Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Rzeszutko

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5416-3724
Konsultacje

semestr letni 2022/2023


poniedziałek


11.20 - 12.20


czwartek


8.35 - 9.35


p. 217 (NH) 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe:

tekstologia, genologia lingwistyczna, juryslingwistyka, glottodydaktyka, komunikacja interkulturowa

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisji Etyki Komunikacji PAU.

 


Działalność naukowa

Monografie:

Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu (Lublin 2003)

Zarys paradygmatu strategii w przestrzeni dyskursu publicznego (przesłuchania sądowe a/i wywiady radiowe) (Lublin 2015)

 

Monografie redagowane/współredagowane:

W kręgu wiernej mowy,  (współred. Lublin 2004)

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1 (współred. Lublin 2006)

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2 (współred. Lublin 2006)

Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie (współred. Lublin 2007)

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku, t. 3 (współred. Lublin 2021)

 

Publikacje (wybór):

 • Rzeszutko M., 1999, „Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci” – dyskusja, [w:] Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, red. Mazur J., Lublin, s. 161-171.
 • Rzeszutko M., 2000, Obraz polonistyki w świecie na podstawie dyskusji, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. Mazur J., Lublin, s. 63-69.
 • Rzeszutko M., 2000, Semantyka symboli w dialogu kultur, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 1-12.
 • Rzeszutko M., 2001, Kategorialne wyznaczniki gry w tekście rozprawy sądowej, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 1-9.
 • Rzeszutko M., 2001, Sposoby rozumienia wybranych symboli przez przedstawicieli różnych nacji, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 6, z. 39, Rzeszów, s. 59-71.
 • Rzeszutko M., 2002, Symbol w komunikacji interkulturowej, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 5, (Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборник, 15), (Hrsg.) Blankenhorn R., Dönninghaus S., Marzari R., München, s. 200-210.
 • Rzeszutko M., 2003, Superstruktura postępowania głównego, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 6, (Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборник, 20), (Hrsg.) Blankenhorn R., Błaszczak J., Marzari R., München, s. 156-166.
 • Rzeszutko M., 2003, Urzędowe działania tekstotwórcze na przykładzie aktu oskarżenia, „Prokuratura i Prawo”, z. 4, s. 90-103.
 • Rzeszutko M., 2004, Aspekty tekstowe rozprawy sądowej, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 7, (Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборник, 25), (Hrsg.) Bayer M., Betsch M., Błaszczak J., München, s. 151-159.
 • Rzeszutko M., 2004, Bazy doświadczeniowe i perspektywy oglądu uczestników rozprawy sądowej, [w:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Nycz R., Lublin, s.187-203.
 • Rzeszutko M., 2004, Nowe środki komunikowania się w sytuacji instytucjonalnej, [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, red. Michalewski K., Łódź, s. 151-160.
 • Rzeszutko M., 2005, Komunikacja mailowa w sytuacji instytucjonalnej – wybrane zagadnienia, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 8, (Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборник, 27), (Hrsg.) Bayer M., Betsch M., Zimny R., München, s. 183-190.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2007, Struktury retoryczne w komunikacji przed sądem, [w:] Perspektywy polskiej retoryki, red. Sobczak B., Zgółkowa H., Poznań, s.82-98.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2009, Pojęcie tekstu w badaniach tekstologicznych, [w:] Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, red. Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M., Wrocław, s. 57-69.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2010, O intertekstualności w korespondencji urzędowej, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. Mazur J., Małyska A., Sobstyl K., Lublin, s. 275-289.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2013, Terminy język prawny i język prawniczy w ostatnim 70-leciu, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska – procesy – tendencje, red. Dunin-Dudkowska A., Małyska A., Lublin, s. 485-501.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2014, Instytucjonalne uwarunkowania a/i nowe środki porozumiewania się – na przykładzie komunikacji w firmie, [w:] Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, red. Walczak B., Niekrewicz A., Żurawska-Chaszczewska J., Gorzów Wielkopolski, s. 165-191.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2014, Język polski czy polskawy? – kształcenie językowe w dobie zmian językowo-kulturowych, [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. V, red. Awramiuk E., Białystok, s. 135-159.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2014, „Strategia – moda czy interdyscyplinarność?” – o funkcjonowaniu terminu w różnych dyscyplinach naukowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr LXX, s. 127-142.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2015, Limits of Scientific Discourse, [in:] Academic Inter-Genres: between Texts, Contexts and Identities, (eds.) Duszak A., Kowalski G, Frankfurt am Main, p. 29-47.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Niewypowiedziane, wypowiedziane nie wprost, założone..., czyli o pewnych typach strategii stosowanych na sali sądowej, [w:] Niedosłowność w języku, red. Odelski M., Knapik A., Chruszczewski P., Chłopicki W., Kraków, s. 163-173.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Pedagogika CLIL, czyli o nauczaniu językowo-przedmiotowym na lektoracie języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 1, red. Próchniak W., Smoleń-Wawrzusiszyn M., Lublin, s. 331-347.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka – w kontekście pedagogiki CLIL, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23: Specjalistyczne odmiany języka. Koncepcje badawcze i praktyka glottodydaktyczna, red. Zarzycka G., Biernacka M., Łódź, s. 97 – 115.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, W stronę dialogu – o modelach, wymiarach i strategiach komunikacyjnych, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 32: Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, różni, co dziwi, red. Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Skibski K., Poznań, s. 31 – 43.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Wywiad czy … przesłuchanie, rozmowa, konwersacja, gadanie? – o strukturze pytań w wybranych wywiadach radiowych, [w:] Gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych, red. Hofman I., Kępa-Figura D., Lublin, s. 69 – 81.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2017, Knowledge and power as constituents of public discourse, [in.] Discourse Studies – Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline, (eds.) Duszak A., Kowalski G, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main, p. 301 – 323.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2017, Rozważania o kulturze, języku, wartościach – w kontekście dydaktyki języka polskiego jako obcego, [w:] Jazyk v kultúre, Kultúra v jazyku 3/Język w kulturze, Kultura w języku 3, ed. Vojteková M., Prešov, s. 126 – 143.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2018, Swój vs obcy w przestrzeni sądowej, [w:] Obcy/Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, (red.) Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A., s. 259 – 275.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2018, Od lingwistyki teoretycznej do lingwistyki stosowanej – znaczenie koncepcji i paradygmatów językoznawczych w procesie glottodydaktycznym, „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 10: Glottodydaktyka, s. 135 – 147.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2018, Tekst naukowy i jego realizacje. Wstęp do rozważań, [w:] Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), red. Okulska U., Topczewska U., Jopek-Bosiacka A., Warszawa: ILS UW, s. 125 – 143.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2019, „Złożoność versus nieograniczoność – czy istnieją granice lingwistyki, interpretacji lingwistycznej, czyli określonego dyskursu naukowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr LXXV, s. 127-142.
 • Rzeszutko M., 2020, Hybrydowe formacje dyskursywne – na przykładzie analizy stenogramów nagrań prac komisji śledczej, „Prace Językoznawcze” XXII/4, s. 169-183.