Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jerzy Żmudzki

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

terminy konsultacji w roku akademickim 2020/21 semestr letni: pon.: 11.30 - 12.30; wt.: 11.30 - 12.30

O sobie

prowadzone zajęcia: wstęp do translatoryki, strategie i techniki translacji, genologia tekstów specjalistycznych i filozofia języka.


Działalność naukowa

Jerzy Żmudzki

Lista prac opublikowanych (lub znajdujących się w druku):

 

 1. 1976: art., Ein Beitrag zur Analyse der Jugendsprache, w: Lubelskie Materiały Neofilologicz­ne 1975, Lublin, (113 - 121));
 2. 1978: sprawozd. z konferencji wraz z F. Wagner, Internationale Konferenz: Die historisch-literarische Bedeutung des Spanisches Krieges (1936 - 1939) - Lublin 1977, w: Germanisti­sches Jahrbuch DDR - VRP - 1977, Warszawa, (229 - 233);
 3. 1978: recenzja (po polsku), Rede-Gespräch-Diskussion, ed.: W. Schmidt/E. Stock, Leipzig 1977, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne - 1978, (379 - 384);
 4. 1981: recenzja (po niemiecku), Rede-Gespräch-Diskussion, ed.: W. Schmidt/E. Stock, Leipzig 1977, w: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRP 1980/81, Warszawa, (150 - 158);
 5. 1981: skrypt opracowany z E. Wagner, Übungen zu lexikalischen Schwierigkeiten, UMCS Lublin;
 6. 1984: art., Die Anrede und ihre Formen als Sprechakt eines bestimmten Typs, w: Germanisti­sches Jahrbuch DDR - VRP 1983, Warszawa, (88 - 109);
 7. 1987: art., Vom Sprechakt zum Text, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1984, Lublin, (315 - 325);
   
  1988: art., Über eine logisch-mathematische Bestimmung der bilingualen Äquivalenzrelationen lexikalischer Einheiten, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1985, Lublin, (279 - 287);
   
  1989: art., Zur propositionalen vs. kommunikativ-pragmatischen Äquivalenzauffas­sung, w: A. Kątny (ed.), Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation, Rzeszów, (231 - 247);
   
  Abramowicz/J. 1989: art., Das Ziel als Kategorie der kommunikativ-pragmatischen Textanalyse, w: M. Bartmiński (eds.), Tekst ustny - texte oral, Wrocław, (119 - 141);
   
  1990: art., Dynamika tekstu a jego struktura, w: T. Dobrzyńska (ed.), Tekst w kontekście, Ossolineum Wrocław, Warszawa, Kraków, (145 - 155);
   
  1990: art., Das Gelingen und Erfolgreichsein der Sprechhandlung und die sprachlich­kommunikative Norm, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1990, (207 - 217);
   
  1991: monografia, Zum Problem der bilingualen Äquivalenz lexikalischer Einheiten, UMCS Lublin;
   
  1991: art., O przedmiocie translacji inaczej, w: Zb. Muszyński (ed.), Język, znaczenie, rozumienie, relatywizm, Warszawa, (105 - 117);
   
   
  1992: art., Funkcjonowanie pojęć Vaterland i Heimat w świadomości współczesnych  ­Niemców, w: J. Bartmiński/W. Grzegorczyk/W. Samoliński (eds.), Społeczne skutki prze­kształceń gospodarczych i politycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, (61 - 68);
   
  1993: art., Konsekutivdolmetschen. Skizze einer kommunikativ-pragmatischen Inter­pretation, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1993, (77 - 85);
   
  1993: art., Vaterland i Heimat w nowej rzeczywistości niemieckiej, w: J. Bartmiński (ed.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Lublin, (263 - 275);
   
  1994: art., Komunikacyjno-pragmatyczna koncepcja równoważności translacyjnej, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1994, (111 - 119);
   
  1994: art., Konsekutivdolmetschen - Handlungstransfer und transferierende Hand­lung, w: F. Grucza (ed.) Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa 1995, (55 - 71);
   
  1994: recenzja, Geschichte der polnischen Sprache, J. Mazur, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 1993, w: Lingua Posnaniensis XXXVI, (200 - 213); 
   
  1995: art., Metakognition im Konsekutivdolmetschen, w: Z. Wawrzyniak (ed.) Katedra Filologii Germańskiej, WSP Rzeszów;
   
  1995: art., Was bestimmt den Erfolg des Konsekutivdolmetschens?, w: Lubels­kie Mate­ria­ły      Neofi­lo­lo­g­icz­ne 1995, Lu­b­lin (93 - 115);
   
  1995: monografia, Konsekutivdolmetschen - Handlungen, Operationen, Strategien, Wydawnict­wo  UMCS, Lublin (268);
   
  1996: art., Über einige mentale Operationen beim Konsekutivdolmetschen, w: J. Wiktorowicz (ed.) Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur, Festschrift für Prof. J. Czochralski, Uniwersytet Warszawski, (207 - 219);
   
  1997: art., Über einige Aspekte der Textualität in der Rezeptionsperspektive des Konsekutiv­dolmetschers, w: Gerd Antos/Heike Tietz (ed.), Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends, Niemeyer-Verlag Tübingen, (179 - 192);
   
  1997: art., Konsekutivdolmetschen - eine Typologie, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1997, Lublin (217 - 229);
   
  1997: art., Gespräche über einen Dolmetscher, w: Brinker/Heinemann (ed.), Text- und Ge­sprächslinguistik, Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Walter de Gruy­ter, Berlin, Zürich, New York, (1633-1639);
   
  1998: monografia, wyd. niemieckie: Konsekutivdolmetschen - Handlungen, Operationen, Strategien, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M, Berlin, Zürich, Wien, Paris, New York (323);
   
   
  1998: art., Zum Stand der Translatorik in Polen, w: F. Grucza (ed.), Deutsch und Au­sla­nds­ger­mani­stik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke, Warszawa 1998 (487 - 499);
   
  1999: art., Zum Schweigen des Konsekutivdolmetschers, w: H. Eggert/J. Golec (ed.), ... wortlos der Sprache mächtig, Stuttgart - Weimar, (283 - 301);
   
  31. 1999: art., Über Heterogenität intertextueller Relationen, w: Z. Bilut (ed.), Zur Mehrdimensio­nalität des Textes, WSP Rzeszów, (247 - 261);
   
   
  Wykaz prac powstałych w okresie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS od 1.10.2000r.:
   
  2000: art., Disparität von Attribuierungen in polnischen und deutschen Adjektiv-Substantiv-Kollokationen als Translationsproblem, w: Prokop I. (ed.), Glottodidactica Vol. XXVII (1999), Poznań, (107-119);
   
  2000: art., Transfer translacyjny w świetle relacji intertekstualnych charakteryzujących działania i operacje mentalne w tłumaczeniu konsekutywnym, w: Kielar B. Z., Krzeszowski T. P., Lukszyn J., Namowicz T. (ed.), Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, Warszawa, (310 - 327);
   
  2001: art., Thesenmaterial: Forschung und Lehre im Bereich der Dolmetscher- und Übersetzer­ausbildung, Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka. Warszawa, 2001r., (884-889);
   
  2001: art.: Dysparatywność atrybucyjna w ekwiwalentnych polskich i niemieckich kolokacjach przymiotnika z rzeczownikiem jako problem translacyjny, w: Lewicki R., Przekład. język, kultura, UMCS Lublin 2002 (179 - 191);
   
  2002: Tłumaczenie awista – Implikacje dydaktyczne, w: Kardela H., Gonet W. (red.), Badania naukowe,  zeszyt 8, Wyższa Szkoła Ubespieczeń, Kielce 2002 (str. 21 - 31);
   
  2003: art., Transferprozesse und Typen beim Vollzug des Konsekutivdolmetschens, w: Antos G./Wichter S. (eds), Transferwissenschaft. Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem, Peter Lang Verlag, Berlin, New York, Wien, Zürich (251-264);
   
  2003: art., Bestandsaufnahme und Tendenzen der germanistischen Translatorik in Polen, w: John Greenfield, Michaela Moura, Porto, (w druku);
   
  2003: Eröffnung der Beratungen: Der Beitrag der polnischen Translatorik zur europäischen Integration/Verständigung, Materiały konferencyjne, US Szczecin, w: Franciszek Grucza (ed.), Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen Germanistik, Euro-Edukacja Warszawa 2003, (345-351).
   
  2004: art.: Blattdolmetschen als eine bekannte und verkannte Sondersorte der Translation, w: Antoni Dębski i Krzysztof Lipiński (ed.), Perspektiven der polnischen Germanistik, Festschrift für Olga Dobijanka-Wotczakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 353-363;
   
  2004: art.: Translationsaufgabe als Kommunikationsaufgabe – Etablierung eines Kategorie-Begriffs, w: Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und Alina Jurasz. Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, S. 320-330.
   
  2004: art.: Adresowanie jako tekstotwórcze działanie językowe, w: Maria Wojtak, Małgorzata Rzeszutko, W kręgu wiernej mowy, UMCS Lublin, 301-313;
   
  2004: recenzja: Gładysz M.: Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation. w: Kwartalnik Neofilologiczny LI, 3/2004 (279-280).
   
  2005: art.: Ekspansja specjalistycznych tekstów docelowych w tłumaczeniu konsekutywnym, w: Maria Piotrowska, Konteksty przekładowe, Język trzeciego tysiąclecia III, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, (349-358).
   
  2006: art. Texte als Gegenstände der translatorischen Forschung und Lehre, w: Franciszek Grucza, Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 12.-14.Mai 2006, Toruń, Euro-Edukacja, Warszawa 2007, (41-61).
   
  2006: art.: Von der Bedeutung der Worte ,Wolfgang Heinemann’, w: Jolanta Krieger-Knieja, Achten und Ehren ... machen wir uns darauf einen Text, Leipzig – Lublin, (11-17).
   
  2007: recenzja: Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska (eds), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, w: Przegląd Glottodydaktyczny Tom 24, Warszawa (152-154).
   
  2007: art.: Laudatio auf Prof. Dr. Margot Heinemann und Prof. Dr. Wolfgang Heinemann, w: Studia Niemcoznawcze XXXVI, Warszawa UW (33-37).
   
  2007: art.: Das Fremde in der Translation, w: Bohdan Maksymčuk, Hartmut Eggert, Ilmea von der Lühe, Kulturräume und Erinnerungsorte aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht, Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw, 107-128.
   
  2007: art.: Translacja w dydaktyce języka obcego na przykładzie ćwiczeń tłumaczeniowych w polskich podręcznikach do nauki języka niemieckiego – próba odtabuizowania, w: Henryk Kardela, Tomasz Zygmunt: Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego. Chełm 2007 (25-35).
   
  2008: recenzja: Aleksandra Łyp-Bielecka, Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen. Eine syntakto-semantische Vergleichsanalyse. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2007. 246, w: Przegląd Glottodydaktyczny Tom 24, Warszawa  (141-143).
   
  2008: art.: Ein holistisches Modell des Konsekutivdolmetschens, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen, Translation and Meaning, Part 8, Maastricht/Łódź – Duo Colloquium (175-183).
   
  2008: art.: Intermedialität in der Translation, w: Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki, Perpektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. Urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań (333-345).
   
  2008: art.: Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Realität und Anspruch, w: Franciszek Grucza, Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik, Euro-Edukacja Warszawa 71-96.
   
  2008: art.: Zum Stand der Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Ein Arbeitsbericht, w GlottodidacticaVol 36. 2008, 153-172.
   
  2008: art.: Das Problem des Übersetzens im Deutschunterricht. Fortsetzung einer Diskussion, w: Jolanta Janoszczyk, Lucyna Krzysiak, Jerzy Żmudzki: Deutsch lernen und Lehren mit Lehrwerken. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. UMCS Lublin (99-115).
   
  2009: art.: Text(e) aus der Translationsperspektive – einige ausgewählte Aspekte, w:
  Marta Czyżewska, Waldemar Czachur, Od słowa do tekstu. Zmiana paradygmatów w językoznawstwie, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 39-45.
       
   2009: tłum.: Maximilian Scherner, Kognitywistyczne metody analizy tekstu, w: Zofia
  Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała, Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń, Atut Wrocław, 132-149.
   
  2009:Problemy, zadania i wyzwania translatoryki” w: Lingwistyka Stosowana, tom 1. ,Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych, Warszawa 2009, 41-61.
   
  2010: art.: Koncepcje intertekstualności w językoznawstwie niemieckim, w: Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, Wydawnictwo UMCS Lublin, 34-47.
   
  2010: Welchen Referenzrahmen braucht die polnische Translationsdidaktik? w: Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (ed.), Germanistik extra muros, Neisse Verlag, Wrocław-Dresden, 213-236.
   
  2010: Aktuelle Profile der germanistischen Translationsdidaktik in Polen, w: Anna Małgorzewicz (ed.) Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, Uniwersytet Wrocławski, 117-139.
   
  2010: Transfer eksplikatywny w tłumaczeniu konsekutywnym – próba typologizacji, w: Sambor Grucza, Adam Marchwiński, Monika Płużyczka (eds.) Translatoryka Koncepcje – Modele – Analizy, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 180-198.
   
  2010: Die Explikation als translationsautonomer Transfermodus, w: Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń, Zenon Weigt, (eds.) Felder der Sprache – Felder der Forschung, Primum Verbum, Łódź, 264 - 281.
   
  2012: Translatorische Transmedialität am Beispiel der Notizennahme beim              Konsekutivdolmetschen, w: M. Olpińska-Szkiełko, Z. Berdychowska, J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Prof. Dr. habil. dr. h.c. mult. Frnaciszek Grucza zum 75 Geburtstag. (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik 3). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., 731-739.
   
   2012:  J. Żmudzki, Z. Berdychowska, Vorwort, w:  M. Olpińska-Szkiełko, Z. Berdychowska, J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Prof. Dr. habil. dr. h.c. mult. Frnaciszek Grucza zum 75 Geburtstag. (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik 3). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., 13-18.
   
  2012: redakcja: M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska, J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Prof. Dr. habil. dr. h.c. mult. Franciszek Grucza zum 75 Geburtstag. (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik 3). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M.
   
  2012: Das Problem der Bewältigung von Fremdheit in der Translation – Positionen und Perspektiven der Translationswissenschaft. Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Tom 5 2012, Warszawa, 201-214.
   
  2013: „so treu, wie möglich, so frei, wie nötig“ – eine alte Translationsmaxime neu interpretiert, w: Łyp-Bielecka, A. (Hg.): Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Verlag der Schlesischen Universitӓt. 345-360.
   
  2013: Problems, Objectivs and Challanges of the Polish Translation Studies and Theory, w: Grucza S./ Płużyczka, M./ Zając, J.(red.) (2012), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis. (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik, t. 6). Frankfurt/M. 33-57.
   
  2013: Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropocentrycznej. Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Warszawa Tom 8 2013, Warszawa 177 – 188.
   
  2014: Germanistische Forschung und Lehre in Polen heute – die germanistische Translatorik, ihre Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche im Kontext der Hochschulreform und der Anforderungen der Realitӓt, w: Zofia Berdychowska/Robert Kołodziej/Paweł Zarychta (red.) (2013, 2) Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 397 – 405.
   
  20115: Translationsmodalitӓten als regulative Prozessfaktoren, w: Z. Weigt/M. Michoń/ Makowski (ed.) Felder der Sprache Felder der Forschung, Łódż. Lodzer Germanistische Beitraege. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2015: 2015: Bestandsaufnahme und Tendenzen der germanistischen Translatorik in Polen. w: Nouweaux Cahiers d'Allemand. Universite de Strasbourg, 33 e annee, 23-37.
 8. 2015: Blattdolmetschen in paradigmatischer Perspektive der anthropozentrischen Translatorik. P. Lang, F/M.
 9. 2016: Stegreifuebersetzen resp. Blattdolmetschen. w: Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz, Peter Hartwich, (red.) Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre. (=Studia Translatorica 6, 2015). Wrocław-Dresden. S. 77-91. 
 10. 2016b: Aktuelle Forschungstendenzen und –perspektiven der germanistischen Translatorik. W: Ewa Żebrowska/Magdalena/Olpińska-Szkiełko/Magdalena Latkowska (red.) : Zwischen Kontinuität und Modernität Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen. SGP VPG Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten Warszawa 2016, 95-107.

 11. 2016c: Über neuere empirische Methoden der Translationsforschung in der polnischen experimentellen Translatorik. Forschungsperspektiven und –ideen. W: Magdalena Duś/Robert Kołodziej/Tomasz Rojek (red.): Wort – Text – Diskurs. Peter Lang, F/Main, 391-399.

 12. 2017a: Ekwiwalencja translacyjna – próba określenia jej aktualnego statusu jako zjawiska i terminu w ogólnej perspektywie translatorycznej. W: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. TOM 19: 4/2016. Warszawa, 229–242.

          2017 b: Translatoryka antropocentryczna prof. Franciszka Gruczy – Szkic ewolucji paradygmatyczno-dyscyplinarnej.                 W:S. Grucza (ed.): „F. Grucza dzieła”, P. Lang, Frankfurt/M, Warszawa, 69-83.

           2018: Die anthropozentrische Translatorik von F. Grucza. Skizze der paradigmatischen Evolution einer Disziplin. W: I.               Bartoszewicz/A.Małgorzewicz (eds.): Studia Translatorica 8, Paradigmen in der Translationsforschung – Ein- und                     Aussichten, Neisse-Verlag, Wrocław-Dresden, 13 – 30. (ilość wyrazów: 5721, znaki bez spacji: 42 362, znaki ze                     spacjami: 48 426, ISSN 2084-3321

           2019: Der Translator und die Fremdheit im Translationsprozess. In: Piasta, E./ Hajduk J./ Leimbach, M. (Hrsg.): Das               Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. Und 21.  Jahrhunderts, Bonn. 129-146. (280 Seiten, ISBN-13:                       9783926288363, Verlag: Kaad E.V. Erscheinungsdatum: 27.12.2018)

           2018: Transcendencje w translacji i transcendowanie translacyjne. W: A. Małgorzewicz/M. Płużyczka (red.): Studia                 Translatorica 10. Neisse-Verlag, Wrocław-Dresden. (wyszło w II. połowie 2019r) ilość wyrazów: 4560, znaki bez                 spacji: 29173, znaki ze spacjami: 33143, str. 11-25

           2018: Die translatorische Äquivalenz im Interpretationskontext der anthropozentrischen Translatorik. Ein erneuter                   Versuch der Auseinandersetzung mit einem klassischen Problem. W: Bąk, P./Rolek, B. (red.): Sprache und Translation,             Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 9-29.

           2019: Kilka refleksji nad aktualnym stanem nauki o translacji. W: Edward Białek (red.) Orbis Linguarum, Vol. 51.                   Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT. Dresden - Wrocław . ilść wyrazów: 3993, znaki bez spacji: 33051, znaki ze             spacjami: 37591. Str. 459 – 470.

            2019: Zur Ontologie des Textes. W: Józef Wiktorowicz / Anna Just / Piotr A. Owsiński (Hrsg): Facetten der                              Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik. w serii: Schriften zur diachronen und                      synchronen Linguistik. Herausgegeben von Józef Grabarek, Hanna Biaduń-Grabarek und Sylwia Firyn. Band                            21.Wydawnictwo: Peter Lang. Berlin 2019

           2019: Projektionsoperationen im Translationsprozess – eine Basischarakteristik. W: A. Małgorzewicz (red.): Studia                   Translatorica, Neisse-Verlag, Wrocław-Dresden. W: A. Małgorzewicz/M. Płużyczka (red.): Studia Translatorica 10.                     Neisse-Verlag, Wrocław-Dresden. (wyszło w II. połowie 2019r)  81-90.

           2021: Funkcjonowanie systemu controllingu w rzeczywistości translacyjnej w oparciu o badania w zakresie                              tłumaczenia konsekutywnego i a vista, (w druku).

 


Ogłoszenia

terminy konsultacji w roku akademickim 2020/21 semestr letni: pon.: 11.30 - 12.30; wt.: 11.30 - 12.30