Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Stępnik

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Telefon
81 5372674
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W SEMESTRZE LETNIM R. AKAD. 2019/2020:


Czwartki 9.30-10.30


Piątek 14.00-15.00 


(Nowa Humanistyka, pok. 303)

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

 

Życiorys naukowy:

Wykształcenie

 • 1978-1981 – UMCS – studia historyczne – magisterium
 • 1990 – Uniwersytet Warszawski – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej
 • 1999 – UMCS – habilitacja w zakresie historii nowożytnej i dydaktyki historii

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1981-1983 – nauczyciel historii w szkołach podstawowych i średnich
 • 1983-2004 – Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie
 • 1983-1984 – asystent.
 • 1984-1990 – starszy asystent.
 • 1991-2002 – adiunkt.
 • od 2002 – profesor nadzwyczajny UMCS.
 • 2002-2005 – prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS.
 • wykłady w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i Międzynarodowej Szkole Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. 

Nagrody naukowe i odznaczenia:

 • 1987 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za skrypt: Problemy edukacji historycznej młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1986, ss. 313 (współautorstwo).
 • 2000 – nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795-1918, Lublin 1998, ss. 320.
 • 2004, 2005 - nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 • 2013 - Srebrny Krzyż Zasługi.

Autor 257 publikacji. Ważniejsze z nich:

 • Problemy edukacji historycznej i obywatelskiej młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1986 [druk: 1987], ss. 313 (współautorstwo).
 • Historia regionalna i lokalna w Polsce 1918-1939. Badania i popularyzacja, Warszawa 1990, ss. 278.
 • The Interwar Period in Polish History Handbooks of the Last Fifty Years, [in:] National Identity and Historical Self-Image. An Analysis of History-Schoolbooks, Amsterdam 1994, s. 28-34.
 • Uczymy historii. Poradnik. Klasa 8, Warszawa1997, ss. 174 (współautorstwo).
 • Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795-1918, Lublin 1998, ss. 320.
 • Die nationalsozialistischen Verbrechen in polnischen Geschichtsbűchern, [in:] Die Verbrechen des Nationalsozialismus im Geschichtsbewußtsein in der historischen Bildung in Deutschland und Polen, Hg. T. Kranz, Lublin 1998, s. 119-154.
 • Historia. Program nauczania w klasach 1-3 gimnazjum, Warszawa 1999, ss. 72 (współautorstwo).
 • Historia a literatura, kontrowersje wokół powstania Chmielnickiego na przełomie XIX i XX w., [w:] Historia, poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów 2000, s. 151-167.
 • Historia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Warszawa 2002, ss. 51 (współautorstwo).
 • Władza, państwo, społeczeństwo. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VI, Warszawa 2002, ss. 183 (współautorstwo).
 • „Słowo” z Podola. Stosunki polsko-ukraińskie w myśli historycznej Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego, „Pamiętnik Kijowski”, t. 7, Polacy na Podolu, red. H. Stroński, Kijów 2004, s. 377-388.
 • Ukraina, Litwa, Białoruś w "Zeszytach Historycznych" (1962-1991), [w:] Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką. Studia i szkice w czterdziestą rocznicę "Zeszytów Historycznych", red. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Łódź 2005, s. 51-68.
 • Historia regionalna i lokalna – problemy metodologiczne i dydaktyczne. „Дрогобицький Краєзнавчий Збірник”, випуск Х, 2006 [druk: 2007], s. 310-318.
 • „Swój” i „obcy” w polskiej myśli historycznej – problemy teoretyczne, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, wstępem opatrzył J. Maternicki, Rzeszów 2008, s. 33-43.
 • Polska-Ukraina. Idea strategicznego partnerstwa a edukacja historyczna (perspektywa polska), [w:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття, НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича; голова редколегії Я. Ісаєвич, упорядники М. Литвин, В. Футала, Львів, 2008 [druk: 2009], s. 19-27.
 • Historia zamknięta w podręcznikach. O teoretycznych i metodologicznych problemach konstruowania obrazów przeszłości w edukacji szkolnej, „Науковий Bісник Волинського Національного Університету ім. Лесі Українки”. Історичні Науки, Луцьк 2009 [druk 2010], № 22, s. 318-324.
 • Mity i stereotypy historiograficzne a pamięć historyczna, [w:] Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі, yпоряд. В. В. Масненко, Ю. П. Присяжнюк (Серія „Історіографічні студії”), Черкаси 2011, s. 17-22.
 • Pogranicze jako przestrzeń badawcza, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t. 1, Rzeszów 2011, s. 13-20.
 • Tradycje grunwaldzkie w XX wieku, [w:] 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 600. rocznicę bitwy, red. G. Jakimińska, Z. Nasalski, R. Szczygieł, Muzeum Lubelskie, Lublin, 2012, s. 105-115.
 • Oblicza współczesnej kultury Chełma. Instytucje – twórcy – dokonania, Chełm 2011 [druk: 2012], ss. 319 (współredakcja)
 • Rola wizyty w muzeum-miejscu pamięci z punktu widzenia dydaktyki historii, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku, red. T. Kranz, Lublin 2012, s. 51-63.
 • Aksjologiczny wymiar antynomii swój-obcy. Uwagi historyka, [w:] O wartościach i wartościowaniu. Historia – Literatura – Edukacja, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2012, s. 116-129.
 • Mit Kozaczyzny w historiografii polskiej XIX i XX wieku, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa-Łódź 2012, s. 365-383.
 • The Role of the Visit to a Memorial Museum from the Point of View of the Didactics of History, [w:] Educational Visits to the State Museum at Majdanek. A Guide for Teachers, ed. T. Kranz, transl. by W. Brand, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2013, s. 51-63.
 • Museum Education in Poland: its Present State and Needs, “Disputationes Scientificae Universitatis Catolicae in Ružomberok” R. XIII, 2013, nr 3, s. 171-181.
 • Dydaktyka historii wobec wyzwań edukacyjnych w muzeach, [w:] Edukacja muzealne w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, Lublin 2013, s. 69-81 (współautorstwo i współredakcja).
 • O czym historycy lubią pisać najbardziej? [w:] Wokół historii… Historia wokół. Studia, red. A. Konopka, A. Brzostek, Białystok 2013, s. 209-219.
 • Regional, Patriotic and Multicultural Education in Poland, “Гірська Школа Українських Карпат” 2013, nr 8-9, s. 226-231 (współautorstwo).
 • Stereotyp jako struktura badawcza, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX w., red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak, Gdańsk 2013, s. 111-124.
 • Co nowego w historii najnowszej? Perspektywa historiograficzna? [w:] Toruńskie spotkania Dydaktyczne X. Kierunki badań dydaktycznych i kierunki zmian edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 96-109.
 • Tożsamość narodowa w dyskursie naukowym i dydaktycznym, [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013, s. 77-90.
 • Antemurale christianitatis – dzieje mitu obrony Europy Zachodniej, „Bezpieczeństwo: Świat – Region – Polska. Security World – Region – Poland”, 2013, s. 95-105.
 •  Nowe czasy. Czy muzea są przyjaciółmi współczesnej edukacji? „Wiadomości Historyczne” R. LVII, 2014, nr 4, s. 13-18.
 • Historia regionalna i lokalna na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1918-1939 [w:] Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія, за редакцією Л. Зашкільняка та П. Сєрженги, ПАІС, Львів 2015, c. 154-166.
 • Mit Słowiańszczyzny w historiografii polskiego romantyzmu, [w:] Historia: ciągłość i zmiana. Studia ofiarorowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu, red. M. Hoszowska, J. Pisulińska, P. Sierżęga, Rzeszów 2016, s. 207-220.
 • Turystyka historyczna jako kierunek studiów akademickich, „Scriptorium Nostrum” Chersoń 2017, nr 2 (8), s. 408-452 (współautorstwo z M. Auszem, J. Bugajską-Więcławską, D. Szewczukiem).