Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Alina Orłowska

dr hab. Alina Orłowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
+48 (81) 537-26-25
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00 - 11.30; 12.15 - 13.00 p. 403 Wydz. Filologiczny


środa  10.00 -11.00 na platformie MS Teams


 (link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ayjmqO6u4W44kqG7wgykIWXd06u5KvLTnJNGTBhi6mgg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9f40d3ca-c9db-4ca1-8667-3137a922b1d2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b )


 


 


 


 


 


 

O sobie

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu (1968-1972), studia  na filologii rosyjskiej UMCS (1972-1976) – praca magisterska „Проблема человека в русской прозе XVII века", promotor: prof. dr hab. J. Borsukiewicz; od 1975 roku  pracownik UMCS:  rozprawa doktorska „Poemat klasycystyczny Michała Chieraskowa” (1985, UMCS, promotor prof. dr hab. Józef Borsukiewicz); rozprawa habilitacyjna Rosyjski poemat komiczny XVIII-początku XIX wieku (Próba opisu typologicznego), Lublin 2013, ss. 216.

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo, historia literatury rosyjskiej.

Dziedziny badań:

 • literatura rosyjska XVIII  – 1 poł. XIX wieku, folklor rosyjski
 • poemat rosyjski XVIII – 1 poł. XIX wieku; poemat komiczny
 • rosyjska literatura masońska
 • motywy demonologiczne w literaturze rosyjskiej XVIII – 1 poł. XIX wieku

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

 • członek korespondent  Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1999)
 • prezes Stowarzyszenia Miłosników Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Ważniejsze publikacje:

Monografie i redakcje tomów prac naukowych:

 • Poemat klasycystyczny Michała Chieraskowa, Lublin 1987, s. 146.
 • Rosyjski poemat komiczny XVIII-początku XIX wieku (próba opisu typologicznego), Lublin 2013, s. 216.
 • Dziesięć wieków związków wschodniej  Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu, Lublin 1990, s. 491.[sekretarz redakcji] 
 • Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku, pod red. W. Kowalczyka, A. Orłowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ss. 213.
 • Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich, Materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej Lublin 24-25 kwietnia 2009. Pod redakcją Aliny Orłowskiej, Lublin 2011, s.142.
 • Tożsamość i transgresja w literaturze. Red. W. Nowicki, A. Orłowska, W. Pyczek, Zamość 2011, ss. 182.

 Studia i artykuły:

 • Motyw melancholii w poezji Anny Buniny, [w:] „Rossica Lublinensia III”. Literatura- Mit – Sacrum – Kultura. Pod red. M. Cymborskiej-Lebody i W. Kowalczyka, Lublin 2005, s. 9-23.
 • O grotesce w rosyjskim poemacie komicznym XVIII wieku, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI, Studia pod red. Wandy Supy, Białystok 2005, s. 47-57.
 • О сущности человеческого бытия. Духовные оды Василия Майкова, [w:] Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija. Nr. 5, Vilnius, 2006,  s. 189-195.
 • В угодность кумушке, голубушке моей”. Читатель в оптике русской комической поэмы XVIII века, [w:] Sb. Rekata na vremeto. Sbornik v pamet na prof. L.Boeva. Sofia, Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski, 2007, s. 216-223.
 • Teatralizacja jako chwyt komiczny(o specyfice kształtowania świata przedstawionego rosyjskiego poematu komicznego XVIII – początku XIX wieku), [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. VII. Studia pod red. Wandy Supy, Białystok 2008,  s.19-28.
 • О сюжетном строении русской комической поэмы (В. Майков, М. Чулков), [w:] „Rossica Olomucensia XLVI-II”. XIX Olomoucké Dny Rusistů 30.08. – 01.09.2007, Olomouc 2008, s. 513-517.
 • Масонский компонент в творчестве Василия Майкова, [w:] Русская литература XVIII-XIX в. Диалог идей и эстетических концепций. Pod red. Olgi Główko, Łódź 2008, s. 57-67.
 • Ruś Kijowska w poemacie Mikołaja Kuguszewa „Грановитая палата, [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. Pod red. Anny Woźniak, Lublin 2008, s. 127-134.
 • W kręgu wolnomularskich rozważań eschatologicznych. Michał Chieraskow, „Стихи на Страшный Суд”, [w:] Świat wartości w literaturze. Tom dedykowany Profesor Oldze Główko. Pod red. Ewy Sadzińskiej i Aleksandry Szymańskiej, 2009, s. 43-51.
 • Motywy folklorystyczne w rosyjskim poemacie komicznym XVIII wieku, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI – XXI wieku. Pod red. Iwony Rzepnikowskiej, Toruń  2009, s. 41-56.
 • Między literaturą, grafiką i teatrem. O strukturze artystycznej  poematu Wasyla Puszkina «Опасный сосед», [w:] „Rossica Lublinensia IV”. Literatura- Mit – Sacrum – Kultura. Pod red. W. Kowalczyka, s. 47-61.
 • Типология и семантика фантастического в „Пестрых сказках Владимира Одоевского”, [w:] „Rossica OlomucensiaVol. XLVIII, Num.2, (XX. Olomoucké Dny Rusistů 02.09. – 04.09.2009, Olomouc 2009 s. 167-170.
 • Wizja Sądu Ostatecznego w rosyjskiej poezji masońskiej XVIII wieku (A. Sumarokow, M. Chieraskow, W. Majkow) [w:] W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. Pod redakcją Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka, Lublin 2010, s. 45-57.
 • Wizja Sądu Ostatecznego w rosyjskiej poezji masońskiej XVIII wieku (A. Sumarokow, M. Chieraskow, W. Majkow) [w:] W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. Pod redakcją Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka, Lublin 2010, s. 45-57.
 • Народный праздник и его функции в русской комической поэме XVIII – начала XIX века,[w:] FestkulturinderrussischenLiteratur (18. bis 21 Jahrhundert) -   Культура праздника в русской литературе XVIII-XXI  вв.AlexanderGraf (Hrgs.), München 2010, s. 39-46.
 • Между сказкой и масонской мистикой, О сущности человеческого бытия в «Пестрых сказках» В. Одоевского, [w:] Славянский мир: письменность и культура. Материалы XIX международной научной конференции (24-25 мая 2010 года), Смоленск 2011, s. 30-38.
 • W poszukiwaniu ładu moralnego nowej Rosji. Człowiek wobec Boga w liryce masońskiej Michała Chieraskowa, [w:] Tożsamość i transgresja w literaturze. Red. W. Nowicki, A. Orłowska, W. Pyczek, PWSZ w Zamościu Wyd. Officina Simonidis, Zamość 2011, s. 57-69.
 • Wiedźmy Włodzimierza Dala, [w:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. Pod red. DorotyPaśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 15-29.
 • Демонологический компонент в поэмах Николая Радищева („Богатырские песнотворения в стихах”), [w:] Эпические жанры в литературном процессе XVIII-XX веков: забытое и «второстепенное». VII Майминские чтения. 5-9 октября 2011 г., т. 1, Псков 2011, s. 80-89.
 • Театрализация как художественный прием. О художественном своеобразии поэмы В.Л. Пушкина „Опасный сосед”, [w:] Стих. Проза. Поэтика. Сборник статей в честь 60-летия  Ю.Б. Орлицкого,Ailuros Publishing”  New York 2012, s. 251-257.
 • „Taras na Parnasie” w kontekście tradycji rosyjskiego poematu komicznego XVIII – początku XIX wieku, [w:] „Studia Białorutenistyczne 6”. Pod red. M. Korzeniowskiego, S. Kawalou, M. Sajewicza, Lublin 2012, s. 125-137.
 • Бытописание как прием комического в русской комической поэме XVIII – начала XIX века , [w:] Poetikdes Alltags. RussischeLiteraturim 18.-21. Jahrhundert. Поэтика быта. Российская литература  XVIII-XXI вв., Alexander Graf (Hrsg.), München 2014, s. 29-39.
 • Миф об Амуре и Психее в поэме И.Ф. Богдановича „Душенька”, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 7. Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk. Pod red. Ewy  Sadzińskiej i Aleksandry Szymańskiej, Łódź    2014, s. 19-27.
 • Mit o sądzie Parysa w optyce masońskiej myśli filozoficznej. Poemat Wasyla Majkowa  „Суд Паридов, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”. Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich. Традиция и инвенция в славянских литературах, Zeszyt Specjalny pod. red. Anny Wardy, Łódź 2015, s. 183-191.
 • Миф об Амуре и Психее в поэме И.Ф. БогдановичаДушенька”, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 7. Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk, pod red. Ewy  Sadzińskiej i Aleksandry Szymańskiej,Łódź    2014, s. 19-27.
 • Motywy masońskie we wczesnej liryce Mikołaja Karamzina, [w:]  Mikołaj Karamzin i jego czasy, redakcja naukowa Magdalena Dąbrowska i Piotr Głuszkowski, Warszawa 2017, s. 89-100.
 • Inny/Obcy w noweli fantastycznej Aleksego Tołstoja „Upiór” (semantyka i funkcje obrazu,[w:] OBCY,INNY. Analiza przypadków, red. naukowa  Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2017, s.71-83.
 • Человек в поисках сущности бытия. О своеобразии масонской парадигмы в поэзии Н.М. Карамзина, [w:] Карамзин — писатель, под редакцией Н.Д. Кочетковой, A.Ю. Веселовой, Р. Бодена, Издательство «Пушкинский дом», Санкт-Петербург 2018, s. 153-166.
 • Śmierć to nie kres istnienia... Oblicza śmierci w poezji masońskiej Michaiła Chieraskowa, [w:] Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Tanatos I, „Slavica Wratislaviensia CLXVII”, Wrocław 2018, AUWr No 3838, s. 73-81.
 • Масонский дискурс о новой России: o своеобразии образа мира в русских масонских утопиях XVIII века, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Rossica” 12, 2019, s.11-23.
 • Hieroglify masońskie. O specyfice języka masońskiej literatury rosyjskiej xviii wieku, [w:] Świat przedstawiony w literaturze, kulturze i języku, pod redakcją Anny Wardy i Anny Stępniak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020,  s. 127-42.