Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Tomasz Woźniak

mgr Tomasz Woźniak
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
www.facebook.com/kpf.umcs
Konsultacje

W okresie zajęć dydaktycznych semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dyżur dydaktyczny odbywa się w:


- środy, godz. 14:20-15:50


- czwartki, godz. 11:10-12:40.


Dyżury odbywają się w pokoju nr 607 (VI piętro) WPiA UMCS

O sobie

Absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie studiów aktywny działacz kół naukowych i innych organizacji społecznych, m.in. w latach 2013 - 2014 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, jak również konkursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

Od 2015 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta.

 

Prywatnie pasjonat historii (głównie wojskowości XX wieku) oraz podróży (przede wszystkim po krajach byłego ZSRR i Bałkanach).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe przede wszystkim prawem podatkowym, postępowaniem podatkowym oraz historią prawa (w tym historią prawa podatkowego i historią prawa ZSRR).

 

Od 2016 r. sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS.


Ogłoszenia

1. Najbliższy dyżur dydaktyczny odbędzie się w środę, 26 lutego, wyjątkowo w godz. 11:10-12:40.

2. Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Postępowanie podatkowe" odbędą się po zakończeniu zapisów do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

 

ORZECZENIE MIESIĄCA

"Reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika na potrzeby ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie "reprezentacji" kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy (...)

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że sporne wydatki powinny stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Ze stanu faktycznego wskazanego we wniosku o wydanie interpretacji wynika bowiem, że wyjazdy mają charakter szkoleniowy. Ich celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów. Nadto organizowane szkolenia stanowią nagrody dla partnerów osiągających najlepsze wyniki w zakresie sprzedaży wyrobów spółki. Są więc one również elementem systemu motywacyjnego stosowanego wobec osób współpracujących ze spółką. Ich wyłącznym czy dominującym celem nie jest zatem wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika, czyli reprezentacja. Skarżąca oczekuje, że dzięki szkoleniom zwiększy się sprzedaż jej wyrobów, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie przychodów spółki. Zdaniem Sądu nie można powiedzieć, że oczekiwanie to jest racjonalnie i ekonomicznie nieuzasadnione, w każdym razie organ nie przedstawił w tym względzie argumentacji prowadzącej do odmiennego wniosku. Niewątpliwie wydatki na szkolenia mają również związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (...)

Udział w szkoleniu jest zarezerwowany dla osób osiągających najlepsze wyniki w sprzedaży wyrobów spółki, co ma zachęcać partnerów do jeszcze efektywniejszej pracy. Także zatem i w tym przypadku celem nie jest wykreowanie określonego wizerunku firmy i cel ten nie jest - tak jak poprzednio - dominującym czy wręcz wyłącznym celem wyjazdu."

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 października 2019 r., sygn. akt  I SA/Bd 501/19.


https://www.youtube.com/watch?v=QSAab1LerME - Wprowadzenie do NBP

http://mapa.kuke.com.pl/index.html - Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, wybrano te, z którymi nasze firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Oznaczenie materiałów dydaktycznych:

  • FP - Finanse publiczne i prawo finansowe
  • PEP - Polskie i europejskie prawo podatkowe
  • PF - Prawo finansowe
  • PP - Prawo podatkowe
  • PPP - Prawo podatkowe przedsiębiorców
  • PPD - Postępowanie podatkowe
  • PPFP - Podstawy prawa finansowego przedsiebiorców
  • ODG - Opodatkowanie działalności gospodarczej


Załączniki