Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sylwester Sadowski

dr Sylwester Sadowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
(+48) 81-5372836; (+48) 609560822
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.facebook.com/#!/sylwester.sadowski.31
Konsultacje

pokój 19 - "stara" Humanistyka czwartek 15.00-16.20

Adres

Instytut Archeologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 ("stara" Humanistyka); pokój 19
20-031 Lublin

O sobie

Rocznik 1977. Urodzony w Białej Podlaskiej. Studia w Katedrze Archeologii UMCS w latach 1996-2001. Magisterium w 2001 roku pod kierunkiem prof. dra hab. A. Kokowskiego. Tytuł pracy: "Miecze i sztylety prochorowskie z obszaru kultur okresu wczesnosarmackiego. Próba klasyfikacji typologicznej". W Instytucie Archeologii UMCS pracuje od 2004 roku. Zainteresowania badawcze skupił wokół problematyki uzbrojenia koczowników wschodnioeuropejskich w epoce żelaza. W 2011 r. obronił w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu doktorat na podstawie pracy pt.: „Miecze sarmackie z pierścieniowatym zakończeniem rękojeści. Geneza, chronologia, rozprzestrzenienie”. Od 2004 roku prowadzi badania wykopaliskowe na terenie gm. Komarów-Osada w pow. zamojskim (m.in. stanowisko nr 1 w Swaryczowie - osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i cmentarzysko birytualne kultury wielbarskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego). Prywatnie miłośnik fotografii, współwłaściciel kotaŚmiech i fan U2. 


Działalność naukowa

Granty i realizowane projekty badawcze

2008 r. - grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; projekt badawczy pt. „Badania nad strukturą osadniczą doliny rzeki Sieniochy w pradziejach i wczesnym średniowieczu”

lata 2007-2010 - grant promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy pt. „Miecze i sztylety sarmackie z kolistym zwieńczeniem rękojeści. Geneza, chronologia i rozprzestrzenienie”

od 2011 r. - grant Narodowego Centrum Nauki, projekt badawczy pt. „Sarmackie miecze i sztylety. Typologia, chronologia, rozprzestrzenienie (od kultury prochorowskiej do późnego okresu sarmackiego)" (zakończenie w 2016 r.)

 

Publikacje

2004 Miecz z grobu 8 z cmentarzyska Zvenyhorod – „Hoeva Hora” na Ukrainie. Przyczynek do badań nad rozprzestrzenieniem się mieczy z pierścieniowatym zakończeniem rękojeści, [w:] A. Kokowski (red.) Sarmaci i Germanie, Studia Sarmatica, t. I, Lublin, s. 265-288. 

2005 Grób wojownika kultury przeworskiej z „Piotrowego Pola” w okolicach Iłży. Uwag kilka w kwestii rozprzestrzenienia grotów typu „Obrowiec”, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.) Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica, t. 4, Lublin, s. 405-414.

2006 Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Zubowicach, pow. zamojski, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VIII, s. 77-84.

2006 Sprawozdanie z prowadzonych przez Instytut Archeologii UMCS badań weryfikacyjno-sondażowych stanowisk archeologicznych na terenie planowanego zbiornika wodnego na rzece Wyżnicy w miejscowości Suchynia, pow. kraśnicki, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VIII, s. 99-120. współautor: M. Florek

2006 Meчи и кнжальи с колцевым навершем рукояти. Очерк исследователской проблематики (Meči i kinžal’i s kolcevym naveršem rukojati. Očerk issledovatelskoj problematiki), [w:] Боспорские чтения (Bosporskie čtenija), t. 7, Kerč, c. 254-255.

2006 Dwa groty kultury przeworskiej z okresu rzymskiego przypadkowo odkryte w okolicach Iłży, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VIII, s. 329-332.

2007 Na progu historii. Germańscy barbarzyńcy w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.) Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzny, s. 113-172.

2007 Badania Instytutu Archeologii UMCS nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w latach 1995-2005, [w:] J. Gurba, J. Libera (red.), 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. XV, Lublin, s. 55-68. współautorzy: E. M. Kłosińska, H. Taras

2007 Badania nad młodszym okresem przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w świetle dokonań ostatniego dziesięciolecia (1995-2005), [w:] J. Gurba, J. Libera (red.), 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. XV, Lublin, s. 81-91. współautorzy: M. Gładysz-Juścińską, M. Juściński, A. Kokowski, P. Łuczkiewicz, B. Niezabitowska

2008 The youngest phase of Wielbark culture cemetery in Swaryczów site 1, Zamość district, Lublin province, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (red.) The turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and Migration Period, Lublin.

2008 Żelazna ostroga z młodszego okresu rzymskiego z okolic Biłgoraja, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. X, s. 253-255.

2009 Anthropogenical transformation of soil within the grave-mound in Kolonia Kryłów (Hrubieszowska Basin)International Agrophysics 23, Lublin, s. 333-341. współautorzy: Z. Klimowicz, J. Chodorowski, R. Dębicki, M. Bis, A. Kokowski

2009 Przyczynek do zagadnienia identyfikacji zabytków pochodzenia mongolskiego na ziemiach polskich, w świetle znaleziska unikatowego topora z Tuczap, [w:] H. Taras, A. Zakościelna (red.) Hereditas praeteriti. Additamenta Archaeologia et historia dedicata Joanni Gurba. Octogesimo Anno Nascendi, Lublin.

2010 Doslidžennja pam’jatok doby bronzy ta rann’oho zaliza v 2000-2007 rokach, [w:] Materialy i doslidženhhja z archeolohiji Prykarpattja i Volyni 14/2010, s. 243-257. współautorzy: E. M. Kłosińska, H. Taras

2012 Miecze i sztylety sarmackie z pierścieniowatym zwieńczeniem rękojeści: geneza, chronologia, rozprzestrzenienie[w:] U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera (red.) Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011. Streszczenia referatów XXVIII Konferencji Sprawozdawczej, Lublin, s. 6-7.

 2012 Wykopaliskowe badania ratownicze cmentarzyska kultury wielbarskiej na stanowisku nr 1 w Swaryczowie, woj. lubelskie, w 2011 r. [w:] U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera (red.) Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011. Streszczenia referatów XXVIII Konferencji Sprawozdawczej, Lublin, s. 32.

2012 New perspectives in the research of Sarmatian edged weapon on the example of swords and daggers with a ring-shaped pommel [w:] Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями: Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова / Cultures of the steppe zone of Eurasia and their interaction with ancient civilizations: Materials of the International conference dedicatedto the 110th birth anniversary of the outstanding Russian archaeologist Mikhail Petrovich Gryaznov, Санкт-Петербург / St. Petersburg, s. 389-395.

2012 Nowe znalezisko czekana typu scytyjskiego z południowo-wschodniej Polski, [w:] W. Blajer (red.) Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków, s. 385-390.

2012 Obraz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza przedstawiony przez Stefana Noska w „Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”, [w:] A. Zakościelna (red.) Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej: 50 lat po wydaniu Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Lublin. współautorzy: E. M. Kłosińska, H. Taras

2014 Kultura łużycka w dolinie Sieniochy – dalekosiężne powiązania niewielkiego regionu osadniczego Lubelszczyzny w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] J. Juchelka (red.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference „popelnicová pole a doba halštatská“, Opava, 26-53. współautor: E. M. Kłosińska

2016 Cherven before Cherven Towns. Some remarks on the history of the Cherven Towns area (eastern Poland) till the end of 10th century, [w:] Á. Bollók, G. Csiky, T. Vida (red.) Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csánad Bálint zum 70. Geburtstag, Budapest, 689-716. współautorzy: Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Tomasz Dzieńkowski, Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński