Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Woźniak

dr Tomasz Woźniak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
www.facebook.com/kpf.umcs
Konsultacje

Dyżury dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w pok. 607 WPiA UMCS, w:


- środy, godz. 11:15-12:30;


- czwartki, godz. 11:15-12:30.


UWAGA! Zmiana godzin dyżuru!

O sobie

Absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie studiów aktywny działacz kół naukowych i innych organizacji społecznych, m.in. w latach 2013 - 2014 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, jak również konkursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

Pracownik Katedry Prawa Finansowego UMCS od 2015 r.

W lipcu 2020 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy "Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG oraz dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ.

Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowym".

 

Prywatnie pasjonat historii (głównie wojskowości XX wieku) oraz podróży (przede wszystkim po krajach byłego ZSRR i Bałkanach).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe przede wszystkim prawem podatkowym (w tym międzynarodowym prawem podatkowym), postępowaniem podatkowym oraz historią prawa (w tym historią prawa podatkowego i historią prawa ZSRR).

Redakcje czasopism:„Financial Law Working Papers” (zastępca redaktora naczelnego).

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Niderlandy).

 

Od 2016 r. sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS.

Od 2022 r. sekretarz zespołu programowego ds. przygotowania projektów zmian w programie studiów na kierunkach WPiA UMCS: prawno-administracyjnym, prawno-biznesowym, prawno-menedżerskim, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej.


Ogłoszenia

1. Zapisy na seminaria na kierunku:

- prawno-biznesowym stacjonarnym oraz

- prawno-administracyjnym II st. niestacjonarnym 

odbywają się za pośrednictwem adresu tomasz.wozniak@mail.umcs.pl.

 

 

ORZECZENIE MIESIĄCA

"Sąd podziela wskazanie organu, że opisana we wniosku czynność [ugotowanie, przetworzenie, przygotowanie, zmrożenie, podgrzanie, porcjowanie ciasta na pizzę, przygotowywaną w lokalu i sprzedawaną na wynos - T.W.] winna być klasyfikowana jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 2015). Mając na uwadze zarzuty podniesione w skardze, należy ponownie podkreślić, że uznanie czynności opodatkowanej za dostawę towaru nie stanowi przeszkody do takiej kwalifikacji. Zasadnie organ przyjął, że usługi związane z wyżywieniem stanowią szerszą kategorię niż jedynie usługi restauracyjne, ale obejmują też dostawę towarów spożywczych z usługami dodatkowymi, podporządkowanymi tej dostawie. O klasyfikacji do działu 56 PKWiU ostatecznie decyduje więc istnienie w ramach jednej czynności opodatkowanej dodatkowych usług. W stanie faktycznym zaprezentowanym we wniosku tego rodzaju usługi mają miejsce. Przede wszystkim przedmiotowy towar jest pokrojony, upieczony i wydany na jednorazowej tacce papierowej, dzięki czemu przygotowany produkt jest gotowy bezpośrednio do spożycia. Organ trafnie identyfikuje te działania skarżącej jako usługi dodatkowe, towarzyszące dostawie towaru, co przesądza o konieczności ich przyporządkowania jako usług związanych z wyżywieniem. Usługi te nie muszą mieć charakteru przeważającego nad dostawą towaru, przez co stanowiłyby usługi restauracyjne. Sąd podziela przekonanie organu, że w aktualnym stanie prawnym nie ma znaczenia czy wydany posiłek jest spożywany na miejscu czy też na wynos, czy oferowana jest obsługa kelnerska, możliwość spożycia posiłku przy stoliku czy skorzystanie z toalety w lokalu. Okoliczności te miałyby znaczenie w przypadku konieczności przyporządkowania czynności opodatkowanej do kategorii usług (restauracyjnych lub cateringowych), jednak usługi związane z wyżywieniem nie ograniczają się wyłącznie do tych kategorii.

Trafnie organ zauważa, że istotna jest ocena danej czynności opodatkowanej w kontekście, w jakim dochodzi do tej czynności, z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Wskazane w stanie faktycznym sprawy działania dodatkowe pracowników skarżącej odróżniają produkt skarżącej w oczach przeciętnego konsumenta od produktu zapakowanego czy też wymagającego od konsumenta dodatkowych działań (niegotowego bezpośrednio do spożycia). Nie zostaje przy tym naruszona zasada neutralności podatku VAT, gdyż nie stanowią produktów podobnych: ciepła, pokrojona na kawałki i gotowa do spożycia pizza w stosunku do podobnego dania, ale zapakowanego i mrożonego czy schłodzonego, zakupionego w placówce handlowej. Niewątpliwie kontekst z punktu widzenia konsumenta względem tego rodzaju świadczeń jest odmienny."

Wyrok WSA w Białymstoku z 16 listopada 2022 r., sygn. I SA/Bk 407/22.