Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zofia Palak

dr hab. Zofia Palak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(81) 537-63-66
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 odbywają się:
1) w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: zofia.palak@mail.umcs.pl 
Miejsce: Wirtualny Kampus - Zofia Palak -  Konsultacje_2022/2023_semestr zimowy
Link do konsultacji: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=174707
Środa: 10.00-11.00
2) w trybie stacjonarnym pok. 303 B, Instytut Pedagogiki
Wtorek: 13.00-14.00
Zapraszam

Adres

Głęboka 43, p. 303 B
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

- Psychopedagogiczne aspekty uwarunkowań, organizacji, przebiegu i efektywności  edukacji i rehabilitacji osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności w edukacji włączającej i specjalnej

- Audiodeskrypcja w percepcji sztuki przez osoby z niepełnosprawnością wzroku

- Psychospołeczne uwarunkowania poczucia rozwoju osobistego młodzieży z niepełnosprawnością wzroku

Doktoranci

 1. Samujło Małgorzata – Teoria i praktyka pedagogicznego przygotowania nauczycieli do pracy w szkole,  2003
 2. Tarnowski Maciej – Uczestnictwo w kulturze fizycznej studentów UMCS a spożywanie alkoholu, 2003
 3. Lewicka Agnieszka – Efektywność rozwijania empatii studentów pedagogiki specjalnej, 2004
 4. Gruszczyńska Teresa – Sprawność fizyczna a kompetencje społeczne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2005
 5. Bujnowska Anna – Psychopedagogiczne uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych, 2005
 6. Bochniarz Agnieszka – Postawy rodzicielskie a sytuacja szkolna i funkcjonowanie społeczne jedynaków – uczniów gimnazjum, 2006
 7. Chimicz Dorota – Percepcja jakości życia młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Analiza psychopedagogiczna, 2006
 8. Witek Anna – Korelaty postaw młodzieży licealnej wobec niepełnosprawnych rówieśników, 2007
 9. Gacka Ewa – Skuteczność programu terapeutycznego w łagodzeniu skutków zaburzeń rozwoju mowy u dzieci przedwcześnie urodzonych, 2008
 10. Olempska Magdalena – Rodzinne uwarunkowania wrażliwości edukacyjnej i przystosowania szkolnego uczniów z uszkodzonym słuchem w momencie startu szkolnego, 2008
 11. Bilewicz Małgorzata – Percepcja własnej sytuacji życiowej a funkcjonowanie w rolach społecznych przez młodzież z uszkodzonym wzrokiem, 2008
 12. Parulska Izabella – Rozwój wyobrażeń surogatowych i rozumienia przez analogię u uczniów niewidomych, 2009
 13. Swędrak Joanna – Skuteczność rozwijania poczucia podmiotowości i autonomii gimnazjalistów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2011
 14. Wójcik Magdalena – Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności szkolnych uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, 2011
 15. Papuda-Dolińska Beata – Funkcjonowanie w rolach szkolnych dzieci z niepełnosprawnością wzroku w podstawowej edukacji inkluzyjnej, integracyjnej i specjalnej, 2015
 16. Rusinek Katarzyna – Percepcja własnej sytuacji życiowej a agresywność młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 2015
 17. Brodacka Małgorzata – Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne niewidomej młodzieży gimnazjalnej, 2018
 18. Krasuski Paweł – Funkcjonowanie systemu rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo a style radzenia sobie ze stresem, 2019.

 

Projekty badawcze

Projekt badawczy zespołowy nt. „Reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży” złożony w konkursie PFRON „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” w roku 2020. Projekt przygotowany przez pracowników Katedry.  Kierownik – Zofia Palak. Nie przyjęty do realizacji.

Współpraca naukowa

Recenzowanie tekstów: Szkoła Specjalna, Przegląd Psychologiczny, Roczniki Pedagogiczne KUL, a także monografii na zlecenie wydawnictw naukowych….

Współpraca w rozwoju kadry naukowej (recenzje doktorskie, habilitacyjne) – APS, UKSW, UAM, UMK, KUL… i  na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

 

Nagrody i wyróżnienia

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Prezydenta Miasta Lublin, Nagrody Indywidualne Rektora UMCS (III stopnia) x 3

Najważniejsze publikacje 

 1. Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej,   Wydawnictwo UMCS,   Lublin, (1988), ss. 169
 2. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, (2000), ss. 178
 3. Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji ( współred. Z. Bartkowicz), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2004, ss. 325
 4. Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (red.)Wydawnictwo UMCS, Lublin, (2006), ss. 414
 5. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin, (2008), ss. 275
 6. Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (współred. A. Bujnowska, A. Pawlak). Wyd. UMCS, Lublin, (2010) ss. 245
 7. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej (współred. D. Chimicz, A. Pawlak), Wyd. UMCS, Lublin (2012) ss. 506
 8. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej (współred. M. Wójcik), Wyd.  UMCS, Lublin, (2016), ss. 269
 9. Autyzm i rodzina  ( współred. A. Prokopiak),  Wyd. UMCS, Lublin, (2017) , ss. 271
 10. Izolacja sensoryczna i społeczna osób głuchoniewidomych – konteksty rehabilitacyjne, w red. E. Domagała- Zyśk, G. Wiącek, M. Książek – Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności, Wyd. Episteme, Lublin (2017) 
 11. Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku, w  red. K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska – Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych, Wyd. APS, Warszawa (2017)
 12. Tendencje w edukacji dzieci z niepełnosprawnością – szanse i zagrożenia, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 36, No 2 (2017)  
 13. Hipoterapia w usprawnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną,  w red. A Pawlak-Kindler – Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin (2018)
 14. Przyswajanie pisma przez uczniów ze spektrum autyzmu (współautor Pluta P.) w red. A. Prokopiak -  Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia, Wydawnictwo UMCS, Lublin (2020)
 15. Audiodeskrypcja w percepcji sztuki przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (współautor Tukiendorf K.), (2020) Annales UMCS, Sectio J, Vol. 33, No 2, ISSN: 0867 – 2040, str. 149 – 168
 16. Blogi – nowe forum rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (2021) Szkoła Specjalna  nr 1, ISSN 0137 – 818X , str. 55 – 62