Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jan Pomorski

prof. dr hab. Jan Pomorski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


czwartek, godz. 9.30-12.00


piątek, godz. 11.00-13.00

O sobie

 1. Urodzony 16 maja 1954 roku w Lublinie, w latach 1973-76 studiuje na UMCS historię i filozofię według indywidualnego programu.  Po trzech latach studiów i zdaniu we wrześniu  egzaminu magisterskiego (praca „Polonofilizm w Wielkiej Brytanii w okresie międzypowstaniowym. Działalność Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w latach 1930-1964”)  , 1 października 1976 zostaje zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii UMCS. Doktorat („W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej”) broni w czerwcu 1980 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor Jerzy Topolski), habilituje się na UMCS w lutym 1986 roku na podstawie rozprawy Paradygmat „New Economic History”. Studium z teorii rozwoju nauki. Zarówno doktorat, jak i habilitacja uzyskują Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 1987 kieruje Zakładem Metodologii Historii UMCS. Stanowisko profesora UMCS otrzymał w 1991 roku, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w roku 1993. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego (1995) uzyskał najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował równolegle w latach 1993-98 kierując Katedrą Metodologii Historii, a następnie w roku 1998 na UMCS.
 2.  Członek  Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Współzałożyciel i sekretarz naukowy Lubelskiego Konwersatorium „Pogranicze”  w latach 1992-1993; współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Przewodniczący Komisji Metodologii Historii i Badań nad Historiografią Komitetu Nauk Historycznych PAN od 1999 roku. Współzałożyciel i przewodniczący Kolegium redakcyjnego, ukazującej się od 1984 roku, serii wydawniczej z filozofii nauki „Realizm – Racjonalność – Relatywizm”. Członek kolegium redakcyjnego takich czasopism, jak „Historyka. Studia Metodologiczne” ,   „Res Historica” , "Historia@Teoria", "KLIO POLSKA" oraz jednego z pierwszych polskich e-czasopism „Kultura i Historia”,  a  wcześniej także "SENSUS HISTORIAE" i „Roczników Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”.  Współtwórca i Przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. utworzenia Europejskiego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego w latach 2010-2011. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbędzie się w Lublinie w  dniach 18-20 września 2019 r. Aktualnie członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych oraz  członek Komisji Ewaluacji Nauki, powołany na czteroletnią kadencję.
 3.  Nie związany nigdy z żadną partią, Jan Pomorski podkreśla swój związek z pokoleniem  JP II oraz „Solidarności”, a doświadczenia z lat 1980-81 i te późniejsze z roku 1989 uważa za najważniejsze w swym życiu. Był jednym z współtwórców NSZZ „Solidarność” na Wydziale Humanistycznym UMCS, współorganizatorem i sekretarzem naukowym Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie w latach 1980-81 oraz redaktorem „Miesięcy”. Współpracownik Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny  w 1989 roku, animator ruchu Komitetów obywatelskich w Lublinie (przewodniczący w dzielnicy Konstantynów-Węglin, delegat na spotkania KO przy Lechu Wałęsie). Przewodniczący Sztabu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny w wyborach samorządowych 1990 roku. Współorganizator kampanii wyborczej senatorów Adama Stanowskiego (1989) i Jerzego Kłoczowskiego (1990).  W latach tych zdobywa spore doświadczenie dziennikarskie. Regularnie pisuje do „Gazety Obywatelskiej”, „Dnia” i „Gazety w Lublinie”. Te związki z prasą kontynuuje następnie w  dwutygodniku „Przegląd Akademicki/ Forum Akademickie”, z którym blisko współpracuje w latach dziewięćdziesiątych, publikując kilkadziesiąt artykułów i wywiadów na tematy nauki i szkolnictwa wyższego.  W latach 1999-2005 prorektor UMCS,  organizator Kongresu Rektorów Uniwersytetów Europejskich z okazji poszerzenia Unii Europejskiej „Higher Education for United Europe”, Lublin 29 kwietnia-1maja 2004; w latach 2005-2007 rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 4. Ekspert i doradca przy wielu inicjatywach gospodarczych i samorządowych, w tym przy opracowywaniu strategii rozwoju Lubelszczyzny i Lublina, przewodniczący Rady Rozwoju Lublina w latach 2012-2015. Związany z Fundacją im. Lesława A. Pagi, od momentu jej założenia (2004), aktualnie Przewodczczący jej Rady.

Działalność naukowa

 1. Specjalnością naukową Profesora Pomorskiego jest przede wszystkim metodologia historii i innych nauk społecznych. Z tego zakresu opublikował siedem książek i sto kilkadziesiąt rozpraw naukowych. Badawczo bliskie są mu również historia historiografii, antropologia i teoria kultury, a ostatnio także  neuronauka.
 2. Na seminarium Profesora powstało około stu prac magisterskich, wypromował 15 doktorów, ośmioro z nich   już się habilitowało, jeden uzyskał tytuł naukowy.
 3. Kilkunastokrotnie był powoływany na recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz wnioskach o tytuł naukowy.
 4. Promotor doktoratów honorowych Jerzego Giedroycia (2000),i Krzysztofa Pomiana (2003) i Timothy Snydera (2018).
 5. Kierował licznymi projektami badawczymi, aktualnie Kierownik dwóch projektów, finansowanych przez MNiSW. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 6. Organizatorwielu  krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 7. Prowadził wykłady jako visiting profesor  i wygłaszał referaty na uniwersytetach w  Europie i Stanach Zjednoczonych.