Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Obara-Pawłowska

Telefon
815372675
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23


wtorki - 13.45-14.45


czwartki - 10.00-11.00


Miejsce konsultacji - pokój nr 224, budynek tzw. "Starej Humanistyki".


Zachęcam również do kontaktu mailowego (adresy mailowe poniżej).


Kontakt: anna.obara-pawlowska@mail.umcs.pl, a.a.obara@gmail.com


W dniach 22-24 listopada 2022 r. odwołuję zajęcia i konsultacje z powodu wyjazdu służbowego.


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

2004 - tytuł magistra historii i europeistyki (praca magisterska: Rola cesarstwa i papiestwa w zabiegach pierwszych Piastów o koronę, napisana pod kierunkiem prof. Anny Sochackiej)

2006 - tytuł magistra politologii (praca magisterska: Obraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w twórczości filmowej Stanisława Barei, napisana pod kierunkiem prof. Ewy Maj)

2012 - stopień doktora nauk humanistycznych (praca doktorska: Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, napisana pod kierunkiem prof. Anny Sochackiej)

 

Pełnione funkcje (obecnie):

- przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu Historii;

- sekretarz redakcji czasopisma "Annales UMCS sec. F. Historia";

- instytutowy koordynator informacji "Wiadomości Uniwersyteckich";

- opiekun kierunku Historia II stopnia.

 


Działalność naukowa

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5507-4336

Ważniejsze publikacje:

I Monografie i części monografii:

1. Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Lublin 2014, ss. 441

2. A. Obara, D. Kupisz, K. P. Pękała, Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin 2010; wydanie drugie poprawione: Lublin 2017;

II Książki pod redakcją:

1. A. Sochacka, Regimen - dominium - societas nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, (współredakcja z D. Wróblem), Lublin 2014;

2. Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków (współredakcja z M. Kołacz-Chmiel), Lublin 2016;

3. Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów (współredakcja z A. Miączewską i D. Wróblem), Lublin 2017;

III Artykuły:

1. Krytyczna analiza stanu państwa i społeczeństwa socjalistycznego w komedii "Miś" Stanisława Barei, "Annales UMCS. Sectio K, Politologia" t. 15 (2008), s. 145-161;

2. Recepcja poglądów ekonomicznych Zachodu w Polsce do przełomu XIII i XIV wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" t. 69 (2009), s. 13-29;

3. Gospodarka a polityka. Decyzje gospodarcze Władysława Łokietka dotyczące wschodniego pogranicza, "Res Historica" t. 30 (2010), s. 9-40;

4. Centrum i peryferie średniowiecznego świata w świetle monografii Janet L. Abu-Lughod "Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350, "Res Historica" t. 35 (2013), s. 285-290;

5. Treści ekonomiczne w arengach dokumentów Władysława Łokietka, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka, Lublin 2014, s. 1049-1060;

6. Monarsze podróże Władysława Łokietka, w: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016, s. 45-63;

7. Polish and Hungarian Economic Relations in the Middle Ages (from the Second Half of the 13th Century to the End of 14th Century), in: Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations, eds. D. Bagi, G. Barabas, Z. Mate, Pecs 2016, pp. 225-263;

8. Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza, "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" t. 24 (2017) s. 197-220;

9. Stanowisko Jana Długosza wobec cudzoziemskiego władcy na tronie polskim, "Średniowiecze Polskie i Powszechne" nr 11 (15), 2019, s. 119-145;

10. O kilku publikacjach książkowych po jubileuszu Długoszowym, "Niepodległość i Pamięć" r. 25 (2018) nr 3, s. 269-288;

11. Economic Content in the Narratives of Władysław I the Elbow-High's Diplomas - Cliches from Records or a Symptom of Awareness of the Medieval Ruler?, "Studia Historiae Oeconomicae", t. 38 (2020), pp. 37-56.

12. Inicjatywy gospodarcze ostatnich Piastów na obszarze ziemi lubelskiej. Planowe działania czy realizacja dorażnych potrzeb?, w: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kuklo, red. R. Poniat, P. Łozowski, Białystok 2020, s. 190-207;

13. Polish Monarchs' Sexuality in the Light of the Annals by Jan Długosz, "Res Historica", t. 51 (2021), s. 103-143;

14. Pamięć o bitwie pod Warną w polskich źródłach historiograficznych do końca XVI wieku, "Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", t. 148 (2021), nr 3, s. 463-486;

15. "in marium libidinem proclivus" - Długoszowa narracja o grzesznym życiu Władysława Warneńczyka, "Przegląd Nauk Historycznych" t. 21 (2022), nr 1, s. 33-71;

IV Recenzje:

1. D. Wood, Medieval Economic Thought, Cambridge 2002, ss. 274; "Rocznik Lubelski", t. 35 (2009), s. 267-271;

2. J. Watts, The Making of Polities. Europe, 1300-1500, Cambridge 2009, ss. 466; "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" t. 70 (2010), s. 241-247;

3. N. Berend, P. Urbańczyk, P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages. Bohemia, Hungary and Poland c. 900-c. 1300, Cambridge 2013, ss. 536; "Istorijski casopis", t. 64 (2015), s. 443-454.

4. Kilka uwag o monografii "Lublin. 700 lat dziejów miasta", "Annales UMCS sec. F, t. 72 (2017), s. 251-260;

V Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Kobieta niepoznana: od starożytności po czasy współczesne", "Adeptus", nr 8 (2016), s. 106-112;

VI Hasła słownikowe:

Jean Długosz; Jean Ostroróg; Gregoire de Sanok, w: Démystifier l'Europe centrale Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle, red. Marie-Madeleine De Cevins, Paris 2021, s. 492-493; 543-544; 547-548;

 

 

 

VII Konferencje:

1. III Kongres Mediewistów, 22-24 IX 2008, Łódź;

2. Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, 29-30 V 2014, Gdynia;

3. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, 6-7 X 2014, Janowiec;

4. V Kongres Mediewistów, 21-23 IX 2015, Rzeszów;

5. Workshop for Hungarian and Polish Medievalists, 1-2 X 2015, Pecs;

6. Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy, 11-12 V 2016, Bydgoszcz;

7. Obcy w opiniach elit: od czasów starożytnych do końca XX wieku, 25-26 IX 2017, Lublin;

8. Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów Vestigia. Spotkanie pierwsze: Tropami zdrady, 11-13 VI 2018, Łódź;

9. Międzynarodowa konferencja The Crusades of Vladislav Varnenchik (1443-1444) in the Context of the History of Central and Southeastern Europe, 10-11 XI 2019, Warna;

10. Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej, 18 I 2020, Warszawa;

11. Międzynarodowa konferencja Zakazany owoc. Życie seksualne a Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków, 22-24 XI 2022, Warszawa;