Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Michał Sajewicz

prof. dr hab. Michał Sajewicz
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD BIAŁORUTENISTYKI I BUŁGARYSTYKI
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Badania naukowe Prof. dr hab. Michała Sajewicza koncentrują sie wokół następujących zagadnień:

1. Słowotwórstwo gwarowe – słowotwórstwo rzeczowników w gwarach na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu językowym (Białostocczyzna wschodnia).

2. Antroponimia Białostocczyzny wschodniej (imiona, nazwiska i przezwiska).

3. Socjo- i etnolingwistyka pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego.

4. Białoruś – kraj miedzy Wschodem a Zachodem (język, świadomość, wyznanie).

 Wykaz ważniejszych publikacji

       A. Monografie:

 1. Michał Sajewicz, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny. Deverbativa, deadiectiva, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, ss. 521.
 2. Michał Sajewicz, Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 725. 

      B. Artykuły naukowe

 1. Feliks Czyżewski, Michał Sajewicz, Polsko-ukraińskie paralele leksykalne w gwa­rach b. powiatu włodawskiego, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI. Między Wscho­dem a Za­cho­dem, cz. IV. Zjawis­ka językowe na pograniczu polsko-ruskim, red. J. Bart­miński, M. Łesiów, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Nauko­we­go, Lub­lin 1992, s. 121–132.
 2. Michał Sajewicz, O ustalaniu przynależności językowej gwar peryferyjnych (na przy­kładzie gwar poleskich), [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach sło­wiań­skich, „Rozprawy Slawistyczne” 6, red. S. Warchoł, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 254–263.
 3. Michał Sajewicz, Wyobrażenie „małej ojczyzny” w białoruskojęzycznych wspól­no­tach wiejskich na Białostocczyźnie, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych języ­kach euro­pejskich, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Instytutu Europy Środ­kowo-Wschod­niej, Lublin 1993, s. 127–139.
 4. Feliks Czyżewski, Michał Sajewicz, Z historii badań dialektograficznych nad gwa­rami ukraińskimi Pobuża, „Roczniki Humanistyczne KUL”, XLII, z. 7, 1994, s. 79–93.
 5. Feliks Czyżewski, Michał Sajewicz, Ludowy stereotyp burzy(na współczesnym materiale ze wschodniej Polski), „Białostocki Przegląd Kresowy”, t. 2. Polsko-wschod­nio­słowiańskie kontakty językowe i kulturowe w badaniach lingwistycznych, red. J. F. Nosowicz, Białystok 1994, s. 27–76.
 6. Michał Sajewicz, Dewerbalne nomina agentis z formantami -ło, -un w gwarach biało­ruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie, [w:] Studia z językoznawstwa sło­wiań­skiego, „Roz­prawy Slawistyczne” 10, red. Michał Łesiów, Michał Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lub­lin 1995, s. 197–210.
 7. Michał Sajewicz, Ze studiów nad zoonimią polsko-białorusko-ukraińskiego po­gra­nicza językowego na Białostocczyźnie, [w:] Systemy zoonimiczne w językach sło­wiań­skich, „Roz­prawy Slawistyczne” 11, red. S. Warchoł, Wydawnictwo UMCS, Lub­lin 1996, s. 91–109.
 8. Michał Sajewicz, Koncepcja Atlasu etnolingwistycznego Pobuża, „Acta Polo­no-Ruthe­nica” 1, red. A. Bartoszewicz, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996,  s. 325–332.
 9. Michał Sajewicz, O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. „Rozprawy Slawistyczne” 12, red. F. Czyżewski, M. Łesiów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 91–107.
 10. Michał Sajewicz, Słowotwórstwo nazw żon w nadnarwiańskich gwarach biało­rus­kich Bia­łostoc­czyzny, „Acta Albaruthenica” 1, red. A. Barszczewski, A. Bar­to­szewicz, Warszawa 1998, s. 51–67.
 11. Michał Sajewicz, Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowo­twórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 500–513.
 12. Michał Sajewicz, Przezwiska mieszkańców kilku wsi z białorusko-ukraińskiego pogranicza językowego na Białostocczyźnie, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. 2, "Rozprawy Slawistyczne" 15, red. S. Warchoł, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 59–86.
 13. Michał Sajewicz, O jednym przykładzie oddziaływania polskiego języka literac­kie­go na system słowotwórczy gwar białoruskich Białostocczyzny, [w:] Interme­dial­nośćInter­me­dialität, red. R. Lewicki, Lublin 2001, s. 240–268.
 14. Michał Sajewicz, Z metodologii badań nad słowotwórstwem peryferyjnych gwar bia­łorus­kich Białostocczyzny, [w:] Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-biało­rus­kim, Wydaw­nictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, red. F. Czy­­­żew­ski, Lublin 2001, s. 77–104.

 15. Michał Sajewicz, Zróżnicowanie etniczno-językowe wiejskiej społeczności prawo­sław­nej Bia­ło­stocczyzny w świetle badań naukowych oraz w oczach miesz­kań­ców te­go re­gionu, [w:] Język ukraiński: współczesność i historia, red. F. Czyżewski, P. Hrycenko, Wydaw­nictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003 s. 39–63.

 16. Michał Sajewicz, Suffiksalnoje słowoobrazowanije otgłagolnych nazwanij subjektow diej­­stwij w biełorusskich goworach wierchniego tieczenija rieki Nariew w bieło­stok­skom rie­gionie (Polsza), [w:] Proceedings of the Third International Congress of Dia­lect­o­logists and Geolin­guists. red. S. War­choł, Wydawnic­two UMCS, Lublin 2003, s. 253–268.
 17. Michał Sajewicz,  Osobowe nazwy subiektów z formantem słowotwór­czym -ak w nadnar­wiań­skich gwarach białoruskich Białostocczyzny, [w:] Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego. Tom prac ofia­ro­wany Prof. Mi­chałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej, red. L. Citko, B. Siegień, Białystok 2006, s. 293–310.
 18. Michał Sajewicz,  Białoruś – Kraj miedzy Wschodem i Zachodem, [w:] Droga ku wza­jem­ności. Tom Jubileuszowy dedykowany Prof. Aleksandrowi Barsz­czewskie­mu, red. M. Timoszuk, M. Chaustowicz, Warszawa 2006, s. 231–239.
 19. Michał Sajewicz, Zmiany w imiennictwie osobowym prawosławnych społeczności po­wiatu hajnow­skiego na Białostocczyźnie, „Studia Białorutenistyczne” 1, 2007, red. R. Ra­dzik, M. Sajewicz, Lublin, 2007, s. 333–360.
 20. Michał Sajewicz,  Odczasownikowe nazwy subiektów z formantami -ło, -un, -ač w nad­nar­wiań­skich gwarach białoruskich Białostocczyzny, Literatura, język, kultura „Acta Alba­ruthe­nika”, red. M. Timoszuk, M. Chaustowicz  7, Warszawa 2007, 246–262.
 21. Michał Sajewicz, Popularne nazwiska patronimiczne zakończone na -uk w powie­cie hajnow­skim na Białostocczyźnie, „Studia Białorutenistyczne 5, red. R. Radzik, M. Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 331–393.
 22. Michał Sajewicz, Nazwiska z sufiksem -uk w pow. hajnowskim na Białos­tocczyźnie o dyskusyjnej etymologii, [w:] Literatura, Język i kultura: tradycje i współ­czesność, „Acta Albaruthenica” 11, red. M. Timoszuk, M. Chaustowicz, War­szawa 2011, s. 217–230.
 23. Michał Sajewicz, Popularne nazwiska patronimiczne na -uk utworzone od imion pochodzenia hebrajskiego w pow. hajnowskim na Białostocczyźnie, [w:] Z zagadnień języ­koznawstwa słowiańskiego, Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi War­chołowi, „Rozprawy Slawistyczne” 23, red. F. Czyżewski, Lublin 2011, s. 239–258.
 24. Michał Sajewicz, Najbardziej popularne w pow. hajnowskim na Białos­tocczyźnie naz­wiska patro­nimiczne z formantem -uk utworzone od imion pochodzenia grec­kiego, [w:] „Studia Biało­rute­nistyczne”, 6, red. M. Korzeniowski, S. Kowalow, M. Saje­wicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 275–298.
 25. Michał Sajewicz, Najnowsze trendy w imiennictwie osobowym prawosławnych spo­łecz­ności powiatu hajnowskiego na Białostocczyźnie, [у:] Новаесловаўбелару­сіс­тыцы. Мова­знаў­ства. Матэрыялы V Міжнароднагакангрэсабелару­сіс­­таў, Мінск, 2021 мая 2010 года, „Беларусіка=Albaruthenica”, кн. 32, [рэд.:] С. М. За­прудскi, Г. А. Цыхун, Мінск 2012, с. 97–106.
 26. Michał Sajewicz, Jednozgłoskowe formy skróconych imion osobowych uży­wa­nych na Podlasiu wschodnim w XVI–XVII wieku, [w:] „Acta Albaru­the­nica”, 12, red. M. Khau­stovich, M. Timoszuk, Warszawa 2012, s. 173–181.

 Członkostwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego;
 • Członek Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów;
 • Członek Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN;
 • Członek Lubelskiego Towarzystwa Lubelskiego;
 • Członek ZAIKS-u.

Funkcje w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych

 • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego;
 • Wiceprzewodniczący Prezydium Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów.

Udział w kolegiach i komitetach redakcyjnych serii wydawniczych

         1. „Studia Białorutenistyczne”, Lublin  – Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego (od 2007 roku);

         2. „Studia Białorutenistyczne”, Lublin  – współredaktor (od 2007 roku);

         3. „Acta Albaruthenica” (Warszawa – Mińsk), członek Kolegium Redakcyjnego;

         4. „Wiesnik Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku”, seria 4 członek Międzynarodowej Rady   

             Wydawniczej (od 2010 roku);

         5. „Facta Simonidis”, PWSZ w Zamościu – członek Rady Programowej;

Prof. dr hab. M. Sajewicz był dotychczas promotorem ok. 400 prac magisterskich i licencjackich (filologia rosyjska, filologia białoruska, filologia ukraińska). Pod jego kierunkiem dwie osoby przygotowały i obroniły prace doktorskie w zakresie językoznawstwa słowiańskiego. Pięciokrotnie był recenzentem prac doktorskich.