Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Chimicz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
(81) 537- 63-24
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2020/2021 


 (video-konferencja - Moodle Big Blue Button)

 


 środa: 13.00-15.00 


  


Consultations during the winter  semester 2020.2021:


Wednesday: 13.00-15.00


 


(On-line - Moodle Big Blue Button)

 

Adres

ul. Narutowicza12, pokój 71,
20-004 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

1. Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji   włączającej.

2. Organizacja procesu kształcenia ucznia z niepełnosprawnością w środowisku włączającym – koncepcja projektowania uniwersalnego dla edukacji.

3.  Multiwiktymizacja osób z niepełnosprawnością.

Doktoranci 

Małgorzata Pychner  „Efektywność programu profilaktyki uzależnień skierowanego do młodzieży” (promotor pomocniczy)

 

Projekty badawcze

 1. Projekt NCBiR i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie  pn. "Uniwersalność +" – zadanie: Realizacja zajęć z "Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (III.2021-VI.2023)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na UMCS (studentów i kadry akademickiej) w zakresie projektowania a także  wsparcie zmian organizacyjnych na UMCS poprzez wprowadzenie w programach kształcenia na 9 kierunkach obowiązkowych modułów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego.

 2.  Projekt FRSE  i UMCS w Lublinie - Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia.

 Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń  ́w zakresie edukacji włączającej, a także przeprowadzenie badań wśród uczniów ze SPE w Polsce i w Norwegii w zakresie ich psychospołecznego funkcjonowania w edukacji włączającej.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora za działalność organizacyjną - Nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni – 23 październik 2018.

 

Najważniejsze publikacje:

 

 1. Chimicz D. (2002). Poczucie osamotnienia i poziom lęku u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w]: „Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych”, red. Andrzej Pielecki. – Lublin: Wydawnictwo UMCS,  – S. 199- 209.
 2. Chimicz D. (2003). Poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży i jego konsekwencje psychospołeczne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 23, s. 109-116.
 3. Chimicz D. (2004). Wsparcie matek dzieci z upośledzeniem umysłowym przez członków rodziny, [w]:Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych”. red. G. Kwaśniewska, A. Wojnarska. Lublin: Wydawnictwo  UMCS.
 1. Chimicz D.,  Bujak E.  (2009). Style przystosowania się pełnosprawnego rodzeństwa do funkcjonowania w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] (red.) D. Baczała,
  J. Błeszyński, M. Zaorska "Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie". Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 2. Chimicz D. (2011). Ku aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Propozycja rozwiązań modelowych, Wydawnictwo PSW Biała Podlaska, 2011.
 3. Chimicz D., Palak Z., Pawlak A. (2012) (red.) Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, Wydawnictwo UMCS.
 4.  Chimicz D. (2015). Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej sytuacji życiowej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 5. Chimicz D. (2015). Rodzina – system wzajemnych powiązań. [w:] A. Lewicka, K. Korona (red.) „Dziecko a rozwód. Bajki terapeutyczne dla dzieci rozwodzących się rodziców”, Wyd. Difin., s. 64-85.
 6.  Chimicz D. (2017). Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej [w:] A. Lewicka – Zelent (red.) „Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne”. Wyd. Difin, s. 185-198.
 7. Chimicz D. (2017). Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez uczniów szkoły podstawowej. Przemiany w rezultacie oddziaływań edukacyjnych. [w:] „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol 36, No 2, s. 149-169.
 8.  Chimicz D. (2018). Osoba niepełnosprawna jako ofiara przemocy w rodzinie. [w:] A. Pytka, A. Lewicka-Zelent (red.) „Osoba doświadczająca i stosująca przemoc w środowisku lokalnym”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, s. 27-42.
 9. Chimicz D. (2018). Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną– rozważania nad rolą pedagoga. [w:] A. Pawlak-Kindler (red.) „Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 10. Chimicz D. (2019). Bezpieczeństwo społeczne w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin [w:] J. Michalski, A. Lewandowski, M. Wolińska (red.) "Bezpieczeństwo społeczne. Konteksty - Zagrożenia - Perspektywy", Wydawnictwo Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk, s. 231-252, ISBN 978-83-7549-321-4.
 11. Chimicz D., Lewicka – Zelent A. (2019). Preparing teachers to work with students with special educational needs in Poland after the system reform. [w:] „Studies in Special Education” Vol.8, No 2, s. 7-15, ISSN 2585-7363.
 12. ChimiczD., Lewicka-Zelent A. (2019). Factors conducive to inclusive education in Polish primary schools in the opinion of parents, [w:] "Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems", 1, s. 5-14, dostępne na EBSCO, Google Scholar, CrossRef, http://journals.rta.lv/index.php/index
 13. Chimicz D. (2019). Multiwiktymizacja w opinii hospitalizowanych seniorów z niepełnosprawnością – wstępna ocena zjawiska, [w:] „Praca Socjalna”, 34(5): 22-44; DOI: 10.5604/01.3001.0013.7256
 14. Chimicz D. (2020). Podatność wiktymizacyjna osób z autyzmem, [w:] A. Prokopiak (red.) „Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia”,  Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 275-300.
 15. Chimicz D. (2020). Multiwiktymizacja w doświadczeniu osób z autyzmem – charakterystyka zjawiska, jego formy i skutki, [w:] A. Prokopiak (red.) „Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 301-322.