Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Teresa Sokołowska-Dzioba

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
602622282
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek: 08.15-09.15 (zdalne)

Adres

ul.Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Z problematyką pedutologiczną wiążą się moje zadania dodatkowe. Od roku1995 organizuję przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela dla absolwentów bądź studentów studiów kierunkowych. Kierowałam studiami kwalifikacyjnymi przygotowującymi do pracy przyszłych nauczycieli, prowadzonymi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Zaproponowane założenia koncepcyjne sprzyjały osiaganiu profesjonalizmu przez kształconych nauczycieli podnosząc ich pozycję zawodową.W roku akademickim 1999/2000 po recenzjach i ocenie Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie decyzji MEN o przyjęciu projektu do realizacji kierowałam Podyplomowymi Studiami Umiejętności Wychowaczych. W wyniku podobnej procedury w kolejnym roku akademickim kierowałam dwoma o tej samej nazwie grantami ministerialnymi dla nauczycieli miejskich(7.11) i wiejskich(7.12). Koncepcja i sposób realizacji grantów został bardzo pozytywnie oceniony w ewluacji wewnętrznej, przez słuchaczy i zewnętrznej dokonanej przez pracowników ministerstwa. W roku akademickim 2006/2007 pracowałam w zespole powołanym przez Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nad projektem standardów kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela. W latach 2008/2010 realizowałam grant dydaktyczny UE w ramach konkursu zamkniętego nr/POKL/3.3.2./08,Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe-Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych. W ramach grantu przygotowano dwie publikacje w formie skryptu dla studentów i nauczycieli. Opracowywałam wiele koncepcji i planów studiów wyższych i magisterskich w zakresie kilku specjalności. Prowadziłam seminaria magisrerskie w ramach których wypromowałam ponad 100 magistrów. Wielokrotnie byłam sekretarzem lub członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  Od wielu lat jestem członkiem i uczestniczę w pracach Wydziałowego Zespołu ds Jakości Kształcenia. Od 2010roku jestem członkiem i biorę udział w pracach Zespołu Problemowego Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Od 1983r. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W Oddziale w Lublinie przez 9 lat pełniłam funkcję sekretarza i tyle samo lat wice przewodniczącego. Przez 10 lat byłam członkiem Zarządu Głównego PTP. W 2008roku ukończyłam warsztaty edukacyjne "Komunikacja i rozwiazywanie konfliktów". Dwa lat później certyfikat(160godz.) z zakresu przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego. W oparciu o cykl szkoleń certyfikat "Tutoring i coaching w pracy akademickiej.Jak skutecznie rozwijać  talenty studentów". W dniu 01.10.1995 Prezydent Rzeczpospolitej Poskiej nadał odznaczenie państwowe "BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI";10.10.2014r. "MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ". Od Ministerswa Edukacji Narodowej w dniu 19.072017r. "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".


Działalność naukowa

W początkowym okresie pracy zajmowałam się determinantami powodzeń i niepowodzen szkolnych.Następnie skoncentrowałam się na problematyce familiologicznej, prowadząc badania w trzech problemach węzłowych kierowanych przez prof.dr hab. Zbigniewa Tyszkę, którego centrum zlokalizowane było w UAM w Poznaniu (W11.9;CPBII2;CPBP09.02). Kolejno przedmiotem poszukiwań badawczych uczyniłam efektywność i jakość kształcenia pedagogicznego kandydatów do zawodu nauczyciela oraz kwestie dotyczące partnerstwa edukacyjnego związane ze wspieraniem środowiska rodzinnego w sytuacjach  zagrożenia i wykluczenia społecznego. Aktualnie przedmiot dociekań eksploracyjnych stanowi problematyka otwartości  w relacjach zachodzących w triadzie nauczyciele-uczniowie-rodzice. Rezultaty badań empirycznych i naukowej refleksji znajdują odzwierciedlenie w opracowaniach ukazujących przede wszystkim znaczenie wiedzy i umiejętności  w pracy nauczyciela jako warunek skuteczności podejmowanych przez nauczycieli oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Rolę rodziny jako prymarnego kontekstu rozwojowego jednostki uczyniono tematem publikacji podejmujących kwestie możliwości wspólpracy szkoły z rodzicami. Wyniki dociekań naukowych we wskazanych obszarach  z zakresu wychowania i nauczania wiążą się z określeniem związku umiejętności wychowawczych z jakośią pracy nauczyciela przejawiajacego otwartość w kontaktach społecznych.Podejmowane w badaniach kwestie zostały zamieszczone w około 70 artykułach również publikowanych za granicą i kilku monografiach. W okresie dotychczasowej pracy brałam udział w ponad 60 koferencjach krajowych  i międzynarodowych oraz zjazdach naukowych na większości przedstawiając doniesienia z badań własnych. Jednocześnie przygotowywałam około dziesięciu konferencji naukowych.                                                                             Najważniejsze publikacje: Parents"attitudes and personalities of pupils with different levels of school achievement.W:Europan Journal for High Ability,1995,3,s.190-196;Adaptacja licealistów klas pierwszych do wymagań szkoły a ich środowisko rodzinne. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 1995,1,s.42-50;Ewropejski tendencii pidgotowki wcziteliw i zmini u dialnosti polskich uniwersitetiw.W:Poriwnialnii analiz cuczasnich sistem wiszczoi ocwiti w reformuwanni wiszczoi szkoli.Ukraini,Kijów 1996,s.127-130; Stosowanie przez nauczycieli nowej skali ocen w liceach ogólnokształcących. Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej (red.) M Ochmański, Lublin 1997,s.255-259;Percepcja agresywnych zachowań rodziców przez uczniów odnoszących sukcesy i doznających porażek szkolnych.W:Agresja i przemoc we współczesnym świecie(red.)Z.Brańka,M.Szymański, Kraków 1998, s.58-65;Sukces szkolny ucznia w percepcji przyszłych nauczycieli.Mozliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym(red.) M. Ochmański,Lublin 1999,s.211-216;Nauczyciel a współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji dzieci.W:Edukacja prorodzinna(red)M.Chymuk i D.Topy,Kraków 2000; Edukacja w perspektywie integracji Europy(red.)M.Ochmański,T.Sokołowska-Dzioba,A.Pielecki,Warszawa2001;Kształtowani umiejętności     wychowawczych (red.)T.Sokołowska-Dzioba Lublin2002;Sytuacja szkolna uczniów doświadczajacych przemocy w kontekście integracji wewnątrzrodzinnych.W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny,2004 nr24,s.143-150;Lejtmotyw profesjonalizacji edukacji nauczycieli w kontekście obowiązujących standardów kształcenia.W:Nauczyciel kompetentny(red.) Z. Bartkowicz,Mkowaluk,M.Samujło,Lublin 2007,s.215-223; Aktywność dzieci i młodzieży(red.) S.Guz,T.Sokoowskiej-Dzioby,A. PIeleckiego,Warszawa,2008;Wieloeymiarowość aktywności i aktywizacji (red.)S.Guz,T. Sokołowskiej-Dzioby, A.Pieleckiego,Warszawa,2008;Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych.Praca wychowawcza.(red.)D. Pankowska,T. Sokołowska-Dzioba,Lublin2010;Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych.Praca dydaktyczna.(red.)D. Pankowska,T. Sokołowska-Dzioba,Lublin 2010;Postawy społeczne a spostrzeganie wsparcia przez osoby bezrobotne.W:Lubelski Rocznik Pedagogiczny,Lublin 2012,s.83-97;Openness as a measure of communications competencies of the teacher.M.Samujło,T.Sokołowska-Dzioba,W:A. Dudak,A.Kanios,O.Karpenko(red.) Challenges of contemporary education-theoretical and empirical context, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,Drohobych2014,s.133-144;Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.M.Samujło, T. Sokołowska-Dzioba.W;Przegląd Badań edukacyjnych,nr18(1/2014),Uniwersytet Mikołaja kopernika,Toruń 2014,s.259-272;Język otwartości w relacjach nauczyciel-uczeń.M.Samujło,T.Sokołowska-Dzioba,W:H.Kwiatkowska(red.)Uczłowieczyć komunikację.Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej,Wydawnictwo "Impuls" Kraków2015,s.440-460;Skuteczna edukacja szkolna w kotekście zadań nauczyciela wychowawcy,(red.)D. Pankowska T.Sokołowska-Dzioba,Lublin 2015;Zachowania rodziców a relacjach w związku z perspektywy studentów.M.Samujło,T.Sokołowska-Dzioba,W: I.Przybył,A.Żurek(red.)Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją,W. N. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu,Poznań(2016),s.153-162;Nauczyciel wobec otwartości uczniów w przestrzeni edukacjnej.M.Samujło,T.Sokołowska Dzioba,W:Studia Paedagogica Ignatiana, Edukacja domowa.Stan i perspektywy, 2017,No3,s.119-137;Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów.M.Samujło,T. Sokołowska -Dzioba,W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny,2018,No4;Zagospodarowanie czasu młodzeży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego.M.Samujło,T.Sokołowska-Dzioba, W:Studia Pedagogica Ignatiana,2019; Wiedza jako podstawa kompetencji nauczyciela W: Andrzejewska J. Bilewicz-Kuźnia B.Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej.Wydawnictwo UMCS Lublin2020.