Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paulina Krukowska-Siembida

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Telefon
815375234
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-117 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Stypendystka programu Sokrates Erasmus na Leibniz Universität Hannover w roku akademickim 2013/2014. W czerwcu 2015 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze uzyskując tytuł magistra nauk prawnych (temat pracy magisterskiej – „Klauzule generalne ważnego interesu podatnika i interesu publicznego w Ordynacji podatkowej”). 

W trakcie studiów magisterskich członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników (od 2012 roku – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Administracji i Prawa Publicznego). Jako członek Zarządu SKNP była współtwórcą i koordynatorem Grupy ds. kontaktów zagranicznych, działającej przy SKNP. Poza działalnością o charakterze organizacyjnym, uczestniczyła w charakterze prelegenta w licznych konferencjach oraz seminariach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim dotyczących głównie problematyki publicznoprawnej, co stanowiło cenne doświadczenie dla kontynuowania działalności naukowej. 

Wielokrotna stypendystka Rektora UMCS, Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2014 roku została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia.

Od października 2015 roku zatrudniona w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na stanowisku adiunkta, gdzie prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego, prawa uchodźców, współczesnych zagrożeń terroryzmu i zwalczania terroryzmu na kierunkach prawo (stacjonarne i niestacjonarne), administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. 

W grudniu 2020 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską: "Rola organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ w kształtowaniu międzynarodowych standardów ochrony zdrowia". Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: międzynarodowe prawo handlowe, międzynarodowe prawo ochrony własności intelektualnej, międzynarodowe prawo zdrowia publicznego (w szczególności badanie kompetencji poszczególnych powszechnych organizacji międzynarodowych działających w zakresie zdrowia publicznego, problematyki dostępu do leków i badań nad lekami z punktu widzenia prawa międzynarodowego).

 

Funkcje: członek Komisji Dydaktycznej WPiA UMCS, członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia, członek Zespołu Programowego do utworzenia nowego kierunku studiów (Prawo międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej).

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW 

W roku akademickim 2022/2023 pełnię funkcję opiekuna II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku kryminologia I-go i II-go stopnia oraz II stopnia kierunku Prawo międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej.

W załącznikach zamieszczone zostały najważniejsze przepisy regulujące status studenta.

W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt podczas konsultacji, lub w sprawach pilnych – drogą meilową.

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo, informuję, że od dnia 11 stycznia przebywam na zwolnieniu lekarskim.