Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Waldemar Paruch

prof. dr hab. Waldemar Paruch
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 537 60 03
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Informacje na semestr letni roku akademickiego 2020/2021


Zajęcia dydaktyczne


-      Historia powszechna najnowsza, Stosunki międzynarodowe, 1 stopień, I rok, Pn., godz. 13:00, forma zdalna na platformie MS Teams UMCS, kod dostępu na wykład – bm8xjxc


-       Seminarium dyplomowe, 1 stopień, II rok i 2 stopień, I rok, Pn. godz. 9:45, forma hybrydowa w formie zdalnej na platformie MS Teams UMCS, kod dostępu na seminarium - wmnhdrn 


-       Seminarium dyplomowe, 1 stopień, III rok i 2 stopień, II rok, Wt. godz. 8:00, forma zdalna na platformie MS Teams UMCS, kod dostępu na seminarium – 66df9my


 


 


Dyżury i konsultacje


-       dyżury w formie zdalnej na platformie MS Teams UMCS, Pn. godz. 14:30–15:30; kod dostępu na dyżur – 25n8o3j


-       konsultacje w formie tradycyjnej w pokoju A.4.30. po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną (wparuch@o2.pl) z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

 • Szkoła Podstawowa w Miłocinie, 1971–1979
 • VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie, klasa o profilu humanistycznym, 1979–1983
 • studia historyczne w latach 1983–1988 w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej; praca magisterska Stosunki polsko-francuskie w latach 1939–1943, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Mańkowskiego
 • studia politologiczne w latach 1985–1990 w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie stosunków międzynarodowych; praca magisterska Sojusz polsko-francuski wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1939, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Jachymka
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, 1996, UMCS w Lublinie, rozprawa doktorska Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), promotor prof. dr hab. Jan Jachymek
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 2005, UMCS w Lublinie, monografia Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939)
 • profesor nauk społecznych - tytuł nadany przez prezydenta RP Andrzej Dudę postanowieniem z 30 IX 2015 roku

Uprawnienia naukowe:

 • dyscypliny naukowe: nauki o polityce, nauki historyczne
 • specjalizacje naukowe: metodologia badań politologicznych i teoria polityki, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, historia najnowsza, polityka zagraniczna Polski


Zainteresowania badawcze:

 • metodologia badań politologicznych
 • teoria polityki, myśl polityczna
 • systemy polityczne (autorytaryzm), partie polityczne (ruch ludowy, obóz piłsudczykowski, Prawo i Sprawiedliwość)
 • stosunki międzynarodowe (systemy bezpieczeństwa, polityka zagraniczna Rzeczypospolitej, Europa Środkowa)

 

Działalność dydaktyczna:

 • Historia powszechna najnowsza
 • Historia najnowsza Europy
 • Historyczne uwarunkowania współczesnych dziejów Europy Środkowej
 • Informacja naukowa
 • Metodologia badań politologicznych
 • Wstęp do badań politologicznych
 • Teoria polityki
 • Socjologia polityki
 • Partie polityczne i systemy partyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Nauka o polityce
 • Teoria wiedzy politologicznej
 • Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej
 • Decydowanie polityczne

 Doświadczenie zawodowe:

 • doradca Marszałka Sejmu RP
 • członek Rady Fundacji CBOS
 • przewodniczący Rady Społecznej przy Wojewodzie Lubelskim do spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku
 • ekspert Sejmu RP
 • twórca i szef Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2018-2019
 • główny ekspert projektu "Europa Karpat"
 • redaktor naczelny/przewodniczący komitetów naukowych kilku czaspopism z zakresu nauk społecznych
 • analityk spraw publicznych
 • specjalista w zakresie polityki zagranicznej

Waldemar Paruch, titular professor, full professor at the Maria Curie-Skłodowska University, Head of the Department of Theory of Politics and Methods in Political Science. Member of the Scientific Council of the Public Opinion Research Center, editor-in-chief of “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, thematic editor of “Humanities and Social Sciences”, expert on the Carpathian Europe project.

Scientific achievements: 240 publications, including 25 compact publications

Field: social science

Discipline: political science and administration

Subdisciplines: political thought, political theory, foreign policy, international relations, political systems, methodology of research on policy science and methodology, applied political science, Central Europe

Scientific interests: conservative parties in Poland, history of Central Europe, authoritarianism, applied political science, Polish foreign policy, policy analysis

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8215-8092


Działalność naukowa

Rezultaty badań:

 • 240 publikacji naukowych różnego typu, w tym około 30 opracowań zwartych (monografie autorskie, współautorskie i redagowane)
 • uczestnictwo czynne (wykłady i referaty) w 80 konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • organizacja/współorganizacja 11 konferencji krajowych i międzynarodowych


Projekty zewnętrzne (granty):

 • 3 granty międzynarodowe: Priorytet 1 i 2 Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie ITC, języka obcego i Wiedzy o społeczeństwie, realizowany w roku akademickim 2006–2007; Priorytet 1 i 2 Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie ITC, języka obcego i Wiedzy o społeczeństwie, realizowany w roku akademickim 2007–2008; projekt Kapitał Ludzki, UMCS na rynku pracy. Studia wschodnioeuropejskie
 • 2 granty krajowe Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, projekty promotorskie, realizowane w latach 2009–2012
 • granty "Dialog" i "Strategor" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2019-2020
 • redaktor albumu mijenijnego na 1050 rocznicę chrztu Polski na zlecenie Kancelarii Sejmu RPNagrody:

 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych studentów, 1986–1988
 • nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów dla absolwentów szkół wyższych, 1989
 • stypendium rządowe w kategorii Promocja dla najlepszych absolwentów polskich szkół wyższych, 1989–1990
 • nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię, 1998
 • nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współredakcję pracy zbiorowej, 2002
 • nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN za monografię, 2005
 • cztery nagrody Rektora UMCS, 1994, 2006, 2018, 2019
 • osobowość roku 2015 według Lubeskiego Związku Pracodawców Polskich
 • nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2020


Wybrane publikacje: 

 • Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej: Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), Lublin 1997, Wydawnictwo UMCS, ss. 424
 • Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego, Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS, ss. 880
 • W. Paruch, K. Trembicka, Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996, Wydawnictwo UMCS, ss. 104
 • Państwo – ludowcy – myśl polityczna, red. Z. J. Pietraś, A. Wójcik, W. Paruch, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K: Politologia, 1999, vol. 6, Wydawnictwo UMCS, ss. 439
 • Pokolenia i portrety: Wzór osobowy ludowca w XX wieku, red. A. Wójcik, W. Paruch, Lublin 2000, Wydawnictwo UMCS, ss. 431
 • Więcej niż niepodległość: Polska myśl polityczna (1918–1939), red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, ss. 406
 • Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji: Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, ss. 315
 • Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1: Od zaborów do okupacji (1895–1945), red. W. Paruch, A. Kołodziejczyk, Warszawa 2002, LSW, ss. 818
 • Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 2: Polska Ludowa (1944/1945–1989), red. W. Pa-ruch, S. J. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002, LSW, ss. 528
 • Wizje i realia: Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, ss. 319
 • More than Independence: Polish Political Thought (1918–1939), eds J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2003, Maria Curie-Skłodowska Press, ss. 398
 • Świat wokół Rzeczypospolitej: Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, ss. 529
 • Niepodległość – zależność – suwerenność: Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, ss. 491
 • Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P, Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, Wydawnictwo UR, ss. 370
 • Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 1-4, red. W. Paruch, A. Mironowicz, T. Wicha, Lublin 2013, Wydawnictwo Partner, ss. 1600
 • Sojusz Północnoatlantycki w srodowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, red. W. Paruch, M. Pietraś, B. Surmacz, Warszawa 2020, Wydawnictwo Sejmowe