Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Irma Słomczyńska

dr hab. Irma Słomczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2020/2021:


poniedziałek, godz. 09.00-11.00


wtorek, godz. 09.00-10.00


Forma zdalna poprzez MS Teams (ea790qb)


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: islomczy@interia.pl


 


 

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

2018.VI.19 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

2006.XI.03 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2001-2005 – Studia doktoranckie z zakresu stosunków międzynarodowych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;

1999-2000 – Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;

2000.VI.27 – Uzyskanie tytułu zawodowego magistra politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

1995-2000 – Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze:
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
Polityka bezpieczeństwa i obrony UE;
Europejska polityka kosmiczna.

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Europejska polityka kosmiczna, Lublin 2017, ss. 620.
 • Strategie makroregionalne Unii Europejskiej jako instrument zarządzania wielopoziomowego, „Zeszyty CEN”, nr 60, Warszawa 2014, ss. 127.
 • Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Lublin 2011, ss. 262, (współautor – Paweł Frankowski).
 • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin 2007, ss. 408.
 • Połączone Siły Wielonarodowe do Zadań Specjalnych, „Studia i Materiały BPI MON”, nr 54, Warszawa 2001, ss. 127.

Artykuły naukowe

 • European Space Security and Regional Order, [w:] Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security, red. P. Frankowski, A. Gruszczak, London 2018, s. 23-42.
 • Patrolling Power Europe: the Role of Satellite Observation in EU Border Management, [w:] EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, red. R. Bossong, H. Carrapico, Heidelberg 2016, s. 65-80, (współautor – Paweł Frankowski).
 • Bezpieczeństwo kosmiczne w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Zając et al., Warszawa 2015, s. 229-240.
 • Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, s. 121-133.
 • Space Power Theory – A Tailor-made Approach or a New Theoretical Challenge to IR? „Ad Americam. Journal of American Studies” 2013, nr 14, s. 139-148.
 • Polityka kosmiczna Unii Europejskiej: przesłanki powstania, instytucjonalizacja, wyzwania [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red P. Tosiek, Lublin 2012, s. 187-207.
 • Unilateral versus Multilateral. Strategic Cultures of the United States and the European Union in Contemporary World Order [w:] Quo vadis America? Conceptualizing Change in American Democracy, red. B. Szklarski, Frankfurt am Main 2011, s. 41-54.
 • Shaping the World Order by Force [w:] Order and Disorder in the International System, red.  S. F. Krishna-Hensel, Aldershot 2010, s. 25-52.
 • Can It be Avoided? Security and Defence Cooperation/Integration within the European Union [w:] European Union – Present and Future, red. W. Gizicki, Lublin 2009, s. 81-94.
 • French Security and Defence Policy in Context of Contemporary Euroatlantic Relations [w:] Beyond Borders. External Relations of the European Union, red. J. Jańczak, Poznań 2008, s. 111-126.
 • The EU Battlegroups – a Key Concept for ESDP [w:] European Union Policies in the Making, red. L. Jesień, Kraków 2008, s. 203-225.
 • Koncepcja bezpieczeństwa Francji [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 105-121.
 • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony jako problem badawczy w nurcie badań nad integracją europejską, „Przegląd Europejski” 2007, vol. 15, nr 2, s. 63-74.
 • US Wilsonian Idealism and EU Liberal Internationalism – Contradictory, Complementary, or Common Visions of the World Order? [w:] U.S. Foreign Policy – Theory, Mechanisms, Practice, red. A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek, Kraków 2007, s. 225-234.
 • Suwerenność jako wartość w polityce zagranicznej państwa [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004, s. 145-162.

Kontakt:
e-mail: islomczy@interia.pl

pokój A.4.07, Kampus Zachodni, ul. Głęboka 45

 

Kody do zajęć zdalnych:

Dyskusje i wystąpienia w języku ang. - 30hwrta

Seminarium licencjackie ST - y96gb9r

Seminarium licencjackie NST - 7nceo6o

Seminarium magisterskie NST - vm2ukhm

Research design and methodology in PS - gvptuyo