Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Prokopiak

dr Anna Prokopiak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Telefon
508292498
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.autyzmlublin.pl
Konsultacje

Instytut Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12, pok. 71. 


kontakt mailowy aniaprokopiak@wp.pl


Przebywam na urlopie wypoczynkowym od dnia 30 lipca 2018r. 


Cudownych wakacji!


Ap


 

Adres

20-078 Lublin

O sobie

wykształcenie

2010               obrona rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko, UMCS, na temat: Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

1990-1996        Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunek pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogika, ukończone uzyskaniem stopnia naukowego magistra.

1988-1990        Studium Nauczycielskie w Siedlcach i uzyskanie przygotowania do zawodu nauczyciela szkoły podstawowej w specjalności nauczanie początkowe.

 doświadczenie zawodowe

II 2010-obecnie UMCS, wykłady i ćwiczenia z przedmiotów Metodyka wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wczesna rehabilitacja dziecka z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacja społeczna upośledzonych umysłowo, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

VI 2007-obecnie    Założenie Fundacji Alpha na rzecz osób z autyzmem. Obecnie jako prezes fundacji prowadzenie Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Centrum ma obecnie pod swoją opieką ponad 400 rodzin.

IX 2006-obecnie    Praca w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Kursor”, m. in. wykłady i ćwiczenia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Oligofrenopedagogiki (przedmiot Oligofrenopedagogika, Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo, Metodyka wychowania w internacie) oraz na kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli przedmiotu Przyroda (przedmiot Projektowanie procesu dydaktycznego), prowadzenie Rad Szkoleniowych (np. Planowanie wynikowe, Indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się, Realizacja ścieżek edukacyjnych, Metoda projektu sposobem indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się, Autoewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania).

I 2006-VI 2014 Praca w Wyższej Szkole Społeczno Przyrodniczej, wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo na kierunku Pedagogika specjalna, z zakresu oligofrenopedagogika.

I 2011-VI 2012 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi SKRZAT w Lublinie, ul. Kleeberga 8.

1995–2011 Praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Lublinie, nauczanie w zespole edukacyjno-terapeutycznym z osobami z up. um. w stopniu głębszym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem .

2003–2005  Szkoła Podstawowa w Bychawie, nauczanie indywidualne z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

1989-1992   Praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Siedlcach z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

awans zawodowy

1998  I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo.

1999  II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo.

2002  nauczyciel dyplomowany.

 dodatkowa działalność

2007-obecnie Prezes Fundacji Alpha, organizacji pożytku publicznego, która obecnie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Autyzmu Alpha w Lublinie, placówkę proponującą kompleksowe wsparcie dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom  www.autyzmlublin.pl

2003-2008  Współprowadzenie społecznie punktu konsultacyjnego dla rodziców i nauczycieli osób z autyzmem i zaburzonych sensorycznie: prowadzenie pracy indywidualnej z wybranymi dziećmi zarówno ze szkoły jak i spoza niej, dokonywanie diagnoz oraz opracowywanie programów terapii wszystkich zgłoszonych dzieci (większość dzieci objętych pomocą nie jest uczniami naszej szkoły, są to dzieci z terenu miasta Lublina w wieku 3-5 lat), systematyczna współpraca i konsultacje trudniejszych przypadków w Synapsis w Warszawie, prowadzenie superwizji zajęć z dziećmi ze szkoły i spoza niej, prowadzenie bieżących konsultacji dla nauczycieli i rodziców, zgłaszających się po porady do punktu konsultacyjnego, nawiązanie współpracy z Krajowym Towarzystwem Autyzmu w Lublinie i włączenie  w prace lubelskiego koła – współprowadzenie Klubu dla dorosłych osób z autyzmem.

2002-2008  Opiekun stażu nauczycieli kontraktowych.

2001-2011  Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w SOSW nr 2 w Lublinie.

2001-2005  Współorganizator obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie.

 


Działalność naukowa

udział w konferencjach z referatem

 14-15 XI 2014  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”. Debata odbyła się pod hasłem „Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych”, Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z referatem: Rozwój emocjonalno-seksualny osób z autyzmem.

06 XI 2014   I Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Autyzm i religia. KUL, Lublin z referatem: Autyzm i seksualność.

09 V 2014  I Międzynarodowe Sympozjum Metodyczno-Warsztatowe z cyklu: Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, UMCS, Lublin z referatem: Terapia dzieci z autyzmem w perspektywie ich dorosłości.

01 IV 2014  I Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Autyzm i religia. KUL, Lublin z referatem: Autyzm i religia.

19-20 XI 2013 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy Pedagogiki. Teoria i praktyka, UMCS, Lublin z referatem Wychowanie dziecka z autyzmem

22-24 V 2013    Dyskursy Pedagogiki Specjalnej w Sopocie „Pedagogika Specjalna – oblicza przemian” z referatem Wsparcie środowiska wychowawczego osób z autyzmem

8-9 IV 2013   VI Międzynarodowa Konferencja Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - Inny w przestrzeni społecznej, Poznań (Obrzycko) z referatem (Parchomiuk, Prokopiak) Uczeń z zespołem Aspergera – wiedza i opinie nauczycieli.

4 IV2012   Konferencja naukowo-szkoleniowa w SOSW w Chełmie „Zrozumieć autyzm” z wykładem Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w warunkach placówki specjalnej

11-12 V 2012 Ogólnopolska konferencja naukowa „Oko w oko…z cielesnością” organizowana przez Koło Naukowe Psychologów UMCS z referatem: Jak nazywa się stolica zakochania? Seksualność osób z autyzmem – wybrane aspekty

29 V 2012    Konferencja organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Stowarzyszenie „Labirynt” w Łukowie „Autyzm wśród nas. Znajdźmy wspólną drogę”  z wykładem Rozwój współczesnej nauki o autyzmie

27-28 V 2012  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ZDROWA SZKOŁA-ZDROWY UCZEŃ organizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii z wykładem  „Autyzm a zaburzenia odżywiania. O czym nauczyciel wiedzieć powinien?”

8-9 X 2012 II Ogólnopolska konferencja naukowa Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej z referatem (Prokopiak, Parchomiuk) „Terapeuci i opiekunowie wobec seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”

10 XII 2011    Międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie „Rozwijamy skrzydła” z referatem: Predyktory autyzmu

1 XII 2011 Konferencja naukowo-szkoleniowa w SOSW w Dorohusku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Porozmawiajmy o niepełnosprawności raz jeszcze”z referatem: Rola Rodziny w rozwoju i terapii dzieci niepełnosprawnych

10 XI 2011 LFOON w Lublinie, „Wymiar niepełnosprawności – konferencja nt. przyczyn, zapobiegania i skutków niepełnosprawności” – konferencja współfinansowana przez Gminę Lublin skierowana do studentów KUL, UMCS, AM z referatem: A co jeśli to autyzm?

31 X 2011     Konferencja w SOSW w Radzyniu Podlaskim ,,Wspomaganie rozwoju ucznia niepełnosprawnego  w drodze do sukcesu - rola nauczycieli” z referatem: Paradygmat humanizmu w pracy z uczniem z niepełnosprawnością

27 X 2011    LFOON, „Wymiar niepełnosprawności – konferencja nt. przyczyn, zapobiegania i skutków niepełnosprawności” – konferencja współfinansowana przez Gminę Lublin skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych z referatem: A co jeśli to autyzm?

13-14 X 2011 V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego” z referatem: Osoba z autyzmem -  spotkanie w połowie drogi

19-20 XI 2010   Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska z referatem Spektrum autyzmu i seksualność oraz Sprawozdanie z IX International Congress Autism-Europe A Future for autism Catania 8-10.10.2010

29 IX 2009  Konferencja Naukowa „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie” z referatem Możliwości edukacji seksualnej osób z upośledzeniem umysłowym. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

24 XI 2006  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu spotkań „Osobowość, Samorealizacja, odpowiedzialność, Bezpieczeństwo, Autonomia” „Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?” z referatem To moi są tacy, czy też ja nie umiem z nimi pracować? APS w Warszawie. W: Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?. Red. J. Głodkowska, A. Giryński. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Kraków s. 149-152

21-22 X 2006  III Warsztaty Stowarzyszenia „Mówić bez słów” na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się, Warszawa z prezentacją Komunikacja wspomagająca w klasie I dla dzieci z autyzmem. W: Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”. Red. E. Przebinda. 1(15)/2008 s. 7-8.

21 X 2005     Konferencja Naukowa „Być nauczycielem profesja czy sztuka?”, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z referatem „Awansować czy nie awansować” oto jest pytanie?

24-26 X 2003  XI Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna „Seksuologia kliniczna XXI wieku” w Kazimierzu, z referatem Możliwości edukacji seksualnej osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 publikacje

druki zwarte

2014   Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014, s. 1-139, (ISBN 978-83-63766-20-7)

 2013    Terapia więzi i dialogu. Koncepcja Hanny Olechnowicz (red.) A. Prokopiak, PETIT na zlecenie Fundacji Alpha, Lublin 2013, s. 1-176,  (ISBN 978-83-6144-793)

 2012   Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym Akapit Lublin 2012, s. 1-347 (ISBN 978-83-896162-4-1).

 2011    Rozwijamy skrzydła (red.) A. Prokopiak. Fundacja Alpha, Lublin 2011, s. 1-78,  (ISBN 978-83-896161-7-3)

 artykuły

2014     Niedyrektywność w terapii autyzmu [w:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia (red.) Kossewska J., Wyd. JAK, Kraków 2014, s. 87-96.

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na katechezie w szkole ogólnodostępnej [w:] Zeszyty Formacji Katechetów R. 14 (2014) Nr 4 (56), s. 61-68.

Umysł, ciało, emocje i seksualność osoby z autyzmem (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Społeczeństwo i Rodzina Nr 38 (1/2014), s. 10-22.

Pozytywne wzorce uczenia się wobec zachowań trudnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [w:] Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014, s. 35-42.         

2013        Autyzm a odżywianie. O czym nauczyciel wiedzieć powinien? [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII Wydanie Specjalne Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, red. Wiatrowska A. Bieganowska A., Witek A., Wyd. UMCS, Lublin, s. 100-118.

Wsparcie osób z autyzmem w środowisku wychowawczym [w:] Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością, red. Sidor-Piekarska B., Wyd. KUL, Lublin, s. 11-33.

Profesjonaliści wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Seksualność – niepełnosprawność – rzeczywistość, red. Kijak R., Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, s. 196-207.

Wsparcie środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Nr 11/2013, s. 59-68.

 2012     Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 28-36.

 Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 96-109.

 2011   Predyktory autyzmu u małych dzieci [w:] Rozwijamy skrzydła. Red A. Prokopiak. Fundacja Alpha, Lublin 2011 s. 8-23.

 Wychowanie seksualne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym W: Rewalidacja 2(30)2011 KOMPENDIUM S. 41-52

 2010    Spektrum autyzmu i seksualność W: Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. POLIHYMNIA Lublin 2010 s. 137-148.

  Podążanie za osobą z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Red. A. Kiciński.  Lublin: Gaudium 2010 s. 43-51

 2009      To moi są tacy, czy też ja nie umiem z nimi pracować? W: Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?. Red. J. Głodkowska, A. Giryński. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Kraków s. 149-152

 2008     Komunikacja wspomagająca w klasie I dla dzieci z autyzmem. W: Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”. Red. E. Przebinda. 1(15)/2008 s. 7-8.

 2007     Program organizacji kształcenia technicznego dla uczniów ze sprzężonymi niepełno sprawnościami w SOSW nr 2 w Lublinie. W: Rewalidacja 1(21)2007 CMPPP Warszawa s. 26-32.

 2006     Wybrane zagadnienia dotyczące seksualności osób głębiej upośledzonych umysłowo. W: Rewalidacja 1(19)/2006 CMPPP Warszawa s.19-26.

2006      Wokół edukacji emocjonalno-seksualnej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. W: Pedagogika Specjalna. Zeszyty naukowe. Tom II. Akademickie Wydawnictwo WSSP im. W. Pola Lublin s. 347-356.

2005       Postawy nauczycieli wobec seksualności osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. W: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów i uprzedzeń. Red. J. Głodkowska, A. Giryński. APS Warszawa s.77-83.

2005     Wybrane problemy profilaktyki życia seksualnego osób za szczególnymi problemami edukacyjnymi. W: Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki. Red. M. Dyrdy, A. Świderski. STN Siedlce s. 135-144.