Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Woźniak

dr Tomasz Woźniak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
www.facebook.com/kpf.umcs
Konsultacje

W trakcie semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 dyżuru dydaktyczne odbywają się w terminach i formie wskazanych w części "Ogłoszenia".

O sobie

Absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie studiów aktywny działacz kół naukowych i innych organizacji społecznych, m.in. w latach 2013 - 2014 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, jak również konkursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

Pracownik Katedry Prawa Finansowego UMCS od 2015 r.

W lipcu 2020 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy "Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG oraz dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ.

Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowym".

 

Prywatnie pasjonat historii (głównie wojskowości XX wieku) oraz podróży (przede wszystkim po krajach byłego ZSRR i Bałkanach).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe przede wszystkim prawem podatkowym (w tym międzynarodowym prawem podatkowym), postępowaniem podatkowym oraz historią prawa (w tym historią prawa podatkowego i historią prawa ZSRR).

Redakcje czasopism:„Financial Law Working Papers” (zastępca redaktora naczelnego).

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Niderlandy).

 

Od 2016 r. sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS.

Od 2022 r. sekretarz zespołu programowego ds. przygotowania projektów zmian w programie studiów na kierunkach WPiA UMCS: prawno-administracyjnym, prawno-biznesowym, prawno-menedżerskim, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej.


Ogłoszenia

1. Dyżur dydaktyczny w formie zdalnej odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams, zespół: "Dyżur dydaktyczny dr. T. Woźniaka".

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5348bcf456c44a8fa4a23fc90a212ff2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cc5a1fa1-4e21-44c5-b71c-9e73b5de8f10&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 

2. Poprawkowe oraz odroczone zaliczenia ćwiczeń a także poprawkowe i odroczone egzaminy z prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbędą się w dniu 2 września (piątek), od godz. 9:00 na WPiA UMCS.

3. Uprzejmie informuję, że w dniach 15 lipca-31 sierpnia przebywam na urlopie.

 

ORZECZENIE MIESIĄCA

"Zgodnie z przepisami art. 150 o.p., przewidującymi tzw. fikcję doręczenia, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 i 149) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego; pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ (§ 1). Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (§ 2). W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (§ 4).

Doręczenie przesyłki w trybie określonym przepisami art. 150 o.p. opiera się na domniemaniu prawnym (art. 150 § 4 o.p.), iż przesyłka została doręczona do rąk adresata, ale pod warunkiem, że zostały spełnione wszystkie wymogi przewidziane w art. 150 o.p. Skorzystanie z tego domniemania wymaga dopełnienia ściśle określonych czynności przez podmiot doręczający. Jest to m.in. wymóg dwukrotnej awizacji przesyłki, zgodnie z art. 150 § 2 i § 3 o.p. W rozpoznawanej sprawie z dowodu doręczenia (tj. koperty, w której nadano decyzję I instancji) nie wynika, aby przesyłka była dwukrotnie awizowana. Dwukrotne awizowanie przesyłki jest bezwzględną przesłanką prawidłowości doręczenia. Korespondencję uważa się za doręczoną wraz z upływem czternastodniowego terminu od dnia pierwszej próby doręczenia, jednakże zastosowanie art. 150 § 4 o.p. musi poprzedzać powtórne zawiadomienie adresata o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2020 r., sygn. akt II OSK 2936/19).

W konsekwencji należy uznać, że w sprawie doszło do naruszenia art. 150 § 3 o.p. Wadliwe doręczenie (wobec braku powtórnego awizowania przesyłki) ma ten skutek, iż decyzja I instancji nie została doręczona w dniu, tak jak przyjął organ, 6 listopada 2020r.– fikcja doręczenia – a zatem skarżącemu nie rozpoczął się w tym dniu bieg terminu do wniesienia odwołania, przez co organ drugiej instancji naruszył także art. 150 § 4 o.p. Konsekwencją błędnego stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania było z kolei przedwczesne rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu. W zaistniałych okolicznościach data udzielenia upoważnienia dla żony skarżącego do odbioru decyzji i zapoznanie się z jej kopią w dniach 16 i 17 listopada 2020r. oznacza nadto, iż odwołanie wniesione w dniu 30 listopada 2020r. czyni zadość ustawowemu terminowi, chyba, że wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na zachowanie terminu, lecz nie jest zadaniem sądu, badać je w zastępstwie organu administracyjnego."

Wyrok WSA w Krakowie z 9 listopada 2021 r., sygn. I SA/Kr 399/21.