Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Elwira Bolek

mgr Elwira Bolek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
081-537-26-90
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020


poniedziałek 11.00-12.00


piątek 8.40-9.40


 

O sobie

Życiorys naukowy

2010 – obrona pracy licencjackiej Zależność, uzależnienie w relacji „człowiek – świat”. Językowy obraz uzależnienia, zależności w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Marcina Świetlickiego, napisanej w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki pod kierunkiem dr Doroty Filar.

2011 – obrona pracy dyplomowej Część całości – postać ludzka, wykonanej w Katedrze Projektowania i Grafiki pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Markiewicza, prof. PR.

2012 – obrona pracy magisterskiej Obraz śmierci w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, napisanej w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej.

Publikacje:
A ja znowu ten wiersz piszę od początku i nie umiem skończyć – „bliźniacze” wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego we wzajemnym kontekście, w: Tekst - Kontekst - Intertekst, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Lublin 2013, s. 139-150.

Śmierć jako postać kobieca w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, „Investigationes Linguisticae” XXX, 2014, wyd. specjalne Język w Poznaniu, t. 4, red. K. Juszczyk, B. Mikołajczyk, J. Taborek, W. Zabrocki, Poznań 2014, s. 11-22.

Interpretacja plakatu artystycznego w przekazie medialnym, [w:] Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. M. Marczak, Olsztyn 2014, s. 31-40.

Interpretacja plakatu artystycznego jako działanie na tekstach, [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot, Lublin 2015, s. 257-267.

Artystyczny język sztuki plakatu, [w:] Interpretácie sveta v jazyku, red. P. Káša, R. Tokarski, M. Vojteková, Prešov 2015, s. 230-238.

Metodologia amalgamatów kognitywnych w interpretacji plakatów artystycznych, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A.Walecka-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 223-234.

Transformacje znaków z przestrzeni publicznej w plakacie społecznym [w:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2016, s. 83-90.

Plakat artystyczny – przekaz multimodalny, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. Tom pierwszy. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 465-474.

Konotacje antroponimów w plakatach teatralno-operowych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, 45-59.

Symbole w polskim plakacie artystycznym. Interpretacje semantyczno-kulturowe, [w:] Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, red. M. Giger, H. Kosáková, M. Příhoda, Praga 2017, 151-168.

Gra znakami i znaczeniami w polskim artystycznym plakacie teatralnym, [w:] "LingVaria" 2018, nr 1, s. 245-254. 

http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/139206133/LingVaria-1-25-2018+ebook.pdf/cd0b4823-bf7c-4f3a-8c46-fa82092e7068 

Język i obraz w plakacie teatralnym – analizy multimodalne, [w:] Współczesne media – media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, s. 165-175.