Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jan Pomorski

prof. dr hab. Jan Pomorski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ I METODOLOGII HISTORII
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


wtorek, godz. 10.00-11.30


czwartek, godz. 11.00-13.00


Nowa Humanistyka, p. 336

O sobie

 1. Urodzony  w Lublinie, w latach 1973-76 studiuje na UMCS historię i filozofię według indywidualnego programu.  Po trzech latach studiów i zdaniu we wrześniu  egzaminu magisterskiego (praca „Polonofilizm w Wielkiej Brytanii w okresie międzypowstaniowym. Działalność Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w latach 1830-1864”)  , 1 października 1976 zostaje zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii UMCS. Doktorat („W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej”) broni w czerwcu 1980 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor Jerzy Topolski), habilituje się na UMCS w lutym 1986 roku na podstawie rozprawy Paradygmat „New Economic History”. Studium z teorii rozwoju nauki. Zarówno doktorat, jak i habilitacja uzyskują Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1987- 2019 kieruje Zakładem Metodologii Historii UMCS. Stanowisko profesora UMCS otrzymał w 1991 roku, a tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych 24.06.1993. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego (1995) uzyskał najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował równolegle w latach 1993-98 kierując Katedrą Metodologii Historii, a następnie w roku 1998 na UMCS.
 2.  Członek  Polskiego Towarzystwa Historycznego,  Towarzystwa Historiograficznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Współzałożyciel i sekretarz naukowy Lubelskiego Konwersatorium „Pogranicze”  w latach 1992-1993; współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Przewodniczący Komisji Metodologii Historii i Badań nad Historiografią Komitetu Nauk Historycznych PAN w latach 1999 -2010. Współzałożyciel i przewodniczący Kolegium redakcyjnego, ukazującej się od 1984 roku, serii wydawniczej z filozofii nauki „Realizm – Racjonalność – Relatywizm”. Członek kolegium redakcyjnego takich czasopism, jak „Historyka. Studia Metodologiczne” ,   „Res Historica” , "Historia@Teoria", "KLIO POLSKA" oraz jednego z pierwszych polskich e-czasopism „Kultura i Historia”,  a  wcześniej także "SENSUS HISTORIAE" i „Roczników Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”. Pomysłodawca i współtórca (2001) Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.  Współtwórca i Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. utworzenia Europejskiego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego w latach 2010-2011. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się w Lublinie w  dniach 18-20 września 2019 r. Aktualnie członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych oraz  członek Komisji Ewaluacji Nauki, powołany na czteroletnią kadencję. Członek Rady UMCS w pierwszej i drugiej kadencji. Członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w bieżącej kadencji. Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych od 2020 roku i Rady  Muzeum Narodowego w Lublinie.
 3.  Nie związany nigdy z żadną partią, Jan Pomorski podkreśla swój związek z pokoleniem  JP II oraz „Solidarności”, a doświadczenia z lat 1980-81 i te późniejsze z roku 1989 uważa za najważniejsze w swym życiu. Był jednym z współtwórców NSZZ „Solidarność” na Wydziale Humanistycznym UMCS, współorganizatorem i sekretarzem naukowym Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie w latach 1980-81 oraz redaktorem „Miesięcy”. Współpracownik Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny  w 1989 roku, animator ruchu Komitetów obywatelskich w Lublinie (przewodniczący w dzielnicy Konstantynów-Węglin, delegat na spotkania KO przy Lechu Wałęsie). Przewodniczący Sztabu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny w wyborach samorządowych 1990 roku. Współorganizator kampanii wyborczej senatorów Adama Stanowskiego (1989) i Jerzego Kłoczowskiego (1990).  W latach tych zdobywa spore doświadczenie dziennikarskie. Regularnie pisuje do „Gazety Obywatelskiej”, „Dnia” i „Gazety w Lublinie”. Te związki z prasą kontynuuje następnie w  dwutygodniku „Przegląd Akademicki / Forum Akademickie”, z którym blisko współpracuje w latach dziewięćdziesiątych, publikując kilkadziesiąt artykułów i wywiadów na tematy nauki i szkolnictwa wyższego.  W latach 1999-2005 prorektor UMCS,  organizator Kongresu Rektorów Uniwersytetów Europejskich z okazji poszerzenia Unii Europejskiej „Higher Education for United Europe”, Lublin 29.04-01.05.2004; w latach 2005-2007 rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; w latach 2007-2009 profesor SWPS w Warszawie - pełnomocnik Rektora ds. strategii i projektów europejskich.
 4. Ekspert i doradca przy wielu inicjatywach gospodarczych i samorządowych, w tym przy opracowywaniu strategii rozwoju Lubelszczyzny i Lublina, przewodniczący Rady Rozwoju Lublina w latach 2012-2015. Lider zespołu "Akademickość" przygotowującego Strategię Lublin 2030.  Profesor Pomorski związany jest z Fundacją im. Lesława A. Pagi, od momentu jej założenia (2004), aktualnie pełni funkcję Prezesa jej Rady. Był też członkiem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzowu Finansowego.
 5. Za swą dzialalność organizacyjną, społeczna i naukową był prof. Jan Pomorski wielokrotnie nagradzany: dwukrotnie Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2004 i 2010),  Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2017), Medalem  Unii Lubelskiej  (2019), Medalem Wojewody Lubelskiego (2010),  Medalem "PARATA SEMPER CORNUA" Sejmiku Województwa Lubelskiego (2016), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2019).

Działalność naukowa

 1. Specjalnością naukową Profesora Pomorskiego jest przede wszystkim metodologia historii i innych nauk społecznych. Z tego zakresu opublikował siedem książek (ostatnio Homo metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię, Lublin 2019 oraz Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki, Lublin 2021) i sto kilkadziesiąt rozpraw naukowych. Badawczo bliskie są mu również filozofia nauki, historia historiografii, antropologia i teoria kultury, a ostatnio także  neuronauka i humanistyka cyfrowa. Aktualnie kieruje Katedrą Humanistyki Cyfrowej przy Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Był inicjatorem i pierwszym dyrektorem Centrum Badawczo-Rozwojowego e-HUMANISTYKA UMCS.
 2. Na seminarium Profesora powstało około stu prac magisterskich, wypromował 20 doktorów, ośmioro z nich   już się habilitowało, jeden uzyskał tytuł naukowy profesora.
 3. Kilkunastokrotnie był powoływany na recenzenta i superrecenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz wnioskach o tytuł naukowy.
 4. Promotor doktoratów honorowych Jerzego Giedroycia (2000), Krzysztofa Pomiana (2003), Timothy Snydera (2018) i Krzysztofa Mikulskiego (2019).
 5. Kierował licznymi projektami badawczymi, aktualnie Kierownik dwóch projektów, w tym DOSKONAŁA NAUKA, finansowanych przez MNiSW. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 6. Organizator kilkunastu  krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 7. Prowadził wykłady jako visiting profesor  i wygłaszał referaty na uniwersytetach w  Europie i Stanach Zjednoczonych.
 8. Autor ponad dwustu publikacji naukowych, w tym 8 książek autorskich i 10 prac zbiorowych pod jego redakcją.
 9. ORCID: 0000-0001-5667-0917

 

PROMOTORSTWO PRAC DOKTORSKICH:

 

 1. Tomasz Pawelec, Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (1993)
 2. Andrzej Radomski, Metodologiczne problemy historii kultury na przykładzie współczesnej historiografii polskiej (1993)
 3. Agnieszka Kolasa-Nowak, Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charles’a Tilly’ego  (1997)
 4. Marcin Mularczyk-Hlebowicz, W kierunku antropologii historycznej: Natalie Zemon Davies (1999) [rozprawa doktorska napisana w Instytucie Historycznym UW – autor z powodu choroby nie przystąpił do egzaminów doktorskich]
 5. Tomasz Bakalarczyk, „Kwartalnik Historyczny” i jego rola w polskiej historiografii w latach 1945-1989 (2000)
 6. Marek Woźniak, Mit historyczny i jego żywotność kulturowa na przykładzie historiografii rewolucji październikowej (2001)
 7. Anna Zalewska, Teoria źródła historycznego i archeologicznego we współczesnej refleksji metodologicznej (2002)
 8. Anna Ziębińska-Witek, Historiografia w funkcji traumatycznej. Doświadczenie Holokaustu (2002)
 9. Grzegorz Zawistowski, Myśl metodologiczna Witolda Kuli (2003) [autor nie przystąpił do obrony pomimo zdanych egzaminów i dwóch pozytywnych recenzji]
 10. Hanna Skierczyńska-Zagajewska, Wzorce osobowe kobiet w Polsce od X do XIX wieku. Analiza czynników statusu społecznego (2003)
 11. Piotr Witek, Historiografia a  film. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego (2004)
 12. Krzysztof Karauda, „Distance Learning” jako metoda zdalnego nauczania historii. Aspekty metodyczne i metodologiczne (2004)
 13. Ewa Rybałt, Historyzm absolutny Benedetto Croce (2006)
 14. Ewa Solska, Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej (2006)
 15. Monika Sędłak, Zygmunt Hertz w środowisku paryskiej „Kultury” . Próba biografii (2007)
 16. Agnieszka Polak, Rozprawa historyka z historią. Studium metodologiczne twórczości Normana Daviesa (2010)
 17. Paweł Błędowski, Postmodernistyczna krytyka idei i instytucji uniwersytetu (2010)
 18. Paweł Postawski, Historia społeczno-religijna we Włoszech i w Polsce: Gabriele de Rosa i Jerzy Kłoczowski. Studium porównawcze (2015)
 19. Grzegorz Bednarczyk, Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia. Od teorii do praktyki  (2019)
 20. Paulina Litka, Mesjanizm w funkcji mitu historiograficznego. Od XIX-wiecznej tradycji po współczesny dyskurs publiczny (2021). [Promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Solska]

 

WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 2017-2021

 

 1. Spoglądając w przeszłość… Studia i szkice metahistoryczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 397.
 2. W poszukiwaniu modelu historii transnarodowej - studium przypadku: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem Timothy Snydera, /W:/ "Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego. Redakcja naukowa: Ewy Solska, Piotr Witek,  Marek Woźniak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 81-97.
 3. Znaczenie „Zeszytów Historycznych” w historiografii polskiej (próba bilansu), /W:/  „Zeszyty Historyczne” z perspektywy półwiecza. Pod redakcją Sławomira Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego. IPN  Warszawa 2017, s. 224-240.
 4. W poszukiwaniu klucza do zrozumienia historii XX stulecia. Teoria historii i metodologia stosowana Timothy Snydera, „Historyka. Studia Metodologiczne” T. 47, 2017, s. 247-304.  
 5. „Appeasement” jako ostrzeżenie. Rozważania o historiografii i polityce historycznej (Wokół Pierwszej zdrady Zachodu Andrzeja Nowaka) „Dzieje Najnowsze”, R. XLIX – 2017, nr 3, s. 269-298
 6. O dwóch postawach wobec rzeczywistości historycznej. (Kilka refleksji nad lekturą Gramatyki kultury europejskiej Anny Pałubickiej), „Filo-Sofija”  nr 36, 2017/1 , s. 25-44.
 7. Porządek czasu – porządek historii, czyli Krzysztofa Pomiana reflektowanie nad zmianą w historiografii, „Kultura i Historia”, nr 32, 2017, s. 243-262.
 8. Spełniona obietnica PKWN. Profesora Zdzisława Cackowskiego droga na akademicki Parnas, „Rocznik Lubelski” 2017, s. 227-283.
 9. Polityzacja/mitologizacja historii, czyli w czym nauronauka i metodologia może pomóc badaczowi dziejów najnowszych? „Historia@Teoria” 2017/4, s. 15-42.
 10. Dylematy polskich historyków A.D. 2017. Raz jeszcze o polityzacji/mitologizacji historii. „Historia@Teoria” 2017/4, s. 121-141.
 11. Makary jako podmiot (prawie) autonomiczny, /w:/ Traktat o kreatywnej robocie. Pod redakcją Wiesława Przybyły. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź 2017, s. 133-140.
 12. Komentarz eksperta [w:] Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Miasta. Raport końcowy z badania. Redakcja: Aleksandra Kołtun. Warsztaty Kultury w Lublinie, Lublin 2017, s. 57-59.
 13. Jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia, „Forum Akademickie” 6/ 2017, s. 32-34.
 14. 1920 – zapomniany appeasement. Czy Zachód nas zdradził o świcie? Prof. Jan Pomorski o książce prof. Andrzeja Nowaka,  „aleHistoria” nr 26 (283), 26 czerwca 2017, s. 1-5.

2018

 1. Jan Pomorski (Ed.): Lessons on history and from History.  In honour to Professor  Timothy Snyder –  doctor honoris causa of the Maria Curie-Sklodowska University, Lublin – Poland. Ed. by Jan Pomorski. The UMCS Publishing Press, ISSN 978-83-227-9136-3, Lublin 2018, ss 246.
 2. Jan Pomorski, Timothy Snyder’s lessons  on history and from History. A Metahistorical Approach, /w:/  Lessons on history and from History.  In honour to Professor Timothy Snyder – doctor honoris causa of the Maria Curie-Sklodowska University, Lublin – Poland. Ed. by Jan Pomorski. The UMCS Publishing Press, ISSN 978-83-227-9136-3, Lublin 2018, s. 9-93.
 3. Jan Pomorski, Laudatio, , /w:/  Lessons on history and from History.  In honour to Professor Timothy Snyder – doctor honoris causa of the Maria Curie-Sklodowska University, Lublin – Poland. Ed. by Jan Pomorski. The UMCS Publishing Press, ISSN 978-83-227-9136-3, Lublin 2018, s.141-155.
 4. Jan Pomorski, Laudatio dla Profesora Timothy Snydera, portal www.ohistorie.eu [DOI: http://ohistorie.eu/2018/11/08/laudatio/ ]
 5. Jan Pomorski, Kultura poznająca w roli kreatora źródła historycznego. Wokół „Dziwnej   klęski” Marca Blocha, „Historyka. Studia Metodologiczne” ISSN 0073-277X,  T. 48 / 2018, s. 221-244.
 6. Jan Pomorski, Zdzisława Cackowskiego biografia nieoczywista, „Res Humana” nr 3/154, 2018 r., „RES HUMANA” ISSN 0867-847X,  Suplement – Zdzisław Cackowski: pamięci jego życia i dzieła, s. X-XVI.
 7. Jan Pomorski, Abrazja i sedymentacja w roli metafor fundamentalnych. Krzysztof Pomian w roli kultury poznającej, „Rocznik Antropologii Historii” ISSN 2084-1418, 2018,VIII (11): „Kulturowa historia wiedzy”, ss. 9-38.
 8. Jan Pomorski, Historyk w służbie „rozumu politycznego”. (prof. Andrzejowi Nowakowi – wirtualnie - do sztambucha, portal www.ohistorie.eu [DOI: http://ohistorie.eu/2018/07/17/historyk-w-sluzbie-rozumu-politycznego/  ]

 

2019

 1. Jan Pomorski, Codzienność w pamięci wspólnoty. Kilka uwag z perspektywy metodologa historii, /w:/ Życie codzienne w PRL. Pod red. Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. Instytut Pamięci Narodowej. Lublin – Warszawa 2019, ISNN s. 43-56.
 2. Jan Pomorski, O potrzebie środowiskowej autorefleksji. Założenia i podstawa programowa XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, /w:/ portal www.xxpzhp.umcs.lublin.pl  zakładka „Założenia”
 3. Jan Pomorski, Łódzki ośrodek badań historycznych. Przeszłość i teraźniejszość, „Przegląd Nauk Historycznych” 2019, nr 1, s. 143-167.
 4. Jan Pomorski, What is „Politics of History”? Concerning Poland’s raison d’etat, „Institute of National Rememberance Review”, vol 1/2019: “Politics of History – Politics of Memory after 1989”, ISSN 2658-1566, pp. 33-63.
 5. Jan Pomorski, Hayden White a polska metodologia historii i teoria historiografii, /w:/ Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja pod redakcją Ewy Domańskiej, Edwarda Skibińskiego i Pawła Stróżyka. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2019, s. 67-102.
 6. Jan Pomorski, Homo metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 415.
 7. Karol Kasprowicz, Jan Pomorski, Andrzej Stępnik, Bartłomiej Stolarz, Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922. Interaktywny atlas historyczny. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, ss. 222.
 8. Jan Pomorski, Wstęp [w:] poz. 172: Karol Kasprowicz, Jan Pomorski, Andrzej Stępnik, Bartłomiej Stolarz, Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922. Interaktywny atlas historyczny. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, s. 7-11.
 9. Jan Pomorski, Laudatio [w:] Krzysztof Mikulski – doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Redakcja Teresa Dunin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 9-17.
 10. Jan Pomorski, Didysis pokytis. Istorija prieš iššūkius... XX viešojo lenkų istorikų suvažiavimo idėja Vidurio ir Rytų Europos istorikams, „Istorija / History” 2019, t. 115, nr 3, s. 113-122.
 11. Jan Pomorski, Homo historicus  jako dziejotwórca. Paweł Jasienica i jego autorskiej wizji historii Polski, „Sensus Historiae”, vol. XXXVII (2019/4), s. 11-40.
 12. Jan Pomorski, About the Need for Community Self-Reflection. The New Formula and the Program of the XX General Assembly of Polish Historians, “Res Historica” 47, 2019, s. 11-27.  
 13. Jan Pomorski, Jakiej historii Polacy dziś potrzebują?, “aleHistoria” dodatek do „Gazety Wyborczej” z 16.09.2019
 14. Jan Pomorski, Odezwa XX PZHP, „Gazeta Zjazdowa” nr 1 [dodatek do:] „PA.RA. Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” ISSN 2544-7807. Lublin 18.09.2019, s. 1.
 15. Jan Pomorski, Praktykowanie pamięci - wywiad  z prof. Janem Pomorskim. „PA.RA” ISSN 2544-7807, numer specjalny „Praktykowanie pamięci” wydany z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019, s. 3-4.

 

2020

 

 1. Jan Pomorski, Opinia w sprawie nadania przez Uniwersytet Łódzki doktoratu honoris causa Krzysztofowi Pomianowi [w:] Krzysztof Pomian, O autonomii uniwersytetu. Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. doktoratu honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Oficyna Wydawnicza EPIGRAM,  Łódź – Bydgoszcz 2020, s. 37-46.
 2. Jan Pomorski, Polska w Europie. Polityka historyczna Jerzego Giedroycia w świetle korespondencji [w:] Redaktor. 20 lat bez „Kultury”. Redakcja Iwona Hofman. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 207-236.
 3. Jan Pomorski, Jak badać wideoteksty kultury? Metodologia wobec wyzwań humanistyki cyfrowej i polityki historycznej, „Teksty Drugie” 1/ 2020, s.337-375.
 4. Jan Pomorski, Teoria narracji historycznej Jerzego Topolskiego. Na tropach ostatniej książki Profesora, HISTORYKA. Studia Metodologiczne ,T. 50, 2020 PL ISSN 0073-277X ; DOI 10.24425/hsm.2020.134796 , s. 35–70.
 5.  Jan Pomorski, Historie rodzinne jako gatunek piśmiennictwa historycznego, HISTORYKA. Studia Metodologiczne T. 50, 2020 PL ISSN 0073-277X DOI 10.24425/hsm.2020.134817 s. 511–516.
 6. Jan Pomorski, Historia bez politycznych gierek [przemyślenia nad lekturą „Mam na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii],”Rzeczypospolita. Plus-Minus”, 12-13 grudnia 2020 , s. 36-38
 7. Поморський Я. (Люблін, Польща). Велика зміна: Історія перед викликами… Послання XX Загального з’їзду польських істориків до істориків Центрально-Східної Європи. „УКРАЇНСЬКИЙ IСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ” vol. 550 (2020) nr. 1, s. 19-30.
 8. Jan Pomorski, Co tu jest grane?/w:/ portal www.ohistorie.eu [DOI http://ohistorie.eu/2020/11/19/co-tu-jest-grane/ ]

2021

 1. Jan Pomorski, Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 264.
 2. Jan Pomorski,  Odpowiedź na ankietę Redakcji „Kwartalnika Historycznego”, Kwartalnik Historyczny CXXVIII, 2021, nr 1, s. 341-349.
 3. Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20.09.2019. Tom 1 „Potęga historii” pod redakcją Mariusza Mazura i Jana Pomorskiego. Wydawnictwo IPN, Warszawa  - Lublin 2021, ss. 607.
 4. Jan Pomorski, Mariusz Mazur, Słowo od redaktorów, [w:] Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20.09.2019. Tom 1 „Potęga historii” pod redakcją Mariusza Mazura i Jana Pomorskiego. Wydawnictwo IPN, Warszawa  - Lublin 2021, s. 34-38.
 5. Jan Pomorski, Potęga historii. Wykład inaugurujący XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie, [w:] Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20.09.2019. Tom 1 „Potęga historii” pod redakcją Mariusza Mazura i Jana Pomorskiego. Wydawnictwo IPN, Warszawa  - Lublin 2021, s. 39-66.
 6. Jan Pomorski, O czym warto pamiętać, gdy przyjdzie szukać odpowiedzi na tak postawione pytanie? Głos w dyskusji w panelu Jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują? [w:] Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20.09.2019. Tom 1 „Potęga historii” pod redakcją Mariusza Mazura i Jana Pomorskiego. Wydawnictwo IPN, Warszawa  - Lublin 2021, s. 106-109.