Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Czemiel

dr Grzegorz Czemiel
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
+48 81 537-26-38
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

urlop do 30 września 2023 r.


on leave until 30 September 2023

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Grzegorz Czemiel is Assistant Professor in the Department of English and American Studies at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin since 2013. He received his Ph.D. from the University of Warsaw on the basis of a dissertation on Ciaran Carson’s poetry (Limits of Orality and Textuality in Ciaran Carson’s Poetry, Peter Lang 2014). His academic interests include contemporary poetry, speculative and weird fiction, translation studies as well as literary theory and philosophy, especially ecopoetics and speculative realism. Currently, he is developing the concept of “speculative cartography,” involving poetry as a geophilosophical mode of making cognitive maps. He also translates academic books and articles.

Grzegorz Czemiel jest adiunktem z Zakładzie Anglistyki i Amerykanistyki (Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny UMCS) od 2013 r. Doktoryzował się na podstawie rozprawy poświęconej Ciaranowi Carsonowi zatytułowanej Limits of Orality and Textuality in Ciaran Carson’s Poetry (Peter Lang 2014). W obszarze jego zainteresowań akademickich leżą: współczesna poezja, proza spekulatywna oraz spod znaku „weird fiction”, przekładoznawstwo oraz teoria literatury i filozofia, zwłaszcza ekopoetyka i realizm spekulatywny. Obecnie rozwija koncepcję „spekulatywnych kartografii”, w ramach której poezję można pojmować jako część „geofilozofii” zorientowanej na tworzenie map kognitywnych i rozwijanie bardziej ekologicznych sposobów obcowania ze światem. Ponadto przekłada krytykę literacką i teksty naukowe.

ORCID: 0000-0002-1518-2834


Działalność naukowa

Selected publications:

Czemiel, Grzegorz. 2021. „Kartografie utraty. Poezja Elizabeth Bishop w przekładach i twórczości Andrzeja Sosnowskiego”, Wielogłos 4 (47): 87-111.

Czemiel, Grzegorz. 2021. “«Brought up to Live Double Lives»”: Intelligence and Espionage as Literary and Philosophical Figures in Ciaran Carson’s Exchange Place and For All We Know.” Text Matters 11 (2021): 35-50.

Czemiel, Grzegorz. 2019. “Nazywanie teraźniejszości. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego.” Przegląd Kulturoznawczy 3(41). LINK

Czemiel, Grzegorz. 2019. “Weirding Earth: Reimagining the Global Through Speculative Cartographies in Literature, Art, and Music.” In Other Globes. Past and Peripheral Imaginations of Globalization, eds. Simon Ferdinand, Irene Villaescusa-Illán, Esther Peeren, 213-230. Cham: Palgrave MacMillan. DOI.

Czemiel, Grzegorz. 2018. “’Making Kin in Broken Places’. Post-apocalyptic Adolescence and Care in Jeff VanderMeer’s Borne.” Zagadnienia Rodzajów Literackich 4(61): 39-53. LINK.

Czemiel, Grzegorz. 2018. Review of Bonnie Costello’s The Plural of Us: Poetry and Community in Auden and Others (2017)Explorations 6: 103-108. PDF.

Czemiel, Grzegorz. 2018. Speculative Cartographies and Contemporary Poetry. In: Space in Literature: Method, Genre, Topos, ed. Urszula Terentowicz-Fotyga, 105-122. Frankfurt am Mein: Peter Lang. LINK.

Czemiel, Grzegorz. 2018. “Plastic Cartographies. Map and Territory in Catherine Malabou and Ecopoetics.” Praktyka teoretyczna 2(28): 30-50. PDF.

Czemiel, Grzegorz. 2017. “Speculative cuteness. Adventures of ideas in Adventure Time.” Widok 19. LINK.

Czemiel, Grzegorz. 2017. “Istność rzeczy w poezji anglosaskiej i spekulatywnym realizmie.” Tematy z Szewskiej 1(18): 41-59. LINK.

Czemiel, Grzegorz. 2017. “Co to znaczy, że wyspa jest zielona? O roli ekokrytyki na przykładzie irlandzkich lasów.” Czas Kultury 3(194): 40-46. LINK.

Czemiel, Grzegorz. 2016. “The Secret Life of Things: Speculative Realism and the Autonomous Object,” In: The Popular Life of Things, eds. Anna Malinowska, Karolina Lebek. London: Routledge 2016. Web.

Czemiel, Grzegorz. 2016. Review of Justin Quinn’s Between Two Fires (2015)Explorations 4. Web.

Czemiel, Grzegorz. 2016. "George Herbert and the Church Ecological.” Review of Małgorzata Grzegorzewska's George Herbert and Post-phenomenology. A Gift for Our Times (2016)Kronos Philosophical Journal 5: 248-257. PDF.

Czemiel, Grzegorz. 2015. "Tajemniczy świat przedmiotów. Autonomia rzeczywistości w spekulatywnym realizmie Grahama Harmana i powojennej poezji polskiej." In Po humanizmie. Od technokrytyki do animal studies, eds. Zuzanna Ładyga, Justyna Włodarczyk, 156-190. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Czemiel, Grzegorz. 2015. "Visual displacement and shifts of tone: on the transformative powers of poetry in recent collections by Sinéad Morrissey and Zoë Skoulding.” In Visions and Revisions Studies in Literature and Culture, eds. Grzegorz Czemiel, Justyna Galant, Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Marta Komsta, 69-76. Franfurt am Main: Peter Lang.

Czemiel, Grzegorz. 2014. "'When China Meets China': Sinéad Morrissey’s Figurations of the Orient, or the Function of Alterity in Julia Kristeva and Paul Ricoeur." Text Matters 4: 116-131. Web.

Czemiel, Grzegorz. 2014. "Taking Out the Trash: Mina Loy’s Exorcising of Modernist Aesthetics.” In Exorcising Modernism, ed. Mikołaj Wiśniewski. Warszawa: SWPS. Web.

Czemiel, Grzegorz. 2014. Limits of Orality and Textuality in Ciaran Carson’s Poetry. Frankfurt am Mein: Peter Lang. DOI.

Czemiel, Grzegorz. 2014. "'Dreaming of otherness...': Sinéad Morrisey’s Confrontations with Alterity.” In Face to Face. Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture, eds. Dorota Babilas, Agata Piskorska, Paweł Rutkowski, 125-134. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czemiel, Grzegorz. 2013. "«Remembering Being». A Philosophical Reading of Ciarán Carson’s On the Night Watch," in: Kronos Philosophical Journal 2. Web.

Czemiel, Grzegorz. 2013. "Ciaran Carson’s For All We Know as an Essay in Epistemology.” In Theory That Matters: What Practice After Theory, eds. Kacper Bartczak, Małgorzata Myk, 164-176. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Czemiel, Grzegorz. 2013. "Mina Loy’s Deconstructions of Modernity as an Early Instance of Modernist Camp Poetics.” In Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture, ed. Justyna Stępień, 85-98. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Czemiel, Grzegorz. 2013. "Psychoanaliza polis – przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznymi.” Śląskie Studia Polonistyczne 1: 129-144.