Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Chodak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: 


poniedziałek 10.00-11.00; środa 12.00-13.00.


Zdalnie w programie MS Teams. Proszę wykorzystać funkcję "Zadzwoń" w zakładce "Rozmowy" lub wysłać prośbę o dołączenie do zespołu "Konsultacje" poprzez link: https://bit.ly/3cYJyLA 


ORCID


0000-0002-0371-8849

O sobie

Magister historii i socjologii UMCS. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Praca doktorska „Teorie rewolucji w naukach społecznych. Analiza socjologiczna” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Styka. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. 

Zainteresowania badawcze

 • socjologia polityki
 • socjologia historyczna
 • historia społeczna
 • ruchy społeczne i polityka kontestacji
 • teoria i historia rewolucji
 • teoria i praktyka walki bez przemocy

Zajęcia dydaktyczne

 • Historia myśli socjologicznej
 • Elementy socjologii polityki
 • Sfera publiczna
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Instrumenty regulacyjne w politykach publicznych
 • Socjologia regionu

Funkcje organizacyjne:

 • Opiekun Koła Socjologicznego Doktorantów UMCS
 • Redaktor naczelny „Kontekstów Społecznych” - czasopisma Instytutu Socjologii UMCS

Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje

Książki:

Chodak, J. (2019). Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2012). Teorie rewolucji w naukach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach zbiorowych:

Chodak, J. (2018). Paradoks represji. Konteksty Społeczne, 6(2), 59-72.

Chodak, J. (2016). Globalna fala protestu i rewolucji: przyczyny, cele, dyfuzja. Zoon Politikon, (7), 35-56.

Chodak, J. (2016). Symbols, Slogans and Taste in Tactics: Creation of Collective Identity in Social Movements. W: V. Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk (red.), Identities of Central-Eastern European Nations (s. 277-297). Kyiv: Interservice LTD.

Chodak, J. (2016). New patterns of protest and revolution in the age of social media. Konteksty Społeczne, 4(1), 54-68.

Chodak, J. (2016). Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu. Przestrzeń Społeczna, 11(1), 74-101.

Chodak, J. (2016). Przeobrażenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 1944–1956 jako rewolucja z zewnątrz. Sensus Historiae, 23(2), 129-151.

Chodak, J. (2016). Jak dokonać rewolucji niezbrojnej? Film dokumentalny w promocji zmiany społeczno-politycznej na przełomie XX i XXI w. W: M. Kowalski, T. Sikorski (red.), Romantyka rewolucji. Rekonesans filmowy (s. 259-294). Radzymin-Warszawa: Wydawnictwo Von Borowiecky.

Chodak, J. (2015). Walka bez przemocy w strategii ruchów rewolucyjnych na przełomie XX i XXI wieku. W: J. Wach, Ł. Janicki (red.), Opór - Protest - Wykroczenie (s. 101-111). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2015). Historyczno-porównawcze studia rewolucji: U progu (r)ewolucji perspektywy badawczej? W: B. Cymbrowski, K. Frysztacki (red.), Socjologia historyczna: Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej (s. 113-135). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Chodak, J. (2015). Od terroru do walki bez przemocy. Ewolucja teorii i praktyki rewolucyjnej. W: E. Łoch, G. Wallner, E. Flis-Czerniak, S. Bobowski (red.), Między literaturą a medycyną (Tom. X Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, s. 309-320). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2014). Strategia i taktyki rewolucyjnego EuroMajdanu. W: R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska (red.), Czas Euromajdanu (s. 278-295). Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

Chodak, J. (2014). Współczesne reinterpretacje paradygmatu rewolucji. W: R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska (red.), Czas EuroMajdanu (s. 96-120). Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

Chodak, J. (2014). From a Revolutionary Wave to Authoritarian Revival: The impact of ‘Colour Revolutions’ in the Post-Soviet Space. W: R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki (red.), Sociology from Lublin (s. 155-169). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Chodak, J. (2014). Opór obywatelski jako korekta niepełnej demokratyzacji. Przypadek Europy Wschodniej. W: E. Draus, P. Trefler (red.), Polska i Ukraina w dobie transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy (s. 73-86). Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Chodak, J. (2014). Dyfuzja strategii rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych w czasie Arabskiej Wiosny. W: R. Potocki, M. Piskorski, W. Hładkiewicz (red.), Fale Tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010-2013 (s. 349-369). Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

Chodak, J. (2013). Dlaczego rewolucjoniści (nie) są pozbawieni emocji? Rola emocji w teoriach rewolucji. Societas/Communitas, 14(2), 55-70.

Chodak, J. (2012). Czy mogliśmy przewidzieć Arabską Wiosnę? W: A. Kolasa-Nowak, W. Misztal (red.), Społeczne światy wartości (s. 171-178). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2011). Rola tradycji w mobilizacji ruchów rewolucyjnych. W: J. Styk, M. Dziekanowska (red.), Tradycja w kontekstach społecznych. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana (t. 3, s. 63-74). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2010). Czy rewolucja jest ex definitione contra legem? Przemiany polityczne w Serbii, Gruzji, na Ukrainie i w Kirgistanie. Ius et Administratio. Zeszyt specjalny III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”, 15-25.

Chodak, J. (2009). Zostały „zrobione” czy nadeszły? Transformacje polityczne roku 1989 w Europie Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji. W: W. Polak, J. Kufel, M. Chechłowska, P. Nowakowski, D. Chrul (red.), Okrągły stół: dwadzieścia lat później (s. 98-115). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Chodak, J. (2008). Dylemat działanie - struktura w teoretycznej refleksji nad rewolucją. Annales UMCS. Sectio I: Philosophia - Sociologia, 33, 9-22.

Chodak, J. (2008). Rola chłopów w rewolucjach społecznych. Roczniki Socjologii Wsi, 29, 25-41.

Chodak, J. (2008). Pokojowe rewolucje w państwach postkomunistycznych. Serbia, Gruzja, Ukraina, Kirgistan. W: J. Styk (red.), Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych (t. 7, s. 21-42). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

J. Chodak. (2004). Karol Marks a Alexis de Tocqueville. Analiza porównawcza klasycznych teorii rewolucji. W: D. Niczyporuk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Terytorialne struktury społeczne (t. 5, s. 259-271). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

J. Chodak. (2001). Канец эры рэвалюцыяў? [Czy koniec ery rewolucji?] Беларускі Гістарычны Агляд [Białoruski Przegląd Historyczny], 8(1-2), 55-88.

J. Chodak. (2001). Rewolucje i ruchy rewolucyjne w Trzecim Świecie. W: J. Styk, A. Kolasa-Nowak (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Zjawiska i procesy społeczne w okresie zmian systemowych (t. 4, s. 27-47). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

J. Chodak. (1999). Jan Stanisław Bystroń jako prekursor socjologii historycznej. Annales UMCS. Sectio I: Philosophia - Sociologia, 24(2), 33-50.

J. Chodak. (1999). Perspektywy orientacji historycznej we współczesnej socjologii polskiej. Przegląd Humanistyczny, 43(1), 5-12.