Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Pietraś

prof. dr hab. Marek Pietraś
Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI, KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Telefon
(81) 537-6039
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 10.45-12.45 p. 120;  Wtorek 12.50-13.50, p. 017

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie:
Jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1980 r. Wydział ten ukończyłem z wyróżnieniem. W 1987 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego obroniłem rozprawę doktorską, w 1996 r. przeprowadziłem przewód habilitacyjny. W 2012 uzyskałem tytuł naukowy profesora.

Zainteresowania badawcze:
Zakres przedmiotowy prowadzonych badań obejmuje tematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, problemów ekologicznych w stosunkach międzynarodowych (indywidualny grant KBN pt. „Sprzężenia ekologii i polityki” realizowany w latach 2001-2003), teorii stosunków międzynarodowych, zwłaszcza reżimów międzynarodowych, procesów globalizacji i wyłaniania się tzw. późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, a ostatnio także procesów i problemów funkcjonowania obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw.

Główne publikacje:
Dorobek naukowy obejmuje łącznie  około 200  publikacji, w tym autorstwo, redakcję i współredakcję 24 książek. Kilkanaście artykułów opublikował w prestiżowych dla badań stosunków międzynarodowych w Polsce czasopismach jak „Sprawy Międzynarodowe” i „Stosunki Międzynarodowe”. "Polish Political Science Yearbook". Kilkanaście prac zostało opublikowanych za granicą.

Główne publikacje książkowe to:

M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski (red.),  Państwo w czasach zmiany, Lublin 2018, s. 407

H. Chałupczak, M. Pietraś,Ł. Potocki (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy. Zamość 2018, s. 331

M. Pietraś, J. Misiągiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, Lublin 2017, s. 345

M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017, s. 279

H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji, Zamość 2016, s. 568

Z. J. Pietraś, M. Pietraś (red.), Społeczność międzynarodowa wobec problemów globalnych, Warszawa - Lublin 1989

Z. J. Pietraś, M. Pietraś (red.), Interesy narodowe a współistnienie państw, Warszawa - Lublin 1989

Z. J. Pietraś, M. Pietraś (ed.), Transnational Future of Europe, Lublin 1992

M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin 2000;

M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002;

M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006 i 2007;

M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007;

M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008;

H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek (red.), Europa Środkowo - Wschodnia w procesach transformacji i integracji. Wymiar polityczny, Zamość 2010;

M. Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011;

M. Pietraś, J. Olchowski, NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Lublin 2011;

H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny. Zamość 2011;

M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Wymiar kulturowy, Zamość 2012;

A. Gałganek, E Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i intedyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012;

E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013 t. 1 i t. 2;

H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała (red.),  Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji, Zamość 2014.

M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek( red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Lublin 2014

M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2016, s. 313

 

 

Inne osiągnięcia (granty, stypendia, itd.):
Byłem stypendystą kilku fundacji i zrealizował wiele pobytów studyjnych w zagranicznych ośrodkach naukowych. W 1992 r. byłem stypendystą Deutscher Akademischer Auschtauchdienst (DAAD) na Uniwersytecie w Saarbruecken. W 1993 r. byłem emstypendystą Social Science Research Council – MacArthur Foundation na Uniwersyteciea w Pitsburghu, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz stypendystą Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Londyńskim. W 1994 r. byłem stypendystą Programu TEMPUS na Uniwersytecie Europejskim we Florencji. W 1998 r. ponownie byłem stypendystą DAAD, lecz tym razem na Uniwersytecie w Muenster. W latach 1994-1996 realizowałem indywidualny grant Open Society Institute nr 742/94 pt. The Ecological Dimension of European Security”. W latach 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 zrealizowałem kilkudniowe pobyty studyjne w London School of Economics and Political Science oraz w 2002 r. tygodniowy pobyt studyjny w Regionalnym Centrum Ekologicznym w Szentendre koło Budapesztu. W grudniu 2008 r. zrealizowałem pobyt studyjny w Galillee College w Izraelu na temat bezpieczeństwa i terroryzmu międzynarodowego. W okresie czerwiec - sierpień 2011 r. w ramach stypendium Departamentu Stanu USA zrealizowałem pobyt studyjny w University of Florida w Gainesville oraz w ośrodkach analitycznych stosunków międzynarodowych w Miami, Chicago i Waszyngtonie. W latach 2010-2011 z nominacji Prezydenta RP byłem członkiem Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestniczyłem w  przygotowaniu publikacji o nazwie  Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013. W latach 2009-2013 byłem wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W listopadzie 2013 roku ponownie zostałem wybrany na tę funkcję na okres kadencji 2013-2019.

Wyniki badań prezentowałem uczestnicząc w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. W konferencjach międzynarodowych – wygłaszając referaty – uczestniczyłem m.in. we Florencji, Acapulco, East Leansing (USA), Pittsburghu, Weimarze, Hadze, Oxfordzie, Muenster, Ankarze, Miszkolcu, Waszyngtonie, Mombaju.

Jestem promotorem 33 rozpraw doktorskich z zakresu stosunków międzynarodowych oraz członkiem kilku rad naukowych i rad redakcyjnych czasopism.

Prowadzone zajęcia:
Organizacje międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych

Podstawy stosunków międzynarodowych (kierunek bezpieczeństwo międynarodowe)
Teoria bezpieczeństwa (kierunek Bezpieczeństwo narodowe)
Teoria i metodologia wiedzy o bezpieczeństwie (kierunek bezpiieczeństwo narodowe)
Seminarium licencjackie
Seminarium magisterskie
Seminarium doktorskie