Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jakub Kuna

dr Jakub Kuna
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Telefon
(81) 537-68-26
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orcid.org/0000-0003-0169-3008
https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Kuna
https://umcs-pl.academia.edu/JakubKuna
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=282385
https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3991716
Konsultacje

Pok. 108 B
Zima 2019/2020: 
poniedziałek 13.00-14.00, czwartek 8.30-9.30
zalecam kontakt e-mail dzień wcześniej


Prowadzone przedmioty: 
Analizy i modelowanie przestrzenne w gospodarowaniu zasobami turystycznymi (3tir1)
Podstawy matematyczne map (1gi1)
Bazy danych georeferencyjnych (1gi2)
Przygotowanie pracy licencjackiej (3gi1),

O sobie

Geograf, kartograf i gisowiec.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomatyki i Kartografii (od 2015). Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (2017), od 2019 adiunkt. 

Zainteresowania naukowe: wizualizacja kartograficzna, grafika komputerowa, analizy geostatystyczne w środowisku programistycznym R, nowoczesne metody analiz i narzędzia GIS w badaniach przeszłości (Historical GIS), dawne mapy topograficzne, historia Lubelszczyzny.

Prywatnie: mąż i ojciec, amator sportu. 

 Zobacz moje wykłady:

 


Działalność naukowa

Prace dyplomowe (własne):
2017 praca doktorska: Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku - pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS, Zakład Kartografii i Geomatyki, UMCS Lublin - czytaj PDF
2012 praca magisterska: Problem uwspółcześnienia formy prezentacji dawnych map - pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Mościbrody, prof. UMCS, Zakład Kartografii i Geomatyki, UMCS Lublin.
2010 praca licencjacka: Analiza rozwoju przestrzennego Bychawy na podstawie materiałów kartograficznych - pod kierunkiem dr. Pawła Cebrykowa, Zakład Kartografii, UMCS Lublin. 

Prace dyplomowe (promotor):
Giletycz M., 2019: Analiza kartograficzna zmian zabudowy Lublina spowodowanych bombardowaniami podczas II wojny światowej.
Kapłan M., 2019: Koncepcja bazy danych szlaków komunikacyjnych województwa lubelskiego w latach 1918-2018.
Kuźma M., 2019: Mapa animowana rozwoju przestrzennego miasta Puławy w XX wieku. - zobacz
Łopocki M., 2019: Wizualizacja kartograficzna Bitwy pod Jastkowem w 1915 roku w ujęciu statycznym i dynamicznym. - zobacz
Soszyńska D., 2019: Trójwymiarowa wizualizacja Zwierzyńca na przełomie XIX i XX wieku. - zobacz
Wojdat E., 2019: Interaktywny plan obiektów sakralnych miasta Lublin. - zobacz

Monografie:
Kuna J., 2018: Bychawa 1919–1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 240 s. - info (www), czytaj więcej

Publikacje naukowe: 
Kuna J., 2019: Between retrogression and progression – a proposal for a new method to recreate the historical building layout of settlement units, "Polish Cartographical Review", Vol. 51, Issue 4, s. 215–229 - czytaj PDF
Kuna J., 2018: 'Partially compiled' maps 1:25,000 by Polish Military Geographical Institute (1919–1939), "Polish Cartographical Review", Vol. 50, Issue 1, s. 31–46 - 
czytaj PDF; tekst artykułu "Częściowo opracowane" mapy 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego (1919–1939) jest dostępny także w języku polskim - czytaj PDF
Kuna J., 2016: Cartographic visualization of Jewish heritage in cross-border tourist project Shtetl Routes (Poland, Belarus, Ukraine), "Polish Cartographical Review", Vol. 48, Issue 4, s. 173-183 - czytaj PDF
Kuna J., 2015: Metodyczne aspekty analiz przestrzennych GIS wykorzystujących dawne mapy topograficzne [w:] Czerny A. (red.), 2015: Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 125-149 - czytaj PDF 
Kuna J., 2015: Proste animacje 4D w GIS, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 22/2015, s. 161-169 - czytaj PDF 
Kuna J., Rzucidło A., 2015: Jak zobaczyć informację, czyli różnorodne funkcje mapy w procesie wymiany informacji, "Folia Bibliologica", Vol 57, s. 87-97 - czytaj PDF 
Kuna J., Rzucidło A., 2014: Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata - recenzja, "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 46, nr 3, s. 319-321. 
Kuna J., 2014: Zmiany znaków na XX-wiecznych mapach topograficznych w skali 1:100000 , "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 46, nr 1, s. 47-61 - czytaj PDF 
Kuna J., 2014: Problem uwspółcześnienia formy prezentacji map dawnych [w:] Konopska B., Ostrowski J. (red.), 2014: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, "Z Dziejów Kartografii", t. 18, s. 79-92 

Mapy interaktywne (online):
Lublin międzywojenny - zobacz
Lublin w okresie Unii Lubelskiej - zobacz
Shtetl Roues: obiekty dziedzictwa kultury żydowskiej w turystyce transgranicznej - zobacz

Mapy:
Chachaj J., Janus K., Jeremicz J., Kociuba D., Kuna J., Mącik H., Niedźwiadek R., 2019. LUBLIN – rekonstrukcja miasta w okresie Unii Lubelskiej (XVI w.), 1:3 000 [w:] Niedźwiadek R. (red.), 2019. Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej, Gmina Lublin, ISBN 978-83-949126-9-7
Kuna J., Kuna A., Majuk E., Tarajko M., 2017: Shtetl Routes: Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism, tourist map 1:900 000, “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, Lublin, ISBN 978-83-65444-08-0.
Kuna J., Kuna A., redakcja kartograficzna, plany miast [w:] Majuk E. i inn. 2015: Szlakiem sztetli. Podróże przez Zapomniany Kontynent, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. I, Lublin, ISBN 978-83-61064-93-0.
Czerny A., Cebrykow P., Kuna J., Krukowski M., Kałamucki K., Grzechnik L., Łucjan K., 2015: Lubelszczyzna na dawnych mapach – wystawa kartograficzna, Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”, Lublin. 
Kuna J., Meksuła M.W., Kałamucki K., Bielak A., 2013: 8.1 Rozmieszczenie ludności (8.1 Distribution of population) [w:] Kałamucki K., Grabowski T. (red), 2013: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - monografia kartograficzna, RPN, Zwierzyniec 
Kuna J., Meksuła M.W., Kałamucki K., Borek A., 2013: 8.2 Rolnictwo (8.2 Agriculture) [w:] Kałamucki K., Grabowski T. (red), 2013: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - monografia kartograficzna, RPN, Zwierzyniec 
Kasiborski P., Kuna J., Łukasik A., Meksuła M.W., Piskorski M., 2012: Szlak Renesansu Lubelskiego - mapa turystyczna 1:150000, LROT/Kartpol, Lublin, ISBN 978-83-62664-17-7 

Publikacje popularnonaukowe: 
Kuna J., 2019: W przestrzeni bychawskich uliczek [w:] Tracz T. (red.), Bychawa dawna - przeszłość miasta zamknięta w fotografii, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ISBN 978-83-934480-5-0, s. 47–51.
Kuna J., 2018: Puzzle z historii i kartografii, „Geodeta”, nr 9 (280), s.  - info (www)
Kuna J., 2017: Najstarsze zdjęcia topograficzne ziemi horynieckiej, „Gazeta Horyniecka”, nr 46, s. 2, 11–12.
Kuna J., 2016: Horynieckie arkusze międzywojennych map topograficznych, „Gazeta Horyniecka”, nr 44, s. 11–12. 
Kuna J., 2016: Horyniec na mapach z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej, „Gazeta Horyniecka”, nr 45, s. 16–17.
Kuna J., 2015: Bychawskie kirkuty, „Głos Regionalistów”, nr 102 (2/2015), [w:] „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 263 (2/2015), s. 22–23.
Kuna J., 2014: Wirtualna Bychawa 1938, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 251 (2/2014), s. 13.
Kuna J., 2014: Bychawa w 3D, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 260 (11/2014), s. 18. 
Kuna J., 2013: Ziemia Lubelska w II poł. XIX w., [w:] Kuna M., Dlaczego powstali?, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 241 (2/2013), s. 12-13.
Kuna J., 2013: Mapa kwatermistrzostwa, [w:] Kuna M., 2013: Powstańcza mapa, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 243 (4/2013), s. 10-11.
Kuna J., 2013: Eksperyment ze starą mapą, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 240 (1/2013), s. 20.
Kuna J., 2012: Animacja Bychawy na Dniu Ziemi UMCS, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 233 (4/2012), s. 6.
Kuna J., 2011: Jak Bychawę rysowali..., „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 219 (1/2011), s. 20.