Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Wójcik

Telefon
81 537-63-24
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.facebook.com/KROK.PO.KROKU/
Konsultacje

 


 


Szanowni Państwo


Uprzejmie informuję, że do 8 września włącznie przebywam na urlopie wypoczynkowym - na maile odpowiem po tym terminie, w sprawie zaliczeń i praktyk również proszę się kontaktować ze mną po tym terminie


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Narutowicza12, pokój 71
20-400 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

Moje główne zainteresowania  zawodowe związane są z teorią i praktyką pedagogiki specjalnej - przede wszystkim dotyczą procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci niepełnosprawnych, z trudnościami w uczeniu się, opartego na metodach percepcyjno-motorycznych (integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia funkcji wzrokowych, terapia Snoezelen, terapia ustno-twarzowa, Program Integracji Odruchów Metodą INPP S. Goddard, system Edukacja przez ruch, metoda symultaniczno-sekwencyjna, terapia neurobiologiczna, system percepcyjno-motoryczny N. Kepharta, kinezjologia edukacyjna, choreoterapia, muzykoterapia).

Uprawnienia terapeutyczne:

Terapeuta integracji sensorycznej, Specjalista terapii ręki, Specjalista Programu Ćwiczeń Integrujących Odruchy INPP wg S. Goddard, Kinezjolog, Choreoterapeuta, Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Diagnosta KORP, Diagnosta PEP-R

Wykształcenie kierunkowe: Tyflo- i oligofrenopedagog

Najważniejsze publikacje:

1. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepelnosprawnoscią intelektualną, Lublin 2017, UMCS

2. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem - funkcjonalna ocena rozwoju, w: Szkoła Specjalna, nr 2/2017

3. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej,  Z.Palak, M. Wójcik (red.) Lublin 2016, UMCS

4. Metody i programy percepcyjno-motoryczne w terapii dziecka z niepełnosprawnością, w: Z.Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin 2016, UMCS

5. Rola ruchu i doświadczeń sensorycznych w rozwoju dziecka, w: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, KUL, Lublin 2015

6. Stymulacja percepcyjno-motoryczna małego dziecka w praktyce, w: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, KUL, Lublin 2015

7..Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń sensorycznych u dzieci z autyzmem, w: Prokopiak A. (red.), Niedyrektywnośc i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2014

8. Rola terapeuty integracji sensorycznej w procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 27 (2014), 2

9. Specyfika trudności sensorycznych dzieci z wadami serca i możliwości ich usprawniania, Niepełnosprawność, 12/2013

10. Rola przedszkola w wyrównywaniu szans edukacyjnych, Management w przedszkolu, Kwiecień 2010

11. Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego – Edukacja i Dialog 11’2008 (202)

12. Wiedza pedagogów na temat specyfiki pracy z dzieckiem autystycznym i możliwości jej zastosowania w terapii , Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXVII 2008;

13. Postrzeganie funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych na tle klasy integracyjnej przez ich rodziców i wychowawców, Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Z. Palak, A. Bujnowska (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2008;

14. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością kształcących się w systemie integracyjnym, Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXVI, Wyd. UMCS, Lublin 2007

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2017/18

 1. Psychodydaktyczne metody terapii osób z autyzmem, studia stacjonarne i niestacjonarne IIr. IIst. Ed.i reh.osób z aut., WY i CA
 2. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna, studia stacjonarne i niestacjonarne IIr. IIst. Ed.i reh.osób z aut.,  CA
 3. Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, studia stacjonarne, IIr.Ist. Ed. I reh.os.z niepeł.sensor., CA
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym studia stacjonarne IIr. Ist. Ed.i reh.os.z niepeł.sensor., WY i CA
 5. Konstruowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój, IIIr.Ist. Ed. I reh.os.z niepeł.sensor., CA
 6. Psychodydaktyczne metody specjalnej terapii pedagogicznej studia stacjonarne I r.IIst. Spec. Ter.ped. z ter.procesów int. Sensor., WY i CA
 7. Wielospecjalistyczna diagnoza osób z niepełnosprawnością, studia stacjonarne I r.IIst. Spec. Ter.ped. z ter.procesów int. Sensor., WY i CA
 8. Procesy przetwarzania sensorycznego - systematyka, studia stacjonarne I r.IIst. Spec. Ter.ped. z ter.procesów int. Sensor., CA
 9. Erasmus, WY i CA
 10. Seminarium dyplomowe, IIr.IIst. Ed.i reh.os.z niepeł.sensor.
 11. Współczesne tendencje  w pedagogice specjalnej, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, Studia niestacjonarne IIst., I rok, WY i CA
 12. Przedmiot fakultatywny, IIr. IIst. Ed.i reh.osób z aut., CA

Zajęcia w języku angielskim dla studentów - stypendystów programu Erasmus:

1. Methods of improving fine motor skills

2. Sensory Integration in education and therapy

3. Retained primitive and postural reflexes therapy

Działalność dodatkowa:

Koordynator Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej ds Współpracy ze Środowiskiem Zewnętrznym

Członek Zespołu ds Jakości Kształcenia

Członek Zespołu Programowego


Działalność naukowa

 

 

 


Ogłoszenia