Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Tyszka

dr hab. Przemysław Tyszka
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII POWSZECHNEJ ŚREDNIOWIECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa, 11.00 -12.30


Czwartek 11.00 12.00


ptyszka@wp.pl

O sobie

Urodziłem się w 1969 r. w Krakowie, od tego czasu mieszkam w Warszawie. Magisterium uzyskałem w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 r. W okresie 1994-1998 odbyłem studia dokotranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Dokotryzowałem się w 2000 r. na Wydziale Historycznym UW na podstawie pracy pt. Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców. Praca ta została wydana nakładem Wydawnictwa UMCS w 2001 r. Od 1999 r. pracuję w IH UMSC. W 2003 roku realizowałem trzymiesięczny Visiting Grant w Netherlands Institute for Advanced Study in Humnanities and Social Researches w Wassenaar w Holandii. W latach 2007-2009 kierowałem projektem hablilitacyjnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Kulturowy obraz ciała ludzkiego we wczesnosredniowiecznych spisach praw ludów germańskich. W 2012 r. otrzymałem decyzją Wydziału Humanistycznego UMCS stopień doktora habilitowanego. Monografię habiltacyjną pt. Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka (od końca V do początku IX w.) Corpus hominis jako kategoria kulturowa opublikowało w 2010 r. Wydawnictwo UMCS.

Moje obecne zaintersowania badawcze dotyczą problematyki męskości i kobiecości oraz cielesności w kulturze średniowiecznej Europy. 


Działalność naukowa

Publikacje:

Czy dusza człowieka po śmierci odczuwa zmysłami cierpienie i przyjemność? Analiza dyskursu Dialogów Grzegorza Wielkiego, w: Historia narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Lublin 2012, s. 227-239.

Społeczna kontrola nad związkami seksualnymi kobiet i mężczyzn u wczesnośredniowiecznych Germanów, Annales UMCS, sectio F, v. LXVII (2012) z. 1, s. 7-24.

Przyjemność i ból: doznania zmysłowe, erotyka i pośmiertny los człowieka w ujęciu autora kościelnego i świeckiego (na przykładzie Dialogów Grzegorza Wielkiego i Dekameronu Giovanniego Boccaccio), w: Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, p. red. J. Banszkiewicza i K. Ilskiego, Poznań 2013, s. 177-195.

The Human Body in Barbarian Laws, c. 500 – c. 800. Corpus Hominis as a Cultural Category, Frankfurt am Main 2014.

O czym opowiadają przepisy prawa? Elementy narracyjne w leges barbarorum, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXVI (2014) z. 1, s. 301-321.

6. Human Body and Corporeality in Provisions of Penitentials (6th-11th century), Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 19 (2014), s. 343-366

Zmysłowa percepcja zjawisk nadprzyrodzonych w Dialogach Grzegorza Wielkiego, w: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, red. S. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 47-54.

The conceptualisation of men and women by the authors of penitenials, [w:] Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, ed. by A. Pleszczyński, (w druku).


Ogłoszenia

pocztę elektroniczną proszę kierować na adres: ptyszka@wp.pl