Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Puzio

Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA
Telefon
(81) 537 27 41
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek-piątek 7.15-15.15


 

O sobie

 

Główne kierunki i problemy badań naukowych:

 • proza krajowa okresu międzypowstaniowego (twórczość Michała Grabowskiego, Zygmunta Kaczkowskiego, Michała Czajkowskiego, Henryka Rzewuskiego, Seweryna Goszczyńskiego i Seweryna Zenona Sierpińskiego);
 • ewolucja form powieściowych (powieść gotycka i historyczna);
 • motywy przestrzenne w literaturze przedlistopadowej;
 • polskie podróżopisarstwo pierwszej połowy XIX wieku i końca XVIII, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z podróży do Anglii i Szkocji;
 • obrazy kultury polskiej w literaturze XIX wieku;
 • późnooświeceniowa literatura okolicznościową, w tym anonimowa (okres Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego).

 Działalność organizacyjna:

 • od 1 października 2007 do 30 września 2010 Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS;
 • od 1 listopada 2010 roku do 31 lipca 2015 kierownik merytoryczny projektu nr POKL.04.01.01-00-362/10 pt. „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, odpowiedzialny w Instytucie Filologii Polskiej za realizację zadania „Nowe specjalizacje na Wydziale Humanistycznym”;
 • współautorka programów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w IFP: specjalności nauczycielskiej - język polski z logopedią oraz glottodydaktyki polonistycznej;
 • od roku akademickiego 2008/2009 koordynator w Programie Współpracy Instytutu Filologii Polskiej UMCS ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi Lublina i Regionu (opieka nad I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu);
 • od 1 października 2010 r. członek Zespołu ds. Promocji IFP.

Udział w pracach towarzystw naukowych:

 • członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Oddział w Lublinie.

Działalność pozauniwersytecka:

 • członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Międzynarodowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Lubelszczyzna w legendach”, organizator - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie;
 • wykłady popularnonaukowe wygłaszane w instytucjach oświatowych i kulturalnych regionu, ostatnio  prelegent w cyklu wykładów popularnonaukowych „Historycy Lublina”, zorganizowanych z okazji 700-lecia lokacji miasta na prawie niemieckim (14 listopada 2016 r., Dom Kultury LSM w Lublinie).

Nagrody i wyróżnienia:

 • w roku 2010 Nagroda Rektora, indywidualna II stopnia;
 • w 2013 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Działalność naukowa

PUBLIKACJE

 1. Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu, „Kresy” 2000, nr 42-43, s. 281-287.
 2. Między tradycją a nowatorstwem. Semantyka i funkcje motywu zamku w „Grażynie” Adama Mickiewicza, „Annales UMCS” 2001, sectio FF, vol. XIX, s. 57-73.
 3. „Niegotyckie” zamki gotyckich powieści? (Z twórczości Anny Mostowskiej), [w:] Literatura – Historia – Natura. Prace ofiarowane prof. dr hab. Alinie Aleksandrowicz, red. Barbara Czwórnóg–Jadczak, „Annales UMCS” 2002/2003, sectio FF, vol. XX/XXI, s. 301-319.
 4. Nobilitacja starości w nurcie literackiego neosarmatyzmu. Z powieści Michała Grabowskiego, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. Stefan Kruk i Elżbieta Flis-Czerniak, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006, s. 223-231.
 5.  Dzieje romansu Adama i Maryli-ujęcia historycznoliterackie (dawne i nowe), [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na 150-lecie śmierci poety, red. Józef Bachórz i Bolesław Oleksowicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, s. 405-414.
 6.  „Wieczory badeńskie” Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, „Wiek Oświecenia” 2007, t. 23, s. 171-189.
 7. Światy osobne szlacheckiej prowincji w tzw. cyklu nieczujowskim Zygmunta Kaczkowskiego, [w:] Prowincja. Świat, Europa, Polska, red. Mirosław Ryszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 149-159.
 8. Powieści historyczne Aleksandra Bronikowskiego na tle sporu o program romansu historycznego w latach dwudziestych XIX wieku, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś,  red. Renata Stachura, Tadeusz Budrewicz, Bolesław Faron, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2007, s. 55-66.
 9. O nawiedzonym zamku nad Wieprzem z zapomnianej powieści gotyckiej („Zawieprzyce” Aleksandra Bronikowskiego), [w:] Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki, pałace, red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2008, s. 285-298.
 10. „Oswajanie” grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego, „Napis” 2008, XIV, s. 269-280.
 11. Romantyczna parabola polityczna w „Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego, „Napis” 2009, XV, s. 125-139.
 12. Powieści „bułgarskie” Michała Czajkowskiego, [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 43-53.
 13. Zbrodnie miłości, zazdrości i dumy w prozie historycznej z czasopism polskich (1819-1830), [w:] Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 r., red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo WSPA 2010, s. 79-90.
 14. Ossian, Scott and Shakespeare. Literary inspirations in the Polish descriptions of journeys to the British Isles in the 1820s, [in:] Inspirations: English, French and Polish Cultures, ed. Dorota Guzowska i Małgorzata Kamecka, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2011, s. 243-259.
 15. Rok 1809 w „Dziejach powstania Polski” Kajetana Koźmiana i „Dziejach Księstwa Warszawskiego” Fryderyka Skarbka, [w:] Rok 1809 w literaturze i sztuce, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Małgorzata Chachaj, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, s.101-114.
 16. Legenda o sądzie diabłów na Trybunale Lubelskim w gawędzie Seweryna Zenona Sierpińskiego, [w:] Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku, cz. III, red. Joanna Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 11-32.
 17. Świat pogańskich bóstw i wierzeń w polskiej literaturze preromantycznej i romantycznej (do roku 1830), [w:] Slovȃnska fantastìka, Київ: Kиївский Унiверситет 2012, s. 230-242.
 18. Ukraina w prozie Michała Grabowskiego, [w:] „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. Stanisław Makowski oraz Urszula Makowska i Małgorzata Nesteruk, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 281-298.
 19. „Wiersz na powrót z Sejmu Warszawskiego Jaśnie Wielmożnego Ferdynanda Dąbrowy Ciechanowskiego, biskupa chełmskiego, senatora, w dniach stycznia 1812 roku zdziałany przez X. M. Laurysiewicza, parocha Peresołowickiego”, „Prace Polonistyczne” 2013, s. LXVIII, s.131-148.
 20. Wiersz na zgon ś.p. Tadeusza Kościuszki”. Z nieznanej poezji okolicznościowej epoki Królestwa Polskiego, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 427-441.
 21. Zabójstwo dziecka i dzieciobójstwo w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku: w kręgu „gotyckich fikcji” i „czarnej romantyczności”,[w:] Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, red. Kazimierz Ilski, Małgorzata Chmielarz, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, s. 120-135.
 22. Typy komiczne szlacheckiej prowincji w cyklu „Ostatni z Nieczujów” Zygmunta Kaczkowskiego, „Annales UMCS” 2016, sectio FF, vol. 34, no 1, s. 11-24.
 23. O Anglii i Anglikach w „Pamiętnikach. Dzienniku pobytu za granicą (1831-1834)” Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Memuarystyka w dawnej Polsce, red.Piotr Borek, Dariusz Chemperek i Anna Nowicka-Struska, Kraków: Collegium Columbinum     2016, s. 283-295.                              
 24. „Niepoprawny romantyk” patrzy na Maroko. „Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i Państwie Marokańskim” Teodora Tripplina, [w:] Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red.Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok: Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, s. 157-175.                               
 25. Odessa w polskich dziewiętnastowiecznych relacjach z podróży odbytych miedzy rokiem 1814 a 1843, [w:] Odessa w literaturach słowiańskich. Studia/ Odesa v slovânskih lìteraturah. Studìï, red.Jarosław Ławski, Natalya Malyutina, Białystok – Odessa: Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Ukrainistyki Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ilii Miecznikowa, Książnica Podlaska w Białymstoku, Muzeum Literackie w Odessie, s. 591-612.

Udział (z referatem) w ponad 20 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, w tym zagranicznych (w Kijowie i Odessie).

Wyjazdy stażowe w ramach programu LLP/Erasmus - w roku akademickim 2007/2008 Uniwersytet w Gandawie, w roku 2010/2011 Uniwersytet Karola w Pradze.

Promotor 67 licencjatów filologii polskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Lublinie oraz w Kolegium UMCS w Radomiu.