Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Janusz Szczodrak

Telefon
81 5375909
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 10 - 11 czwartek 10 - 11

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Urodził się 1 grudnia 1950 roku w Starachowicach i tam otrzymał wykształcenie podstawowe i średnie. W 1968 roku podjął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii). Tytuł magistra biologii w zakresie mikrobiologii uzyskał w roku 1973. Rok wcześniej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej UMCS (później Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej, a obecnie Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej), gdzie przeszedł wszystkie kolejne szczeble awansu naukowego i zawodowego, do uzyskania w 1999 roku tytułu naukowego profesora nauk biologicznych a w 2006 roku stanowiska profesora zwyczajnego. Od 01.10. 2018 r. pracuje na stanowisku profesora. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS, a w latach 1999-2019 pełnił funkcję dyrektora tego Instytutu i kierownika Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej. W latach 2004-2008 był kierownikiem Centrum Biotechnologii UMCS. Od 01.10. 2019 r. do 31.08. 2020 r.  był kierownikiem Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej.

Profesor Szczodrak odbył staże naukowe w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wymiany międzynarodowej odwiedził kilka ośrodków naukowo-dydaktycznych i firm biotechnologicznych na Litwie i w Szwecji. Był stypendystą Uniwersytetu im. Karola Franciszka i Politechniki w Grazu (Austria), a jako post-doctoral visiting scientist pracował naukowo przez dwa lata w Waszyngtońskim Uniwersytecie Stanowym w Pullman, USA.

Jego bogaty dorobek naukowy (243 autorskie i współautorskie pozycje, w tym 79 prac z listy JCR i 6 patentów) oraz recenzencki (139 pozycji), ściśle związany z problematyką biotechnologiczną, wniósł trwały wkład w rozwój polskiej i światowej biotechnologii i znalazł w niej szeroki oddźwięk (1121 cytowań, indeks h 20, WoS). Opublikowane prace są cytowane w książkach oraz wysokiej rangi pracach przeglądowych i czasopismach specjalistycznych. Problematyka badawcza profesora dotyczyła kilkunastu zagadnień. Aktualnie obiektem jego głównych zainteresowań naukowych są enzymy i polisacharydy biorące udział w powstawaniu i zapobieganiu próchnicy zębów, aktywność przeciwpróchnicza wybranych ekstraktów roślinnych oraz właściwości immunomodulacyjne, prebiotyczne i przeciwnowotworowe grzybowych alfa-(1,3)-glukanów. Na szczególne uznanie zasługuje nowatorski cykl badań nad bakteryjnymi lub grzybowymi enzymami (mutanazami) i ich praktycznym użyciem do rozkładu płytki nazębnej. Otwiera to nową drogę do skutecznej profilaktyki i terapii próchnicy zębów. Wyniki badań nad możliwością efektywnego wykorzystania drobnoustrojowych enzymów w dentystyce zostały dostrzeżone i upowszechnione w środowisku lubelskim i ogólnopolskim. Wyrazem tego były liczne referaty wygłoszone przez profesora na sesjach naukowych oraz wywiady udzielone w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz informacje zamieszczone w serwisach internetowych i czasopismach branżowych. Kierownik kilku projektów badawczych (w tym projektu wysokonakładowego) posiadający duże doświadczenie w ich opracowywaniu i zarządzaniu.  Jest również aktywny w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi w celu wspólnego pozyskiwania środków finansowych na badania lub komercjalizację otrzymanych w wyniku badań bioproduktów. Główny twórca, pierwszej w Europie, przemysłowej technologii produkcji biopreparatu zwalczającego próchnicę zębów

Jeden z głównych twórców lubelskiej biotechnologii. Brał udział w powołaniu, organizacji bazy lokalowej i opracowaniu programów dydaktycznych dla tego kierunku studiów. Osiągnięcia dydaktyczne prof. Szczodraka to przede wszystkim opracowanie programu wykładów i ćwiczeń z mikrobiologii przemysłowej, technologii wykorzystujących odpady organiczne, technologii bioenergetycznych oraz społecznych i prawnych aspektów biotechnologii. Jest również współautorem skryptu do ćwiczeń z mikrobiologii przemysłowej. Z zespołu badawczego prof. Szczodraka dwie osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Był promotorem 2 doktoratów, 101 prac magisterskich i 33 licencjackich. Recenzował m.in. dwa postępowania o nadanie tytułu profesora, cztery habilitacje, 7 prac doktorskich, 87 prac magisterskich, 9 prac licencjackich, projekty badawcze oraz artykuły ukazujące się w czasopismach specjalistycznych.  

Za pracę naukową, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną prof. Szczodrak był wyróżniany nagrodą zespołową Sekretarza Naukowego PAN, 2-krotnie nagrodami indywidualnymi Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkunastokrotnie indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Rektora UMCS (w tym rocznym stypendium za wyróżniające się osiągnięcia w pracy naukowej). Otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia na II Krajowym Kongresie Biotechnologii za najlepszą pracę eksperymentalną z zakresu biotechnologii. Jedna z kierowanych przez profesora prac magisterskich została wyróżniona jako najlepsza w Polsce praca dyplomowa z biotechnologii w prestiżowym konkursie „Bądź liderem w świecie nauki w Polsce”. W UMCS otrzymał najwyższą nagrodę naukową „Marii Curie” za „Opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów” oraz odznakę honorową Prezesa Rady Ministrów RP „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Za opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mutanazy został wyróżniony przez wiodące media lubelskie tytułem „Bene Meritus Terrae Lublinensi” w kategorii Nauka oraz nominowany przez kapitułę Kuriera Lubelskiego do tytułu „Człowieka Roku 2013”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiej Federacji Biotechnologii, Krajowej Sieci Naukowej „Biokataliza Stosowana”. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komisji Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie. Jego biogramy opublikowano w kilku słownikach biograficznych (Współcześni uczeni polscy, Złota Księga Nauk Przyrodniczych, Złota Księga Nauki Polskiej - Naukowcy Zjednoczonej Europy czy Złota Księga Nauki Polskiej - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości), co świadczy o wyróżniającej się aktywności zawodowej.

Bierze aktywny udział w pracach organizacyjnych i społecznych na terenie Wydziału i Uczelni. Uczestniczył w powołaniu i organizacji Związku Zawodowego „Solidarność” w UMCS. Koordynował prace zmierzające do powstania w UMCS Centrum Biotechnologii jako jednostki powołanej do współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Przygotowywał wnioski o dotacje z UE, dzięki którym wydział otrzymał duże środki na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R. Senator UMCS w kadencjach 2008-2012 oraz 2016-2020. Członek licznych Komisji Wydziałowych i Rektorskich.

Najbliższa rodzina to żona Bożenna, absolwentka biologii UMCS, zamężna córka Anna (pracownik Biblioteki Głównej UMCS) i wnuczka Natalia.

Zainteresowania pozanaukowe to ogród, turystyka, wędkarstwo, nowości techniczne i książki.

In English, see

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1801-9466

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Janusz_Szczodrak2

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

SZCZODRAK, J.: Biosynthesis of citric acid in relation to the activity of selected enzymes of the Krebs cycle in Aspergillus niger mycelium. European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology, 13, 107-112, 1981.

SZCZODRAK, J., ILCZUK, Z., ROGALSKI, J., LEONOWICZ , A.: Intensification  of oak sawdust enzymatic hydrolysis by chemical or hydrothermal pretreatment. Biotechnology and Bioengineering, 28, 504-510, 1986.

SZCZODRAK, J.: Production of cellulases and xylanase by Trichoderma reesei F-522 on pretreated wheat straw. Acta Biotechnologica, 8, 509-515, 1988.

SZCZODRAK., TARGOŃSKI, Z.: Selection of thermotolerant yeast strains for simultaneous  saccharification and  fermentation of cellulose. Biotechnology and Bioengineering, 31, 300-303, 1988.

SZCZODRAK, J.: The enzymatic hydrolysis and fermentation of pretreated wheat straw to ethanol. Biotechnology and Bioengineering,  32, 771-776, 1988.

SZCZODRAK, J.: The use of cellulases from a b-glucosidase-hyperproducing mutant of Trichoderma reesei in simultaneous saccharification and fermentation of wheat straw. Biotechnology and Bioengineering, 33, 1112-1116, 1989.

SZCZODRAK, J., TARGOŃSKI, Z.: Simultaneous saccharification and fermentation of cellulose: effect of ethanol and cellulases on particular stages. Acta Biotechnologica, 9, 583-592, 1989.

SZCZODRAK, J.,  POMERANZ, Y.: Starch and enzyme-resistant starch from high-amylose barley. Cereal Chemistry, 68,  589-596, 1991.

CZUCHAJOWSKA, Z.,  SZCZODRAK, J.,  POMERANZ, Y.: Characterization and estimation of  barley polysaccharides by near-infrared spectroscopy. I. Barleys, starches, and b-D-glucans. Cereal Chemistry, 69, 413-418, 1992.

SZCZODRAK, J.,  CZUCHAJOWSKA, Z., POMERANZ, Y.: Characterization and estimation of  barley polysaccharides by near-infrared spectroscopy. II. Estimation of total  b-D-glucans. Cereal Chemistry, 69, 419-423. 1992.

SZCZODRAK, J., POMERANZ, Y.: Starch-lipid interactions and formation of resistant starch in high-amylose barley. Cereal Chemistry, 69, 626-632, 1992.

SZCZODRAK, J., PLESZCZYŃSKA, M., FIEDUREK, J.: Penicillium notatum 1 a new source of dextranase. Journal of  Industrial  Microbiology, 13, 315-320, 1994.

FIEDUREK, J., SZCZODRAK,  J.,  ROGALSKI, J.: Seeds as natural matrices for immobilization of  Aspergillus niger mycelium producing pectinases. Journal of Applied Bacteriology, 78, 409-412, 1995.

PLESZCZYŃSKA, M., ROGALSKI, J., SZCZODRAK, J., FIEDUREK, J.: Purification and some properties of an extracellular dextranase from Penicillium notatum. Mycological Research, 100, 681-686, 1996.

SZCZODRAK, J. FIEDUREK, J.: Technology for conversion of lignocellulosic biomass to ethanol. Biomass and Bioenergy, 10, 367-375, 1996.

PLESZCZYŃSKA, M., SZCZODRAK, J.,  ROGALSKI, J., FIEDUREK, J.: Hydrolysis of dextran by Penicillium notatum dextranase and identification of final digestion products. Mycological Research, 101, 69-72, 1997.

SZCZODRAK, J., SZEWCZUK, D., ROGALSKI, J., FIEDUREK, J.: Selection of yeast strain and fermentation conditions for high-yield ethanol production from lactose and concentrated whey. Acta Biotechnologica, 17, 51-61, 1997.

ROGALSKI, J., SZCZODRAK, J., PLESZCZYŃSKA, M., FIEDUREK, J.: Immobilisation and kinetics of Penicillium notatum dextranase on controlled porous glass. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 3, 271-283, 1997.

SZCZODRAK, J., WIATER, A.: Selection of method for obtaining an active lactase preparation from Penicillium notatum. Journal of Basic Microbiology, 38, 79-83, 1998.

WIATER, A., CHOMA, A., SZCZODRAK, J.: Insoluble glucans synthesized by cariogenic streptococci: a structural study. Journal of Basic Microbiology, 39, 265-273, 1999.

SZCZODRAK, J.: Hydrolysis of lactose in whey permeate by immobilized b-galactosidase from Penicillium notatum. Acta Biotechnologica, 19, 235-250, 1999.

SZCZODRAK, J.: Hydrolysis of lactose in whey permeate by immobilized b-galactosidase from Kluyveromyces fragilis. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 10, 631-637, 2000.

WIATER, A., SZCZODRAK, J.: Selection of method for obtaining an active mutanase preparation from Trichoderma harzianum. Biotechnology Letters, 23, 427-431, 2001.

WIATER, A., SZCZODRAK, J., ROGALSKI, J.: Purification and characterization of an extracellular mutanase from Trichoderma harzianum. Mycological Research, 105, 1357-1363, 2001.

WIATER, A., SZCZODRAK, J., ROGALSKI, J.: Hydrolysis of mutan and prevention of its formation in streptococcal films by fungal µ-D-glucanases. Process Biochemistry, 39, 1481-1489, 2004.

WIATER, A., SZCZODRAK, J., PLESZCZYŃSKA, M., PRÓCHNIAK, K: Production and use of mutanase from Trichoderma harzianum for effective degradation of streptococcal mutans. Brazilian Journal of Microbiology, 36, 137-146, 2005.

ROGALSKI, J., SZCZODRAK, J., JANUSZ, G.: Manganese peroxidase production in submerged cultures by free and immobilized mycelia of Nematoloma frowardii. Bioresource Technology, 97, 469-476, 2006. 

PLESZCZYŃSKA, M., MAREK-KOZACZUK, M., WIATER, A., SZCZODRAK, J.: Paenibacillus strain MP-1: a new source of mutanase. Biotechnology Letters, 29, 755-759, 2007. 

JANUSZ, G., ROGALSKI, J., SZCZODRAK, J.: Increased production of laccase by Cerrena unicolor in submerged liquid cultures. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 23, 1459-1464, 2007.

WIATER, A.,  SZCZODRAK, J., PLESZCZYŃSKA, M.: Mutanase induction in Trichoderma harzianum by cell wall of Laetiporus sulphureus and its application for mutan removal from oral biofilms.  Journal of Microbiology and Biotechnology, 18, 1335-1341, 2008.

PLESZCZYŃSKA, M., WIATER, A., SZCZODRAK, J.: Mutanase from Paenibacillus sp. MP-1 produced inductively by fungal α-1,3-glucan and its potential for the degradation of mutan and Streptococcus mutans biofilm. Biotechnology Letters, 32, 1699-1704, 2010.

WIATER, A., PADUCH, R., PLESZCZYŃSKA, M., PRÓCHNIAK, K., CHOMA, A., KANDEFER-SZERSZEŃ, M., SZCZODRAK, J.: α-(1→3)-D-Glucans from fruiting bodies of selected macromycetes fungi and the biological activity of their carboxymethylated products. Biotechnology Letters, 33, 787-795, 2011.

WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M., SZCZODRAK, J., JANUSZ, G. Comparative studies on the induction of Trichoderma harzianum mutanase by α-(1→3)-glucan-rich fruiting bodies and mycelia of Laetiporus sulphureus. International Journal of Molecular Sciences, 13, 9584-9598, 2012.

WIATER, A., PADUCH, R., CHOMA, A., PLESZCZYŃSKA, M., SIWULSKI, M., DOMINIK, J., JANUSZ, G., TOMCZYK, M., SZCZODRAK, J.: Biological study on carbomethylated (1→3) α-D-glucans from fruiting bodies of Ganoderma lucidum. International Journal of Biological Macromolecules, 51, 1014-1023, 2012.

WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M., PRÓCHNIAK, K., SZCZODRAK, J.: Structural diversity of streptococcal mutans synthesized under different culture and environmental conditions and its effect on mutanase synthesis. Molecules, 17, 11800-11815, 2012.

PLESZCZYŃSKA, M., BOGUSZEWSKA, A., TCHÓRZEWSKI, M., WIATER, A., SZCZODRAK, J. Gene cloning, expression, and characterization of mutanase from Paenibacillus curdlanolyticus MP-1. Protein Expression and Purification, 86, 68-74, 2012.

CHOMA, A., WIATER, A., KOMANIECKA, I., PADUCH, R., PLESZCZYŃSKA, M., SZCZODRAK, J.: Chemical characterization of a water insoluble (1→3)-α-D-glucan from an alkaline extract of Aspergillus wentii. Carbohydrate Polymers, 91, 603-608, 2013.

PLESZCZYŃSKA, M., WIATER, A., SIWULSKI, M., SZCZODRAK, J. Successful large-scale production of fruiting bodies of Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill on an artificial substrate. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 29, 753-758, 2013.

WIATER, A., JANCZAREK, M., CHOMA, A., PRÓCHNIAK, K., KOMANIECKA, I., SZCZODRAK, J.:Water-soluble (1→3), (1→4)-α-D-glucan from mango as a novel inducer of cariogenic biofilm-degrading enzyme. International Journal of Biological Macromolecules, 58, 199-205, 2013.

WIATER, A., PADUCH, R., CHOMA, A., STĄCZEK, S., PLESZCZYŃSKA, M., TOMCZYK, M., LOCATELLI, M., SZCZODRAK, J.: (1→3)-α-D-Glucans from Aspergillus spp.: structural characterization and biological study on their carboxymetylated derivatives. Current Drug Targets,16, 1488-1494, 2015.

PLESZCZYŃSKA, M., WIATER, A., JANCZAREK, M., SZCZODRAK,J.: (1®3)-a-D-Glucan hydrolases in dental biofilm prevention and control: A review. International Journal of Biological Macromolecules,79, 761-778, 2015.

PLESZCZYŃSKA, M., WIATER, A., SIWULSKI, M., LEMIESZEK, M.K., KUNASZEWSKA, J., KACZOR, J., RZESKI, W., JANUSZ, G., SZCZODRAK, J.: Cultivation and utility of Piptoporus betulinus fruiting bodies as a source of anticancer agents. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 32:151, DOI 10.1007/s11274-016-2114-4, 1-9, 2016.

WIATER, A., CHOMA, A., KOMANIECKA, I., PLESZCZYŃSKA, M., SIWULSKI, M., POLAK, P., JANUSZ, G., SZCZODRAK, J.: Fruiting bodies of Hericium erinaceus (Bull.) Pers. – a new source of water-insoluble (1→3)-α-D-glucan. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 85 (3), 1-6 (DOI: 10.5586/asbp.3506), 2016.

OSIŃSKA-JAROSZUK, M., WIATER, A., CHOMA, A., PLESZCZYŃSKA, M., JASZEK, M., JANUSZ, G., SKOWRONEK, M., SZCZODRAK, J.: (1→3)-α-D-Glucan from fruiting body and mycelium of Cerrena unicolor (Bull.) Murrill: structural characterization and use as a novel inducer of mutanase. International Journal of Polymer Science. Volume 2017, Article ID 1249134,  9 pages, doi.org/10.1155/2017/1249134.

PLESZCZYŃSKA, M., WIATER, A., BACHANEK, T., SZCZODRAK, J.: Enzymes in therapy of biofilm-related oral diseases. Biotechnology and Applied Biochemistry. DOI: 10.1002/bab.1490, 10 pages, 2016., 64, 337-346, 2017.

FIEDUREK, J., TRYTEK, M., SZCZODRAK, J.: Strain improvement of industrially important microorganisms based on resistance to toxic metabolites and abiotic stress. Journal of Basic Microbiology, DOI 10.1002/jobm.201600710, 15 pages, 57, 445-459, 2017.

PLESZCZYŃSKA, M., LEMIESZEK, M.K., SIWULSKI, M., WIATER, A., RZESKI, W., SZCZODRAK, J.:Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus) - the Iceman’s polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2017, 33 (5):83,12 pages, DOI 10.1007/s11274-017-2247-0, 2017.

WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M., PIETRYKOWSKA‐TUDRUJ, E., JANCZAREK, M.,  STANIEC, B.,  SZCZODRAK, J.: Isolation and characterization of a-(1→3)-glucan-degrading bacteria from the gut of Diaperis boleti feeding on Laetiporus sulphureus. Entomological Science, 22, 36-41, 2019.

WIATER, A., PADUCH, R., TROJNAR S., CHOMA A., PLESZCZYŃSKA M., ADAMCZYK P., PIĘT M., PRÓCHNIAK, K., SZCZODRAK, J., STRAWA, J, TOMCZYK. M.: The effect of water-soluble polysaccharide from jackfruit (Artocarpus heterophyllus, Lam.) on human colon carcinoma cells cultured in vitro. Plants. 9, 103; doi:10.3390/plants9010103, pp. 2-16, 2020.

 

Patenty:       

SZCZODRAK, J., WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M: Preparat do usuwania biofilmu jamy ustnej. Patent PL nr 199056, 2008.

SZCZODRAK, J., WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M: Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu.  Patent PL nr 207354, 2010.

SZCZODRAK, J., WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M: Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu.  Patent PL nr 208395, 2011.

WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M., SZCZODRAK J., SIWULSKI, M., BIERNACKI, J.K: Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Patent PL nr 219753, 2015

WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M., SZCZODRAK, J.: Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej  i produktach spożywczych. Patent PL nr 219392, 2015.

WIATER, A., PLESZCZYŃSKA, M., SZCZODRAK, J., SIWULSKI, M., BIERNACKI, J.K.: Sposób hodowli owocników porka brzozowego. Patent PL nr 221966, 2016.

 

Projekty badawcze:

Projekt  nr 6 P04B 015 08 p.t. ,,dekstranaza grzyba Penicillium notatum - oczyszczenie i unieruchomienie enzymu oraz jego wykorzystanie do hydrolizy ciągłej dekstranu łącznie z identyfikacją  jej produktów końcowych”, finansowany w latach 1995-1996 z środków Komitetu Badań Naukowych. Kierownik.

Projekt nr NN303 3576 33 p.t. „otrzymywanie biopreparatów aktywnych w profilaktyce próchnicy zębów i usuwaniu płytki protez u ludzi – badania podstawowe i aplikacyjne”, finansowany w latach 2007-2009 z środków MNiSW. Kierownik.

Projekt nr KB/46/13110/IT1-B/U/08 p.t. „opracowanie technologii produkcji preparatów enzymatycznych efektywnych w profilaktyce próchnicy zębów i oczyszczaniu protez zębowych u ludzi oraz utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej u zwierząt”, finansowanego w latach 2008-2012 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”. Kierownik.

Projekt badawczcy nr POIR.02.03.02-06-0008/15-00 pt. „Zakup usługi polegającej na opracowaniu kompozycji innowacyjnego, stabilnego płynu do płukania jamy ustnej zawierającego enzym mutanazę oraz opracowanie technologii jego produkcji”, finansowany w latach 2016-2018 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca.

Projekt badawczy pt. Wniosek o objęcie wsparciem przedwdrożeniowym wyników badań naukowych i prac rozwojowych, finansowany w 2018 r. przez  „Inkubator Innowacyjności ” (konsorcjum UMCS i KUL w  Lublinie).” i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. Wykonawca.

 

In English, see

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1801-9466

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Janusz_Szczodrak2