaire Civil Européen  et les particularités du Droit Judiciaire Polonais. Tłum. Maria Cichoń i Roman Kaszycki. W: Unity of Civil Procedural Law and Its National Divergencies. Lublin 1994 s. 94 – 117.
 9. CICHOŃ Maria: Rola tłumaczeń w recepcji poezji G. Apollinaire`a  w Polsce”. W: Między oryginałem a przekładem II. Przekład, jego tworzenie się i wpływ . Kraków 1996 s. 93 – 103. rés.
 10.  CICHOŃ Maria:  Pour une didactique du texte littéraire dans l`enseignement du F.L.E. àl`Université. W: Théorie et pratique du texte, Actes du Colloque de Nancy. Université  Nancy II 12-14 septembre 1996. Lublin 1998 s. 69 – 80.
 11.   Paul  Claudel:  Zwiastowanie. Tłum.Maria Cichoń.w: Paul Claudel. Wybór dramatów. Wybór, opracowanie i wstęp Halina Sawecka. Lublin 1998 s. 77 – 134.
 12.  CICHOŃ Maria:  Développement de la compétence textuelle  des apprenants de F.L.E.à l`université à travers la lecture de la poésie. W: ”Droit devant soi on peut aller bien loin.” Mélanges de littératures et langues romanes offerts à Jerzy Falicki. Réunis et présentés par Marek Kęsik. Lublin 2001 s. 23 – 30
 13. CICHOŃ MariaUczyć się uczyć:  autonomizacja studentów I roku filologii romańskiej”, w: „Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje. Praca zbiorowa pod red. Weroniki Wilczyńskiej,  Wyd. Naukowe UAM,  Poznań 2002., s. 23 – 34.
 14. CICHOŃ Maria,  „Od autonomii nauczyciela do autonomii ucznia: miejsce autonomii w kształceniu metodycznym studentów neofilologii”, [w:] „ Autonomia w nauce języka obcego” pod red. Mirosława Pawlaka, wyd. UAM Poznań – Kalisz 2004, ss. 325 – 333.
 15. CICHOŃ Maria,  „Didactique des langues et l`interculturel: ethnocentrisme et stéréotypes dans la perception de l`étranger [w:]  „L`Europe entre idéal communautaire et identités nationales”,  Université de Bretagne Occidentale, Tréguier  2005,  ss. 78–92   ( akta sympozjum  Université Européenne d`été , Tréguier 2004).
 16. CICHOŃ Maria, „Le développement de la compréhension orale des apprenants – entraînement à l`autonomie”    [w:] „ Enseignant et élève face à l`Europe” pod red. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej,  IFR KUL, Association ProfEurope, Lublin 2005, ss. 18-28  (rozdział w pracy zbiorowej)
 17. 17.   CICHOŃ Maria,   „Multimedia a rozwój autonomii ucznia  (na przykładzie płyty DVD „Słuchać, aby rozumieć język francuski”)”, prezentacja   na płycie CD  pt. „ Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata,  konferencja Ustroń 08 – 10. 04. 2005”, wyd. Politechniki Śląskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.  2005.
 18.  CICHOŃ Maria „Le développement de la compréhension orale des apprenants – entraînement à l`autonomie  [w:] „ Enseignant et élève face à l`Europe” pod red. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej,  IFR KUL, Association ProfEurope, Lublin 2005, ss. 18-28  (rozdział w monografii)
 19.   CICHOŃ Maria,  „La formation linguistique et didactique des étudiants à la Philologie Romane de l`Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin”, [w:] „Vers une nouvelle dimension  des études romanes”,  sous la dir. de Teresa Tomaszkiewicz, Oficyna Wydawnicza  Leksem, Pruszków, 2006,  ss.83-90.
 20. CICHOŃ Maria, „Kształcenie umiejętności  rozumienia ze słuchu  za pomocą multimediów, na przykładzie płyty DVD „Słuchać, aby rozumieć język francuski”.[w:] Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe  wyzwania dla dydaktyki języków obcych”, red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska, wyd.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007,  ss. 442 –452.
 21.  CICHOŃ Maria, „Kompetencja językowa a kompetencja kulturowa: etnocentryzm w postrzeganiu obcokrajowców  (na przykładzie relacji polsko-francuskich)”. [w:]  „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa , 2007  ss . 409 – 416.
 22.  CICHOŃ Maria, „Les modèles théoriques de l`activité de compréhension orale et leur prise en compte dans le développement des stratégies de l`écoute chez les apprenants (sur l`exemple des chansons choisies)” , [w:]  Prof. Europe 2007   numéro 8, ss.110 –111.
 23.  CICHOŃ Maria, „Wykorzystanie źródeł internetowych w rozwijaniu samoświadomości i samooceny uczniów (na przykładzie materiałów audiowizualnych telewizji frankofońskiej tv5”  [w:] „Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?”, red. Mirosław Pawlak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM  w Kaliszu,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Poznań –Kalisz-Konin 2008. ss. 345 – 353.
 24.    CICHOŃ Maria, „Villanelle”, [w:]  Słownik rodzajów i gatunków literackich, podred. Grzegorza Gazdy i Słowini Tyneckiej-Makowskiej,wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac naukowych Universitas, Kraków 2006, ss.782-784.

 

SPIS PUBLIKACJI ZA LATA 2009 – 2016

 A) Publikacje naukowe

 1. CICHOŃ Maria, (2009), „Apprendre à comprendre: comment entraîner lesapprenants à l`autonomie en classe de FLE”, in: L`enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Réchléchir et agir. Textes réunis par Urszula Paprocka-Piotrowska et Jolanta Zając. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 153, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, ss. 297-307.
 2. CICHOŃ Maria, (2009): „La formation initiale des enseignants de FLE dans les universités polonaises: les enjeux théoriques et les savoir-faire pratiques”  [w:]  Synergie Roumanie nr 4 - 2009, ss. 45 – 52. Czasopismo dostępne również w wersji elektronicznej: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Roumanie4/roumanie4.html
 3. CICHOŃ Maria, (2011) : ”Zdolny uczeń-autonomiczny uczeń: jak rozwijać skuteczne strategie uczenia się na lekcji języka obcego” [w]  Neofilolog - czasopismo Polskiego Towarzystwa neofilologicznego nr 36, Poznań,  ss. 293 – 302.
 4. CICHOŃ Maria, (2011)  „Ucz się sam: style i strategie uczenia”   - artykuł umieszczony na stronie internetowej www.praktyki.wh.umcs   - projekt  „Praktyki pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym UMCS” .
 5. CICHOŃ Maria, (2013)  „Rozwijanie umiejętności autonomicznych studentów Neofilologii- perspektywa nauczyciela oraz ucznia”, [w:]  Konińskie Studia Językowe pod red. Kazimiery Myczko i Ewy Waniek-Klimczak. Tom1 Nr 3 2013., ss. 269-283.
 6. CICHOŃ Maria, Bednarz Barbara (2014)  „Innowacyjne kształcenie nauczycieli romanistów: praktykipedagogiczne realizowane w Instytucie Filologii Romańskiej w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs”. [w:]  Przez praktyki do praktyki. W stronę inniowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki obce. Red. Maria Cichoń, Małgorzata Krzemińska-Adamek, Anna Pado, Halina Rycyk-Sztajdel, Barbara Sadownik, Jolanta Sękowska. Wyd. UMCS Lublin, ss. 97- 105.
 7. CICHOŃ Maria, (2014), Praktyki w oczach studentów: praktyka refleksyjna i refleksja nad praktyką, artykuł opublikowany na platformie www.praktyki.wh.umcs.lublin

 B).   Publikacje – materiały dydaktyczne

 CICHOŃ Maria, (2011),  „Praktyki pedagogiczne  w zakresie języków romańskich. Niezbędnik  dla nauczyciela”  -(współautorstwo)

CICHOŃ Maria, (2011),   „Praktyki pedagogiczne  w zakresie języków romańskich .Niezbędnik studenta”    (współautorstwo). Opracowanie w ramach programu europejskiego realizowanego na Wydziale Humanistycznym UMCS.

 C) Recenzje

CICHOŃ Maria, (2010),  recenzja artykułu  pt.” In modern language learning/teaching” (art. nr 244 z sympozjum młodych badaczy  w dziedzinie dydaktyki jęz. obcych i lingwistyki (Colloque international des Etudiants chercheurs en Didactique des Langues et en Linguistique,   29.06 - 2.07. 2010, Université Stendhal, Grenoble, France).

 D) Artykuły popularyzatorskie

 CICHOŃ Maria, 2009 „Studenci lubelskich uczelni ambasadorami kultury frankofońskiej wśród młodziezy szkolnej naszego regionu” Wiadomości Uniwersyteckie, marzec 2009.

 1. CICHOŃ Maria, 2009, „Lubelscy romaniści w Grenoble”  (Maria Cichoń, Anna Krzyżanowska, Wiadomości Uniwersyteckie, maj 2009)
 2.  CICHOŃ Maria, (2010), „Pod znakiem leksyki: wykłady Profesor Cristelle Cavalla z Grenoble w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS”, [w:] Wiadomości Uniwersyteckie, grudzień 2010, Lublin.