Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Maria Borciuch

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2017/18


Poniedziałek -  16.20 - 18.00


 


Konsultacje w innym terminie możliwe po uprzednim kontakcie e-mailowym.

O sobie

Opis biograficzny
Studia na filologii ukraińskiej UMCS (1992-1997), w tym semestr na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie (1995/1996),
praca magisterska Leksyka ukraińskiej gwary wsi Wierzbica w województwie zamojskim - promotor prof. dr hab. Michał Łesiów. Od 1997 roku pracownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS. Rozprawa doktorska Fleksja gwar ukraińskich Hrebennego i wsi okolicznych (UMCS 2005, promotor - prof. dr hab. Feliks Czyżewski)

Specjalność naukowa

Językoznawstwo, dialektologia ukraińska 

Zainteresowania naukowo-badawcze

Gwary ukraińskie na terenie Polski, zjawiska językowe na pograniczu polsko-ukraińskim, tendencje rozwojowe współczesnego języka ukraińskiego

Ważniejsze publikacje

Фонетичні та граматичні особливості української говірки села Вербиця біля Томашова Любельського, «Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки»,6/2000 [druk 2002], s. 74-79.

Maria Borciuch, Marek Olejnik, Paralele leksykalne w gwarach ukraińskich i polskich gminy Dubicze Cerkiewne [w:] Ukraińskie i polskie gwary pogranicza, red. F. Czyżewski, H. Arkuszyn, Lublin-Łuck 2001, s. 77-81.

Polsko-ukraińskie pogranicze językowe w świetle tekstografii gwarowej [w:] Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim, red. H. Bednarski, F. Czyżewski, J. Ślusarski, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Ryki 2003, s. 221-228.

Polonizmy w ukraińskich gwarach okolic Hrebennego, [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, pod red. D. Buczki, M. Łesiowa, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 143-151.

O zróżnicowaniu rodzaju rzeczowników w gwarach południowo-zachodnioukraińskich na terenie Polski, Луганськ 2004, 5 (73), s. 130-136.

Specyfika nauczania ukraińskiego języka literackiego wśród studentów nosicieli gwar ukraińskich, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, V vol. III, Lublin 2008, s. 54-99.

Fleksja rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach ukraińskich okolic Hrebennego [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Studia dedykowane Profesorowi Michałowi Łesiowowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 161-166.

System form czasownikowych w ukraińskich gwarach naddniestrzańskich na terenie Polski, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, V vol. V, Lublin 2010, s. 57-69.

Redakcje, opracowania, wstępy:

[oprac.] M. Borciuch, M. Jastrzębski, Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na 80-lecie urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 120.

M. Borciuch, M. Jastrzębski, Słowo wstępne [w:] Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na 80-lecie urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 1.

[red.] D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Studia dedykowane Profesorowi Michałowi Łesiowowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 343.

[red.] L. Frolak, M. Borciuch, Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, Vvol. V, Lublin 2010, ss. 275.
[red.] L. Frolak, M. Borciuch, Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, Vvol. VII, Lublin 2012, ss. 210.
 
Działalność organizacyjna:

Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla kierunku filologia ukraińska

Koordynator zespołu ds. dydaktyki w Zakładzie Filologii Ukraińskiej

Członek zespołu ds. dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Koordynator wyjazdów studentów filologii ukraińskiej na studia semestralne do Lwowa

Opiekun pedagogicznych praktyk studenckich

Opracowanie informatora ECTS dla kierunku filologia ukraińska (1998-2008)

Udział w opracowaniu programu nauczania dla filologii ukraińskiej

Opieka nad studentami z MISH

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Członek Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Jezykowej


Prowadzone przedmioty

Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego
Dialektologia ukraińska
Fonetyka języka ukraińskiego
Praktyczna nauka języka ukraińskiego
Seminarium licencjackie
Metodyka nauczania języka ukraińskiego
Morfemika i słowotwórstwo jęz. ukraińskiego