Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Zdzisław Rychlik

prof. dr hab. Zdzisław Rychlik
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
+48 81 5376282
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury i Konsultacje:


Poniedziałek: godz. 12.15 - 14.00


Środa: godz. 12.15 - 14.00

O sobie

 

Zdzisław Rychlik - laureat nagrody PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2006 

 

Życiorys naukowy

 

            Urodziłem się 5 stycznia 1947 roku w Kodniu. Naukę w Szkole Podstawowej w Kodniu rozpocząłem w 1954 roku, a ukończyłem w 1961. W tym też roku zostałem przyjęty do Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej. Po ukończeniu nauki w Liceum Pedagogicznym, w latach 1966 – 1971 odbyłem studia na kierunku matematyka, specjalność teoretyczna,  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzymując  stopień magistra matematyki i dyplom z wyróżnieniem.

 

            Od dnia 15 września 1971 roku rozpocząłem pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Matematyki UMCS. W dniu 17 grudnia 1974 roku uzyskałem stopień doktora nauk matematycznych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Promotorem rozprawy był doc. dr hab. Dominik Szynal. Od 1 stycznia 1975 roku do dnia 1 marca 1982 roku pracowałem w Instytucie Matematyki UMCS na etacie adiunkta.

 

            Dnia 30 marca 1981 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie rachunku prawdopodobieństwa. Od dnia 1 marca 1982 roku do dnia 12 grudnia 1989 roku pracowałem w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa Instytutu Matematyki UMCS na etacie docenta. Dnia 12 grudnia 1989 roku otrzymałem tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Od dnia 1 października 1993 roku pracuję w Instytucie Matematyki UMCS na etacie profesora zwyczajnego.  Od dnia 1 września 1997 roku – od chwili utworzenia Zakładu Statystyki Matematycznej w Instytucie Matematyki UMCS, pełnię funkcję kierownika tego zakładu. W chwili obecnej Zakład ten zatrudnia jednego profesora i jednego doktora habilitowanego – profesora nadzwyczajnego UMCS, 5 adiunktów i 1 asystenta.

 

            Od dnia 1 października 1984 roku do dnia 31 stycznia 1991 roku pracowałem również na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w wymiarze ½ etatu. Od dnia  1 października 1991 roku do 30 września 1997 roku pracowałem na pełnym (drugim) etacie Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1992-1997 pełniłem też funkcję kierownika Katedry Matematyki KUL. Od dnia 1. października 2003 roku pracuję również na pełnym (drugim) etacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

 

            Od dnia 1 stycznia 1982 roku do dnia 31 sierpnia 1984 roku pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS. Od dnia 1 września 1984 roku do dnia 31 sierpnia 1987 roku pełniłem funkcję Prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.  Od dnia 1 września 1987 do dnia 31 października 2005  pełniłem  funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS. Od dnia 1 września 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku pełniłem funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W latach 2007 – 2011 pełniłem też funkcję przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Przez trzy kadencje  byłem również członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN. W latach 1991 – 2011 pełniłem funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Za pracę na rzecz Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  otrzymałem Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”.

 

            Moje badania naukowe skupione są głównie na granicznych twierdzeniach rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i procesów stochastycznych oraz na ich zastosowaniach. Szczególnie wiele uwagi poświęcam granicznym twierdzeniom dla sum zmiennych losowych z losowymi indeksami. Zajmuję się również prawie pewną wersją twierdzeń granicznych i twierdzeniami granicznymi dla pól losowych.  Jestem autorem lub współautorem 92 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych  lub zagranicznych o cyrkulacji międzynarodowej i uznanym, bardzo wysokim poziomie naukowym.

 

            Do chwili obecnej byłem promotorem w 12 przewodach doktorskich. Dwóch z moich uczniów jest już samodzielnymi pracownikami naukowymi. Pod moją opieką zostało napisanych ponad 150 prac magisterskich, z których 9 zostało nagrodzonych na „Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę studencką z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”, organizowanym przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego:  5 prac  otrzymało I nagrodę, 2 – II, 1 – III i jedna praca otrzymała wyróżnienie.

 

            W 1977 roku, od dnia 16 stycznia do dnia 12 maja, przebywałem na stażu naukowym w USA (Center for International Education, Mass. ). Od dnia 16 stycznia do dnia 18 lipca 1979 roku  przebywałem na stażu naukowym w Kanadzie  (Carleton University, Ottawa). Ponadto, od dnia 19 stycznia do dnia 27 maja 1991 roku przebywałem w Lock Haven University of Pennsylvania, USA. W Carleton University, Ottawa, Canada, przebywałem również w roku 1997 i w roku 2002. Referaty naukowe wygłaszałem też w szeregu innych ośrodkach naukowych, gdzie przebywałem zwykle 14 –20 dni: Wilno, Szeged (Węgry), Austria, Uppsala (Szwecja), Erevań (Armenia), Louis Pasteur Universite (Francja),  Kijów (Ukraina),  Lipsk,  Bielefeld (Niemcy), Jurmala (Latvia),  Pamplona (Spain),  Lisbon (Portugalia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bursa (Turkey), Bali (Indonesia).

 

            Od szeregu już lat  przygotowuję recenzje z prac naukowych do  „Mathematical Reviews” i „Zentralblatt fur Mathematik”. Prowadziłem też badania naukowe, objęte międzynarodowym programem naukowym pod tytułem: The Deusche Forschungsgemeinschaft through the German-Polish project 436 POL 113/98/0-1  „Probability measures”.

 

            Od 1975 roku bardzo aktywnie uczestniczyłem w pracach Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej, pełniąc kolejno różne funkcje: byłem przez wiele lat sekretarzem, zastępcą Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OM oraz Przewodniczącym. Za aktywną i wieloletnią działalność w Komitecie Okręgowym Olimpiady Matematycznej w roku 2009 otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

            Za 17 prac naukowych opublikowanych latach 1996 – 2005 otrzymałem Nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa za rok 2006. Za wyniki naukowe opublikowane w latach 1972 – 1974 otrzymałem Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za rok 1974. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań naukowych, przedstawione w pracy doktorskiej, w 1975 roku otrzymałem Nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualną trzeciego stopnia. Nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualną stopnia trzeciego, otrzymałem też w 1982 roku za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań naukowych przedstawione w rozprawie habilitacyjnej. Otrzymałem też trzy nagrody zespołowe drugiego stopnia – w roku 1976 i 1980, przyznane przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i w roku 1989, przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej. W roku 1984 zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, w roku 1991, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2009, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

            Mam dwoje dzieci, syn Marcin – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka (ur. w 1973 roku) i córka Monika – absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Lekarski (ur. w 1977 roku).

 

Lublin, 20 września 2016 r.                                              Zdzisław Rychlik

 

 


Działalność naukowa

Kształcenie Młodej Kadry

Byłem (lub jestem) promotorem w następujących przewodach doktorskich:

 

 1.  Mgr Tomasz Krajka

Studia doktoranckie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Rozkłady graniczne iloczynów sum i maksimów zmiennych losowych”

Przewód doktorski wszczęty 30 stycznia 2012 roku – nadanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych 20 stycznia 2014 roku.

 2.  Dr Ewa Czerebak – Mrozowicz

Katedra Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

„Funkcjonalne twierdzenia graniczne ze zbieżnością prawie pewną i mocne prawo wielkich liczb Marcinkiewicza”

Przewód doktorski wszczęty 27 czerwca 2005 roku – nadanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych 24 listopada 2008 roku.

 3.  Dr Konrad S. Szuster

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla podciągów”

Przewód doktorski wszczęty 24 września 2003 roku – nadanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych 30 października 2006 roku.

 4.  Dr Tomasz Walczyński

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Warunki konieczne i dostateczne słabej zbieżności losowych sum zmiennych losowych z nielosowym centrowaniem”

Przewód doktorski wszczęty 23 września 2002 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 27 listopada 2006 roku.

 5.  Dr Iwona Ćwiklińska

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Słaba zbieżność monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”

Przewód doktorski wszczęty 23 września 2002 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 30 października 2006 roku.

 6.  Dr Piotr Kowalski

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

”Graniczne własności ciągów iloczynów i sum zmiennych losowych z losową liczbą składników”

Przewód doktorski wszczęty 19 maja 1997 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 10 maja 1999 roku.

 7.  Dr Beata Rodzik

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych”

Przewód doktorski wszczęty 20 marca 1995 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 22 czerwca 1998 roku.

 8.  Mgr Józef Zygo

Katedra Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

„Słaba i prawie pewna zbieżność ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”

Przewód doktorski wszczęty 29 czerwca  1992 roku – przedstawiona rozprawa została pozytywnie oceniona przez recenzentów w 1994 roku. Jednak przewód doktorski nie został zakończony z powodu wyjazdu mgr Józefa Zygo do Australii na pobyt stały.

 9.  Dr Przemysław Matuła

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

„Asymptotyczne własności dodatnio i ujemnie zależnych zmiennych losowych”

Przewód doktorski wszczęty 23 marca 1992 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 6 czerwca 1994 roku.

Dnia 5 marca 2007 roku dr Przemysław Matuła uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Nierówności i twierdzenia graniczne dla ciągów dodatnio lub ujemnie zależnych zmiennych losowych”.

10. Dr Andrzej Krajka

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

”Graniczne własności sum niezależnych zmiennych losowych ze stałą i losową liczbą składników”

Przewód doktorski wszczęty 26 stycznia  1987 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 27 lutego 1989 roku.

Dnia 17 lutego 2003 roku dr Andrzej Krajka uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Graniczne własności ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”.

11. Dr Zbigniew A. Łagodowski

Akademia Rolnicza w Lublinie

„Własności graniczne ciągów zmiennych losowych z wielowymiarowymi indeksami”

Przewód doktorski wszczęty 13 maja 1985 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 8 czerwca 1987 roku.

12. Dr Ireneusz Szyszkowski

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

Funkcjonalne twierdzenia graniczne dla martyngałów i mieszanych ciągów zmiennych losowych”

 Przewód doktorski wszczęty 8 czerwca 1985 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 8 czerwca 1987 roku.

 

 

Nagrodzone i wyróżnione prace magisterskie

Promotorstwo prac magisterskich przesłanych

na „Konkurs na najlepszą pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”

organizowany przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

 

1. Mgr Dorota Stankiewicz, 2008, Konkurs XLII,

„Twierdzenia graniczne dla maksymalnych modułów sum zmiennych losowych i oceny szybkości zbieżności”, (wyróżnienie).

2. Mgr Wojciech Skublewski, 2006, Konkurs XL,

„Losowe funkcjonalne twierdzenie graniczne w L2[0, 1] ze zbieżnością prawie pewną”, (II nagroda).

3. Mgr Konrad Szuster, 2002/2003, Konkurs XXXVI,

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach”, (I  nagroda).

4. Mgr Tomasz Walczyński, 1997/1998, Konkurs XXXII,

„Rozkłady graniczne ciągów sum zmiennych losowych z losowymi indeksami”, (II nagroda).

5. Mgr Iwona Gajowiak, 1997/1998, Konkurs XXXII,

„Rozkłady graniczne monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”, (III nagroda).

6. Mgr Beata Rodzik, 1989/1990, Konkurs XXIV,

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych”, (I nagroda).

7. Mgr Przemysław Matuła, 1988/1989, Konkurs XXIII,

„Zasada niezmienniczości dla niestacjonarnych ciągów stowarzyszonych zmiennych losowych”, (I nagroda).

8. Mgr Lech Gruszecki, 1984/1985, Konkurs XIX,

„Oceny szybkości zbieżności w centralnym i warunkowym centralnym twierdzeniu granicznym”, (I nagroda).

9. Mgr Ireneusz Szyszkowski, 1982/83, Konkurs XVII,

„Słaba zbieżność funkcjonałów sum przyrostów martyngałowych”, (I nagroda).

 

 

Lista publikacji

 1. T. K. Krajka and Z. Rychlik, The limiting behaviour of sums and maximums of i.i.d random variables from the viewpoint of different observators, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 34, Fasc.2 (2014), pp. 237 - 252.
 2. Z. Rychlik and K. S. Szuster, On the random functional central limit theorems with almost sure convergence for subsequences, Demonstratio Mathematica, Vol. XLV, No 2, 2012, 283 – 296; Dedicated to Professor Agnieszka Plucińska on the occasion of her 80th birthday.
 3. T. K. Krajka and Z. Rychlik, Limit theorems for products of sums of independent random variables, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 30, Fasc. 1(2010), pp. 73 – 85.
 4. T. K. Krajka and Z. Rychlik, The speed of convergence of random products of sums of independent random variables, Journal of  Mathematics and Applications, No 31, 2009, pp. 63 –78.
 5. E. B. Czerebak-Mrozowicz,  Z. Rychlik and M. Urbanek, Almost sure functional central limit theorems for multiparameters stochastic processes, Condensed Matter Physics, 2008, Vol. 11, No 2(54), pp. 371 – 381.
 6. Z. Rychlik, W. Skublewski and T. Walczynski, On the random functional central limit theorems in L2[0,1] with almost sure convergence, Acta Sci. Math. (Szeged), 73(2007), pp. 745 – 765.
 7. M. Orzóg, Z. Rychlik, On the random functional central limit theorems with almost sure convergence, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 27, Fasc. 1(2007), pp. 125 – 138.
 8. E. Csaki, M. Csorgo, Z. Rychlik, J. Steinebach, On Vervaat and Vervaat-error type processes for partial sums and renewals, Journal of Statistical Planning and Inference, Dedicated to Madan  Lal  Puri in appreciation of his work, Vol. 137, Issue 3, pp.953 – 966.
 9. I. Fazekas and Z. Rychlik, Almost sure limit theorems for semi-selfsimilar processes, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 25, Fasc. 2(2005), pp. 241 – 255.
 10. I. Ćwiklińska, Z. Rychlik, Weak convergence of random sums and maximum random sums under nonrandom norming, Fields Institute Communications, Vol. 44, 2004, 245 – 263.
 11. Z. Rychlik, K. S. Szuster,  Some remarks on the almost central limit theorem for independent random variables, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 23, Fasc. 2(2003), pp. 241-249.
 12. I. Fazekas,  Z. Rychlik, Almost sure central limit theorems for random fields, Math. Nachr. 259, (2003), 12 – 18.
 13. Z. Rychlik, K. S. Szuster, On strong versions of the central limit theorem, Statistics&Probability Letters, 61 (2003), 347-357.
 14. I. Fazekas,  Z. Rychlik, Almost sure functional limit theorems, Annales  Universitatis Mariae  Curie-Skłodłowska , Lublin – Polonia, Sectio A, Vol. LVI, 1, 2002, 1-18.
 15. E. B. Czerebak-Mrozowicz, O. I. Klesov, Z. Rychlik, Marcinkiewicz-type strong law of large numbers for pairwise independent random fields, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 22, Fasc. 1 (2002), pp. 127-139.
 16. I. Gajowiak, Z. Rychlik, Weak convergence of randomly indexed sequences of random variables, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 106, No. 1, 2001, 2657-2664.
 17.  Z. Rychlik, T. Walczyński, Convergence in law of random sums with nonrandom centering, Journal of  Mathematical Sciences, Vol. 106, No. 2, 2001, 2860-2864.
 18. O. Klesov, Z. Rychlik, J. Steinebach, Strong limit theorems for general renewal processes, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 21, Fasc. 2 (2001), pp. 329-349.
 19. B. Rodzik, Z. Rychlik, Almost sure central limit theorems for weakly dependent random variables, Demonstratio Mathematica, Vol. XXXIV, No. 2, 2001, 365-374. Dedicated to Kazimierz Urbanik on the occasion of his 70th birthday.
 20. Z. Rychlik, T. Walczyński, Convergence in law of random sums with nonrandom centering, Teor. Verojatnost.  i  Primenen., Vol. 46, No. 1, 2001, 188.English translation: Theory of Probability and Its Applications, Vol. 46, 2002, 176-177.
 21. I. Gajowiak, Z. Rychlik, Weak convergence of randomly indexed sequences of random variables, Teor. Verojatnost. i  Primenen., Vol. 45, No. 4, 2000, 804-806. English translation: Theory of Probability and Its Applications, Vol. 45, 2001, 706-707.
 22. O. I. Klesov, Z. Rychlik, Usilennyj zakon bolszich cziseł na czasticzno uporadocznych mnożestwach (in Russian), Teor. Imovirnosti i Matematiczeskaja Statistika, No. 58, 1998, pp. 31 - 37. English translation: Strong law of large numbers on partially ordered sets, Theor.  Probability and Math.  Statist, 58, 1999, 35-41.
 23. P. Kowalski, Z. Rychlik, Limit Theorems for Maximal Random Sums, Asymptotic Methods in Probability and Statistics, A Volume in Honour of Miklos Csorgo, Edited by Barbara Szyszkowicz, 1998 Elsevier Science B. V., Amsterdam-Laussanne-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo, pp. 13 -29.
 24. P. Kowalski,  Z. Rychlik, On the weak law of large numbers for randomly indexed partial arrays, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio A, Vol. LI.1, 11(1997), pp. 109-119.
 25. B. Rodzik, Z. Rychlik, On the central limit theorem for independent random variables with almost sure convergence, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 16, Fasc. 2(1996), pp.299-309.
 26. P. Kowalski, Z. Rychlik, On the products of a random number of independent random variables, Bull. Polish  Acad. Sci., Math., Vol. 43, No. 3, 1995, 219 230.
 27. A. Łagodowski, Z. Rychlik, Rates of convergence in the weak law for martingale random fields, Proceedings of the Second Ukrainian-Hungarian Conference, M. Arato and M. I. Yadrenko (Eds.), 1995, VSP/TBiMC, 119 - 130.
 28. B. Rodzik, Z. Rychlik, An almost sure central limit theorem for independent random variables, Ann. Inst. Henri Poincare, Vol. 30, No. l, 1994, 1-11, Probabilites et Statistiques.
 29. A. Krajka, Z. Rychlik, Necessary and sufficient conditions for weak convergence of random sums of independent random variables, Comment. Math. Univ. Carolinae, 34, 3(1993), 465 -482.
 30. A. Krajka, Z. Rychlik, The rate of convergence of sums of independent random variables to a stable law, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 14, Fasc. 1(1993), pp. 63 - 75.
 31. Z. Rychlik, J. Zygo, Strassen's invariance principle for random subsequences, Statistics & Probability Letters, 13(1992), 193 - 197.
 32. A. Krajka, Z. Rychlik, The rate of convergence of randomly indexed sums of independent random variables to a stable law, Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska , Lublin-Polonia, Vol. XLVI, 6(1992), Sectio A, 43 - 56.
 33. A. Krajka, Z. Rychlik, On weak and moments convergence of randomly indexed sums, Mathematische  Nachrichten, 157(1992), 249 - 261.
 34. Z. Rychlik, J. Zygo, Almost sure convergence of sequences with random indices, Yokohama Mathematical Journal, Vol. 38(1991), 95 - 101.
 35. P. Matuła,  Z. Rychlik, Distribution and moment convergence of sums of associated random variables, Mathematica  Pannonica, 1/2(1990), 117 - 123.
 36. A. Krajka,  Z. Rychlik, On the rate of convergence in the random central limit theorem in Hilbert space, Probability and Mathematical Statistics, Vol. 11, Fasc. 1(1990), 97 - 108.
 37. P. Matuła, Z. Rychlik, The invariance principle for nonstationary sequences of associated random variables, Ann. Inst. Henri Poincare, Vol. 26, No. 3, 1990, 387 - 397.
 38. Z. A. Łagodowski, Z. Rychlik, Weak convergence of sequences of random elements with multidimensional random indices, Publications  Mathematicae (Debrecen),37(1990), Fasc.1-2,35-40.
 39. A. Krajka,  Z. Rychlik, The order of approximation in the invariance principle for H-valued random sums, Sankhya, The Indian Journal of Statistics, 51(1989), Series A, Pt: 3, 295 -308.
 40. L. E. Gruszecki, Z. Rychlik, Inequalities for conditioned normal approximations, Demonstratio Mathematica, 21(1988), No. 2, 431-440.
 41. A. Krajka, Z. Rychlik, On the limit behaviour of randomly indexed sums of independent random variables, Lit. Mat. Sb., 28(1988), No. 3, 384-494.
 42. M. Polak,  Z. Rychlik, Nonuniform central limit bounds and their applications, Colloquium Mathematicum, Vol. LIV(1988), Fasc.1, 149 158.
 43. A. Krajka,  Z. Rychlik, The order of approximation in the central limit theorem for random summation, Acta  Math. Acad.  Sci. Hung., 51 (1-2)(1988), 109-115.
 44. Z. Rychlik, I. Szyszkowski, The invariance principle for phi-mixing sequences, Teor. Verojatnost.  i   Primenen., 32(1987), No. 3, 616-619. English translation: Theory Probab. Appl., 32(1987), 559-562.
 45. A. Krajka, Z. Rychlik, On the difference between the distribution functions of two random sums of independent random variables, Mathematische  Nachrichten, 134(1987), 317-322.
 46. Z. Rychlik, l. Szyszkowski, Weak convergence of integral type functionals, VNU Science Press BV, "IVth Yilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics", 2(1987), 525-534.
 47. Z. Rychlik, I. Szyszkowski, A weak convergence theorem for functionals of sums of martingale differences, Math.  Nachr., 130(1987), 151-155.
 48. L. Paditz,  Z. Rychlik, A note on the Katz-Petrov theorem for random sums, Bull. Polish Acad. Sci., Mat., 34(1986), No. 11-12, 723-727.
 49. A. Krajka,  Z. Rychlik, Approximation of the distribution function of sums of a random number of random variables, Bull. Polish Acad. Sci., Math., Vol. 34, 1986, No. 9-10, 625-634.
 50. Z. A. Łagodowski,  Z. Rychlik, Weak convergence of probability measures on the function space D[0, oo), Bull. Polish  Acad. Sci., Math., 34(1986), No. 5-6, 229-335.
 51. Z. A. Łagodowski,  Z. Rychlik, Convergence rates in the strong law of large numbers for sums of random variables with multidimensional indices, Probability and Mathematical Statistics, 7(1986), Fasc. 2, 149-158.
 52. Z. A. Łagodowski,  Z. Rychlik, Rate of convergence in the strong law of large numbers for martingales, Probability Theory and Related Fields, 71(1976), 467-476.
 53. S. Csorgo,  Z. Rychlik, Rate of convergence in the strong law of large numbers, Probability and Mathematical Statistics, 5(1985), Fasc. 1, 99-111.
 54. Z. Rychlik, Some remarks on stable sequences of random variables, Banach  Center Publications, 16(1985), 455-463.
 55. Z. Rychlik, I. Szyszkowski, The rate of convergence for linear functionals of sums of martingale differences, Proc. of the 4th Pannonian  Symp. on Math. Stat., Bad Tatzmannsdorf,  Austria 1983, Edit. Hungary 1985, 301-310.
 56. Z. Rychlik, I. Szyszkowski, Weak convergence theorem for functionals of sums of reversed martingale arrays, Yokohama Mathematical Journal, 33(1985), 21-28.
 57. A. Krajka,  Z. Rychlik, Weak convergence of random reversed martingales with o-rates, Bull. Polish  Acad. Sci., Math. 33(1985), No. 1-2, 6571.
 58. Z. Rychlik, A remainder term estimate in a random-sum central limit theorem, Bull. Polish  Acad.  Sci.,  Math., 33(1985), No. 1-2, 57-63.
 59. Z. A. Łagodowski, Z. Rychlik, Complete convergence and convergence rates for randomly indexed sums of random variables with multidimensional indices, Bull. Polish  Acad.  Sci.,  Math., 33(1985), No. 3-4, 219-223.
 60. Z. Rychlik, I. Szyszkowski, On the rate of convergence for distributions of  integral type  functionals, Lecture  Notes in Mathematics, 1080(1984), 255-275.
 61. Z. A. Łagodowski, Z. Rychlik, Some remarks on the strong law of large numbers for random fields, Bull. Polish  Acad.  Sci., Math., 32(1984), No. 1-2, 129-134.
 62. Z. Rychlik, I. Szyszkowski, Weak convergence of functionals of sums for martingale differences, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, 31(1983), No. 9-12, 407-413.
 63. Z. Rychlik, Nonuniform central limit bounds with applications to probabilities of deviations, Teor. Verojatn. i Primenen,. 28(1983), 646 652.  English  translation: Theory of Probability 28(1983), No. 4, 681 687.
 64. E. Rychlik, Z. Rychlik, On the rates of convergence in the generalized Anscombe theorem, Lit. Mat. Sb., 23(1983), No. 3, 127-133.
 65. Z. Rychlik, On the inequality of Berry-Esseen for the sum of a random number of independent random variables, Matem.  Zametki, 28(1980), 301-304  (in Russian). English  translation:  Math. Notes, 29(1980), 616-617.
 66. M. Csorgo,  Z. Rychlik, Asymptotic properties of randomly indexed sequences of random variables, Canad.  J.  Statistic. 9(1981), 101-107.
 67. M. Csorgo,  Z. Rychlik, On random limit and moderate deviation theorems, Carleton Mathematical Lecture Note, No. 23, 1979.
 68. E. Rychlik, Z. Rychlik, The generalized Anscombe condition and its applications in random limit theorems, Lecture Notes in Mathematics, 828(1980), 244-250.
 69. M. Csorgo,  Z. Rychlik, Weak convergence of sequences of random elements with random indices, Math. Proc.  Camb.  Phil. Soc., 88(1980), 171-174.
 70. Z. Rychlik, Martingale central limit theorem, Acta  Math.  Acad. Sci. Hung., 34(1979),  No. 1-2, 129-139.
 71. Z. Rychlik, The rate of convergence in the certain limit theorems with random indices, lzv.  Akad.  Nauk. Uz.SSR Ser. Fiz. - Mat.  Nauk,  23(1979), 25-29 (in Russian).
 72. Z. Rychlik, D. Szynal, On the rate of approximation in the random-sum central limit theorem, Teor.  Verojatn. i  Primenen.,  24(1979), No. 3, 614-620.
 73. Z. Rychlik, D. Szynal, On the rate of convergence in the central limit theorem, Probability Theory, Banach  Center  Publications,  5(1979), 221-229.
 74. Z. Rychlik, A central limit theorem for martingales, Lit.  Mat.  Sb.,  28(1978),  No. 4, 139-145.
 75. Z. Rychlik, The order of approximation in the random central limit theorem,  Lecture Notes  in  Mathematics,  656(1978), 225-236.
 76. Z. Rychlik, D. Szynal, Inflated truncated negative binomial acceptance sampling plan, Aplikace   Matematiky,  22(1977), No. 3, 157-165.
 77. Z. Rychlik, On the rate of convergence in the random-sum central limit theorem,  Lit. Mat. Sb., 17(1977), 171-178.
 78. Z. Rychlik, A central limit theorem for the sums of a random number of independent random variables, Colloquium  Mathematicum,  35(1976), Fasc. 1, 147-158.
 79. Z. Rychlik, D. Szynal, A functional random-sum central limit theorem ,  Bull. Acad. Polon,  des Sciences, Ser. Math.,  Astr.  et Phys., 23(1975), No. 9, 1013-1018.
 80. Z. Rychlik, D. Szynal, Convergence rates in the central limit theorem for sums of a random number of independent random variables, Teor.  Verojatn. i  Primenen., 20(1975), 359-370.
 81. Z. Rychlik, The convergence of Rosen's series for the sums of a random number of independent random variables, Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Vol. 28,  Sectio A, No. 8, 1974, 71-83.
 82. Z. Rychlik, D. Szynal, On the convergence rates in the central limit theorem for the sums of a random number of independent identically distributed random variables, Buli.  Acad.  Polon. des Sciences, Ser. Math.,  Astr. et Phys.,  Vol 22, No. 7, 1974, 683-690.
 83. Z. Rychlik, D. Szynal, On the limit behaviour of sums of a random number of independent random variables, Colloquium  Matematicum, Vol. 28, Fasc. 1, 1975, 147 159.
 84. Z. Rychlik, On some inequalities for the concentration function of the sum of a random number of independent random variables, Buli.  Acad.  Polon,  des Sciences, Ser. Math.,  Astr.  et Phys., Vol. 22, No. 1, 1974, 65 70.
 85. Z. Rychlik, D. Szynal, On the limit behaviour of sums of a random number of independent random variables, Buli.  Acad.  Polon, des Sciences, Ser. Math.,  Astr. et Phys., Vol. 20, no. 5, 1972, 401 406.
 86. Z. Rychlik, On some problems concerning of the inflated binomial distribution, Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska  University, Lublin-Polonia, Vol. 26,  Sectio A, 4, 1972, 38 61.
 87. Z. Rychlik, Rozprawa habilitacyjna : "Rozkłady graniczne losowo indeksowanych ciągów zmiennych losowych", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1980.
 88. Z. Rychlik, Rozprawa doktorska: "Graniczne własności sum niezależnych zmiennych losowych z losową liczbą składników", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1974. Promotor : Doc. dr hab. Dominik Szynal.