Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Wojnarska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
?
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w  semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się online w formie videokonferencji i/lub mailowo we wtorek 19-20.


Stacjonarnie we czwartek 11.30-12.30 w siedzibie Instytutu Pedagogiki ul, Głęboka 43 pokój 403.B

Adres

Lublin, Głęboka 43 pokój 403.B
Lublin

O sobie

Przebieg kariery naukowej :

 • 2014 –uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych
 • 1992- obrona pracy doktorskiej z zakresu pedagogiki specjalnej pod kierunkiem prof.dr hab. Zofii Sękowskiej
 • 1977- 1982-  studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS  poszerzone o wybrane przedmioty z kierunku pedagogika specjaln
 • Pełnione funkcje:
 • 2017-2018 Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału pedagogiki i Psychologii UMCS,
 • 2017-2019 Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • 2019-2020 Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalziacyjnej

HObby:

 • dalekie podróze,
 • dobra literatura,
 • muzyka- jazz, muzyka celtycka, rozrywkowa

Działalność naukowa

 

PROFIL PRACOWNIKA

Zdjęcie Pracownika (opcjonalnie)

Głęboka ?

mail:wojnarska@mail.umcs.pl

LINK do researchgate https://www.researchgate.net/profile/Anna Wojnarska

Aktualna tematyka badawcza

 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji,
 • Diagnoza ryzyka powrotności do przestępstwa w warunkach resocjalizacji zakładowej,
 • Interdyscyplinarne konteksty edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z chorobami alergicznymi układu oddechowego,
 • ADHD a nieprzystosowanie

Współpraca naukowa

 • Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Towarzystwa Naukowe

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (członek)
·        ESC European Journal of Criminology

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji (2015)
 • Srebrny medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP (2008)
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP (2008)

 

Najważniejsze publikacje 

Monografie

Wojnarska A. (2011) Diagnostyka resocjalziacyjna- wybrane zagadnienia, Lublin, Wydawnictwo UMCS

Wojnarska A. (2013), Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Bartkowicz Z., Wojnarska A., Węgliński A. (2013), (red.) Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych Lublin, Wydawnictwo UMCS

Krasowicz- Kupis G., Wojnarska A. (2017), KBPK-R Kwestionariusz do badania poczucia kontroli- wersja zrewidowana, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa
Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie rodziców dzieci z mukowiscydozą.
Wyd. UMCS, Lublin 2017.

 

 

artykuły w czasopismach

 

Interdyscyplinarność w diagnozie i terapii dzieci z alergicznymi chorobami układu oddechowego, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2018;8 (4): 305-312 (Współautorzy: Andrzej Emeryk, Renata Zubrzycka).

 

Poczucie osamotnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” Nr 24/2016: 183-199  (Współautor: R.Zubrzycka).

Inteligencja społeczna w ujęciu D. Golemana a resocjalizacja, Lubelski Rocznik Pedagogiczny , 2016,tom 35, 223-236.

Poczucie osamotnienia a nieprzystosowanie społeczne, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2016, Nr 28, 175-191.

Wojnarska A. (2018) Rodzinne czynniki ryzyka nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Wychowanie w Rodzinie, tom 18,nr 2, s. 361-378.

 

 

 

rozdziały w monografiach

Zasady komunikacji z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziną. /w:/ Krajewska-Kulak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A. (red.) Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2019: 267-279 (Współautor: R.Zubrzycka).

 

Poczucie kontroli dzieci z chorobami alergicznymi układu oddechowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. /w:/ Parczewska T. (red.) Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń”, Wyd. UMCS, Lublin 2015:.173-185, (Współautor: R.Zubrzycka)..

 Communication Skills  in Resocialisation of the Socially Maladjusted, W: Current Research Problems of Polish Education (ed.) I.Wierzejska, O. Karpenko, R.Franczak, UMCS Lublin, 2017, 159-174.

 Zastosowania teorii społecznego uczenia się w resocjalizacji- poczucie kontroli, skuteczności, bezsilności, K. Szafrańska, R. Bogdzio (red.) Wybrane aspekty resocjalizacji, Pedagogium, Warszawa, 2017, 23-36.