Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Prokopiak

Telefon
508292498
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.autyzmlublin.pl
Konsultacje

Uprzejmie informuję, że konsultacje  odbywam w następujących dniach


wtorek, godz. 15.00-17.00 w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  aniaprokopiak@wp.pl , Miejsce: kampus UMCS - Anna Prokopiak - Konsultacje 

Serdecznie zapraszam


Instytut Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12, pok. 64A


tel. 81 537 63 35


 


 

Adres

20-078 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza
-badania przesiewowe w kierunku trudności komunikacyjnych i społecznych dzieci do drugiego roku życia
-potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu
-wsparcie środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu
-autonomia osób z niepełnosprawnością

Projekty badawcze
I) Projekt NCBiR i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pn. "Uniwersalność +" – zadanie: Realizacja zajęć z "Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (III.2021-VI.2023)
Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na UMCS (studentów i kadry akademickiej) w zakresie projektowania a także wsparcie zmian organizacyjnych na UMCS poprzez wprowadzenie w programach kształcenia na 9 kierunkach obowiązkowych modułów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego.

- zrealizowane
II)Europejski Fundusz Społeczny, podmiot oferujący zadanie Unia Europejska. Praktykuj z UMCS. Staże dla studentów pedagogiki specjalnej. Kierownik merytoryczny A. Prokopiak
III) Program DAPHNE 2011/2012 JUST/2011-2012/DAP/AG/3192 System for Protection and Empowerment of Autistic Child as victim of a hi se or Unintentional Perpetrator - Liderem była włoska organizacja pozarządowa. Kierownik w Polsce Prokopiak Anna
IV) Projekt w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Dwie edycje -2014 i 2015
1) Introducing the Polish model of education for children with autism
2) Strengthening the Active Role of Parents of Children with autism through the implementation of Polish MODEL Support
Podmiot oferujący zadanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Tiranie, kierownik projektu Prokopiak Anna.

Doktoranci (promotor pomocniczy)
Gabryś Agnieszka - Akceptacja niepełnosprawności a zasoby radzenia sobie u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu, 2019
Krasuski Paweł – Funkcjonowanie systemu rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo a style radzenia sobie ze stresem, 2019

Współpraca naukowa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Rzeszowski
Centro de Terapia Ocupacional Pediátrica Os Bambans w Hiszpanii
Fundacja Alpha

Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie św. Maksymiliana Kolbego "Kochaj i służ" 08.12.2019
Nagroda Rektora UMCS indywidualna za osiągnięcia naukowe 10.2018
Nagroda Rektora UMCS zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne 10.2017
Nagroda Rektora UMCS indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne i naukowe 10.2014
Medal Komisji Edukacji Narodowej 14.08.2014
Medal Prezydenta Miasta Lublin 2012

 


Działalność naukowa

druki zwarte

2020 Osoba ze spektrum autyzmu w biegu życia, Wyd. UMCS Lublin, s. 1-408 (ISBN 978-83-227-9318-3)
2017 Uczeń z autyzmem, Wyd. UMCS Lublin 2017, s. 1-144 (ISBN 978-83-7784-987-3)
Autyzm i Rodzina (red.) Prokopiak A., Palak Z., Wyd. UMCS, Lublin, s. 1-271 (978-83-7784-935-4)
2016 Mój brat i nasz świat. Rzecz o autyzmie. (red) Prokopiak A., Wyd. PETIT, Lublin, s. 1-40 (ISBN 978-83-65133-16-8)
2014 Annales UMCS VOL. XXVII, 1 (red.) Palak Z., Prokopiak A., Wyd. UMCS, Lublin, s. 1-99 (ISSN 0867-2040)
Annales UMCS VOL. XXVII, 2 (red.) Palak Z., Prokopiak A., Wyd. UMCS, Lublin, s. 1-123 (ISSN 0867-2040)
Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014, s. 1-139, (ISBN 978-83-63766-20-7)2013 Terapia więzi i dialogu. Koncepcja Hanny Olechnowicz (red.) A. Prokopiak, PETIT na zlecenie Fundacji Alpha, Lublin 2013, s. 1-176, (ISBN 978-83-6144-793)2012 Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym Akapit Lublin 2012, s. 1-347 (ISBN 978-83-896162-4-1).2011 Rozwijamy skrzydła (red.) A. Prokopiak. Fundacja Alpha, Lublin 2011, s. 1-78, (ISBN 978-83-896161-7-3)

artykuły

2020 Diagnoza funkcji poznawczych u osób ze spektrum autyzmu – wybrane aspekty [w:] Osoba ze spektrum autyzmu w biegu życia, (red.) Prokopiak A., Wyd. UMCS Lublin, s. 111-138.
Rola wolontariatu rówieśniczego w okresie dojrzewania osób ze spektrum autyzmu [w:] Osoba ze spektrum autyzmu w biegu życia, (red.) Prokopiak A., Wyd. UMCS Lublin, s. 255-274.
2019 Radzenie sobie ze stresem a rozwój potraumatyczny rodziców dzieci ze spektrum autyzmu [w:] Edukacja – Technika – Informatyka nr specj. 1/2019 s. 46-52 współautorstwo Tomasz Gosztyła, Jacek Pasternak
Mediating role of Lack of support for the relationship between extraversion and sense of loneliness in Barents of children with autism spectrum dis order and Barents of children with intellectual disability [w:] Journal of PSYCHOPATHOLOGY 2(25)2019 s. 51-57 współautorstwo Tomasz Gosztyła
2018 Sekwencje sensoryczne jako forma pracy z osobami z autyzmem [w:] Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (red.) Pawlak-Kindler A., Wyd. UMCS, s. 199-209
2017 Poczucie osamotnienia u rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Psychoterapia 3(182)2017 s. 81-92 współautorstwo Tomasz Gosztyła
Autyzm – przegląd definicji, etiologia, kryteria diagnostyczne [w:] Autyzm i Rodzina (red.) Prokopiak A., Palak Z., Wyd. UMCS, Lublin, s. 15-40.
2016
Towarzyszenie osobie z autyzmem w jej rozwoju emocjonalnym [w:] Roczniki Teologiczne, TOM LXXIII, s. 205-221.
Rozwój emocjonalny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ujęciu Stanleya Greenspana [w:] Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej (red.) Palak Z., Wójcik M., Wyd. UMCS, s. 99-109.
Współpraca z rodziną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [w:] Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną (red.) Pawlak-Kindler A., Wyd. UMCS, s. 37-46.
Dźwięk w świecie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [w:] Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia - Refleksje – Doświadczenia (red.) Pazur B., Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, s. 11-20.
2015 Dziecko z autyzmem jako partner dialogu [w:] Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem (red.) Kaczmarek B., Wojciechowska A., Impuls 2015, s. 79-85.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin [w:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce (red.) Bujnowska A., Sidor-Piekarska B., Wyd. KUL 2015, s. 43-51.2014 Wychowanie dziecka z autyzmem [w:] Annales UMCS VOL. XXVII, 2 (red.) Palak Z., Prokopiak A., Wyd UMCS. Lublin, s. 51-59.Niedyrektywność w terapii autyzmu [w:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia (red.) Kossewska J., Wyd. JAK, Kraków 2014, s. 87-96.Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na katechezie w szkole ogólnodostępnej [w:] Zeszyty Formacji Katechetów R. 14 (2014) Nr 4 (56), s. 61-68.Umysł, ciało, emocje i seksualność osoby z autyzmem (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Społeczeństwo i Rodzina Nr 38 (1/2014), s. 10-22.Pozytywne wzorce uczenia się wobec zachowań trudnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [w:] Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014, s. 35-42. Uczeń z zespołem Aspergera – wiedza i opinie nauczycieli (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej. (red.) Jachimczak B., Pawelczak K., Wojciechowaka A.. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 221-235.2013 Autyzm a odżywianie. O czym nauczyciel wiedzieć powinien? [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII Wydanie Specjalne Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, red. Wiatrowska A. Bieganowska A., Witek A., Wyd. UMCS, Lublin, s. 100-118.Wsparcie osób z autyzmem w środowisku wychowawczym [w:] Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością, red. Sidor-Piekarska B., Wyd. KUL, Lublin, s. 11-33.Profesjonaliści wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Seksualność – niepełnosprawność – rzeczywistość, red. Kijak R., Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, s. 196-207.Wsparcie środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Nr 11/2013, s. 59-68.2012 Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 28-36.Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 96-109.2011 Predyktory autyzmu u małych dzieci [w:] Rozwijamy skrzydła. Red A. Prokopiak. Fundacja Alpha, Lublin 2011 s. 8-23.Wychowanie seksualne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym W: Rewalidacja 2(30)2011 KOMPENDIUM S. 41-522010 Spektrum autyzmu i seksualność W: Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. POLIHYMNIA Lublin 2010 s. 137-148.Podążanie za osobą z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Red. A. Kiciński. Lublin: Gaudium 2010 s. 43-512009 To moi są tacy, czy też ja nie umiem z nimi pracować? W: Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?. Red. J. Głodkowska, A. Giryński. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Kraków s. 149-1522008 Komunikacja wspomagająca w klasie I dla dzieci z autyzmem. W: Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”. Red. E. Przebinda. 1(15)/2008 s. 7-8.2007 Program organizacji kształcenia technicznego dla uczniów ze sprzężonymi niepełno sprawnościami w SOSW nr 2 w Lublinie. W: Rewalidacja 1(21)2007 CMPPP Warszawa s. 26-32.2006 Wybrane zagadnienia dotyczące seksualności osób głębiej upośledzonych umysłowo. W: Rewalidacja 1(19)/2006 CMPPP Warszawa s.19-26.Wokół edukacji emocjonalno-seksualnej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. W: Pedagogika Specjalna. Zeszyty naukowe. Tom II. Akademickie Wydawnictwo WSSP im. W. Pola Lublin s. 347-356.2005 Postawy nauczycieli wobec seksualności osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. W: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów i uprzedzeń. Red. J. Głodkowska, A. Giryński. APS Warszawa s.77-83.2005 Wybrane problemy profilaktyki życia seksualnego osób za szczególnymi problemami edukacyjnymi. W: Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki. Red. M. Dyrdy, A. Świderski. STN Siedlce s. 135-144.

Recenzje
2016 Recenzja publikacji Attwood T., Hénault I., Dubin N., Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym, przekład Okuniewski J. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk 2015 [w:] Szkoła Specjalna TOM LXXVII, 4/2016, s. 318-319
Recenzja publikacji Rogers S., Dawson G.: Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju społecznego. Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2015 [w:] Szkoła Specjalna TOM LXXVII, 3/2016, s. 238-239