Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Nowakowska-Buryła

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Telefon
81 537 63 08
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje na Wirtualnym Kampusie po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy:


i.nowakowska@poczta.umcs.lublin.pl


wtorek 10.00-11.00


Dostęp:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=201260&forceview=1


 

Adres

ul. Narutowicza 12 p.24
20-004 Lublin

Działalność naukowa

AKTUALNA TEMATYKA BADAWCZA:

 • - personalne i profesjonalne korelaty kompetencji międzykulturowych
 • - kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji w perspektywie zmiany

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 1. I. Nowakowska-Buryła: Gotowość do zmiany a nabywanie kompetencji międzykulturowych przez nauczycieli wczesnej edukacji – o potrzebie eksploracji zagadnienia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 2019.
 2. I. Nowakowska Buryła, K. Kusiak: Natura kompetencji a ograniczenia i trudności w kształceniu międzykulturowym nauczycieli edukacji elementarnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, Vol. 14, 2019/2, nr 52.
 3. Nowakowska-Buryła I.: Napływ do Polski uchodźców z krajów arabskich w opinii studentów przygotowujących się do pracy w środowiskach wielokulturowych. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, Vol. 36, nr 3,  s. 93-115.
 4. Nowakowska-Buryła I.: Intercultural education as a priority of modern education, “ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педпгогічного університету імені Івана франка", Серія "Педагогіка, Випуcк 4/36 (2017), s. 186-196.
 5. Nowakowska-Buryła I.: Edukacja międzykulturowa dziecka z perspektywy pedagogów i rodziców. [w:] Nikitorowicz J., Młynarczuk-Sokołowska A., Namiotko U. (red.): Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 150-168.
 6. I. Nowakowska-Buryła, M. Okrasa: Wiedza i stosunek do mniejszości narodowych jako element kompetencji międzykulturowej studentów. Edukacja Międzykulturowa 2016 nr 5, s. 125-146. 
 7. I. Nowakowska-Buryła: Kompetencja interkulturowa w perspektywie teoretycznej i badawczej. [w:] Nowakowska-Buryła I., Kruszko K. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna w perspektywie teoretycznej i badawczej. Wydanie Specjalne, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXIV, Lublin 2015, s. 76-86.
 8. Nowakowska-Buryła I., Joński T.: Eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspomagania edukacji wczesnoszkolnej. [w:] Skrzydlewski W., Dylak S. (red.): Media –Edukacja – Kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań-Rzeszów 2012, s. 485-499.
 9. Nowakowska-Buryła I., Joński T.: Przekaz kulturowy w programach multimedialnych do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. [w:] Tyl A. (red.): Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 53-65.
 10. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga: Sposoby rozwijania samodzielności poznawczej na przykładzie wybranych form aktywności studentów w ramach zajęć on-line, [w:] Zduniak A. (red.): Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 2010, s. 284-291.

Ogłoszenia