Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Henryk Chałupczak

prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Telefon
(81) 537-6052, 605-455-144
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.umcs.pl
Konsultacje

UWAGA:


 


W  semestrze letnim 2020/21 zapraszam na konsultacje  zdalne  we wtorki,  godz. 13.35 - 14.45 oraz 16.30 - 18.30.   Mozna się ze mna kontaktować także mailowo i telefonicznie /tel. 605 455 144/. Mail: henryk.chalupczak@poczta.umcs.lublin.pl lub henrykchalupczak@wp.pl;


 


Zapraszam.


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 

Jestem, podobno, z dobrego rocznika i  żaden „płot” nie stanowi jeszcze  dla mnie problemu. Pochodzę spod Sandomierza, gdzie udało mi się skończyć słynne Collegium Gostomianum” – I Liceum Ogólnokształcące sięgające korzeniami 1602 roku. Wtedy specjalizowałem się w sporcie, nawet z sukcesami. Potem studiowałem na UMCS realizując się w ruchu studenckim /nota bene byłem przewodniczącym środowiskowego Studenckiego Koła Nauk Politycznych w czasach, gdy w Lublinie nie było jeszcze politologii/ a magisterkę napisałem nt. „Normalizacji stosunków PRL – RFN w ocenie studentów Wydziałów MFCh oraz Humanistycznego UMCS”. Jeszcze jako student zacząłem pracę jako asystent stażysta w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS /poprzednik Wydziału Politologii, obecnie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa/ i zająłem się, jako chyba jedyny po tej stronie Wisły, relacjami polsko – niemieckimi.  Udawało mi się prawie wszystko: działałem w jedynej wtedy słusznej partii politycznej /dla młodych: była to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – PZPR/, sprawnie zrobiłem doktorat, potem habilitację i Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nie mógł zrobić nic innego jak tylko zaprosić mnie w 2000 roku do Pałacu Namiestnikowskiego i wręczyć tytuł profesora. Osiągnąłem go przed „pięćdziesiątką”, co wtedy nie było normą.

Uważam się za osobę spełnioną ale i krytyczną. Nie akceptuję rewolucyjnych metod chociaż uważam, że każdy "młody" powinien być gniewny i chcieć  ruszyć bryłę świata. Serce mam po lewej stronie. Czuję, że dogaduję się ze studentami – odpukać, a wielu z nich chce ze mną współpracować. Razem z nimi kilkanaście lat temu stworzyliśmy, funkcjonujące do dzisiaj, wg mnie najlepsze w naszej branży studenckie czasopismo naukowe „CONSENSUS”.  Bardzo odpowiada mi teza wielu z nich, że jak się chcesz czegoś nauczyć, do tego w dobrej atmosferze i towarzystwie,  to wybieraj Chałupczaka.

II.              Zainteresowania badawcze:

Swoje zainteresowania badawcze sytuuję w szeroko rozumianych stosunkach międzynarodowych,  bezpieczeństwie narodowym oraz politologii. Bliskie są mi:

 • migracje ludności;
 • polityki publiczne, w tym etniczna, migracyjna, bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo etniczne i kulturowe;
 • procesy transformacji systemowej w wymiarze globalnym i narodowym;
 • wyzwania globalizacji;
 • stosunki bi – i multilateralne;
 • mniejszości narodowe, w tym  w stosunkach międzynarodowych;

   

III.             Prowadzone zajęcia:

Specjalizuję się, a nawet „wyżywam”, prowadząc przede wszystkim zajęcia seminaryjne. Według mnie, tylko seminaria, czasem konwersatoria, dają szanse na rozwój, kreatywność, krytycyzm,  rywalizację ale i współdziałanie. Prowadzę:

 • seminarium licencjackie;
 • seminarium magisterskie;
 • seminarium doktorskie
 • FAK

Wiele bym  dał, i bardzo bym chciał, by tak pozostało.

Zapraszam wszystkich studentów do współpracy!!!!!

 

IV.             Sukcesy i doświadczenia zawodowe: 

 • 1999 – 2004   - Prodziekan    Wydziału Politologii w UMCS w Lublinie
 • 2004 – 2005   - Dziekan Wydziału Politologii w UMCS w Lublinie
 • 2005 – 2008    - Kierownik Zakładu Badań Etnicznych UMCS
 • 2006 - 2012    - Prorektor PWSZ w Zamościu
 • 1991 – 2005     - Komitet Badań Polonijnych  PAN,  członek Prezydium
 • 2005 – 2008     - Komitet Badań Migracji i Polonii PAN,  członek Prezydium
 • 2009 -              - Komitet Badań nad Migracjami PAN, członek Prezydium
 •  2000 -              - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna,  członek
 • 2006 – 2012     -  Państwowa Komisja Akredytacyjna,  ekspert
 • 2012 -             - Polska Komisja Akredytacyjna,  ekspert

 


Działalność naukowa

1.                Zainteresowania badawcze:

Swoje zainteresowania badawcze sytuuję w szeroko rozumianych stosunkach międzynarodowych,  bezpieczeństwie narodowym oraz politologii. Bliskie są mi:

 

 • migracje ludności;
 • polityki publiczne, w tym etniczna, migracyjna, bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo etniczne i kulturowe;
 • procesy transformacji systemowej w wymiarze globalnym i narodowym;
 • wyzwania globalizacji;
 • stosunki bi – i multilateralne;
 • mniejszości narodowe, w tym  w stosunkach międzynarodowych;

 

 2.             Sukcesy i doświadczenia zawodowe:

 

 • 1999 – 2004   - Prodziekan    Wydziału Politologii w UMCS w Lublinie
 • 2004 – 2005   - Dziekan Wydziału Politologii w UMCS w Lublinie
 • 2005 – 2008    - Kierownik Zakładu Badań Etnicznych UMCS
 • 2006 - 2012    - Prorektor PWSZ w Zamościu
 • 1991 – 2005     - Komitet Badań Polonijnych  PAN,  członek Prezydium
 • 2005 – 2008     - Komitet Badań Migracji i Polonii PAN,  członek Prezydium
 • 2009 - ,             - Komitet Badań nad Migracjami PAN, członek Prezydium
 •  2000 -              - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna,  członek
 • 2006 – 2012     -  Państwowa Komisja Akredytacyjna,  ekspert
 • 2012 - ,             - Polska Komisja Akredytacyjna,  ekspert;
 • 2015 - ,              - MSZ, ekspert w konkursie: "Współpraca z Polonią i Polakami za      granicą" 

3. Ważniejsze i najnowsze publikacje:

 

  • Europa Środkowo - Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2020.
  • Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań.: teoria i praktyka, red. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2018.
  • Europa Środkowo - Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, , Zamość 2018;
  • Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, ed. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Maria Curie – Skłodowska University Press, Lublin 2015, ss.536.
  • Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo – Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 578;
  • Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 674. 
  • R. Zenderowski, H. Chałupczak, W. Baluk, Ethnic Policy – A Theoretical Conception, in. Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, ed. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Maria Curie – Skłodowska University Press, Lublin 2015, ss. 21 – 86;
  • R. Zenderowski, H. Chałupczak, W. Baluk, Polityka etniczna – próba teoretycznej konceptualizacji, w: Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo – Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 23 – 96.
  • H. Chałupczak, A. Jakubowski, Dynamika i fazy przebiegu konfliktów międzynarodowych, w: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś – Nowak, red. Naukowa A. Dudek, Wyd. Rambler, Warszawa 2015, ss.117 – 128.
 • H. Chałupczak, National Security Policy of Poland after Accession to the European Union, in:  Poland in the European Union: Ten Years of Active Membership, ed. H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek, Wyd. Officina Simonidis”, Zamość 2014,  s. 45 – 59.
 • Poland in the European Union: Ten Years of Active Membership, ed. H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek, Wyd. Officina Simonidis”, Zamość 2014, ss. 208.
 • H. Chałupczak, G. Firlit-Fesnak, M. Lesińska, B. Solga, Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku, w: Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, red. M. Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski, Wyd. UW, Warszawa 2014, ss. 123 – 140;.
 • H. Chałupczak, Ethnic policy of the Republic of Poland after 1989. Determinants and specifics, TEKA Komisji Politologi I Stounków Międzynarodowych/TEKA Commission of Political Science and International Affaires, tom VIII, 2014, s. 24 – 36.
 • Polska wobec idei integracyjnych mniejszości narodowych w Europie międzywojennej, w: Polska – Europa – świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. M. Marczewskiej – Rytko i S. Stepnia, Wyd. UMCS,  Lublin 2012, ss. 720;
 • H. Chałupczak, T. Browarek, Polityka narodowościowa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji /na przykładzie Polski i Ukrainy/, w: Dialog europejski Zachód – Wschód. Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 – 2009, red. A. Stępień – Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010, ss. 546;
 • Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920 - 1939. Opr. Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Lublin 1999, s. 376.
 • H. Chałupczak,  Paradygmat badawczy polityki etnicznej jako polityki publicznej państwa, w: Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne, red. A. Sakson, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 11 – 28.
 • H. Chałupczak,  Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicznej, w: Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Wyd. UW, Warszawa 2013, ss. 77 – 99.
 • H. Chałupczak,  Problemy metodologiczne badania polityki etnicznej państw Europy Środkowo – Wschodniej, w: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie integracji i transformacji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2013, ss. 408 - 421
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesie integracji i transformacji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2013, ss.628.
 • H. Chałupczak,  Dyplomacja II Rzeczypospolitej wobec dylematów ideowo – organizacyjnych mniejszości polskiej w Niemczech międzywojennych, w: Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski, red. R. Majzner, Wyd. Akademii J. Długosza w Częstochowie i PWSZ we Włocławku, Częstochowa – Włocławek 2013, ss. 69 – 81.
 • H. Chałupczak,  Etniczne determinanty tożsamości kulturowej Europy Środkowo – Wschodniej w okresie transformacji, w: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki,  Zamość 2012.
 • H. Chałupczak,  Podmioty polityki II Rzeczypospolitej wobec skupisk mniejszości polskich w Europie /ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec/, w: W służbie Klio… Księga pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod. red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Wyd. UMCS, Lublin 2012.
 • H. Chałupczak,  T. Browarek, Wybrane elementy polityki państwa polskiego wobec ludności rodzimej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 – 1989, w: Kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Wyd. UMCS, Lublin 2012.
 • H. Chałupczak,  European Neighbourhood Policy – Nature and Functioning, w:European Integration. Models, Challenges, Perspectives, edited  by H. Chałupczak, J. Misiągiewicz,  P. Tosiek, Wydawnictwo „Officina Simonidis, Zamość 2012, ss. 45 – 64;
 • Polityka neutralizacji przez Polskę niemieckich petycji mniejszościowych do Rady Ligi Narodów w okresie międzywojennym,  „Polityka i Społeczeństwo/Studies in Politics and Society” 2012 nr  9;
 • Poland’s Strategy to Neutralize the German Minority’s Petitions at the League of Nations in the Interwar Period, „Polityka i Społeczeństwo/Studies in Politics and Society” 2012 nr  9.
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Wyd. „Officina Simonidis”,  Zamość 2012;
 • European Integration. Models, Challenges, Perspectives, edited  by H. Chałupczak, J. Misiągiewicz,  P. Tosiek,  Wydawnictwo „Officina Simonidis “, Zamość 2012.
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Wyd. „Officina Simonidis”,  Zamość 2010, ss. 520;
 • Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Rumunii w okresie międzywojennym. Protokoły i referaty /Congrese şi conferinte consulilor al Poloniei in perioadă interbelică. Protocole şi raporturi, opr. H. Chałupczak, E. Kołodziej, M. Willaume,  Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 432.
 • H. Chałupczak, Identyfikacja „obcego” i funkcjonowanie pamięci o Zagładzie. Rozważania na marginesie wypowiedzi studentów, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski i A. Seidler – Janiszewska,Wyd. UŁ,  Łódź 2009, ss. 934.
 • Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931 – 1938, red. H. Chałupczak, E. Kołodziej /Kongres et conferences des Consuls Polonais en France,. Protocoles et Rapports 1931 – 1938, Redaction H. Chałupczak, E. Kołodziej/, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 475.
 • H. Chałupczak, Ethnic problems as the subject and object  of  political science research, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie”  2008 vol. 1, ss. 81 – 97.
 • Mniejszości narodowe w  procesach transformacji i integracji, red. H. Chałupczak i E. Michalik,  Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 375.
 • H. Chałupczak, Problem wzajemności w stosunkach polsko – niemieckich w okresie międzywojennym /na przykładzie zagadnień mniejszościowych/, w:  Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa ku czci profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. M.S. Wolański i W. Baluk, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2006,  ss. 291 – 301.
 • H. Chałupczak, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w  Polsce w świetle powszechnego spisu ludności z roku 2002 oraz badań szacunkowych, w: Mniejszości narodowe  i etniczne w  procesach transformacji i integracji, red. H. Chałupczak i E. Michalik, wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 263 – 271.
 • H. Chałupczak, Statystyczny obraz mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce,  w:  Kultura pogranicza – pogranicze kultur, red. A. Bobryk, Wydawnictwo Wyższa szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2006, ss. 99 – 109.
 • Mniejszości narodowe w  procesach transformacji i integracji, red. H. Chałupczak i E. Michalik, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 375.
 • Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński i H. Chałupczak, Wyd. Grell, Kraków 2006, ss. 516.
 • H. Chałupczak, Das Bildungswesen der polnischen Minderheit In Rheinland - Westfalen in der Zwischenkriegszeit, w: Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgruendung und dem Zweiten Weltkrieg, herausgegeben von D. Dahlmann, A. Kotowski, Z. Karpus, Klartext Verlag, Essen 2006, ss. 279 – 293.
 • H. Chałupczak, Ethnic problems as the subject and object  of  political science research, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie”  2006 vol. 1, ss. 81 – 97.
 • Polska – Białoruś. Problemy sąsiedztwa, red. H. Chałupczak i E. Michalik, Wyd. UMCS, Lublin 2005, ss. 284;
 • H. Chałupczak, Powstanie i działalność polskich placówek konsularnych w okresie międzywojennym /ze szczególnym uwzględnieniem  pogranicza polsko – niemiecko – czechosłowackiego/, w: Konsulaty  na pograniczu polsko – niemieckim i polsko – czechosłowackim1918 - 1939, red. R. Kaczmarek i M. Masnyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss. 13- 34;
 • H. Chałupczak,  Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919 - 1939, w: Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym, red. M. Lis, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 2004, ss.
 • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 - 1995. Wyd. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Lublin 2000, s. 323.
 • H. Chałupczak, V kolumna jako konstrukt państwa, "Wiadomości Uniwersyteckie. Kwartalnik" 2000 nr 2/4, s. 21 - 24.
 • H. Chałupczak, J. Miziński: Autonomia kulturalna a problem mniejszościowy. ”Przegląd Zachodni.” 1993 nr 1, s. 101 -121.
 • H. Chałupczak, Polska wobec niemieckich prób bilateralizacji zagadnień mniejszościowych w latach trzydziestych. [W:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919 - 1939. W dobie Monachium. Red. S. Sierpowski. T. III. Poznań 1992, s. 193 - 205.
 • H. Chałupczak, Problem mniejszościowy w stosunkach polsko-niemieckich w przededniu II wojny światowej. [W:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919 - 1939. Na przełomie pokoju i wojny.  Red. S. Sierpowski. T. IV. Poznań 1992, s. 421 - 439.
 • H. Chałupczak, M. Masnyk: Udział polskich służb specjalnych w tzw. ”buncie młodych” na terenie działania Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. [W:]  Wrocławskie Studia z Dziejów Najnowszych. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1992, s. 189 - 213.
 • H. Chałupczak, II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego. Poznań 1992, s. 376.

 


Ogłoszenia

 

UWAGA:

 

W  semestrze letnim 2020/21 zapraszam na konsultacje  zdalne  we wtorki,  godz. 13.35 - 14.45 oraz 16.30 - 18.30.   Mozna się ze mna kontaktować także mailowo i telefonicznie /tel. 605 455 144/.

Mail: henryk.chalupczak@poczta.umcs.lublin.pl lub henrykchalupczak@wp.pl;

 

Zapraszam.