Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Witek

dr Anna Witek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

 


 


KONSULTACJE w sem. letnim w roku akademickim 2022_23:


Konsultacje w miesiącu wrześniu odbywają się we środy o godzinie: 9.00-10.00


Urlop wypoczynkowy: 17-31.07 oraz 28-31.08.2023r. 


 


 


 

Adres

Głęboka 43
Lublin

O sobie

 

O SOBIE:

Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog


 Podejmowana tematyka badawcza:

 •    Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z trudnościami w uczeniu się.
 •    Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych  dzieci i młodzieży,
 •    Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia: 

 • Nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim przyznana przez JM Rektora UMCS PK – 1440 -614/2010 (z Izabellą Łukasik i Agnieszką Buczak) -2010 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez Minister MEN – 2016r. .
 • Nagroda Prezydenta Miasta Lublin za dotychczasowe szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży oraz realizację innych celów statutowych placówki - 2022r. 
 • Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za zasługi na rzecz lubelskiej oświaty oraz działalność służącą wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży - 2022r. 

 


Działalność naukowa

Projekty badawcze:

 • 2020-2021 - Projekt w ramach działań Katedry:  Zespołowy projekt badawczy Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych, pod kierownictwem dr hab. . Izabelli Łukasik, prof. uczelni.
 • 2019-2022 - projekt dydaktyczny Nauczyciel na miarę XXI wieku realizowany na Wydziale Humanistycznym UMCS. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Opracowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć z przedmiotu: Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • 2010-2014 - projekt www.praktyki.wh.umcs - „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym  UMCS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, opiekun praktyk pedagogicznych.
 • 2008 - grant zespołowy Prorektora ds. Nauki UMCS BW-07-1000-48-08 ZFTN00000060 „Środowiskowe i osobiste uwarunkowania stosowania przez młodzież licealną dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych”.

 

Najważniejsze publikacje:

Publikacje zwarte:

 • Łukasik I.M.,  Witek A.,  Buczak A.Stosowanie środków przeciwbólowych przez młodzież licealną. Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 • Buczak A.,  Łukasik I.M.,  Witek A. (red.): (2010). Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – Zdrowy uczeń. Między teorią z praktyką. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2010.
 •  Buczak A., Łukasik I.M. ,  Witek A. (red.): Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła - Zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2010.
 • Wiatrowska A., Bieganowska A., A. Witek (red.), Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży. XXXII Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Wyd. UMCS, Lublin 2013
 • Łukasik I.M.,  Witek A.Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawy. Wyd. UMCS, Lublin 2015
 • Gajewska M., Lewandowska – Kidoń T., Witek A.: Dziecko Przewlekle chore. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Seria: One są wśród nas. Warszawa 2015. 

 

Wybrane artykuły 2010-2020:

 • Łukasik I.M., Witek A., Nastawienie na sukces w kontekście pozytywnej orientacji i poczucia własnej skuteczności,  Annales UMCS Sectio J, Vol. XXXI, 2/2018, s. 301-312.
 • Lewandowska- Kidoń T., Witek A.,  Funkcjonowanie ucznia  z trudnościami przystosowawczymi w środowisku szkolnym w kontekście potrzeby rozwijania inteligencji emocjonalnej,  Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol.37, No.4 (2018) s. 49-65.
 • Witek A., Łukasik I.M.,Świadomość samopoczucia zdrowotnego studentów w kontekście zagrożeń  zdrowia psychicznego, Rozprawy Społeczne  2017, t.4, s. 64-72.
 • Łukasik I.M., Witek A., Experiencing anxiety about self-efficacy during teamwork. Przegląd Badań Edukacyjnych 2017, nr 24, s. 7-20.
 • Witek A., Łukasik I.M., Buczak A., Energy  drink  use  and  ability to  cope effectively  with  a difficult situation in the opinion of students (Sięganie po napoje energetyzujące a umiejętność skutecznego radzenia sobie z sytuacją trudną w opinii studentów), w: Annales, sectio J, t3, 2017, s. 125-136.
 • Lewandowska- Kidoń T., Witek A., Przeciwdziałanie odrzuceniu dzieci z chorobami alergicznymi przez grupę rówieśniczą. [W:] Kś. A. Gretkowski, B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), Dziecko w przestrzeni życia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, WN Novum, Warszawa, 2016.,  ISBN 978-83-62709-95-3, s. 85-96.
 • Lewandowska- Kidoń T., Witek A., Rola edukacji w kreowaniu życia wartościowego uczniów z chorobą przewlekłą. [W:] Kś. A. Gretkowski, A. Novotna, S. Kwiatkowska, T. Kruszewski (red.), Człowiek w obliczu zmiany. Konteksty zdrowotne, psychologiczne, edukacyjne i społeczne, Wydawnictwo MAROW-Jan Bolesław Nycek, Płock, ISBN 978-83-88779-29-9, s.177-188.
 • Pawluk – Skrzypek A., Witek A., Rodzicielskie komunikaty akceptacji w kontekście samooceny młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. [W:] M. Podkowińska (red.) „Komunikacja w rodzinie”, Wydawnictwo: SGGW, Warszawa 2016. ISBN 978-83-7583-706-3  s.23-41.
 • Pawluk – Skrzypek A., Witek A.: Poziom kompetencji społecznych uczniów z dysleksją rozwojową w kontekście posiadanego poczucia własnej wartości. Lûdinoznavčì studìï. Pedagogìka, 3/35, 2016r., s. 182-189.
 • Lewandowska- Kidoń T., Pawluk- Skrzypek A., Witek A. (2015): Junior high school students` lifestyle assessment in terms of a healthy diet, in: O. Karpenko, T. Parczewska: Around the care and upbringing of pedagogical reflection. Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych , s.241-252.
 • Witek A. (2015), Forms of school and family support for a child with FASD, in: O. Karpenko, T. Parczewska: Around the care and upbringing of pedagogical reflection. Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych , s.134 -143.
 • Łukasik I. M., Witek A. (2015)., Wróżenie z fusów czy realizowanie skutecznego planu – myśląc o karierze, w: Z.B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, s. 225-240.
 • Witek A., Wsparcie dziecka z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi, [w:] M. Jurewicz, A. Pawluk – Skrzypek: Pedagogika dziecka. Wyd. Polihymnia, Lublin 2014., s.123-131.
 • Witek A., Łukasik I.M., Potrzeba rozwijania wybranych kompetencji uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się [W:] Żłobicki (red.): Transgresje w edukacji, tom I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”Kraków 2014, s. 231-241I.
 • Pawluk- Skrzypek A., Witek  A. (2013), Kompetencje społeczne cyfrowych tubylców,              [W:] Z. Gaś (red.), Młodzież zagubiona- młodzież poszukująca, Wyd, Naukowe Innovatio Press, Lublin 2013, s. 55-70.
 • Pankowska D., Witek A. (2012), Strata czasu czy szansa rozwoju? – godziny wychowawcze w percepcji uczniów szkół ponadpodstawowych. W: J. Kirenko, T. Zubrzycka- Maciąg, D. Wosik- Kawala (red.), Wychowawcza rola szkoły. Wyd. UMCS, Lublin, s. 59-78.
 • Lewandowska-Kidoń T., Witek A. (2012), Szkoła miejscem inkluzji czy ekskluzji społecznej?. W: M. Chodkowska, S. Byra (red.), Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, s. 233-252.
 • Grabowiec A., Bochniarz A., Bogucki J., Witek A. (2012), Communicative competence in educating  humanities teachers, W: Czerwiński K., Knocińska A., Stefańska A., (red.), Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 92-112.
 •  Bochniarz A., Grabowiec A., Bogucki J., Witek A. (2012), The role of communicative competence in managing situations disturbing good order and discipline during a lesson, W: Czerwiński K., Knocińska A., Stefańska A., (red.), Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 135-155.
 • Witek A.,  Lewandowska-Kidoń T., Pawluk- Skrzypek A., Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 276-280.
 • Pawluk- Skrzypek A., Witek A. (2011), Child`s physical activity as the condition of being successful in learning, W: Naukowe Zapiski, seria: Psychologia i Pedagogika , Tom 18.- 348 c., s.333-342.

Raporty:

 

„Kompetencje zawodowe i potrzeby szkoleniowe nauczycieli województwa lubelskiego. Raport z badań ilościowych” opracowany przez Prof. Dorota Pankowska – koordynator raportu.Osoby współtworzące:Anna Bieganowska- Skóra, Agnieszka Buczak, Urszula Olejnik, Małgorzata Samujło, Anna Witek - 2022r. 


Ogłoszenia

 

 

podaje adres e- mail:

anna.witek@mail.umcs.pl