Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Zdybel

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Telefon
815372862
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

        


Rok akademicki 2018/2019


semestr zimowy


 wtorki 11.10-13.00


 Budynek stara humanistyka pok. 340


 

Adres

Plac M. Curie-Sklodowskiej 4
20-033 Lublin

O sobie

Główne obszary zainteresowań i badań to: współczesna filozofia brytyjska i amerykańska, antropologia filozoficzna, etyka (etyka społeczna, etyka pracy, etyka biznesu, etyka zawodowa), filozofia społeczna, filozofia polityczna oraz historia idei. Efektem tych zainteresowań są artykuły z w/w problematyki, autorstwo kilkuset haseł osobowych i rzeczowych w pracach o charakterze słownikowo-encyklopedycznym oraz pierwsza na polskim gruncie praca monograficzna poświęcona R. G. Collingwoodowi.

Od połowy lat 90-tych prowadzę badania nad najnowszymi trendami i zjawiskami polityczno-społeczno-kulturowymi skupiając swą uwagę m.in. na procesie globalizacji, swoistości społeczeństwa informacyjnego, kreatywności społecznej oraz sporze między liberalizmem a komunitaryzmem. Rezultatem tych badań jest m.in. książka pt. Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MacIntyre’a, Lublin 2005 oraz publikowane artykuły.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 Książki:

* Filozofia Robina George’a Collingwooda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, ss. 175.

* Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MacIntyre’a, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 493.

Redakcja:  

* Redakcja naukowa pracy: A. MacIntyre, Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, genealogia i tradycja, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

* Współredagowanie z L. Zdybel, Filozofia polityki współcześnie, redakcja J. Zdybel i L. Zdybel, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

*Współredagowanie, Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia, red. naukowa M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

 Artykuły:

* Rozwój jako cel moralny w etyce J. Deweya, [w:] Etyka XX wieku, t. II, pod red. L. Gawora i K. Kosiora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 87-93.

* Darwinizm społeczny a kryzys optymizmu historycznego, [w:] W kręgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowożytnymi filozofiami historii, pod red. Z. J. Czarneckiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 165-178.

* I. Berlin – wolność jako sposobność działania, [w:] Studia nad ideą wolności, pod red. Z. J. Czarneckiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s. 197-206.

* Diagnozy i prognozy wzajemnych relacji natury i kultury w koncepcji A. Tofflera, [w:] Natura a kultura, pod red. A. Drabarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s.55-62.

* Cierpienie i problem psychoterapii, [w:] Człowiek nieuleczalnie chory, pod red. B. L. Blocka i W. Otrębskiego, Wydział Nauk Społecznych KUL, Lublin 1997, s. 235-241.

* Spór o globalizację, [w:] Filozofia wobec XXI wieku, pod red. L. Gawora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 27-36.

* Sieć i władza. Aksjologiczny przyczynek do teorii sieci i rozważań o globalizacji, „Studia Philosophica Wratislaviensia”  Wrocław 2007 vol. II, fasc. 1, s. 105-120.

* Teorie i praktyki nowoczesności, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” tom III, 2008, s.109-119.

* Libertarianizm w obliczu informacjonalizmu, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, pod red. W. Buliry, W. Gogłozy, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 239-247.

* Wspólnota i państwo w ujęciu A. MacIntyre’a, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, pod red. M. Żareckiej-Nowak i P. Paczkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 110-127.

* Meandry współczesnej demokracji, [w:] Demokratyczne ścieżki edukacji, pod red. nauk. M. Kamińskiej-Juckiewicz i L. Tomaszewskiej, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock 2010, s. 39-49.

* Idea zrównoważonego rozwoju w społecznym komunikowaniu, [w:] Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka, pod redakcją A. Kolasy-Nowak i W. Misztala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 133-144.

* Net and Power. An Axiological Contribution to Net Theory and Reflection on Globalization,  „Studia Philosophica Wratislaviensia” Supplemantary Volume, English Edition 2012, s. 231-245.

* Idea sprawiedliwości czy cnota sprawiedliwości? Stanowisko A. MacIntyre’a w sporze o sprawiedliwość,  [w:] Filozofia polityki współcześnie, redakcja J. Zdybel i L. Zdybel, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 331-350.

* [współautorstwo z L. Zdybel] Wprowadzenie. Filozofia polityki czy filozofia polityczna? [w:] Filozofia polityki współcześnie, redakcja J. Zdybel i L. Zdybel, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 7- 48.

* Vademecum czytającego katolika? (rec. A. MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, tłum. A. Łagodzka, Instytut Wydawniczy PAX), „Ethos”, nr 104, październik-grudzień 2013, s. 310-316.

* Tradycja jako warunek wspólnoty – perspektywa A. MacIntyre’a, [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 7 Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, pod red. J. Styka i M. Dziewanowskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 261-274.

* Kondycja filozofii i uniwersytetu dziś. Diagnoza Alasdaire’a MacIntyre’a, „Ethos” nr 109, 2015, s. 106-123.

* Sprawiedliwość – „w niej wszystkich cnót zawarty jest kwiat”, [w:] Cnoty. Eseje z filozofii kultury, pod  red. M. Żardeckiej-Nowak, W. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 63-84.

* Tożsamość jako fetysz współczesności, [w:] Tożsamości społeczno-kulturowe kreacja i komunikacja, red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 29-40.

* D. Boroń, J. Zdybel, Teaching creative conwersation as hope for moder humanites, [w:] Social Sciences: A Fresh Start, red. Tufan Çötok, Jusful Şahin, Dobra knjiga – Sarajevo, 2016, s. 40-43.   http://www.ichacs.com/book/ICHACS_2016_A_Fresh_Start.pdf

 

Hasła w encyklopediach, słownikach, leksykonach:

* Hasła: Croce B.; Dembowski E.; Dilthey W.; homo homini lupus; Libelt K., [w:] Słownik etyczny, pod red. S. Jedynaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 40, 47, 51, 96-97, 135.

* Hasła: darwinizm, darwinizm społeczny, emancypacja, makiawelizm, socjalizm utopijny, stan natury, umowa społeczna, walka o byt, [w:] Słownik pojęć filozoficznych, pod red. W. Krajewskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996, s. 30-31, 42, 116, 183, 186, 204-205, 207.

* 138 haseł rzeczowych [w:] J. Dębowski, L. Gawor, S. Jedynak, K. Kosior, J. Zdybel, L. Zdybel, Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, red. nauk. S. Jedynaka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996, passim.

* Komunitaryzm, libertarianizm, nowe hasła oraz 138 haseł z poprzedniego wydania [w:] Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, pod red. S. Jedynaka, wyd. II (uzupełnione i poprawione), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 205-207, 220-221.

* Berlin Isaiah, hasło [w:] Filozofowie współcześni. Leksykon, pod red. J. Szmyda, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 38-43.

Hasła w Powszechnej encyklopedii filozofii

- Collingwood Robin George, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 253-257.

- Johnson Alexander Bryan [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 369-370.

 - Johnson William Ernest, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 373-374.

 - Libertarianizm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 401-404.

- Man Paul de, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 761-763.

- Martineau James, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, 866-867.

- McCosh James, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 960-961.

- McTaggart John Ellis, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 964-966.

- Murphy Arthur Edward, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 443-444.

- Overton Richard, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, 926-927.

- Pojman Louis Paul [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8,  red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 319-320.

- Rand Ayn [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8,  red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 640-643.

- Royce Josiah, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8,  red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s.  832-835.

- Sidgwick Henry, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 34-36.

- Spencer Henry, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 120-122.

- Stevenson Charles Leslie, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008,s.197-199.

- Ward James, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 697-700.

- Hampshire Stuart Newton, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Suplement, t. 10, red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 198-199.

 

 

 

 


Ogłoszenia