Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Woźniak

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
www.facebook.com/kpf.umcs
Konsultacje

Dyżury dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 odbywają się w pok. 607 WPiA UMCS, w:


- środy, godz. 12:45-13:45


- czwartki, godz. 11:10-12:10.


 W lipcu dyżury odbywają się w terminach wskazanych w "Ogłoszeniach".


Uprzejmie informuję, że w dniach 29 lipca-16 września przebywam na urlopie.

O sobie

Absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie studiów aktywny działacz kół naukowych i innych organizacji społecznych, m.in. w latach 2013 - 2014 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, jak również konkursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

Pracownik Katedry Prawa Finansowego UMCS od 2015 r.

W lipcu 2020 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy "Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG oraz dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ.

Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowym".

 

Prywatnie pasjonat historii (głównie wojskowości XX wieku) oraz podróży (przede wszystkim po krajach byłego ZSRR i Bałkanach).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe przede wszystkim prawem podatkowym (w tym międzynarodowym prawem podatkowym), postępowaniem podatkowym oraz historią prawa (w tym historią prawa podatkowego i historią prawa ZSRR).

Redakcje czasopism:„Financial Law Working Papers” (zastępca redaktora naczelnego).

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Niderlandy).

 

Od 2016 r. sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS.

Od 2022 r. sekretarz zespołu programowego ds. przygotowania projektów zmian w programie studiów na kierunkach WPiA UMCS: prawno-administracyjnym, prawno-biznesowym, prawno-menedżerskim, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej.


Ogłoszenia

1. Zaliczenia i egzaminy poprawkowe oraz odroczone odbędą się:

- wrzesień - z przedmiotu "Prawo podatkowe przedsiębiorców";

- wrzesień - z przedmiotu "Prawo finansowe";

- wrzesień - z przedmiotu "Postępowanie podatkowe".

2. Najbliższe dyżury odbywają się:

- 15 lipca, godz. 8:45-10:45.

 

ORZECZENIE MIESIĄCA

"W ocenie Sądu organ naruszył podstawową zasadę postępowania określoną w art. 121 o.p. zasadę zaufania podatnika do organów podatkowych. Oświadczenie podatnika, że działał pod wpływem błędu jest w ocenie Sądu wykazane. Podatnik od 2014 r. rozliczał się podatkiem liniowym i nie było żadnego racjonalnego uzasadnienia dla zmiany tej formy opodatkowania w 2019 i 2020 r. W tym samym miesiącu, w którym złożył formularz CEIDG-1 z błędem, obliczył zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń 2019r. podatkiem liniowym, zaznaczając przelew symbolem PIT5L, następne zaliczki obliczał i wpłacał analogicznie, rozliczył roczny podatek według zasad i na formularzu dla podatku liniowego. Złożone wyjaśnienia przez podatnika powinny zakończyć postępowanie sprawdzające. Tymczasem organ wszczął postępowanie po prawie trzech latach od złożonych wyjaśnień podatnika, które zakończyło się decyzją wymiarową, w której określono wyższy podatek niż zadeklarowany przez podatnika, obliczony według zasad ogólnych. W ocenie Sądu stanowisko organu przedstawione w zaskarżonej decyzji jest wyrazem skrajnego formalizmu. Interpretacja jego oświadczenia woli nie powinna pozostawiać wątpliwości, że podatnik pomimo zakreślenia na formularz rubryki 18.1 nie dokonał wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych. W przeciwnym razie w tym samym czasie nie deklarowałby i nie wpłacałby przecież zaliczek na podatek liniowy."

Wyrok WSA w Poznaniu z 7 maja 2024 r., sygn. I SA/Po 829/23.