Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jakub Kuna

Konsultacje

Semestr zimowy 2023/2024


poniedziałek 14.00 - 14.45 zdalnie MS Teams
środa 10.15 - 11.00 stacjonarnie pok. 108 B oraz zdalnie MS Teams


Zalecam kontakt e-mail dzień wcześniej


Prowadzone przedmioty: 


Semestr zimowy

Podstawy matematyczne map (1gi1),
Metodologia nauk geograficznych (1geo2),
Analizy przestrzenne GIS (2gw1),
Podstawy geowizualizacji (2gw1),
Przygotowanie pracy inżynierskiej (4gi1).
Systemy i analizy przestrzenne w gospodarowaniu zasobami turystycznymi (3tir1),


 Semestr letni


Systemy informacji geograficznej (1gw1),
Przygotowanie pracy inżynierskiej (3gi1),
Matematyczne podstawy geoinformacji (1geo2),
Zaawansowane metody badawcze w geografii i gospodarce przestrzennej (2geo3).

O sobie

Geograf, kartograf i gisowiec.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomatyki i Kartografii (od 2015). Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (2017), od 2019 adiunkt. 

Zainteresowania naukowe: matematyka map, wizualizacja kartograficzna, grafika komputerowa, analizy geostatystyczne w środowisku programistycznym R, nowoczesne metody analiz i narzędzia GIS w badaniach przeszłości (Historical GIS), dawne mapy topograficzne, historia Lubelszczyzny.

Prywatnie: mąż i ojciec, amator sportu. 

Zobacz moje wykłady:


Działalność naukowa

 Pełnione funkcje: 

od 2024 - czlonek Zarządu Oddziału Kartograficznego PTG, zastępca przewodniczącego
2023
- sekretarz XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, więcej informacji
od 2021
- członek Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
2021-2023 - członek Rady Młodych Naukowców UMCS, więcej informacji
2020 - sekretarz XII Ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji, więcej informacji
2018 - sekretarz I Międzynarodowego Pleneru Kartograficznego - Lublin 2018, więcej informacji

Granty:

2023-2027 - "Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica", grant NPRH, nr NPRH/DN /SP/508655/2021/11, podmiot realizujący: UMCS w Lublinie - kierownik zadania badawczego, wykonawca

2021-2024 - "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauki o sztuce DARIAH-PL", Fundusze Europejskie, POIR.04.02.00-00-D006/20, podmiot realizujący: UMCS w Lublinie - koordynator merytoryczny, kierownik zespołu badawczego, koordynator instytutu, wykonawca - zobacz projekt

2020-2021 - "Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939-1945", grant NCN, Miniatura 4.0, nr 2020/04/X/HS4/00382, podmiot realizujący: UMSC w Lublinie - kierownik grantu - zobacz projekt

2020-2022 - "Atlas historyczny miast polskich. T. 1. Prusy Królewskie i Warmia, t. 3 Mazury,  t. 4 Śląsk, T. 5 Małopolska", grant NPRH nr 11H 16020984, podmiot realizujący: Towarzystwo Naukowe w Toruniu - wykonawca, specjalista kartograficzno-geomatyczny, więcej informacji na www.atlasmiast.umk.pl

2017-2021 - "Innowacyjny system zarządzania bezpieczeństwem i logistyką w transporcie towarów wykorzystujący technologie geoinformacyjne", grant NCBiR, POIR.01.01.01-00-0371/17, podmiot realizujący: FINDEWAL sp. z o.o. - wykonawca, specjalista ds. technologii geoinformatycznych, więcej informacji na www.findewal.pl

2019 - „Rozwój przestrzenny Lublina”, grant MKiDN nr 03745/19/FPK/DWIM, podmiot realizujący: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie - specjalista kartograficzno-geomatyczny, więcej informacji na www.teatrnn.pl/rozwoj-przestrzenny

2014-2016 - "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej", grant UE ENPI,  PBU/0594/11, podmiot realizujący: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - wykonawca, specjalista GIS, redaktor kartograficzny publikacji i map, więcej informacji na www.shtetlroutes.eu

Prace dyplomowe (własne):
2017 praca doktorska: Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku - pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS, Zakład Kartografii i Geomatyki, UMCS Lublin - czytaj PDF
2012 praca magisterska: Problem uwspółcześnienia formy prezentacji dawnych map - pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Mościbrody, prof. UMCS, Zakład Kartografii i Geomatyki, UMCS Lublin.
2010 praca licencjacka: Analiza rozwoju przestrzennego Bychawy na podstawie materiałów kartograficznych - pod kierunkiem dr. Pawła Cebrykowa, Zakład Kartografii, UMCS Lublin. 

Prace dyplomowe (promotor):
2024
- Domańska W., 2024: Animacja kartograficzna zmian topografii Półwyspu Helskiego w XX wieku
- Zazuliak A., 2024: Trójwymiarowa wizualizacja Skały Podolskiej od XIX do XXI wieku
2023
- Gil P., 2023: Opracowanie interaktywnej mapy historycznej zabudowy Lublina na podstawie danych społecznściowych
- Nieć A., 2023: Opracowanie modelu 3D zespołu budowlanego Pańacu Marii Kazmiery w Warszawie - zobacz - I MIEJSCE w XIV Ogólnopolskim Konkursie Pracy Dyplomowych z zakresu kartografi, geomatyki i geoinformacji w kategorii prac I stopnia - czytaj więcej
- Lewczyk F., 2023: Projekt bazy danych historycznych nazw ulic Lublina
2021
- Chmiel K., 2021: Rekonstrukcja pokrycia terenu / użykowania ziemi na mapie Lublina 1928.
- Chmielewski M., 2021: Wirtualna makieta obozu koncentracyjnego KL Lublin z wykorzystaniem wybranego silnika gier - zobacz
- Gad K., 2021: Analiza przestrzenna potencjalnych lokalizacji stacji benzynowych na przykładzie odcinka Lublin-Rzeszów drogi ekspresowej S19.
- Momot P., 2021: Interaktywny plan przestrzeni turystycznej gminy Tuczna - zobacz
- Osik O., 2021: Trójwymiarowa wizualizacja Siedlec z połowy XX w. - zobacz
- Urbański D., 2021: Analiza efektywności wybranych aplikacji nawigacyjnych z wykorzystaniem środowiska programistycznego R.
2020
- Majchrzak P., 2020: Interaktywny plan przedsiębiorstw miasta Lubartów - zobacz
- Skoczylas B., 2020: Trójwymiarowa wizualizacja Hrubieszowa w XIX w. - zobacz
- Woś M., 2020: Animacja rozwoju przestrzennego Opola Lubelskiego w XX w. - zobacz
2019
- Giletycz M., 2019: Analiza kartograficzna zmian zabudowy Lublina spowodowanych bombardowaniami podczas II wojny światowej.

- Kapłan M., 2019: Koncepcja bazy danych szlaków komunikacyjnych województwa lubelskiego w latach 1918-2018.
- Kuźma M., 2019: Mapa animowana rozwoju przestrzennego miasta Puławy w XX wieku. - zobacz
- Łopocki M., 2019: Wizualizacja kartograficzna Bitwy pod Jastkowem w 1915 roku w ujęciu statycznym i dynamicznym. - zobacz
- Soszyńska D., 2019: Trójwymiarowa wizualizacja Zwierzyńca na przełomie XIX i XX wieku. - zobacz
- Wojdat E., 2019: Interaktywny plan obiektów sakralnych miasta Lublin. - zobacz

Monografie:

 • Kokowski A. Kraszczuk R., Kuna J., Łoś J., Myzgin K., Pietruczuk J., Rola J., Szałkowska-Łoś J., Zawadzki M., 2023: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 6. Krajna (mit Randgebiet - von der Brda bis zur Weichsel), PAU, ISBN: 978-83-76763-68-2
 • Gładysz-Juścińska M., Kokowski A., Niezabitowska-Wiśniewska B. (red.), 2021: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 4. Lubliner Land, PAU, ISBN: 978-83-66210-21-9 - info (www)
 • Kuna J., 2018: Bychawa 1919–1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 240 ss. ISBN 978-83-227-9075-5 - info (www) , czytaj PDF
 • Czerny A., Doroszewicz W., Kuna J. (red.), 2018: 1st Cartographic Open Plenary Meeting - Lublin 2018: book of abstracts, UMCS, Lublin, 56 ss.. - czytaj PDF

Publikacje naukowe: 

 • Kuna J., 2022: The Orthophotomap of Lublin 1944: from Luftwaffe photographs to map application – idea, methods, contemporary challenges of processing and publishing archival aerial photographs, "Polish Cartographical Review", Vol. 54. Nr. 1, s. 123-142 - doi: 10.2478_pcr-2022-0009.pdf
 • Kuna J., Jeremicz J., Kociuba D., Niedźwiadek R., Janus K., Chachaj J., 2022: Interactive HGIS platform Union of Lublin (1569): A geomatic solution for discovering the Jagiellonian heritage of the city, "Journal of Cultural Heritage", Vol. 53, s. 47-71 - doi: 10.1016/j.culher.2021.11.001
 • Kuna J., Kowalski Ł., 2020: Exploring a non-existent city via historical GIS systems by the example of the Jewish district 'Podzamcze' in Lublin (Poland), "Journal of Cultural Heritage", Vol. 46, s. 328-334 - doi: 10.1016/j.culher.2020.07.010
 • Kuna J., 2020: Metoda progresji, retrogresji i kombinowana w kartograficznej rekonstrukcji zabudowy - studium na przykładzie Bychawy w 1938 roku [w:] Konopska B., Ostrowski J., Weszpiński P. (red.), 2020: Mapa w służbie odrodzonej Polski, "Z dziejów kartografii", IHN PAN, t. 23, s. 205-224. - czytaj PDF
 • Kuna J., 2019: Between retrogression and progression – a proposal for a new method to recreate the historical building layout of settlement units, "Polish Cartographical Review", Vol. 51, Issue 4, s. 215–229 - czytaj PDF
 • Kuna J., 2018: 'Partially compiled' maps 1:25,000 by Polish Military Geographical Institute (1919–1939), "Polish Cartographical Review", Vol. 50, Issue 1, s. 31–46 - czytaj PDF ; tekst artykułu "Częściowo opracowane" mapy 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego (1919–1939) jest dostępny także w języku polskim - czytaj PDF
 • Kuna J., 2016: Cartographic visualization of Jewish heritage in cross-border tourist project Shtetl Routes (Poland, Belarus, Ukraine), "Polish Cartographical Review", Vol. 48, Issue 4, s. 173-183 - czytaj PDF
 • Kuna J., 2015: Proste animacje 4D w GIS, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 22/2015, s. 161-169 - czytaj PDF  
 • Kuna J., Rzucidło A., 2015: Jak zobaczyć informację, czyli różnorodne funkcje mapy w procesie wymiany informacji, "Folia Bibliologica", Vol 57, s. 87-97 - czytaj PDF  
 • Kuna J., Rzucidło A., 2014: Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata - recenzja, "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 46, nr 3, s. 319-321. 
 • Kuna J., 2014: Zmiany znaków na XX-wiecznych mapach topograficznych w skali 1:100000 , "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 46, nr 1, s. 47-61 - czytaj PDF  
 • Kuna J., 2014: Problem uwspółcześnienia formy prezentacji map dawnych [w:] Konopska B., Ostrowski J. (red.), 2014: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, "Z Dziejów Kartografii", IHN PAN, t. 18, s. 79-92 - czytaj PDF

Mapy interaktywne (online):

 • Historyczny Geoportal Lublina:
 • Lublin, życie społeczne, polityczne i kulturalne żydów 1944-1950 - zobacz
 • Lublin podczas Aktion Reinhardt (1943) - zobacz
 • KL Lublin, szczegółowy plan obozu na Majdanku (1942-43) - zobacz
 • Lublin, dzielnice w okresie międzywojennym - zobacz
 • Lublin i sąsiednie miejscowości w XIX w. - zobacz
 • Lublin u schyłku XVIII w. - zobacz
 • Lublin w okresie Unii Lubelskiej (1569) - zobacz
 • Shtetl Roues: obiekty dziedzictwa kultury żydowskiej w turystyce transgranicznej - zobacz
 • Ortofotomapa Lublina 1944 - zobacz [UMCS] oraz [AGOL]
 • GeoPortal Miasta Lublin - warstwy 1928, 1944, 1983 - zobacz
 • Corpus der römischen Funde: Lubliner Land - zobacz

Mapy:

 • Kokowski A., Kuna J., Zawadzki M., 2021. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen 4. Lubliner Land, 1:450 000 [w:] Gładysz-Juścińska M., Kokowski A., Niezabitowska-Wisniewska B., 2021: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Band 4. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ISBN 978-83-7676-338-5
 • Chachaj J., Janus K., Jeremicz J., Kociuba D., Kuna J., Mącik H., Niedźwiadek R., 2019. LUBLIN – rekonstrukcja miasta w okresie Unii Lubelskiej (XVI w.), 1:3 000 [w:] Niedźwiadek R. (red.), 2019. Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej , Gmina Lublin, ISBN 978-83-949126-9-7

 

 • Kuna J., Kuna A., Majuk E., Tarajko M., 2017: Shtetl Routes: Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism, tourist map 1:900 000, “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, Lublin, ISBN 978-83-65444-08-0.
 • Kuna J., Kuna A., redakcja kartograficzna, plany miast [w:] Majuk E. i inn. 2015: Szlakiem sztetli. Podróże przez Zapomniany Kontynent, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. I, Lublin, ISBN 978-83-61064-93-0.
 • Kuna J., Meksuła M.W., Kałamucki K., Bielak A., 2013: 8.1 Rozmieszczenie ludności (8.1 Distribution of population) [w:] Kałamucki K., Grabowski T. (red), 2013: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - monografia kartograficzna, RPN, Zwierzyniec 
 • Kuna J., Meksuła M.W., Kałamucki K., Borek A., 2013: 8.2 Rolnictwo (8.2 Agriculture) [w:] Kałamucki K., Grabowski T. (red), 2013: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - monografia kartograficzna, RPN, Zwierzyniec 
 • Kasiborski P., Kuna J., Łukasik A., Meksuła M.W., Piskorski M., 2012: Szlak Renesansu Lubelskiego - mapa turystyczna 1:150000, LROT/Kartpol, Lublin, ISBN 978-83-62664-17-7 

Publikacje popularnonaukowe: 

 • Kuna J., 2021: Ortofotomapa wojennego Lublina, „Geodeta”, nr 11 (318), s. 34-38.
 • Kuna J., 2021: Akcja "Reinhardt" - źródła kartograficzne, teatrnn.pl .

 

 • Jeremicz J., Kowalski Ł., Kuna J., Przystojecki T., 2021: Historyczny geoportal Lublina (Lublin HGIS) – o bazach danych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, teatrnn.pl .
 • Kuna J., 2020: Wirtualny finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie", nr 10/270 listopad 2020, s. 70-71.
 • Kuna J., 2019: W przestrzeni bychawskich uliczek [w:] Tracz T. (red.), Bychawa dawna - przeszłość miasta zamknięta w fotografii, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ISBN 978-83-934480-5-0, s. 47–51.
 • Kuna J., 2018: Puzzle z historii i kartografii, „Geodeta”, nr 9 (280), s. 41-45 - info (www)
 • Kuna J., 2017: Najstarsze zdjęcia topograficzne ziemi horynieckiej, „Gazeta Horyniecka”, nr 46, s. 2, 11–12.
 • Kuna J., 2016: Horynieckie arkusze międzywojennych map topograficznych, „Gazeta Horyniecka”, nr 44, s. 11–12. 
 • Kuna J., 2016: Horyniec na mapach z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej, „Gazeta Horyniecka”, nr 45, s. 16–17.
 • Kuna J., 2015: Bychawskie kirkuty, „Głos Regionalistów”, nr 102 (2/2015), [w:] „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 263 (2/2015), s. 22–23.
 • Kuna J., 2014: Wirtualna Bychawa 1938, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 251 (2/2014), s. 13.
 • Kuna J., 2014: Bychawa w 3D, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 260 (11/2014), s. 18. 
 • Kuna J., 2013: Ziemia Lubelska w II poł. XIX w., [w:] Kuna M., Dlaczego powstali?, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 241 (2/2013), s. 12-13.
 • Kuna J., 2013: Mapa kwatermistrzostwa, [w:] Kuna M., 2013: Powstańcza mapa, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 243 (4/2013), s. 10-11.
 • Kuna J., 2013: Eksperyment ze starą mapą, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 240 (1/2013), s. 20.
 • Kuna J., 2012: Animacja Bychawy na Dniu Ziemi UMCS, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 233 (4/2012), s. 6.
 • Kuna J., 2011: Jak Bychawę rysowali..., „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 219 (1/2011), s. 20.


Załączniki