Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Zdybel

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Telefon
815372862
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

        


Rok akademicki 2019/2020


 Budynek stara humanistyka pok. 340


 Uwaga!


Termin konsultacji w semestrze letnim (sesja poprawkowa)


26 luty środa godz. 9.00-11.00


Stały termin konsultacji w semestrze letnim


wtorki 11.00-13.00

Adres

Plac M. Curie-Sklodowskiej 4
20-033 Lublin

O sobie

Główne obszary zainteresowań i badań to: współczesna filozofia brytyjska i amerykańska, antropologia filozoficzna, etyka (etyka społeczna, etyka pracy, etyka biznesu, etyka zawodowa), filozofia społeczna, filozofia polityczna oraz historia idei. Efektem tych zainteresowań są artykuły z w/w problematyki, autorstwo kilkuset haseł osobowych i rzeczowych w pracach o charakterze słownikowo-encyklopedycznym oraz pierwsza na polskim gruncie praca monograficzna poświęcona R. G. Collingwoodowi.

Od połowy lat 90-tych prowadzę badania nad najnowszymi trendami i zjawiskami polityczno-społeczno-kulturowymi skupiając swą uwagę m.in. na procesie globalizacji, swoistości społeczeństwa informacyjnego, kreatywności społecznej oraz sporze między liberalizmem a komunitaryzmem. Rezultatem tych badań jest m.in. książka pt. Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MacIntyre’a, Lublin 2005 oraz publikowane artykuły.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 Książki:

* Filozofia Robina George’a Collingwooda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, ss. 175.

* Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MacIntyre’a, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 493.

Redakcja:  

* Redakcja naukowa pracy: A. MacIntyre, Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, genealogia i tradycja, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

* Współredagowanie z L. Zdybel, Filozofia polityki współcześnie, redakcja J. Zdybel i L. Zdybel, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

*Współredagowanie, Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia, red. naukowa M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

 Artykuły:

* Rozwój jako cel moralny w etyce J. Deweya, [w:] Etyka XX wieku, t. II, pod red. L. Gawora i K. Kosiora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 87-93.

* Darwinizm społeczny a kryzys optymizmu historycznego, [w:] W kręgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowożytnymi filozofiami historii, pod red. Z. J. Czarneckiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 165-178.

* I. Berlin – wolność jako sposobność działania, [w:] Studia nad ideą wolności, pod red. Z. J. Czarneckiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s. 197-206.

* Diagnozy i prognozy wzajemnych relacji natury i kultury w koncepcji A. Tofflera, [w:] Natura a kultura, pod red. A. Drabarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s.55-62.

* Cierpienie i problem psychoterapii, [w:] Człowiek nieuleczalnie chory, pod red. B. L. Blocka i W. Otrębskiego, Wydział Nauk Społecznych KUL, Lublin 1997, s. 235-241.

* Spór o globalizację, [w:] Filozofia wobec XXI wieku, pod red. L. Gawora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 27-36.

* Sieć i władza. Aksjologiczny przyczynek do teorii sieci i rozważań o globalizacji, „Studia Philosophica Wratislaviensia”  Wrocław 2007 vol. II, fasc. 1, s. 105-120.

* Teorie i praktyki nowoczesności, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” tom III, 2008, s.109-119.

* Libertarianizm w obliczu informacjonalizmu, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, pod red. W. Buliry, W. Gogłozy, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 239-247.

* Wspólnota i państwo w ujęciu A. MacIntyre’a, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, pod red. M. Żareckiej-Nowak i P. Paczkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 110-127.

* Meandry współczesnej demokracji, [w:] Demokratyczne ścieżki edukacji, pod red. nauk. M. Kamińskiej-Juckiewicz i L. Tomaszewskiej, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock 2010, s. 39-49.

* Idea zrównoważonego rozwoju w społecznym komunikowaniu, [w:] Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka, pod redakcją A. Kolasy-Nowak i W. Misztala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 133-144.

* Net and Power. An Axiological Contribution to Net Theory and Reflection on Globalization,  „Studia Philosophica Wratislaviensia” Supplemantary Volume, English Edition 2012, s. 231-245.

* Idea sprawiedliwości czy cnota sprawiedliwości? Stanowisko A. MacIntyre’a w sporze o sprawiedliwość,  [w:] Filozofia polityki współcześnie, redakcja J. Zdybel i L. Zdybel, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 331-350.

* [współautorstwo z L. Zdybel] Wprowadzenie. Filozofia polityki czy filozofia polityczna? [w:] Filozofia polityki współcześnie, redakcja J. Zdybel i L. Zdybel, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 7- 48.

* Vademecum czytającego katolika? (rec. A. MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, tłum. A. Łagodzka, Instytut Wydawniczy PAX), „Ethos”, nr 104, październik-grudzień 2013, s. 310-316.

* Tradycja jako warunek wspólnoty – perspektywa A. MacIntyre’a, [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 7 Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, pod red. J. Styka i M. Dziewanowskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 261-274.

* Kondycja filozofii i uniwersytetu dziś. Diagnoza Alasdaire’a MacIntyre’a, „Ethos” nr 109, 2015, s. 106-123.

* Sprawiedliwość – „w niej wszystkich cnót zawarty jest kwiat”, [w:] Cnoty. Eseje z filozofii kultury, pod  red. M. Żardeckiej-Nowak, W. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 63-84.

* Tożsamość jako fetysz współczesności, [w:] Tożsamości społeczno-kulturowe kreacja i komunikacja, red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 29-40.

* D. Boroń, J. Zdybel, Teaching creative conwersation as hope for moder humanites, [w:] Social Sciences: A Fresh Start, red. Tufan Çötok, Jusful Şahin, Dobra knjiga – Sarajevo, 2016, s. 40-43.   http://www.ichacs.com/book/ICHACS_2016_A_Fresh_Start.pdf

* J. Zdybel, L. Zdybel, Uomo universale, [w:] Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 7-19.

Cnota egoizmu versus idea zrównoważonego rozwoju, w:] Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 169-183.

Modus operandi komunikowania politycznego, "Kultura i Wartości", nr 26 (1018), s. 247-259.

 

 

 


Ogłoszenia