Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ludmiła Siryk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
081-537-26-69
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w  roku akad. 2022/23:


w semestrze zimowym: piątek 12.20-13.20
w semestrze letnim:


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Opis biograficzny: Urodziła się w miasteczku Marianówka obwodu żytomierskiego na Ukrainie. W roku 1999 drogą repatriacji uzyskała obywatelstwo polskie. Studia wyższe: filologia ukraińska ukończona w trybie dziennym w 1977 roku na WSP w Żytomierzu oraz filologia rosyjska – w trybie zaocznym na w/w uczelni 1990 roku.

Studia doktoranckie: W latach 1993–1996 w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.

W roku 1996 obrona pracy doktorskiej pt. "Tematyka ukraińska w twórczości Józefa Łobodowskiego" pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Święcha.

Specjalność naukowa: Literaturoznawstwo polskie. 

Obrona habilitacji: 11 marca 20015 roku na podstawie całokształtu pracy, w tym monografii w języku ukraińskim "Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків" (pol.: "Pragnienie Europy. Twórczość neoklasyków kijowskich");

Specjalność naukowa: Literaturoznawstwo słowiańskie

Inne zainteresowania: Poezja, publicystyka (tematyka polonijna i stosunków polsko-ukraińskich).

Odznaczenia:   Brązowy Krzyż Zasługi - w roku 2007;.

                        Srebrny Krzyż Zasługi - w roku 2014;

                        Medal Komisji Edukacji Narodowej - w roku 2016;

                        Medal złty za Długoletnią Służbę - w roku 2018.Członkowstwo w towarzystwach naukowych: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.


Działalność naukowa

Dziedziny badań: Literatura ukraińska, polska, rosyjska i białoruska XX wieku.

Główny temat badawczy: „Literatura ukraińska XX wieku w kontekście europejskim”. Cel badań: a) wzbogacenie wiedzy o literaturze ukraińskiej XX wieku pod wzgledem jej udziału w ogólnoeuropejskim procesie kulturowym, związków międzysłowiańskich i tradycji klasycznej; b) wyjaśnienie przestrzeni kulturowej, głównych kategorii oraz estetyczno-artystycznego i semantyczno-ideowego tworzywa literatury ukraińskiej; c) podkreślenie znaczenia związków literaturackich w wymiarze narodowym i uniwersalnym.

Inne kręgi tematyczne badań: twórczość literacka i publicystyka polskiego pisarza i ukrainoznawcy Józefa Łobodowskiego.

Ważniejsze publikacje:

a) Książki autorskie:

 1. Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego. Wydawnictwo: UMCS, Lublin 2002 – 290 ss.; [w roku 2003 nominowana do nagrody im. Jerzego Giedroycia]. Rec.: Оляндер Луїза, „Волинь Ю. Лободовського в рецепції Л. Сірик”, [w:] idem, Волинський текст в українській та польській літературах (ХІХ–ХХ ст.), s.
 2. Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 – 380 ss.

b) Redakcja naukowa tomów zbiorowych:

 1. Józef Łobodowski – rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego, red. Jerzy Święch, Ludmiła Siryk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000 – 158 ss. Rec.: Biela Bogusław, Józefa Łobodowskiego portret własny, „Akcent” 2001, 4.
 2. Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim – Українська література XIX – XX століть у європейському контекстi, red. Ludmiła Siryk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008 – 245 ss. Rec.: - Nowacka Dagmara, Literatura ukraińska na tle kultury europejskiej,  „Porównania” 2011, nr 9, s. 346–356. - Теребус Оксана, Українське красне письменство в спектрі європейської  культурної традиції, „Всесвіт” 2012, No 7–8 (1003–1004), с. 243–245).
 3. Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, red. nauk. Ludmiła Siryk, Ewa Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012 – 252 ss. Rec.: Kравченко Світлана, Між літературою 2012, nr 7–8 (1003–1004), с. 246–249).
 4. Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, red. nauk. Grzegorz Bąk, Ludmiła Sioryk, Ewa Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 - 398 ss. [Monografia jest pokłosiem realicji projektu badawczo-wydawniczego realizowanego w latach 2014-2016. Jest to projekt polsko-hiszpański, w którym głównymi realizatorami byli naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (dr hab. Ludmiła Siryk z Instytutu Filologii Słowiańskiej) i Uniwersytetu Complutense w Madrycie (prof. gr hab. Grzegorz Bąk z Instytutu Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Językoznawstwa Ogólnego). Projekt współfinansowany  przez UMCS (koszty dofinansowania pochodzą z funduszu Rektora) i Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Madrycie]

c) Artykuły

 1. Юзеф Лободовський про відносини польсько-української еміграції, "Наше слово", Варшава, nr 34 (2091), 24. 08. 1997, s. 5; nr 35 (2092) 31. 08. 1997, s. 9.
 2. Adam Mickiewicz na Ukrainie, "Akcent", Lublin 2000, nr 3, s.109-115.
 3. Literatura i niepodległościowa myśl ukraińska na łamach "Kultury" paryskiej, „Науковий Вісник”, wydawnictwo Uniwersytet Wołyński imenia Łesi Ukrainki (Ukraina), Луцьк 2001 nr 9, s. 196-202.
 4. Духовність української еміграційної літератури ХХ століття, [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian wschodnich, pod red. Anny Woźniak, Mirosławy Kaweckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 195-212;
 5. Проблема ідентичності в поезії Ліни Костенко, Василя Стуса, Дмитра Павличка, [w:] Література. Матеріали V Міжнародного Конгресу Україністів, 26-29 серпня 2002 року в Чернівцях, Wydawnictwo Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza, Чернівці 2003, с. 338-343.
 6. Юрій Клен – поет і перекладач, [w:] Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму, гол. ред. Леся Кравченко, Дрогобич, Видавництво Педагогічний Університет імені Івана Франка, Дрогобич 2004, с. 310-325.
 7. Pan Tadeusz w tłumaczeniu Maksyma Rylskiego, [w:] Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności. Materiały Międzynarodowej Konferencji, pod red. Eugenii Łoch, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 209-220.
 8. Моральні аспекти української еміграційної поезії, [w:] „Слово і час”, Wydawnictwo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Кijów 2004, No 2, s. 20-24.
 9. Польська поезія в перекладах Григорія Кочура, [w:] Григорій Кочур і український переклад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Wydawnictwo Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki, Київ-Ірпінь, 27-29 жовтня 2003, Видавництво „Перун” Київ-Ірпінь 2004, с. 177–189.
 10. Koncepcja piękna w twórczości neoklasyków ukraińskich, [w:] Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych, Volume I, wydawnictwo Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2004, s. 87-100.
 11. Poematy „Maski podróżne” Stanisława Popka. Recenzja książki, [w:] „Annales”, Wydawnictwo UMCS, sectio FF, vol. XXII, Lublin 2004, s. 179-191.
 12. Motywy humanistyczne w twórczości neoklasyków kijowskich, [w:] Człowiek wobec wyzwań humanistycznych i cywilizacyjnych współczesnego świata, pod red. nauk. Eugenii Łoch i Anny Kalinowskiej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2004, s. 327-340.
 13. Польська тематика в творчості Максима Рильського, [w:] Україна – Польща: діалог культур, Луцьк 2005, s. 106-121.
 14. Pejzaż interkulturowy w twórczości translatorsko-poetyckiej neoklasyków kijowskich, [w:] Interkulturowość. Studia slawistyczne – Interkulturalität. Slawisttische Fallstudien, pod red. Christine Engel i Romana Lewickiego, Innsbruck 2005, s. 101-124.
 15. Образ Києва в творчості київських „неокласиків”, [w:] Образ міста в контексті історії, філософії, культури, Києвознавчі читання. „Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України”, Київ 2005, s. 135-148.
 16. Український міцкевицезнавець і перекладач Максим Рильський, [w:] Матеріали Міжнародної Конференції “Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze”, red. nauk. Igor Nabytowycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 169-184.
 17. Cierpienie i postawy poetów ukraińskich w więzieniach i łagrach sowieckich, [w:] Materiały konferencji międzynarodowej pt. „Problemy psychologiczne ludzi cierpiących – pacjentów w świetle opisów literackich i paraliterackich oraz obserwacji i badań klinicznych”, red. nauk. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Wydawnictwo „Norbertinum”, Lublin 2007, c.91-
 18. Польська поезія в перекладах київських неокласиків, [w:] “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку”. Матеріали Міжнародної Конференції, red. nauk. Роксолана Зорівчак, “Львівський Національний Університет” Львів 2007, с. 237-
 19. Współpraca pisarzy w dialogu polsko-ukraińskim, [w:] Pogranicze – Пограниччя, Т. 2, pod red. W. Kamińskiego, W. Skotnego i in., Drohobycz – Lublin 2007, s. 157-172.
 20. „Europa” i „europeizm” oraz fenomen europejskości w pojmowaniu neoklasyków kijowskich, [w:] „Slavia occidentalis”, T. 64, pod red. Bogusława Bakuły przy współpracy Emilii Kledzik, Poznań 2007, UAM, s. 64-112.
 21. Микола Зеров про естетично-етичні функції античної літератури, [w:] Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim – Українська література XIX – XX століть у європейському контекстi, pod red. Ludmiła Siryk, W-wo UMCS, Lublin 2008, s. 87-98.
 22. Польські романтики в осмисленні Миколи Зерова, [w:] W kręgu historii i kultury Słowian wschodnich, red. nauk. Mirosława Kawecka, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak, Lublin 2008, s. 119-133.
 23. Переклади і наукове осмислення українськими неокласиками поетичної творчості письменників Молодої Польщі, [w:] Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская література – уплывы і ỹзаємоỷзбагачення [L. S.: podobny tytuł w języku ukraińskim i polskim], Мінск 2008, c. 206-227.
 24. Українофільство Юзефа Лободовського, [w:] Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур, Przemyśl 2008, с. 35-42.
 25. Неокласики про європейськість Лесі Українки, [w:] „Леся Українка і сучасність”, Збірник наукових праць, Т. 4, кн.. 2, „Вежа”, Луцьк 2008, с. 23-48. 25.
 26. Poezja ukraińska w tłumaczeniach Józefa Łobodowskiego, „Lublin – Kijów. Kultura i społeczeństwo”, nr 3 (19), maj-czerwiec 2008, s. 22-27.
 27. Neoklasycy kijowscy na pograniczach wielu kultur, [w:] Pogranicze kultur (odrębność wymiana – przenikanie – dialog). Studia i szkice, pod red. nauk. Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego i Grzegorza Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, c. 112-122.
 28. Полонофільство Максима Рильського, [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Studia dedykowane Profesorowi Michałowi Łesiowowi z okazji 80. rocznicy urodzin, Lublin 2009, 309-324.
 29. Українська література в художньо-публіцистичному осмисленні Юзефа Лободовського, [в:] Укранці в світі і німецька діаспора в Україні, за ред. Дар’яни Блохин, „Німецько-українське наукове об`єднання ім. проф. Ю. Блохина”, Полтава – Мюнхен 2009, c. 290–305.
 30. Етично-естетичні аспекти в поезії київських неокласиків, [w:] „Дух і Літера”, wyd. Національний Університет „Києво-Могилянська Академія”Київ 2010, nr 21, s. 313-333.
 31. Maksim Bahdanowicz w krytyce literackiej neoklasyka ukraińskiego Mychajły Draj-Chmary, [w:] „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 6 (36) listopad-grudzień 2010, s. 80–83.
 32. Publicystyka Józefa Łobodowskiego na łamach „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” [w:] seria „Київські полоністичні студії”, т. XVIII, Видавництво „Університет Україна”, Київ: 2011, с. 64–72.
 33. Російська література в наукових дослідженнях українських неокласиків (імагологічний контекст), [w:] Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури. Періодичне видання наукових праць. Випуск 12, Видавництво Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк 2011, с. 202–
 34. Uniwersalizm Józefa Łobodowskiego, [w:] Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, pod redakcja Ludmiły Siryk i Ewy Łoś Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 31–50.
 35. Білоруська і польська література в перекладах і критиці українського неокласика Михайла Драй-Хмари, [w:] „Studia Białorutenistyczne”, redakcja nauk. Mariusz Korzeniowski, Siarhiej Kawalou, Michał Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012 nr 6, s. 153-176.
 36. Iнтертекстуальність у структурі поетичних творів як вираз міжкультурної комунікації (на прикладі поезії київських неокласиків) „Мова і культура”, Збірник наукових праць Інститутu Літератури АН України, Київ 2012, випуск 14, том 7 (153), с. 105–112.
 37. Uniwersalizm Józefa Łobodowskiego, [w:] Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, red. nauk. Ludmiła Siryk, Ewa Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 31-50.
 38. Білоруька і польська література в перекладах і критиці українського неокласика Михайла Драй-Хмари,  "Studia Białorutenistyczne", red. Mariusz Korzeniowski, Siarhiej Kawalou, Michał Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, nr 6, s. 153-176.
 39. Естетико-художні засади неокласицизму в творчості Лесі Українки, "Roczniki Humanistyczne", Seria:  Słowianoznawstwo, z. 7, t. LX, Lublin: TN KUL 2013, s. 168-177.
 40. Культурний синкретизм як форма реалізації ідеї діалогу і гармонії в поетичній творчості київських неокласиків, "Roczniki Humanistyczne", Seria: Słowianoznawstwo, z. 7, t. LXIII, Lublin: TN KUL 2015, s. 113-131.
 41. Біографія Лесі Українки як мінус-об'єкт її творчості, [w:] Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії України, Науковий збірник, Випуск 57, Луцьк: "Вежа" Видавництво Східнослов'янського   національного університету імені Лесі Українки  в Луцьку, 2016, s. 99-107. [співавтор публік. проф. др габ. Марія Моклиця].
 42. Мистецько-громадянська позиціяукраїнських неокласиків: між європейським Сходом і Заходом, [w:] "Актуальні питання іноземної філології", Науковий збірник, Луцьк: "Вежа" Видавництво Східнослов'янського університету імені Лесі Українки в Луцьку, 2016, nr 3, s. 202-211.
 43. Російські поети-символісти в оцінці та перекладах українських неокласиків, "Актуальні питання іноземної філології", Науковий збірник, Луцьк: "Вежа" Видавництво Східнослов'янського національного університету ім. Лесі Українки в Луцьку, 2016, № 4, с. 146-153, ISSN 2410-0927.