Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Świderek

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD RELIGIOZNAWSTWA I FILOZOFII DAWNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim:


poniedziałek 16,20 - 17,50 pok. 311

Adres

20-022 Lublin

O sobie

W centrum zainteresowań badawczych znajdują się: filozofia, logika, retoryka i dyskurs polityczny antycznych myślicieli Grecji i Rzymu.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

1. Książki

Logika Klaudiusza Galena, Warszawa 1990, Biblioteka Myśli Semio­ty­cznej (Język - Znak - Rzeczywis­tość)

Galen "Wstęp do dialektyki", przekład, wstęp, komentarz oraz indeks terminów J. Świderek, Lublin 1999

Rozważania matematyczne w pismach Platona, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002

2. Artykuły naukowe

Zasługi Galena na polu logiki, „Studia Filozoficzne”, nr 6 (247), 1986, s. 135 - 157

Starożytne koncepcje racjonalizmu a zagadnienie rozumności zwierząt, „Wschodni rocznik humanistyczny”, 2006, t. III, s. 225 – 245;

Metody naukowej medycyny w ujęciu Galena, „Zagadnienia naukoznaw­stwa”, Warszawa 2007, t. XLIII z. 2(172), s. 239 – 248

 Filozofia geometrii w ujęciu Platona, [w:] J. Perzanowski i A. Pietruszczak (red.), Byt, Logos, Matematyka. Filozofia/Logika, Filozofia Logiczna 1995, Toruń 1997, s. 359 - 374

Język a poznanie w filozofii Platona, [w:] A. Żuk (red.), Granice poznania, Lublin 1998, s. 43 - 53.

Zagadnienie principiów dowodu naukowego Galena, [w:] J. Świderek(red.), Considerationes philosophicales, Lublin 1999, s. 237 – 245

 Filozoficzne problemy zera, [w:] A. Drabarek i S. Symotiuk (red.) Hominem Quero, Lublin 1999, s. 429 - 436

Związek pomiędzy światem matematyki a światem fizycznym w dialogu „Timajos” , [w: ] A. Olejarczyk i M. Manikowski (red.), Kolokwia Platońskie TIMAIΟΣ, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 235 – 244;

Oblicza filozofii starożytnej, [w:] H. Jakuszko i J. Mizińska (red.) Duch filozofii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 31 – 37;

Pojęcia “jednostki” i “liczby” w Platońskim dialogu Fileb, [w:] A. Pace­wicz (red.), Kolokwia Platońskie ΦΙΛΗΒΟΣ,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 115 – 124;

Wół na języku czyli o świeckich wtajemniczonych Pitagorasa, [w:] Philosophiae itinera, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2009, s. 293 – 303

Sprawiedliwość jako forma Sokratejskiej cnoty. Aktualność implikacji pedagogicznych, [w:] Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, N. Jóźwiak (red.), Szczecin 2014, s. 119 – 138

3. Hasło

Bocheński Józef Maria o. Innocenty, The Logic of Religion, [w:] B. Skarga (red.), Przewo­dnik po literaturze filozoficznej XX w, Warszawa 1995, t. 3, s. 51 – 55

4. Publikacja internetowa

The Notion ofmhdέν  in the Philosophy of Aristotle, [w:] The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, http://www.bgsu.edu/pdc/