Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Alena Rudenka

Telefon
(+48)506195858
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://sites.google.com/a/rudenka.com/ar/?pli=1

Adres

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, pokój 233
20-031 Lublin

O sobie

Pracuję na UMCS nad projektem "Koncept OJCZYZNA i РАДЗІМА w świadomości Polaków i Białorusinów. Studium etnolingwistyczne" w ramach grantu NCBR. Kierownik projektu prof. dr. hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

Projekt ma charakter lingwistyczno-kulturowy i mieści się w dziedzinie nauk humanistycznych. Będzie realizowany we współpracy językoznawców z Polski i Białorusi mających dobre przygotowanie do badań porównawczych. Celem jest rekonstrukcja kluczowych dla Polaków i Białorusinów pojęć OJCZYZNA i РАДЗІМА.

Badania przyniosą odpowiedź na pytanie, na ile rozumienie analizowanych pojęć jest zbieżne, a na ile różne. Efektem będą: studia paralelne (opis ojczyzny i радзімy) i szkic z komparacją konceptów. W syntetycznej wersji opisy zostaną wykorzystane jako hasła do Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów. Publikacje będą mieć wartość poznawczą, społeczną i dydaktyczną. Ustalenia zespołu będą przydatne językoznawcom, medioznawcom, dziennikarzom i politykom, dydaktykom oraz osobom zainteresowanym problematyką wartości i tożsamości różnych wspólnot (od małych po narodowe i ponadnarodowe). Mogą być wykorzystywane w podręcznikach szkolnych, słownikach językowych i politologicznych. 

 

 

Działalność naukowa

Przebieg pracy naukowej 

01.05.2022 do chwili obecnej - profesor IS PAN.

2005–2021 – Białoruski Uniwersytet Państwowy, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego, profesor (wykłady z filologii germańskiej i porównawczej, filologii słowiańskiej, leksykologii synchronicznej i historycznej języków słowiańskich, etnolingwistyki (antropologii lingwistycznej), z językoznawstwa ogólnego, kognitywnego i komunikatywnego).

2005 – tytuł profesora.

2000 doktor habilitowany nauk filologicznych (rozprawa habilitacyjna "System czasowników kognitywnych w języku białoruskim").

1999-2005 Białoruski Uniwersytet Państwowy, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego, Docent.

1995–1998 - studia habilitacyjne na Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Mińsku. 

1989-1996 Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku, Katedra Lingwistyki Teoretycznej, wykładowca.

1989 doktor nauk filologicznych (tytuł rozprawy: "Intelektualne" słowa w białoruskim języku współczesnym i języku starobiałoruskim").

1985–1988 – studia doktoranckie w Akademii Nauk BSRR.
1980–1985 – Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (język i literatura rosyjska).

Czerwiec 1985 - dyplom magistra (z wyróżnieniem) z filologii rosyjskiej.

1979 - świadectwo dojrzałości (z wyróżnieniem).

Dodatkowe kwalifikacje

2022 - Certificate of University of London in Practical Teaching with Technology

2021 – Certyfikat państwowy z języka polskiego (B1).

2013, 2017, 2018, 2019 – dyplom z języka angielskiego.

2016, 2022 – dyplom z umiejętności komputerowych.

Czerwiec 2015 - styczeń 2016 – nauka języka niemieckiego w Goethe Institute (B1). 2004 – nauka języka czeskiego w Szkole Letniej w Dobrušce (Czechy).

1988 – nauka języka bułgarskiego w Letniej Szkole w Welikim Tyrnowie (Bułgaria). 1985 – dyplom tłumacza języka angielskiego (z wyróżnieniem).

Pełnione funkcje i członkostwo

2006 do chwili obecnej – członek Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Kierownik oficjalnej strony internetowej Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (https://sites.google.com/a/slavic-ethnolinguistics.org/slavic-ethnolinguistics/home) i jej strony na Facebooku (https://www.facebook.com/SlavicEthnolinguistics/).

2009 do chwili obecnej – członek Rady Obrony Prac Doktorskich D 02.01.24 (studia porównawcze, język białoruski, język rosyjski).

2009 do chwili obecnej – przewodniczący Rady Ekspertyz Prac Doktorskich z Teorii Języka i Języków Słowiańskich.

Dorobek naukowy, kształcenie kadr, nagrody i wyróżnienia

Jestem autorką ponad 200 publikacji naukowych (https://sites.google.com/a/rudenka.com/ar/home/bibliography), z czego 11 książek (bez współautorów 2) i 13 podręczników (bez współautorów 2). Pod moim kierunkiem naukowym powstało 5 prac magisterskich i 13 prac doktorskich. W 2021 roku otrzymałam I nagrodę w konkursie „Szkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry” na najlepszego lidera i organizatora pracy naukowej studentów i doktorantów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Otrzymałam także dyplom specjalny Fundacji Badań Podstawowych Białorusi za owocne badania (2010) oraz dyplom specjalny rektoratu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (2011) za długą i twórczą pracę.

Dodatkowe informacje na temat mojej sylwetki, dorobku naukowego i organizacyjnego można znaleźć pod adresami:

  • Osobista witryna internetowa: https://sites.google.com/a/rudenka.com/ar/; https://independentscholar.academia.edu/AlenaRudenka.

  • ORCID: 0000-0002-1165-3299.

    Znajomość jezyków: białoruski, rosyjski i ukraiński – ojczyste; angielski, polski – biegle; niemiecki, czeski – dobrze.