Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Woźniak

dr Tomasz Woźniak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
www.facebook.com/kpf.umcs
Konsultacje

W trakcie roku akademickiego 2021/2022 dyżur dydaktyczny odbywa się w:


- w środy, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie);


- w piątki, godz. 8:30-9:30 (zdalnie).

O sobie

Absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie studiów aktywny działacz kół naukowych i innych organizacji społecznych, m.in. w latach 2013 - 2014 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, jak również konkursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

Pracownik Katedry Prawa Finansowego UMCS od 2015 r.

W lipcu 2020 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy "Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG oraz dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ.

Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowym".

 

Prywatnie pasjonat historii (głównie wojskowości XX wieku) oraz podróży (przede wszystkim po krajach byłego ZSRR i Bałkanach).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe przede wszystkim prawem podatkowym (w tym międzynarodowym prawem podatkowym), postępowaniem podatkowym oraz historią prawa (w tym historią prawa podatkowego i historią prawa ZSRR).

Redakcje czasopism:„Financial Law Working Papers” (zastępca redaktora naczelnego).

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Niderlandy).

 

Od 2016 r. sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS.


Ogłoszenia

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dyżur dydaktyczny zaplanowany w piątek odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams, zespół: "Dyżur dydaktyczny dr. T. Woźniaka".

Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5348bcf456c44a8fa4a23fc90a212ff2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cc5a1fa1-4e21-44c5-b71c-9e73b5de8f10&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 

2. W związku z trwającym remontem budynku WPiA dyżur dydaktyczny zaplanowany w środę odbywa się stacjonarnie, w pok. 5, na parterze budynku WPiA UMCS (do odwołania).

3. Uprzejmie zawiadamiam, że począwszy od semestru letniego 2021/2022 planuję prowadzić seminaria dyplomowe na kierunkach:

- prawno-biznesowy, studia stacjonarne oraz

- bezpieczeństwo wewnątrzne I stopnia, studia stacjonarne.

Informuję, że liczba miejsc na każdym kierunku studiów wynosi 6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: tomasz.wozniak@mail.umcs.pl 

4. Egzaminy i zaliczenia przedterminowe odbędą się:

- 14.01 od godz. 16:00 - Prawo podatkowe;

- 19.01, godz. 19:00 - Postępowanie podatkowe;

- 25.01 - Prawo podatkowe, celne i dewizowe;

- 27.01 - Prawo i postępowanie podatkowe.

 

6. Egzaminy i zaliczenia terminowe odbędą się:

- 2.02 - Prawo podatkowe;

- 7.02 - Prawo podatkowe przedsiębiorców;

- 7.02 - Postępowanie podatkowe;

- 8.02 - Opodatkowanie działalności gospodarczej;

- 11.02 - Prawo i postępowanie podatkowe.

 

7. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbędą się:

- 9.02 - Prawo podatkowe.

 

ORZECZENIE MIESIĄCA

"Skoro budynek (pensjonat) był już środkiem trwałym w działalności gospodarczej prowadzonej przez męża, który dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tej nieruchomości w ustawowej wysokości, a więc została już dla tego budynku ustalona wartość początkowa, to Wnioskodawczyni, która otrzymała ten budynek (pensjonat) - w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na skutek ich rozwodu - w którym otworzyła jednoosobową działalność gospodarczą i wprowadziła go do środków trwałych, powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7, a więc przez wówczas męża Wnioskodawczyni,. winna uwzględniać dokonane wcześniej przez męża odpisy amortyzacyjne, stosownie do art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22g ust. 13 pkt 5 w zw. z art. 22h ust. 3 u.p.d.o.f.

Zastosowanie regulacji szczególnej przewidzianej w art. 22g ust. 8 i ust. 9 u.p.d.o.f. możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy istnieje podstawa faktyczna uzasadniająca, że nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego przed jego nabyciem (lub wytworzeniem). Taką podstawą jest np. zakupienie przedmiotu niekompletnego lub niezdatnego do użytku, w znacznym odstępie czasu przed dniem założenia ewidencji i jego doprowadzenie do stanu kompletności i używalności. Tylko wówczas czynności związane są z nakładami zwiększającymi wartość nabytego środka trwałego i dopiero wówczas zachodzi sytuacja, że nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego przed jego nabyciem lub wytworzeniem. W takim właśnie przypadku ma zastosowanie dyspozycja art. 22g ust. 8 i ust. 9 u.p.d.o.f.

Zgodzić się zatem należało z Organem interpretacyjnym, że Wnioskodawczyni nie ma prawa przyjąć wartości początkowej ustalonej przez rzeczoznawcę, albowiem możliwość taka istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn wynika, iż brak jest realnych możliwości ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego (wartości początkowej nabytego środka trwałego). Pensjonat zaś był amortyzowany w działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni, co świadczy, że koszt wytworzenia był wartością ustaloną, a tym samym niewątpliwie została już dla niego ustalona wartość początkowa, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. W tej sytuacji nie może mieć zastosowania przepis art. 22g ust. 9 u.p.d.o.f."

Wyrok WSA w Szczecinie z 21 stycznia 2021 r., sygn. I SA/Sz 857/20.