Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Viktoriya Pantyley

dr hab. Viktoriya Pantyley
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
+48 81 537 68 20
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy rok akad. 2022/2023: poniedziałki godz. 17:00-18:00 poprzez MS TEAMS, środy godz. 15:00-16:00, pokój 102B WNoZiGP.


E-mail: viktoriya.pantyley@mail.umcs.pl

Adres

al. Kraśnicka 2 cd
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: geografia medyczna, geografia dzieci, geografia przestępczości, socjologia medycyny.

 


Działalność naukowa

 Publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (IRC) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Pantyley V., 2017, Health inequalities among rural and urban population of Eastern Poland in the context of sustainable development, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(3), s. 477-483. 

Pantyley V., Lozynskyy R., Slyvka R., 2017, Twenty-Five Years of Independent Ukraine: Is there a Way to Sustainable Healthy Development? Problems of sustainable development, 12(2), s. 143-160. 

Pantyley V., 2014, Demographic and Health Situation of Children in Conditions of Economic Destabilization in the Ukraine, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(1), s. 79-85.

 Monografie naukowe

Pantyley V., 2018, Potencjał populacji dziecięcej, jego determinanty i modele – casus Ukrainy. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 1-377.

Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski. Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o, Warszawa, s. 1-155. 

Pantylej W., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 1-300.

 Rozdziały w monografiach naukowych wieloautorskich, w których autorstwo rozdziałów jest oznaczone

Flaga M., Pantyley V., Łoboda K., 2017, Sytuacja demograficzna jako determinanta rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, (red.) Miszczuk A. Norbertinum, Lublin, s. 89-120. 

Pantyley V., Lishchynskyy Ya., 2017, Kształtowanie się postaw zdrowego stylu życia w gospodarstwach domowych z dziećmi, w obwodzie lwowskim na Ukrainie, [w:] Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka, (red.) Wojciechowska M. Akademia Wychowania Fizycznego im. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 27-38. 

Пантилей В., 2015, Актуальні напрямки медико-географічних досліджень в Україні та Польщі, [в:] Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії, (ред.) Шаблій O. Видавничий центр Львівського Національного Університету ім. Івана Франка, Львів, с. 223-233. 

Pantyley V., Petrowska M., 2015, Potencjał zdrowotny populacji dziecięcej oraz czynniki jego kształtowania w obwodzie lwowskim na Ukrainie, [w:] Higiena, zdrowie w XXI wieku, (red.) Borzęcki A. Norbertinum, Lublin, s. 548-569. 

Pantyley V., Hudzeliak I., Shabliy O., Matkovskyi S., 2015, Przemiany demograficzne, [w:] Roztocze – przyroda i człowiek, (red.) Grabowski T., Harasimiuk M., Kaszewski B.M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec.

Lozynskyy R., Pantyley V., 2014, Border Issues in the Post-Soviet States: Genesis and Factors (Using Ukraine as an Example), [w:] Border Conflicts in the Contemporary World, (red.) Moraczewska A., Janicki W. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin, s. 243-253.

Pantylej W., 2013, Sytuacja zdrowotno-demograficzna populacji dziecięcej na Ukrainie: stan współczesny oraz determinanty i dynamika rozwoju, [w:] Досвід, реалії і перспективи розвитку систем охорони здоров’я, (ред.) Любінець О. Видавництво ЛОВФ „Медицина і право”, Львів, с. 186-195.

Pantylej, W., 2011, Stan zdrowia ludności Ukrainy i czynniki warunkujące – studium porównawcze z Polską, [w:] Ochrona zdrowia na świecie, (red.) Ryć, K., Skrzypczak, Z. Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa, s. 236-259.

Pantylej W., 2008, Rozwój społeczno-gospodarczy Ukrainy w kontekście przyszłej integracji z UE, [w:] Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, (red.) Bocian A.F. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 84-97.

Pantyley V., 2007, Religious Situation in Ukraine in the Period of Political Transformations, [w:] European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures. Political Geography Studies, 1, (red.) Janicki W. Marie Curie-Sklodowska University in Lublin, Polish Geographical Society, Lublin, s. 155-164

Pantylej W., 2007, Zmiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, (red.) Bocian A.F. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 202-216.

Pantylej W., 2006, Rozwój społeczno-gospodarczy a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002, [w:] Rozwój regionalny a rozwój społeczny, (red.) Bocian A.F. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 202-215.

Pantylej W.A. 2006, Wpływprocesuurbanizacjinazdrowieludności (naprzykładziewybranychobszarówUkrainyiPolski), [в:] Здоровий спосіб життя. Збірник наукових статей. Tom 11, (ред.) Панишко Ю. „ПП Бодлак”, Львів, с. 51-56.

Publikacje naukowe z listy B wykazu czasopism naukowych

Pantyley V., Kałamucka W., Łoboda K., 2018, Inequalities of the Development of Polish-Ukrainian Transborder Regions, Barometr Regionalny, 16(2), s. 183-196.

Pantyley V., 2017, Human capital of child population and its selected determinants: Case study of Lviv city, Ukraine, Bulletin of Geography. Socio-economic series, 37, s. 77-93.

Pantyley V., Rodzoś J., Piskorski M., 2017, Perception of urban safety: the case of Lublin, Poland, Miscellanea Geographica – regional studies of development, 21(1), s. 25-34.

Petrowska M., Pantyley V., Strilets I., Petrowskyy S., 2017, Socio-economic and environmental determinants of children's health in a big city (the case study of Lviv city, Ukraine), Environmental & Socio-Economic Studies, 5, s. 27-36.

Pantyley V., 2016, Sudden Unexpected Infant Death Syndrome and the Temperature: A Review of Literature, Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue, 4, s. 1-6.

Petrowska M.., Pantyley V., 2014, Poziom życia ludności obwodu lwowskiego: diagnoza stanu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, LXIX (2), s. 97-117. 

Bański J., Pantylej W., 2013, Warunki życia we Wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 34, s. 107-123. 

Pantylej W., 2012, Health State of the Population Living at the Eastern Border of the European Union and its Conditioning (Based on the Example of the South-Eastern Borderland of Poland), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, LXVII (1), s.153-173. 

Pantylej W., 2011, Sytuacja zdrowotno-demograficzna ludności Ukrainy w kontekście II przejścia demograficznego i transformacji epidemiologicznej, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe, 95, s. 203-209. 

Pantylej W., 2011, Wpływ współczesnych przekształceń społeczno-gospodarczych na efektywność funkcjonowania służby zdrowia na Ukrainie: aspekt przestrzenno-czasowy, Problemy zarządzania. 9, 3(33), s. 242-255. 

Pantylej W., 2011, Wybrane problemy demograficzne ludności peryferyjnych obszarów wiejskich Ukrainy, Studia obszarów wiejskich, XXVI, s. 133-153. 

Pantylej, W., Rutynskyj, M., 2009, Obszary problemowe w turystyce Ukrainy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, LXIV (2), s. 141-155. 

Pantylej W., 2008, Kierunki badań w geografii medycznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, LXIX(2), s. 145-157. 

Pantylej W., 2007, Health State of the Population in Poland and Ukraine and its Conditioning in the Period of Transformation, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 8, s. 101-116.

Recenzowane publikacje naukowe w języku obcym w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych

Петровська М., Пантилей В., 2014, Оцінка рівня життя населення Львівської області, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія, 2, с. 52-60. 

Pantyley V., 2009, Demographic Situation of Rural Population in Ukraine in the Period of Intensive Socio-Economic Transformation, European Countryside, 1(I), s. 34-52. 

Пантилей В., 2008, Таксономічна оцінка інтегрального соціально-економічного розвитку регіонів України і Польщі, Часопис соціально-економічної географії, 4(1), с. 128-134. 

Пантилей В., 2007, Економіко-географічні аспекти суспільного здоровя населення України і Польщі: просторово-часовий аналіз, Вісник Львівського Університету. Серія географічна, 34, с. 173-183. 

Publikacje popularnonaukowe 

Pantyley V., Lozynskyy R., 2013, Stary problem nowej Ukrainy, Niebieska Linia, 2(85), s. 13-17.

Aplikacja o środki zewnętrzne (po uzyskaniu stopnia doktora) 

Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)/Food-Water-Energy Nexus, Belmond Forum, projekt badawczy pt. Overcoming Cascades of Unsustainability: Investigating Inequalities of Well-Being at the Intersections of Food-Water-Energy (2017/25/Z/HS6/03051), złożony do konkursu w roku 2017 w ramach konsorcjum badawczego Georgia State University-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie-University of Salzburg. Wniosek przeszedł przez wszystkie etapy konkursu, ale nie został dofinansowany z powodów ograniczeń budżetowych programu. Charakter uczestnictwa: kierownik projektu ze strony Polski. 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś 2007-2013,  złożony wniosek do konkursu w roku 2011 pt. Population health monitoring of transboundary regions of Poland and Ukraine due to the place of residence as the element of cross-border cooperation. Charakter uczestnictwa: główny wykonawca ze strony Polski. 

Projekt badawczy MNiSW pt. Wpływ przekształceń społeczno-gospodarczych na potencjał ludnościowy Polski Wschodniej – diagnoza i prognoza (N N306 700949), realizowany w latach 2011-2014. Charakter uczestnictwa – główny wykonawca. 

Dotacja celowa MNiSW „Młoda kadra i doktoranci”,  projekt pt. Populacja dziecięca Polski i Ukrainy w okresie przemian społeczno-gospodarczych, realizowany w latach 2012-2013. Charakter uczestnictwa - główny wykonawca. 

Dotacja celowa MNiSW „Młoda kadra i doktoranci”, projekt pt. Współczesna sytuacja zdrowotna i demograficzna ludności Polski i Ukrainy, realizowany w latach 2011-2012. Charakter uczestnictwa – główny wykonawca. 

Mobilność naukowa (po uzyskaniu stopnia doktora) 

Pobyt naukowy w Georgia State University, (USA) w okresie październik 2015 - czerwiec 2016.

Pobyt naukowy w Georgia State University, (USA) w okresie marzec 2018 - czerwiec 2018.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 

Social Determinants of Health Group, Emory University (USA), od marca 2018 r. –członek grupy. 

Ukrainian-American Association of College Educators (UUAAC), od 2015 r. – koordynator międzynarodowych projektów w zakresie nauk społecznych i zdrowia publicznego. 

American Public Health Association (APHA), od 2015 r. – członek. 

National Environmental Health Association (NEHA), od 2015 r. – członek. 

Association of American Geographers (AAG), od 2013 r. – członek. 

British Council, Ukraina, od 2000 r. – członek. 

Ukraińskie Towarzystwo Geograficzne, od 1998 r. – członek.