Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka

prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim, czwartek 13.00 - 14.30.

O sobie

Pracownik Instytutu Filologii Polskiej, Zakładu Historii Literatury Polskiej

1973 – magisterium  (UMCS)
1982 – doktorat  (UMCS)
1994 – habilitacja  (UMCS)
1997 – stanowisko  profesora nadzwyczajnego UMCS

2016 – tytuł profesora  nadzwyczajnego

2017 - tytuł profesora zwyczajnego

Specjalność naukowa:  historia literatury polskiej i folklorystyka

Zakresy badań własnych: komparatystyka literacko-folklorystyczna ze szczególnym uwzględnieniem romantyzmu polskiego, teoria folkloru, polski  folklor  magiczny w kontekście słowiańskim, nowsza literatura ludowa, literatura i kultura popularna, folklor emigracyjny i regionalizm w USA

Działalność pozauniwersytecka: udział w radach naukowych, towarzystwach naukowych i społecznych:

 • Przewodnicząca The   International Commission on Science and Research for  Europe  IOV (Internationale Organisation für Folkskunst afiliowanej przy UNESCO);
 • przewodnicząca Sekcji Polskiej IOV;
 • członek The Slavic and East European Folklore Association afiliowanej przy American Association
 • for the Advancement of Slavic Studies/ The Association for Slavic, East Europen&Eurasian Studies (University of Pittsburgh, USA)
 • członek Międzynarodowej Komisji Słowiańskiego Folkloru przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • członek Międzynarodowej Komisji Emigrantologii Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego;
 • wiceprzewodnicząca Rady Naukowej  Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 • członek Sekcji Literatury Ludowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych;
 • Honorowy Członek Związku Podhalan;
 • Honorowy Członek Koła Literacko-Dramatycznego im. K. Przerwy Tetmajera przy Związku Podhalan Północnej Ameryki (Chicago, USA)

Zainteresowania pozanaukowe:

muzyka etniczna  narodów świata, turyzm a kultura


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

 1. Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach. O ludowej poezji podhalańskiej 1945-1980, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989, ss. 236
 2. Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 240
 3. Polish Traditional Folklore: The Magic of Time, tr. W. Krajka, Boulder-Lublin-New York: East European Monographs – Maria Curie-Skłodowska University – Columbia University Press, 1998,  pp. 259 (tekst w jęz. angielskim)
 4. Etnokultura w diasporze: między regionalizmem a amerykanizacją, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012, ss. 352
 5. Wieś Tworząca. Antologia współczesnej poezji ludowej,  t. 8, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1990, ss. 395
 6. Tożsamość a interdyscyplinarność – folklorystyka jako struktura otwarta [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1995, s. 79-89
 7. Człowiek zniewolony  czasem – folklorowa koncepcja „bycia-w-świecie”, „Annales UMCS” sec. FF. 1994/95, vol. 12/13, s. 225-236
 8. Narodowość i etniczność w publicystyce polonijnej na przykładzie “Tatrzańskiego Orła”[The Tatra Eagle, USA],  [w:] Literatura i kultura popularna, t. 6, red. T.  Żabski, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1997, s. 173-184
 9. „Jak sobie pościelesz... Folklorowe prawidła kodowania znaczeń [w:]  Wszystek krąg ziemski. Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane prof. Cz. Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1998, s. 140-148
 10. Anatomia folklorowej komunikacji diadycznej [w:] Folklorystyka na przełomie wieków,  red. D. Kadłubiec, Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. Stowarzyszenie PRO FILIA, 1999, s. 84-95
 11. Regionalizm swoistą formą religii. Paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1999, s. 313-325
 12. Pan-European Proliferation of Folk Motifs: A Cure for Fragmentation, tr. W. Krajka, in East-Central European Traumas and a Millenial Condition, ed. Z. Białas, W. Krajka, Boulder-Lublin-New York: East European Monographs - Maria Curie-Skłodowska University-Columbia University Press 1999, p. 5-18 (tekst w jęz. angielskim)
 13. Yanko Gooral: A Waxwork from  the Wax Museum of Polish Romanticism, tr. W. Krajka, in Joseph Conrad: East European, Polish and Worldwide, ed. W. Krajka, Boulder-Lublin-New York: East European Monographs – Maria Curie-Skłodowska University-Columbia University Press, 1999, p. 165-184 (tekst w jęz. angileskim)
 14. The Slavic Magical Community and Natural Liminality (prolegomenon), tr. R.A. Orr, “SEEFA  Journal” (The Journal of the Savic and East European Folklore Association, USA) 2000, vol. 5, no. 2,  p. 6-14 (tekst w jęz. angielskim)
 15.  Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii (na przykładzie regionalizmu podhalańskiego) [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 4: Przestrzenie kulturowego współistnienia, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000, s. 111-119.
 16.  Stitching a Patchwork Instead of Straight Line: An Anthropological Vision of the Future of Cross-culturalism and  Cross-ethnicity, tr. W. Krajka, in Approaching a New Millennium. Lessons from the Past Prospects for the Future, ed. D. Apollon i in., Bergen, University of Bergen, 2001 (CDROM), tekst w języku angielskim
 17. 17.  Folkloric Encoding of Meanings: Natural and Occasional  Liminality in Polish Folklore, tr. R.A. Orr, “Folklore Forum” (by Folklore Publications Group, Bloomington, IN, USA) 2001, vol. 32, no. 1-2 ,  p. 43-56 (tekst w jęz. angielskim)
 18. A Postmodern Fairy-Tale: The Film Status of Girl Guide, tr. R.A. Orr , “The Polish Review” (by The Polish Institute of Arts and Sciences of America, New York, NY, USA) 2002, vol. 47, no. 2, p. 145-154 (tekst w jęz. angielskim)
 19. Liminalność naturalna i okazjonalna a etnopoetyka gatunku [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska,  Toruń: Wydawnictwo  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, s. 21-28
 20. Folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 6, red. H. Rusek, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2002, s. 37-48
 21. Czy można skrzyżować pomarańczę z jabłkiem? Czyli perypetie z etnicznością w multikulturowej metropolii amerykańskiej (w świetle filmu „Moje wielkie greckie wesele”) [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 8: Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2004, s. 89-100
 22. „Chroń i prowadź do nieba…” Mediacyjna struktura aniołów w folklorze polskim [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska, J. Skawiński, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2004, s. 419-427
 23. Korzeniowski v. Korzeniowski, or a „Colloquy of Texts”: An Instance of Active Intertextuality, tr. W. Krajka, in A Return to the Roots: Conrad, Poland and East-Central Europe, ed., introd. W. Krajka, Boulder-Lublin-New York, 2004, p. 159-172 (tekst w jęz. angielskim)
 24. Folklor w dyskursie o tradycyjnych wartościach: kreowanie przyszłości poprzez przeszłość [w:] Wartości uniwersalne i odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich, red. M. Marczuk, Lublin 2004, s. 57-65
 25. Liminalność/liminoidyczność a postmodernistyczna bajka magiczna o szczęściu/nieszczęściu (przypadek Girl Guide), „Annales UMCS” 2002/2003, vol. XX/XXI: Prace dedykowane prof. A. Aleksandrowicz, s. 451-461
 26.  „Polonia bez ścian” a folklor polsko-amerykański, „Literatura Ludowa” 2004, nr 2, s. 47-57 (współautor R. A. Orr)
 27.  Teatr góralski w Ameryce: autokomunikacja czy ekspresja etniczności [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego. Literatura i język, red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, K. Sikora, Nowy Targ: Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 2005, s. 31-39
 28.  Mit osobistego sukcesu a tożsamość  wspólnotowa  w świetle działalności regionalistycznej dr Bronisława Orawca [w:] Podhalanie w świecie. Historia i współczesność, red. A. Judycka, Z. Judycki, H.W. Żaliński, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005, , s. 36-42
 29.  Slavic Cosmogonic Myth as a Matrix for Encoding Meanings, tr. W. Krajka [w:] Time Refigured. Myths, Foundation Texts, Imagined Communities, ed. M. Prochazka, O. Pilny, Prague:  Litteraria Pragensia, 2005, p. 66-80 (tekst w jęz. angielskim)
 30. Mityczny wymiar filmowej Legendy Tatr [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszowskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, red. Wł. Dynak, M. Ursel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 469-477
 31. Cultural Universals or Transmission? European Inter-Ethnic Reception of Folk Literature, tr. W. Krajka, „Interlitteraria” (Tartu, Estonia) 2006, no 11, vol. 2, p. 402-411 (tekst w jęz. angielskim)
 32. „Swój dla swego”: Polonijna reklama pamiętnikowa [w:] Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. J. Kolbuszowski, Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea, 2006, s. 639-650
 33. Poland [mała monografia folkloru polskiego], tr. R.A. Orr, in The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife, vol. 3, ed. W.M. Clements, Westport,CT- London: Greenwood Press, 2006, p. 378-394 (tekst w jęz. angielskim)
 34. Coexistence or Conflict? The Problem of Dual Belief in Polish Folklore, tr. R.A. Orr, “Folklorica” (Edmonton, Canada) 2006,vol. 11, p. 16-27 (tekst w jęz. angielskim)
 35. The Marginal as Dominant. A Stranger in Intermarriage in America, tr. W. Krajka, „Lo Straniero” (Włochy) 2006, no. 44, p. D4-D5 (tekst w jęz. angielskim)
 36. Folklor polski i polsko-amerykański w badaniach w USA [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska i in., Poznań 2007, s. 113-124
 37. Roots and Routes of European Interethnic Folk Literature, tr. W. Krajka [w:] XVIII Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada 29 de julho a 4 de agosto de 2007, Rio de Janeiro, Brazil, ed. E.F. Coutinho i in., Rio de Janeiro 2007 (CDROM), tekst w jęz. angielskim
 38. 38.   Globalizació i regionalisme: perills i oportunitats per a la cultura popular (des del    punt de vista polonès), “Revista d’etnologia de Catalunya”(Hiszpania) 2009, Núm. 34, s. 44-51 (tekst w jęz. hiszpańskim)
 39. Globalization and Regionalism: Dangers and Opportunities for Folk Culture (A Polish Perspective), trans. by R.A. Orr, “Ethnologia Slovaca et Slavica”(Słowacja) 2010, t. 38, s. 51-60; tekst w jęz. angielskim
 40.  Roots and Routes of European Interethnic  Folk Literature, tr. W. Krajka, [w:]  Discontinuites and Displacements: Studies in Comparative Literature, ed. E.F. Coutinho,  Rio de Janeiro (Brazylia) 2009, Aeroplano Editora, s. 164-172; seria Beyond Binarisms (tekst w jęz. angielskim)
 41. Doslidżenija polskogo ta polsko-amerikanskogo folkloru w SSZA [w:] Suczasnaja     zarubiżnaja etnologija, t. 1, red. G. Skripnik, Kijiw (Ukraina) 2010, s. 922-931
 42.  Przestrzenny dystans od „korzeni”: kontynuacja czy transformacja? (na przykładzie góralskiej subgrupy etnicznej w Ameryce), [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1 Tradycja: wartości i przemiany, red. J. Adamowski, J. Styk,  Lublin 2009, UMCS, s. 134-142
 43.   Boże Narodzenie w diasporze a amerykańska poprawność polityczna,  [w:] O wyższości świąt Bożego Narodzenia, red. A. Kędzierska, I. Wawrzyczek, Lublin 2009, UMCS, s. 141-152
 44.  Regionalizm w diasporze: „Tatrzański Orzeł” (The Tatra Eagle) jako polonijne     medium sformatowane [w:] Polonistyka bez granic, t. 1, red. R. Nycz, W. Miodunka, T.   Kunz, Kraków 2010, s. 661-668
 45.  Etnokultura w Ameryce: Obrzęd w góralskim teatrze amatorskim [w:] Góralskie posiady doktora Orawca, t. 3, red. B. Orawiec-Wyśni, Chicago (USA) 2010, s. 386-393
 46.  Tożsamość metropolitalna a regionalna w diasporze (na przykładzie góralskiej subgrupy etnicznej w Ameryce) [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. M. Michalska, Wrocław 2011, s. 37-45
 47. Dialog z polskim romantycznym mitem słowiańszczyzny: conradowski casus aktywnej intertekstualności [w:] Kijiwski Polonistyczni Studi, t. 18, red. R. P. Radiszewskij, Kijiw (Ukraina) 2011, s. 230-236 ( tekst w jęz. ukraińskim)
 48. Folklorystyka w diasporze – perspektywa amerykańska (rekonesans) [w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, Wrocław 2011, s. 159-171
 49. Megapolisna i regionalna identicznist u diaspory, tł. L Wachnina, I. Cerkownjak, „Narodna Tworczist ta Etnologija” (Kijów, Ukraina) 2012, no. 5, s. 60-65 (tekst w jęz. ukraińskim)
 50. Między folklorem etnicznym a amerykańską popkulturą: polski styl polki Eddie’go Blazonczyka, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 12, red. M. Korytkowska i in., Warszawa 2012, s. 9-19
 51. „Piekielny kocioł i Mityczny Moloch”: Redlińskiego niby marginalia amerykańskie, [w:] Peryferie kultury, red. R. Chymkowski i in., Warszawa 2013, s. 206-216
 52. Mythical Mendeleyev table as a Matrix for Encoding Meanings in Texts of Culture and Literature, [w:] Expanding the Frontiers of Comparative Literature, ed. Sung-Won Cho, Seul (Korea Płdn.) 2013,  Chung Ang University Press, s. 269-281   (w jęz. angielskim)
 53. The Image of Slavic Folklore in America: the Need for Objectivism in Research, “Ethnologia Slovaca et Slavica”(Bratysława, Słowacja)  2014, t. 36,  s. 7-14   (współautor   Robert A. Orr) – tekst w jęz. angielskim
 54. 54.   Liminalność a tożsamość w przestrzeni diasporycznej: teoria wobec rzeczywistości [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. St. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014,  Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, s. 22-33 
 55.  Pamięć komunikacyjna wobec pamięci kulturowej w polskiej diasporze w Stanach Zjednoczonych [w:] Słowianie na emigracji. Literatura-Kultura-Język, red. B. Kodzis, M. Giej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 501-513 
 56.  Modele religijności polonijnej w USA(rekonesans) [w:] Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015,  Wyd. KUL, s. 349-365
 57.  Sacrum a udomowienie diaspory: zamorski kult Matki Boskiej Ludźmierskiej, [w:]  Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz,  Lublin-Wrocław 2016:  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze/ UMCS Lublin, s. 177-192.