Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Lech Zdybel

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4  (tzw. stara Humanistyka)


20-031 Lublin


Wydział Filozofii i Socjologii 


Instytut Filozofii


Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównaczej 


rok akademicki 2019-2020


konsultacje w semestrze letnim: 


wtorki 10:45-12:45 


pokój 111 Wydział Filozofii i Socjologii (tzw. stara Humanistyka) I piętro               


 


 


 


 

O sobie

Dr hab. Lech Zdybel, prof. nadzw. UMCS; studia na kierunku filozofia – specjalność nauczycielska (UMCS, 1976-1980, praca magisterska Poglądy etyczne Augusta Cieszkowskiego, 1980); doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii (UMCS, rozprawa Myśl społeczno-etyczna Narodowej Demokracji, 1989); habilitacja – specjalność: filozofia społeczna (UMCS, rozprawa Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, 2002); 1981-2002 pracownik Zakładu Historii Myśli Społecznej (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS); od 2003 do 2014 kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS); od lutego 2014 pracownik Zakładu Kultury Polskiej (Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny UMCS), od lipca 2015 do września 2017 kierownik Zakładu Antropologii Społecznej (Instytut Kulturoznawstwa); od października 2018 do września 2019 pracownik Zakładu Kultury Polskiej (Instytut Kulturoznawstwa); od  października 2019 pracownik Katedry Historii  Filozofii i Filozofii Porównawczej (Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii) 

Projekty badawcze: – udział w realizacji Resortowego Programu Badań Podstawowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (RPB III 22) Wartości i wartościowania w strukturze filozofii, w poznaniu naukowym i praktyce społecznej; – praca nad serią wydawniczą Filozofia a życie (koordynowanie prac nad tomem Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum 1987).

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe: – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowa stopnia drugiego za książkę Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (1987); – Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji i Sportu na rozprawę habilitacyjną (2003); – nominacja do Nagrody im. Jana Długosza za książkę Idea spisku i teorie spiskowe… (2003); – cztery nagrody Rektora UMCS; – Srebrna Odznaka UMCS.

Obszar zainteresowań i badań: teoretyczne (metafizyczne, aksjologiczne, historiozoficzne) oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania ideologii (zwłaszcza nacjonalizmu); antropologiczne aspekty politycznego dyskursu (rola mitów, symboli, metafor itp., fenomen teorii spiskowych, media masowe a tzw. wyobrażenia społeczne), antropologia medycyny i bioetyka, antropologia biznesu, etyka biznesu.

Wypromował: doktoraty – 3 (filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej), magisteria – 139 (filozofia, socjologia, europeistyka, kulturoznawstwo), licencjaty – 20 (filozofia, socjologia)

Od 2004 r. do 2016 r. członek (przedstawiciel nauk filozoficznych) Komisji Bioetycznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

Od 2016 r. członek Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

członek kolegium redakcyjnego: Вісник Қиївського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Українознавство»

członek kolegium redakcyjnego: Збірник наукових праць «Українознавчий альманах»

 

           

 

 


Działalność naukowa

Książki:

 • Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, s.s. 602.
 • [współautorstwo z L. Gawor:] Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych koncepcji pierwszej połowy XX wieku, Wyd. UMCS, Lublin 1995.
 • [współautorstwo:] Mały słownik etyczny, wyd. II, uzupełnione i poprawione, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999 (wyd. I 1994). [autor 120 haseł osobowych i rzeczowych]
 • [współautorstwo:] Mała encyklopedia filozofii, wyd. II, poprawione, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002 (wyd. I 1996) [autor 198 haseł rzeczowych]
 • [współautorstwo:] Zarys historii i myśli społecznej w Polsce, IW ZW, Warszawa 1985.
 • [współautorstwo:] Główne problemy i kierunki filozofii, IW ZW, Warszawa 1987.
 • [współautorstwo z  S.  Jedynak],  S. Jedynak, Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Bibliografię opracował L. Zdybel, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
 • [współautorstwo i opracowanie oraz zestawienie Bibliografii] Słownik etyczny, Wyd. UMCS, Lublin 1990.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Filozoficzne idee polskiego romantyzmu, [w:] Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce, IW ZW, Warszawa 1985.
 • Teoria bytu, [w:] Główne problemy i kierunki filozofii. Zarys filozofii systematycznej, IW ZW, Warszawa 1987.
 • Myśl etyczna w kręgu Narodowej Demokracji, [w:] Studia z historii etyki polskiej 1900-1939, pod red. S. Jedynaka, Wyd. UMCS, Lublin 1990.
 • Etyka „narodowościowego socjalizmu” Bolesława Limanowskiego, [w:] Etyka XX wieku, T.II, Wyd. UMCS, Lublin 1991.
 • „Konieczność dziejowa” polskiego nacjonalizmu w historiozofii endeckiej 1893-1939, [w:] Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku. Myśl nieznana, mało znana i znana, pod red. L. Gawora, Wyd. UMCS, Lublin 1992.
 • Wstęp: o osobliwościach filozofii społecznej, [w:] Filozofia społeczna: w kręgu wybranych zagadnień, pod red. L. Zdybla, Wyd. UMCS, Lublin 1993.
 • Między naturą a narodową kulturą – Zygmunta Balickiego koncepcja wychowania narodowego, [w:] Natura a kultura, pod red. A. Drabarek, Wyd. UMCS, Lublin 1995.
 • Polski charakter narodowy – nacjonalistyczna analiza problemu, [w:]Charakter narodowy i religia, Wyd. UMCS, red. K. Wiliński, Lublin 1997.
 • Wstęp [oraz] O narodową kulturę i cywilizację, [w:] Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, red. L. Zdybel, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 • Edmund Burke i wielka rewolucja we Francji, [w:] Hominen Quero. Studia z etyki, estetyki, historii, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi, pod red. A. Drabarek i S. Symotiuka, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 • Wartości w szkolnictwie i wychowaniu narodowym: kilka uwag na temat pewnej historycznie zaistniałej koncepcji „reedukacji” narodu, [w:] Considerationes Philosophicales, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 • Filozofia polska – mesjanizm, Ingarden, Kotarbiński, [w:] Notatki do ćwiczeń z filozofii, pod red. K. Marczewskiego, Wyd. Liber, AM w Lublinie, Lublin 2000.
 • Cztery uwarunkowania modelu tolerancji, [w:] Europejskie modele tolerancji, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001.
 • Metaetyka, [w:] Notatki do ćwiczeń z etyki medycznej, pod. red. K. Marczewskiego, Wyd. Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin 2003.
 • Teoria spiskowa w świetle zasady kozła ofiarnego albo uwagi na marginesie politycznej mitologii, [w:] Przemoc i filozofia, Lubelskie Odczyty Filozoficzne, Zbiór Ósmy, pod red. J. Mizińskiej, M. Kociuby, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Réduction à l’animalité. O uroku pewnej metafory albo uwagi na marginesie języka polityki, mitu i terroryzmu, [w:] Filozofia wobec XXI wieku, pod red. L. Gawora, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Polish Ethics 1945 – 1998 [w: współautorstwo z L. Gawor:] Elements of Twentieth Century Polish Ethics, [in:] „Polish Axiology: The 20th Century and beyond”, gen. ed. G. F. McLean, Washington 2005.
 • Tеорія змови у політичній міфології сучасності, [w:] „Зъірник Наукових Праць (Третій Випуск)”, Львів 2006.
 • Co jest takiego złego w teorii Darwina? O pożytku płynącym z pewnej debaty, albo przyczynek do idei krytycznego myślenia (w tym o konieczności odróżniania człowieka od zwierzęcia) czyli ostatecznie o tzw. antropologicznej wyobraźni, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007, tom IV.
 • Patriotyzm i nacjonalizm, czyli „god term” i „devil term”, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, pod red. M. Żardeckiej-Nowak, P. Paczkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • „Głos” 1886-1899 – narodziny idei narodowego demokratyzmu, [w:]Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. naukowa A. Dawidowicz, E. Maj, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
 • Władysław Jabłonowski wobec idei narodowej literatury „z tezą” – wczesna publicystyka krytycznoliteracka (okres „Głosu” i „Przeglądu Narodowego”), [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, Tom 3, Red. naukowa E. Maj, A. Dawidowicz, Wyd. UMCS, Lublin 2012.
 • J. Zdybel, L. Zdybel, Wprowadzenie. Filozofia polityki czy filozofia polityczna?, [w:] Filozofia polityki współcześnie, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2013.
 • Teorie spiskowe jako fenomen globalny.  Analiza krytyczna i metakrytyczna, „Kultura – Historia – Globalizacja/Culture – History – Globalization” nr 14, rok 2013   www.khg.uni.wroc.pl
 • Przyroda - dobro globalne (międzynarodowe) czy lokalne (narodowe)? Rozważania z filozofii politycznej, etyki biznesu, sozologii i pokrewnych dziedzin, "Kultura - Historia - Globalizacja/Culture - History - Globalization" nr 16, rok 2014      www.khg.uni.wroc.pl
 • Naród jako wartość. Pryncypia etosu nacjonalistycznego (polska tradycja i współczesność) - przyczynek do kwestii tożsamości i globalizacji, [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, T. 7: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, pod red. J. Styka i M. Dziekanowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2015. 
 • Nadzieja jako dar: dwie antropologiczne "opowieści" zachodniej kultury o ludzkiej kondycji, [w:]  Cnoty: eseje z filozofii kultury, pod red. M. Żardeckiej-Nowak i W. M. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 
 • "My, Europianie"? Niepolityczny esej z antropologii politycznej o uroku utopii, potrzebie tożsamości, sile mediów i innych kwestiach, [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, T. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych, pod. red. M. Dziekanowskiej, M. Wójcickiej, Wyd. UMCS, Lublin 2017. 
 • [współaut. z J. Zdybel] Uomo universale, [w:] Uomo universale.  Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, red. J. Zdybel, L. Zdybel, Wyd. UMCS, Lublin 2018. 
 • "Filozoficzny sen" o nowym społeczeństwie, czyli szkic krytyczny o "nieznanej dotąd" Europie, totalitaryzmie, "bajdurzeniu", ojkofobii i whataboutyzmie, "Kultura i Wartości" 2018, nr 26.  https://journals.umcs.pl/kw/article/view/8353/5993

 

Wybrane artykuły popularno-naukowe:

Aksjologia, „Argumenty” 1984, nr 15.

Od Konfucjusza do Kotarbińskiego, „Kamena. Kwartalnik Kresowy” 1991, nr 2.

Spokojnie o spiskowej teorii dziejów, „Kamena. Kwartalnik Kresowy” 1991, nr 3.

Redakcje książek:

 • Filozofia społeczna: w kręgu wybranych zagadnień, pod red. L. Zdybla, Wyd. UMCS, Lublin 1993.
 • Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, red. L. Zdybel, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 •  Filozofia polityki współcześnie, red. J. Zdybel, L. Zdybel, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2013.
 • Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, red. J. Zdybel, L. Zdybel, Wyd. UMCS, Lublin 2018.

Hasła encyklopedyczne:

 • Lukács Gyorgy, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
 • Plechanow Georgij Walentinowicz, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.
 • Proudhon Pierre-Joseph, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t .8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.
 • Brozi Krzysztof Jarosław, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011.
 • [20 haseł rzeczowych w:] Słownik pojęć filozoficznych, pod red. Wł. Krajewskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996.

 

Głosy w dyskusji:

Czy tylko dobry człowiek może być dobrym lekarzem? Myśl Władysława Biegańskiego analizowana raz jeszcze,  ”Alma Mater. Kwartalnik Akademii Medycznej w Lublinie”, styczeń-marzec 2001.

Hospitalizacja formą ograniczenia wolności?,  ”Alma Mater. Kwartalnik Akademii Medycznej w Lublinie”, lipiec-wrzesień 2001.

Recenzje:

 • Recenzja [z: R. Jadczak, Kazimierz Twardowski twórca szkoły lwowsko-warszawskiej, Toruń 1991], „Ruch Filozoficzny” 1992, nr 2.
 • Polska ciągle na wirażu [dotyczy pracy: ”Polska na wirażu dziejów: Odpowiedź krakowskich uczonych na przemówienie Jana Pawła II do rektorów uczelni akademickich w Polsce. Materiały kolokwium odbytego w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 21 marca 1996 roku”, pod red. R. Ciesielskiego i A. Schönborn, Kraków 1997], „Ethos” nr 41/42, 1998.
 • „Antologia bioetyki” czyli o „naszym powracaniu do Europy”, „Ethos” nr 95, lipiec-wrzesień 2011 [recenzja z: Antologia bioetyki, t. 1, Wokół śmierci i umierania, t. 2, Początki ludzkiego życia, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2009-2010]

recenzje wydawnicze książek, druków zwartych itp.:

Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej, pod red. U. Kusio, LTN, Lublin 2005.

Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, red. naukowa: B. Dobrowolska, A. Pilewska-Kozak, I. Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011.

Umysł i kultura, red. U. M. Krzyżanowska, J. Zonik, P. Zonik, Wydawnictwo Werset, Lublin 2013.

Siedem grzechów głównych: eseje z filozofii kultury, pod red. naukową M. Żardeckiej-Nowak i W. M. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu  Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Struktura teorii spiskowych. Antologia, pod. red. F. Czecha, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2014.

Ekologiczne postrzeganie świata, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", Tom XI 2015, red. L. Gawor, A. Górniak, J. Lejman.

Profilaktyka wojny, pod red. A. B. Jagiełłowicz, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyd. Akademia Pióra, Wrocław 2015

 

Organizowane i współorganizowane konferencje naukowe związane z profilem badawczym [wybór]:

Organizowane samodzielnie:
- krajowa Konferencja Naukowa „Kultura zwierciadłem mediów? Media zwierciadłem kultury?”, Lublin, 28 września 2010. [sekretarz i przewodnicząca konferencji dr Monika Torczyńska]

- krajowa Konferencja Naukowa „Media, polityka, prawo w czasach kryzysu”, Lublin, 8 grudnia 2011. [sekretarz i przewodnicząca konferencji dr Monika Torczyńska]

Współorganizowane:
- (wraz z: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauki Administracji) seminarium naukowe „Prawo, wartości, kultura – filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa”, Lublin, 15 maja 2012. [sekretarz i przewodnicząca konferencji dr Monika Torczyńska]

- (wraz z: Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie) krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania naukowe w medycynie – perspektywa bioetyczna”, Lublin, 16 marca 2011. [przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Lech Zdybel]

- (wraz z: j/w) krajowa II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania naukowe w medycynie – perspektywa bioetyczna”, Lublin, 21 marca 2012. [przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Lech Zdybel]

- (wraz z: j/w) krajowa III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania naukowe w medycynie – perspektywa bioetyczna”, Lublin, 20 marca 2013. [przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Lech Zdybel prof. nadzw. UMCS]

- (wraz z: Zakład Historii Myśli Społecznej; Zakład Filozofii Współczesnej) Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idea kreatywności”, Lublin, 11 czerwca 2013.

- (wraz z: Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie) IV Ogólnopolska Konferencja Bioetyczna Naukowo-Szkoleniowa „Medycyna – Media – Komunikowanie”, Lublin,  25 marca 2014. [przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Lech Zdybel prof. nadzw. UMCS]

- (wraz z: Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) V Ogólopolska Konferencja Bioetyczna Naukowo-Szkoleniowa "Etyka i ekonomika w medycynie - symbioza czy konflikt?", Lublin 25 marca 2015 [przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Lech Zdybel prof. nadzw. UMCS]