Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Surmacz

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ POLITOLOGII, ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Prodziekan
Telefon
5376028
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.pl
Konsultacje

Informuję, że we wrześniu będę na konsultacjach w następujących terminach:


11 września - 10.30-12.00


19 września - 9.30-11.00


25 września - 9.30-11.00


Proszę jednak, aby Państwo sprawdzali w ogłoszeniach na stronie Wydziału czy terminy te nie ulegną zmianie.


Ponadto informuję, że egzamin poprawkowy z Prawa międzynarodowego publicznego odbędzie się 18 września o godz. 16.00


Beata Surmacz


 


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie:
1986 – ukończenie studiów na kierunku nauki polityczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2001 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe

2015 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

 

Zainteresowania badawcze:
Polityka wschodnia Polski, a szczególnie stosunki polsko-ukraińskie; Ewolucja form, funkcji, metod i technik dyplomatycznych; Prawo dyplomatyczne;Teoria stosunków międzynarodowych.


Ważniejsze publikacje:

Monografie
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002

Nowe oblicza dyplomacji (red.), Lublin 2013

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (red.), Lublin 2014

Ewolucja współczesnej dyplomacji, Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015

Artykuły
Scenariusze przyszłych stosunków polsko-ukraińskich [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, pod red. T. Łoś-Nowak i A. Dudek, Legnica 2002


Służba dyplomatyczna i konsularna [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006


Stosunki Ukrainy z Polską [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, pod red. M. Pietrasia i T. Kapuśniaka, Lublin 2007

Dyplomacja w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, Dyplomacja w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, pod red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008

Dyplomacja niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych, [w:] Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, pod red. A. Pawłowskiej, Wydawnictwo WSPA Lublin 2010, s.47-65

Ewolucja polityki zagranicznej Polski wobec Ukrainy [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji, pod red. H. Chałupczaka, M. Pietrasia, P. Tośka, Zamość 2010

Ukraina: aspiracje, ograniczenia, nadzieje [w:] Polityka zagraniczna: aktorzy, strategie, potencjały, pod red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011

Kto jest dziś dyplomatą, [w:] Nowe oblicza Dyplomacji, Lublin 2013

Wstęp, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013, s. 7-20

 „Ambasady regionów” – przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2013

Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietras (red.), Warszawa 2013

Analiza zmian struktury organizacyjnej MSZ Polski po 1989 r. [w:] Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, A. Kruk (red.), Łódź 2013

„Dyplomacja” organizacji pozarządowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, nr 1 (t.49), s. 51–70

Misje specjalne wysokiej rangi w praktyce dyplomacji Polski po 1989 roku, [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 51–70

Wpływ nowych technologii na funkcje współczesnej dyplomacji, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, M. Kosienkowski, B. Piskorska (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 17–43

Celebrowanie orderów i odznaczeń, [w:] Ordery i odznaczenia w III RP. Wybrane zagadnienia prawno-ustrojowe, P. Jakubowski, R. Tabaszewski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 87–101

Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowy model dyplomacji?, [w:] W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, A. Dudek (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 327–344

Ewolucja struktur organizacyjnych polskiej dyplomacji w zakresie promocji Polski na arenie międzynarodowej, [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. 2: 1945–2000, E. Alabrudzińska (red.), Wydawnictwo Mado, Toruń 2015, s. 315–344

Inne

B. Surmacz, Z. Smutek, J. Maleska, Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony część I.  Podręcznik. Seria: Odkrywamy na nowo. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2013

B. Surmacz, Z. Smutek, J. Maleska, Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony część II.  Podręcznik. Seria: Odkrywamy na nowo. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2013

Inne osiągnięcia (granty, stypendia, itd.):
1997 – staż naukowy w Sussex University w ramach programu TEMPUS
1997 - 1999 – grant badawczy Open Society Institute
1998 – staż naukowy w Aix – en Provance w ramach programu TEMPUS
2003 – nagroda Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za monografię Współczesne stosunki polsko-ukraińskie
2004 – nominacja do nagrody im. J. Giedrojcia za monografię Współczesne stosunki polsko-ukraińskie

Prowadzone zajęcia
1. Prawo dyplomatyczne i konsularne - WY SUM SM stacjonarne
2. Prawo międzynarodowe - WY SM i Bezpieczeństwo- stacjonarne
3. Prawo międzynarodowe - WY Bezpieczeństwo niestacjonarne
4. Podstawy stosunków międzynarodowych - WY Bezpieczeństwo niestacjonarne
5. Organizacja i techniki służby zagranicznej - KW SM stacjonarne

6. Protokół dyplomatyczny - CA SUM SM stacjonarne

7. Korespondencja dyplomatyczna – CA SUM SM stacjonarne

8. Dyplomacja publiczna Polski - WY+CA SUM SM stacjonarne