Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Stawinoga

dr Ewa Stawinoga
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
815372627
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ewa.stawinoga@poczta.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2022/2023 (gab. 406, IVp. NH):


poniedziałek: 10.00 – 11.00; 13.15-13-45


czwartek: 10.00 – 11.00; 12.30-13.00


 


 

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Filologicznym UMCS, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego; zatrudniona na UMCS od 2003 roku, obecnie na etacie adiunkta; w 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa (promotor — prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda).

Specjalność naukowa:literaturoznawstwo

Dziedziny badań:

- twórczość Wiaczesława Iwanowa

- powinowactwa literatury i Biblii

- twórczość Borysa Popławskiego

- twórczość Fiodora Sołoguba

 

Szczęśliwa posiadaczka dyplomu Homo Didacticus

 

Zajęcia dydaktyczne:

- historia literatury rosyjskiej

- analiza dzieła literackiego

- wstęp do literaturoznawstwa

- praktyczna nauka języka rosyjskiego

- zajęcia fakultatywne:

 • "Mit adamicki" w poezji Wiaczesława Iwanowa;
 • Koncepcja poezji i obraz poety w literaturze rosyjskiej. Od Puszkina do Pasternaka;
 • Inspiracje biblijne w literaturze rosyjskiej;  
 • Współczesna rosyjska powieść kryminalna jako przykład literatury masowej;

- seminarium dyplomowe

 • Tematy seminarium dyplomowego:

     - Symbolika biblijna w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku.

     - Mitologiczne i biblijne postaci w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku.

     - Gatunek modlitwy poetyckiej w poezji rosyjskiej. 

 Wybrane prace licenjackie napisane i obronione pod moim kierownictwem naukowym:

 • Миф о змие-сотворителе в поэзии Федора Сологуба
 • Притча о блудном сыне в интерпретации Валерия Брюсова и Николая Гумилева (на материале стихотворения Брюсова Блудный сын и повести Гумилева Блудный сын). Опыт сравнительного анализа
 • Образ Саломеи в поэзии Александра Блока и трагедии Оскара Уайльда Саломея
 • Образ Адама в поэзии акмеистов (на материале стихотворений Николая Гумилева и Сергея Городецкого)
 • „Жизнь короткая, но полная блеска и славы” – образ Ахилла в поэзии избранных русских поэтов XX века
 • Aнгелы в поэзии Ивана Бунина (на материале избранных стихотворений)
 • Образ Клеопатры в поэзии Валерия Брюсова
 • Миф об Орфее и Эвридике в поэзии Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова
 • Образ Юдифи в поэзии русских модернистов (избранные стихотворения)
 • „Прекраснейшей” – Валерия Брюсова и Марины Цветаевой гимны Афродите
 • «О, Архангел Михаил, защищай нас в борьбе...» – стихотворные молитвы Архангелу Михаилу в русской поэзии 
 • «Прошу тебя, ангел Божийи хранитель души моей!» – молитвы Aнгелу Хранителю в русской поэзии

 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

I MONOGRAFIA:

 •  Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa, Lublin 2012, ss. 260

 II ARTYKUŁY:

 •   «Библейский текст» в творчестве Вячеслава Иванова, w: „Rossica Lublinensia II”. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i W. Kowalczyka, Lublin 2002, s. 95-109.
 • Mit adamicki w cyklu poetyckim Wiaczesława Iwanowa Римский Дневник 1944 года (Dwie interpretacje), „Slavia Orientalis” 2004, nr 1, s. 21-39. 
 • Symbolika drzewa życia jako przykład „dialogu kultur” w poezji Wiaczesława Iwanowa, „Slavia Orientalis” 2005, nr 3, s. 369-386.
 • Symbolika ziarna-kłosa w twórczości Wiaczesława Iwanowa, „Slavia Orientalis” 2008, nr 1, s. 61-82. 
 • Ziarno-kłos jako symbol i wyraz wspólnotowego lęku przed apokalipsą na przykładzie utworów Wiaczesława Iwanowa, [w:] Русская литература в европейском контексте II. Сборник научных работ молодых филологов, Warszawa 2009, s. 235-245.
 • Człowiek – trzcina pytająca: symbolika krzyża w poezji Wiaczesława Iwanowa (na materiale wiersza Krzyż zła), [w:] Русская литература в европейском контексте III. Сборник научных работ молодых филологов, Warszawa 2010, s. 147-155 
 • Per Crucem ad Rosam : różokrzyż w poezji Wiaczesława Iwanowa (na materiale wiersza Rosa in Cruce), [w:] Русская литература: Тексты и контексты I. Сборник научных работ молодых филологов, Warszawa 2011, s. 193-205.
 • Ewa – kusicielka czy uosobienie piękna i niewinności? Ricoeur, Böhme, tradycja judeochrześcijańska a Wiaczesław Iwanow ( na materiale wiersza Поэзия), [w:] Русская литература в европейском контексте: тексты и контексты II, red. J. Damm, P. Hoch, M. Łukaszewicz, J. Piotrowska, Warszawa 2012, s. 137-146.
 • "Carewicz carstwa Montparnasse": narkoman, czy "paryski Dionizos w porwanych spodniach"? - legenda Borysa Popławskiego, "Slavia Orientalis" 2014, nr 2, s. 235-250.
 • "О одиночество, ты всегда со мною ..." - przekleństwo samotności jako znamię losu i twórczości Borysa Popławskiego,  „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 729-744.
 • Dramat poety, czyli Borysa Popławskiego „zmagania z Bogiem”, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2016, t. 16, s. 95-107.
 • Próba ognia, czyli Fiodora Sołoguba egzystencjalne doświadczenie Boga, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. K. Arciszewskiej i U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2018, s. 227-237.
 • Modlitwy poetyckie Fiodora Sołoguba, „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 47-64. 
 • Fiodor Sołogub: pomiędzy Bogiem a diabłem. Wprowadzenie do badań,  „Slavia Orientalis” 2019, nr 2, s. 337-355. 
 • Уж храма божьего бегу я…”. Fiodor Sołogub: od poety religijnego do bogoburcy, „Slavia Orientalis” 2021, nr 1, s. 43-64. 
 • E. Stawinoga, Poeta jako homo viator: o egzystencjalnej i duchowej drodze Fiodora Słoguba, „Slavia Orientalis” 2022, nr 4, s. 705-729.

Ogłoszenia